Часопис Київського університету права
Український науково-теоретичний часопис

Заснований
у жовтні 2001 року
2009/4
Виходить
4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Бобровник С.В.
(відповідальний секретар),
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Зайчук О.В.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
СемчикВ.І.,
Шевченко Я.М.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 4 від 26.11.09);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 9 від 01.12.09)
ЗМІСТ

Оніщенко Н.М. Проблеми поняття, сутності та природи права
4

Теорія та історія держави і права.Філософія права
Тарахоніч Т.І. Правове регулювання та правовий вплив
як юридичні категорії: співвідношення понять
10
Береза С.В. Особливості політичної культури як частина
загальної культури суспільства: сучасні виміри
15
Бігун В.С. Філософія правосуддя як напрям філософії права19
Вовк В.М. Смерть та мертве тіло як елементи римського права26
Копієвська О.Р. Проблеми реалізації культурної функції
в республіці Білорусь
32
Лазур Я.В. Сутність та поняття прав і свобод громадян,
які реалізуються у публічному управлінні
38
Мазурок І.О. Правовий статус провоохоронних органів
та військових структур на Закарпатті у 1939-1944 роках
42
Молибога Р.М. До питання про механізм зближення
національних правових систем в сучасному правовому розвиткові
48
Василенко А.М. Канадська багатокультурність та становлення
етнополітичного права
55
Волкова О.М. Співвідношення категорій природного
та позитивного права: сучасні погляди та концепції
59
Грабовська Г.М. Правове забезпечення освітньої сфери
в період Західноукраїнської Народної Республіки
65
Ковальчук І.В. Правове регулювання опадаткування населення
українських земель у складі Російської Імперії
69
Кривицький Ю.В. Механізм регулювання
в сучасній теорії права
74
Риженко Ю.М. Система права у структурі
романо-германської правової сім"ї
79
Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів
Соломона Крима в 1898-1903 рр.
86
Терещук М.М. Методологія дослідження форми правління90
Чаплюк О.І. Міжнародна правотворчість як категорія96

Конституційне право
та конституційний процес в Україні
Батанов О.В. Муніципалізм як категорія сучасного
муніципального права: постановка проблеми

102


Рецензії
Чернега А.П. Юридичні клініки - вагома складова інституту безоплатної правової допомоги в Україні109
Єзеров А.А. Динаміка конституційних конфліктів117
Богословська Ж.М. Система державних органів. що забезпечують конституційне право громадян України на соціальний захист 122
Куненко І.С. Конституційний процес і "конституційна реформа": до питання співвідношення
128
Ніконорова Н.Ю. Конституційно-правове регулювання інституту депутатської недоторканності в державах-членах Європейського Союзу 133

Проблемы державного управління та адміністративне право
Дерець В.А. Проблеми правового регулювання оцінювання роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади
139
Кисіль Л.Є.Правове регулювання здійснення адміністративних процедур в Україні та республіці Біларусь: порівняльний аналіз144
Педько Ю.С. Адміністративний позов і предмет захисту в адміністративному судочинстві 151
Берлач Н.А. Адміністративно-правовий механізм вдосконалення сертифікації органічної сільськогосподарської продукції158
Дудка І.М. Державне регулювання банківських відносин як ключовий компонент державної політики в цій сфері162
Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки168
Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання 175
Ковальчук Н.М. Окремі аспекти організації та діяльності Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі у контексті проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань181
Руденко В.В. Місцеве самоврядування як об"єкт фінансування: теоретико-правовий аспект 187
Ткаченко А.О. Поняття компетенції державного органу
192
  
Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні 
    
Бондарева М.В. Принцип таємниці вчинювання нотаріальних дій198
Кашинцева О.Ю. Право біостики та медичне право: новий напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України 202
Кравченко С.С. Право власності учасників товариства209
Спаська М.О. Особливості взаємовідносин страховика і страхувальника
після настання стахового випадку
214
Курібло В.А. Самочинне будівництво: поняття та наслідки здійснення 219
Лаврієнко І.А. Правова природа зобов"язання поручителя за договором поруки 225
Науменко А.В. Щодо переходу до самоврядування оціночної діяльності в Україні 229
Тимошенко М.О. Історія становлення та розвитку законодавства України про вищу освіту 234
  
Проблеми права інтелектуальної власності 
  
Андрусів У.Б. Організація кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони
241
Іваненко І. Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття інтелектуальної власності на торгівельну марку251
Нікольська Т.В. Правове регулювання щодо торгівельних марок за міжнародними правовими актами
257
Яшарова М.М. Щодо питання розробки законопроекту зі службового винахідництва
262
  
Аграрне, земельне та екологічне право 
  
Бондарчук Н.В. Правове забезпечення раціонального використання та охорони земель авіаційного транспорту України267
Литвинець В.М. Право територіальної громади села щодо розпорядження землею: юридична природа та порядок здійснення
271
Розновська С.Б. Зарубіжний досвід щодо правового режиму земельної ділянки і розташованого на ній нерухомого майна
276
  
Кримінальне право та кримінологія 
  
Головкін Б.М. Мікросередовище умови формування криміногенної у корисливому насильницькому відношенні спрямованості особистості 281
Ільїна О.В. Особливості тлумачення кваліфікуючої ознаки "вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб" корисливих злочинів проти власності287
Канцір В.С. Логічне обгрунтування мислення та емоцій сучасного терориста
292
Мошак Г.Г. Методолочні аспекти використання приватноправових засобів у кримінологічних цілях296
Тростюк З.А. Юридична природа та перспективи використання приміток
у Кримінальному кодексі України
302
Карпова Н.Ю. Законодавчі обмеження права громадян на захист у кримінальному процесі: проблемні питання307
Попов Г.В. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей311
Рибачук М.В. Запобігання терористичним актам на залізничному транспорті органами внутрішніх справ України316
Сікоринський Д.В. Конституційний статус вітчизняної прокуратури: перспективи подальшого розвитку320
Філь І.М. Надання медичної допомоги та виконання професійних обов"язків: проблеми співвідношення (у контексті аналізу ст.140 КК України)325
  
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство 
  
Культенко О.В.Поглинання телекомунікаційною системою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем про транспортні засоби як умови поліпшення якості роботи працівників НЦБ Інтерполу в Україні330
Лі Юхао Особливості правового регулювання співробітництва КНР та ЄС в інвестиційній сфері335
Медведєва М.О. Односторонні акти держави в сфері охорони навколишнього середовища 341
Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі346
Andeas I. Pottakis Judicial Reform in Ukraine Meeting European Standards 351
  
  
Бобровнік С.В. Рецензія на монографію Ковальчука О.М. "Теорія права в працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття)" 356
Наші ювіляри358
Редакційні повідомлення361Постановою Президії ВАК України № 1-05.6 від 12.06.02 часопис внесено
до списку фахових видань (юридичні науки).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительская,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Відповідальний секретар: (044) 424-33-35. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин