Часопис Київського університету права
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2010/1
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Бобровник С.В.
(відповідальний секретар),
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Зайчук О.В.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
СемчикВ.І.,
Шевченко Я.М.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 8 від 25.03.10);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 5 від 23.03.10)
ЗМІСТ

Бошицький Ю.Л. Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2010 році
4

Теорія та історія держави і права.Філософія права
Оніщенко Н.М. До питаня про працю громадянського суспільства10
Анохін О.М. Релігійно-правові основи ставлення до дітей в Корані і "Сахіхе" Аль-Бухарі17
Вовк В.М. Римська правова дійсність і комедії Плавта23
Заріцька І.М. Радянське земельне законодавство (грудень 1919 - березень 1921 рр.) 20
Лаба О.В. Основні риси сучасної правової системи України33
Шилінгов В.С. Юридична компаративістика: проблеми визначення дисципліни та її предмету 39
Дмитрасевич Н.О. Становлення та функціонування органів представницької влади в УСРР (1919-1922 рр.) 44
Доротюк О.Г. Особливості застосування правових норм у працях П.О.Недбайла50
Єрмоленко І.Я. Держава і право як різні модуси єдиної субстанції у науково-теоретичній спадщині Б.О.Кістяківського 57
Лавренюк В.М. Право і християнство як чинники механізму реалізації прав людини 63
Маньгора Т.В. Становлення А.І.Яковліва як юриста та історика права67
Нечипорук С.В. Доктринальні проблеми визначення поняття судової влади70
Осташова В.О. Становлення правового самовиховання як категорії теорії права 77
Сидоров А.І. Дослідження сутності держави через призму функціонального аналізу80
Чаплюк О.І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види87
Шумейко О.В. Історія формування сім"ї як соціального інституту в західно європейському культурному контексті93


Конституційне право
та конституційний процес в Україні


Снігур І.Й. Висвітлення діяльності політичних партій державними телерадіо організаціями (правові аспекти)
101Проблемы державного управління та адміністративне право

Завальна Ж.В. Щодо питання про невиконання адміністративного договору
107
Берлач Н.А.Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинені у сфері органічного сільського господарства112
Хусанова К.Ю. До питання про особливості методу правового регулювання відностин у сфері державних закупівель117
Яцюк О.В. Податкова застава та застава майна як спосіб забезпечення виконання податкового обов"язку за законодавством України та Російської Федерації (порівняльно-правове дослідження)124
Деревчук О.І. Зміст та особливості програмно-цільового методу бюджетного фінансування129
Кірмач А.В. Конкурсна процедура прийняття на державну службу: європейський досвід правового регулювання135
Попов Г.В. Взаємодія органів прокуратури з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування в контексті нагляду за додержанням законів щодо захисту прав і свобод дітей141

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
 
    
Бондарева М.В., Агрба С.Р. Актуальні питання доступності судового захисту в цивільному судочинстві147
Пальчук П.М. Особливості ліцензування обігу алкогольної продукції в Україні 151
Тимченко Г.П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми156
Хараджа Н.В. Метод сімейно-правового регулювання як критерій розмежування сімейних та цивільних правовідносин 164
Харченко О.С.. Правове врегулювання відносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності 169
Іванченко О.П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України173
Рибачок В.А. Правове регулювання іпотечних правовідносин та роль нотаріуса у їх оформлені в радянському праві під час першої кодифікації цивільного права 179
  
Проблеми права інтелектуальної власності 
  
Бошицький Ю.Л. Порівняльний аспект міжнародно-правового та національного регулювання охорони прав та торгівельної марки
184
Харченко В.Б. До проблеми визначення права інтелектуальної власності на наукове відкриття предметом кримінально-правової охорони192
Борисенко І.Л. Особливості самозахисту прав інтелектуальної власності в глобальній мережі Інтернет
197
  
Аграрне, земельне та екологічне право 
  
Настечко К.О. Державна земельна погоджувальна служба: absque omni exceptione 202
Чурілова Т.М. Правові засади розвитку сільськогосподарських кооперативів
206
  
Кримінальне право та кримінологія 
  
Батюк О.В. Розвиток судово-технічної експертизи документів: історичний аспект211
Денисов С.Ф. Сім"я як визначальний фактор у профілактиці молодіжної злочинності в Україні217
Марисюк К.Б. До питання про майнові покарання за Кримінальним Уложенням 1903 р.
222
Мошак Г.Г. Запобіжна діяльність приватних служб безпеки227
Озерський І.В. Професійно-психологічна підготовка прокурорських працівників як складова системи кадрового забезпечення органів прокуратури 232
Прилуцький С.В. Громадянське суспільство в механізмі судової влади та правосуддя: теоретико-правовий аспект 236
Сеидов Анвер Джумшуд огли Принципы осуществления судами уголовного правосудия 244
Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді як елемент принципу вільної оцінки доказів 250
Колінько О.О. Доведення до самогубства: порівняльна характеристика українського і зарубіжного кримінального законодавства 258
Пастернак Ю.Б. Кримінально - процесуальне доказування в умовах реформування українського судочинства264
Стулов О.О. Дотримання законності при виконанні адміністрацією виправних установ судових рішень щодо відшкодування збитків особам, потерпілим від злочинів270
Тузов Д.А. Інстинкти в маніакальних злочинах274
  
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство 
  
Журавель М.І., Мацько А.С., Шашкова-Журавель І.О.Міжнародно-правові аспекти боротьби з легалізацією доходів, здобутих злочинним шляхом280
Магеррамов Анар Абель огли Межнародно-правовая охрана озонового слоя287
Бордюгова Н.В. Правопорушення у спорті: допінг, поняття і історія розповсюдження 291
Бурлак О.В. Необхідність створення в Україні нового національного органу з прав людини 296
Долети Саид оглы Формирование и перспективы развития сотрудничества Азербайджанской Республики со специализированными учреждениями ООН (на примере МОТ, ЮНЕСКО и ВОЗ)
301
Мамедов Кянан Кямил оглы Преступление по международному праву и его закрепление в уголовном праве Азербайджанской республики
308
Соловйов О. Внутрішньодержавне застосування норм міжнародних договорів
312
Attila Peterfalvi The Legislation of the Right for Protection of Personal Data and the Right to Disclosure of Information of Pablic Interest in Hungary
317
Eszter Gilanyi The Hungarian Legislation Concerning Infanticide A Historical Overview and Criminological Background
326
  
 Рецензії 
  
Безклубий І.А.Рецензія на монографію "Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин"333

Університетське життя
334

Наші ювіляри
344

Редакційні повідомлення
347


Бібліотека КУП НАНУ


Постановою Президії ВАК України № 1-05.6 від 12.06.02 часопис внесено
до списку фахових видань (юридичні науки).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительская,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Відповідальний секретар: (044) 424-33-35. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин