Часопис Київського університету права
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2010/2
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН УкраїниГоловний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Бобровник С.В.
(відповідальний секретар),
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Зайчук О.В.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
СемчикВ.І.,
Шевченко Я.М.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 11 від 29.06.10);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 8 від 10.06.10)


Передплатний індекс: 23994

ЗМІСТ


© Київський університет права НАН України, 2010
© Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2010


      Панов Д.І. Правовий статус окремих верств населення на українських землях у складі Литви та Польщі за творами В.Б.Антоновича
     Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус"
     Поліщук Г.Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів
     Ротару А.В. Сутнісні та інструментальні складові механізму зближення національних правових систем
     Сидорчук О.О. Функціонування суду присяжних у Правобережній Україні за судовими статутами 1864р.
     Старик А.М. Дискреційна влада в сучасному світі

Конституційне право та конституційний процес в Україні

     Оніщук М.В. Типологія референдної демократії: західноєвропейська теорія та практика
     Чернецька О.В. Представницькі органи місцевого самоврядування в системі публічної влади: конституційно-правова природа
     Завидняк І.І. Конституційний лад України та національна безпека: співвідношення у контексті доктрини верховенства права (rule of law)

Проблеми державного управління та адміністративне право

     Андрущенко І.Г. Основні цілі та етапи здійснення злиття і поглинання фінансових установ у світовій практиці та Україні
     Берлач Н.А. Організаційно-правове забезпечення маркування органічної сільськогосподарської продукції
     Куц М.О. Про особливості тлумачення терміна "імплементація"
     Марченко В.Б. Поняття та зміст відносин щодо справляння податків (обов'язкових платежів)
     Мінка Т.П. Дослідження адміністративно-правових режимів, що забезпечуються органами внутрішніх справ з використанням синергетики
     Сударенко О.В. Правове регулювання кредитування будівництва житла за програмою "доступне житло"
     Трофімова Л.В. Про визначення окремих понять, пов'язаних з фінансовою діяльністю держави
     Гелич Ю.О. Класифікація інформаційно-правових гарантій таємниці особистого життя людини
     Кірмач А.В. Європейський досвід правового регулювання службової кар'єри державних службовців
     Попов Г.В. Окремі особливості реагування прокурора на порушення прав і свобод дітей
     Шкіль М.В. Адміністративні стягнення за вчинення правопорушень проти правосуддя в Україні
     Кішинський А.В. Проблеми правового регулювання перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні

     Кравченко С.С. Правова природа корпоративних прав
     Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів
     Сімутіна Я.В. До питання визначення сфери дії колективних договорів та угод
     Тимченко Г.П. Безпосередність судового розгляду як принцип судочинства України: історико-правове дослідження
     Василенко М.Д. Становлення господарського правопорядку в інноваційній сфері: до визначення пріоритетів
     Чернега А.П. До поняття договору у сфері господарських відносин
     Юшина C.І. Адміністративно-господарські санкції та їх застосування в зовнішньоекономічній сфері
     Лавріненко І.А. Відчуження частки учасником ТОВ третій особі
     Рибачок В.А. Правова природа іпотечного договору
     Чехун О.В. Надання платних медичних послуг: цивільно-правові аспекти

Проблеми права інтелектуальної власності

     Войцешко-Глушко Е. Товарні знаки та останнє доповнення закону Право промислової власності
     Gyorgy Csecsy. HUNGARIAN AND INTERNATIONAL ASPECTS OF ADVERTISEMENT LAW
     Андрусів У.Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони
     Савич С.С. Загальні особливості цивільно-правової охорони товарних знаків в Україні та Республіці Польща (порівняльна характеристика)
     Яшарова М.М. Особливості правової охорони прав на службові винаходи у країнах СНД

Аграрне, земельне та екологічне право

     Кузнєцова С.В. Теоретичні та практичні аспекти виконання в Україні Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
     Кулинич П.Ф. Принцип пріоритету права приватної власності на сільськогосподарські землі
     Петлюк Ю.С. Співвідношення понять "правове регулювання земельних правовідносин" і "правовий режим земель": порівняльно-правовий аспект
     Кишко-Єрлі О.Б. Інститут правового регулювання використання відновлюваних джерел енергії природоресурсного права України
     Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах

Кримінальне право та кримінологія

     Тростюк З.А. Про деякі логічні дефекти регламентації інституту співучасті у злочинів в кримінальному кодексі України
     Задоя К.П., Ільїна О.В. Типи зв'язків норм кримінально-виконавчого права з нормами кримінального права та процесу
     Канцір В.С. Сутнісний та змістовний аспекти політичного тероризму,
     Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей
     Нерсесян А.С. Корупція та службова злочинність як системний фактор у економіці України
     Озерський І.В. Співвідношення координації та взаємодії у діяльності органів прокуратури
     Перебитюк М.В., Паламарчук А.О. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
     Волощук Т.В. Вимоги до об'єктів криміналістичного портретного дослідження
     Пастернак Ю.Б. Проблеми участі сторони захисту у кримінально-процесуальному доказуванні
     Смоленський Д.П. Віктимологічні чинники групової корисливої злочинності неповнолітніх

Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство

     Vanda Lamm. Some thoughts on the Rule of Law in international law
     Лисик В.М.Держави-покровительки та їх роль в імплементації міжнародного гуманітарного права
     Барандій М. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві
     Волохов О.С. Порядок укладення та імплементації міжнародних договорів державами-учасницями СНД
     Дружченко Ю.М. Основні доктрини імунітету держави
     Кориневич А.О. Міжнародне енергетичне право як нове явище у сучасному міжнародному праві
     Куртинець М.І. Розвиток науки міжнародного права середньовічної Польщі
     Матвеева Е.В. Система экологических прав граждан России в контексте правового механизма их реализации
     Панченко Л.Є. Генезис миротворчостої діяльності
     Чубата Л.В.Міжнародний досвід боротьби з проявами корупції

Рецензія

     Барабаш Ю.Г. Актуальне конституційно-правове дослідження з проблематики муніципальної влади в Україні
     Безклубий І.А. Рецензія на збірник наукових праць "Сучасні проблеми правової системи України"
     Бисага Ю.М. Конституційні основи референдної демократії в Україні: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення.
     Петришин О.В. Новаторська наукова робота в сфері теорії права
     Мурашин О.Г. Рецензія на збірник матеріалів конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

Наукова хроніка

Редакційні повідомленняБібліотека КУП НАНУ


"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України №1-05.6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України №1-05/3 выд 14.04.10)


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительская,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Відповідальний секретар: (044) 424-33-35. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин