Часопис Київського університету права 2010/3
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2010/3
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Бобровник С.В.
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Зайчук О.В.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
Семчик В.І.,
Шевченко Я.М.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 1 від 31.08.10);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 9 від 21.09.10)
ЗМІСТ

Бошицький Ю.Л. Перспективи удосконалення Київського університету права НАН України у 2010-2011 навчальному році
4

Теорія та історія держави і права.Філософія права

Качур В.О. Природні умови обмеження правосуб"єктності фізичних осіб у Стародавньому Римі8
Кондратюк С.В. Діяльність українських парламентарів у сеймі та сенаті Другої Речі Посполітої12
Мінка Т.П. Правовий режим як критерій поділу права на галузі18
Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретіко-прикладної спеціально-юридичної науки22
Подковенко Т.О. Філософія права в системі юридичної освіти26
Богушова І.В. Концептуальні засади розуміння сутності форми держави31
Горленко В.В. Вплив держави на формування українського громадянського суспільства36
Грималюк П.О. Делегована правотворчість у зарубіжних країнах39
Коритько Д.Г. Позбавлення та відмова від державних нагород: вдосконалення правової регламентації44
Міщук В.В. Види унітарних держав: проблеми класифікації48
Николина К.В. Системоутворюючі засади юридичної процедури52
Панов Д.І. Здобутки В.Б.Антоновича у сфері вивчення українського звичаєвого права 56
Старик А.М. Правовий статус особистості в сучасному світі61
Худояр Л.В. Принцип рівності в українських конституційних проектах ХІХ - початку ХХ століть66

Конституційне право та конституційний процес в Україні

Дмитрієва Н.В. Заходи нетарифного регулювання адміністративно-економічного характеру
70
Омельченко Н.Л. Напрями та види діяльності у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії: конституційно-правовий аспект
72
Стаднік О.М. Загально-соціальні та нормативно-правові гарантії реалізації виборчих прав
77

Проблемы державного управління та адміністративне право

Андрущенко І.Г. Злиття і поглинання фінансових установ в умовах інтеграції фінансових ринків
82
Ігонін Р.В. Проблема відносності принципу поділу влади та його значення для удосконалення адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції
86Борсук Н.Я. Проблемні питання кваліфікації дій замовників конкурсних процедур закупівлі
90
Вознесенська О.А. Сутність державного регулювання в галузі діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації: до постановки питання94
Назаренко Е.Є. Вплив досвіду зарубіжних країн на нормативне забезпечення розвитку іпотечної системи України98
Пасічніченко С.В. Адміністративно-правове регулювання соціального захисту інвалідів102
Співак І.В. Митний режим транзиту105
Тильчик В.В. Поняття і суть податкових спорів між органами державної податкової служби та платниками податків110
Якубовський Р.В. Кредитування освіти: правові засади та проблеми вдосконалення114

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
 
    
Бондарева М.В. Протидія криміналізації економіки засобами нотаріату118
Бичкова С.С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження122
Грамацький Е.М. Актуальні проблеми міжнародного приватного права у світлі гармонізаційних процесів в Європі126
Занфірова Т.А. Філософсько-правові аспекти проблематики локальних нормативних актів трудового права129
Кашинцева О.Ю. Декларація принципів толерантності в біоетичній правовій доктрині133
Мироненко І.В  Поняття та зміст обтяжень майна135
Сімутіна Я.В. Єдність та диференціація правового регулювання заробітної плати139
Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан142
Харченко О.С. Питання правового врегулювання застави земельних ділянок та звернення стягнення на них147
Берлач Ю.А. Вдосконалення системи третейського судочинства в аспекті протидії рейдерству (недружнім злиттям і поглинанням) в Україні151
Бойко А.О. Характерні функції завдатку як способу забезпечення виконання зобов"язання155
Гончарова А.В. Закордонний досвід організації переходу прав власності під час спадкування в порівняльному аспекті з цивільним законодавством України159
Горбачова О.О. Статут НПФ як установчий документ162
Ковальчук Я.В. Основні механізми законодавчого обмеження свободи заповіту в державах західноєвропейської системи права166
Кубко А.Є. Засоби реалізації публічних інтересів у цивільному праві України: деякі методологічні аспекти170
Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об"єкт цивільних правовідносин174
Тимошенко М.О. Внутрішньогосподарські відносини приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект178
Хортюк О.В. Генезис категорії "ділова репутація" юридичної особи182
Дуюнова О.М. Теоретичні засади кваліфікації угод про працю185
Іванюта Н.В. Захист та гарантії прав відповідача в процесі реалізації забезпечення позову в господарському судочинстві188
  
Проблеми права інтелектуальної власності 
  
Бошицький Ю.Л. Проблеми правотворення в сфері охорони інтелектуальної власності в Україні192
Білоусов В.М. Правові аспекти регулювання відносин, пов"язаних із торговельними марками196
Дмитришин В.С. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу. Співвідношення понять та правова природа199
Можаровська Н.О. Проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України203
Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок207
  
Аграрне, земельне та екологічне право 
  
Бусуйок Д.В. Правове регулювання процедури здійснення державного управління у сфері використання і охорони землі210
Кулинич П.Ф. Земельна ділянка як об"єкт правових відносин: поняття, ознаки, види215
Даниленко Б.В. Еколого-правове регулювання землекористування - окремий напрямок правового регулювання земельних відносин219
Крамаренко О.В. Види підстав виникнення та припинення прав на землю для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах223
Грущинський Я.М. Іноземний досвід створення правових передумов залучення інвестицій у сільське господарство227
  
Кримінальне право та кримінологія 
  
Головкін Б.М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму корисливого насильницького спрямування232
Ільїна О.В. Деякі спірні питання визначення ознак та видів повторності в кримінальному праві237
Кваша О.О. Значення причинного зв"язку для визначення групового злочину241
Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього245
Бідняжевська А.Ю. Забезпечення органами дізнання і досудового слідства конституційного права на недоторканність житла людини і громадянина в Україні249
Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів253
Скриннікова Н.С. Кримінологічна характеристика особи неповнолітнього злочинця (жіночої статі), яка вчиняє злочин в Україні257
Хім"як Ю.Б. Захист права на повагу до житла у практиці Європейського Суду з прав людини (кримінально-правовий аспект)261
Шмельов О.О. Статус інституту прокуратури в системі органів державної влади України265
  
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство 
  
Ващук О.М. Роль неурядових організацій у запровадженні медіації в Україні (практика Європейського досвіду)269
Виговський О.І. Колізійні аспекти застави цінних паперів у міжнародному приватному праві272
Гулиев А.Д. О новых вызовах и угрозах национальной безопасности государства275
Дей М.О. Методологія гармонізації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС280
Борисов Д.О. Правові засади регулювання міжнародної технічної допомоги у законодавстві Великої Британії283
Гурнак В.В. Міжнародно-правове визнання недержавних і протодержавних суб"єктів (повстанських та національно-визвольних рухів)
287
Грушко М.В. Захист прав жінок-військовослужбовців в умовах збройного конфлікту294
Мельник Н.С. Основні етапи історичного розвитку МОП300
Чижмар Ю.І. Правовий режим міжнародних трубопроводів: поняття та основні характеристики306
Христос Александрос Казандзис   Оспаривание нормативных актов в Республике Болгария310
Todor R. Shopov. Intercompredension Analysis: Innovative Work in the Area of Languages316
  
 Рецензії 
  
Наумкіна С.М.  Формування та розвиток гендерного середовища в умовах демократизації суспільства321

Університетське життя
334

Сторінки пам"яті
        Світлій пам"яті видатного вченого України В.Б.Авер"янова
344
Редакційні повідомлення347


Бібліотека КУП НАНУ
"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 16.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительська, 4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 1628ПР-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп.до друку 1.10.2010. Формат 60х84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.38,6. Обл.-вид.арк. 47,0. Наклад 350 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська, 4.тел.:278-73-11.