Часопис Київського університету права 2011/1
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2011/1
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
  © Київський університет права HAH України, 2010
© Інститут держави і права ім. В.М.Корецького HAH України, 2010Приєшкіна О.В   Декларація про державний суверенитет та її роль у становленні української держави91
Трачук П.А.   Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма94
Чернецька О.В   Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення98
Баєва Л.В.   Порядок розробки проектів рішень місцевих рад101
Лукашенко А.А.   Шляхи удосконалення чинного законодавства щодо повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників105
Щербанюк Л.М.   Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні110


Проблемы державного управління та адміністративне право

Галіахметов І.А.   Адміністративно-правове регулювання відносин в економічному обороті України: проблеми управління об"єктами державного майна 113
Ігонін Р.В.   Делеговані державою управлінські повноваження органам суддівського самоврядування: правова природа та доцільність надання 116
Марченко В.Б.   Щодо застосування терміна "адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" у Податковому кодексі України 120
Мінка Т.П.Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права 123
Духовна О.В. Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комугального господарства: особливості правового регулювання 127
Ковальчук Н.М. Антидемпінговий, антисубсидійний та спеціальний процеси: поняття та стадії проведення 131
Мороз Ю.А. Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарчих виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п.11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в період 2008-2009 рр.) 135
Якубовський Р.В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні 138
Войтенко І.С. Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції 142
Лазур Я.В. Деякі аспекти удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадянина в контексті судової реформи 149

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
 
   
Бондарева М.В. Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі 154
Віхров О.П. Організаційно-господарські зобов"язання у ліцензуванні господарської діяльності 158
Грамацький Е.М. До питання темпоральної локалізації колізійної прив"язки 161
Кашинцева О.Ю. Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав 164
Коструба А.В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України 168
Телестакова А.А. Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг 172
Харченко Г.Г. Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України 175
Андрущак О.Л. Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів 179
Гончарова А.В. Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України 183
Ковальчук Я.В. Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб. які володіють правом на обов"язкову частку в спадщині 186
Кульчій О.О. Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов"язкового страхування відповідального автовласника 189
Машков К.Є. Права і обов"язки працівників, що виникають внаслідок отримання заохочення за трудові досягнення 193
Моторна В.Ю. Співвідношення договру тест-драйву автомобіля з іншими договорами та його місце в системі договірного права 196
Сербова А.В. Способи укладання договору газопостачання споживачів 200
Полетило К.С. Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті судового захисту інформаційних прав і свобод особи 203
Шкребець Д.В. Судове доказування 206

Проблеми права інтелектуальної власності
 
   
Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Украні 211
Андрусів У.Б. Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення 215
Волошин В.О. Історія становлення правового регулювання відносин у сфері промислової власності 221
Савич С.С. Графічне представлення торговельної марки як вимога права ЄС та її включення у національне законодавство (на прикладі Республіки Польща) 226
Стройко І.А. Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення 230
   
Аграрне, земельне та екологічне право  
   
Кулинич П.Ф. Охорона землі як основного національного богатства: конституційний аспект 235
Бусуйок Д.В. Класифікація земельних адміністративних послуг 239
Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки 245
Сидор В.Д. Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права 249
Марчук М.Л. Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності 253
   
Кримінальне право та кримінологія  
   
Денисов С.Ф. Проблеми вивчення та організації запобігання злочинності молоді під час дозвілля у пострадянський період в Україні 256
Ігнатов О.М. Роль психічних аномалій в детермінації кримінального насильства 260
Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека 265
Марисюк К.Б. Питання майнових покарань в основних засадах кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 269
Оверчук С.В. Диференціація складу суду на одноособовий та колегіальний 272
Шигонін О.Б. Класифікація вбивств із сексуальних мотивів 275
Аніщук В.В. Місце уявної оборони у системі кримінального права України 280
Дударець Д.В. Причиновий зв"язок у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності порівняльно-правовий аспект 283
Калинюк Н.М. Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні 287
Карпова Н.Ю. Проблемні питання у визначенні потерпілого від порушення прав на захист людини 291
Нестерова І.А. Щодо способів прояву шахрайства в сфері туристичного бізнесу України 295
Тюнін В.О. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст.256 Кримінального кодексу України 299
   
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство  
   
Волошин Ю.О.Особливості формування моністичних концепцій співвідношення міжнародного та внутрішньонаціонального права та їх роль у розвитку міждержавної інтеграції 303
Березовська І.А., Лисенко О.М. Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу 307
Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці 311
Кузьменко А.М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства 315
Пампуха Г.Г. Бельгія як місце міжнародного арбітражу 319
Садыгов А.И. Международно-правовые основы торговли энергоресурсами
321
Gabor Kecskes Overview of the legislative steps taken to foster a more effective nuclear liability regime 324
Безденєжна М.Ю. Робота комісії міжнародного права над регулюванням транскордонних водоносних горизонтів 330
Буквич А.В. Предмет регулювання Гаазької конвенції про право, що застосовується до цінних паперів. які знаходяться у посередника 334
Василенко О.С. Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках Юнсітрал 338
Денисова Д.О. Історія кодифікації інституту відповідальності міжнародних організацій: проблеми становлення 342
Федевич О.М. Міжнародна співпраця України в аспекті подалання Чернобильської катастрофи 345
Бедь В.В. Міжнародно-правове закріплення свободи совісті 349
   
 Гiсть номера  
Полюжин М.М. Ідеї В.І.Вернадського і сучасні проблеми реалізації ноосферної освіти 354
   
 Студентська трибуна  
Дацюк В.Б. Співвідношення економічних злочинів та злочинів у сфері економіки 359
Лапушанська О.В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи 363
   
 Рецензії  
   
Гусаров С.Д.Правоутворення в Україні: теоретико-методичні та прикладні аспекти 367
Білоус В.Т.Актуальне дослідження проблем реформування місцевої публічної влади в Україні 368
Забарний Г.Г.Актуальна праця у галузі права інтелектуальної власності 370

Наукова хроніка
372

Редакційні повідомлення
376Бібліотека КУП НАНУ


"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 16.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительская,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КЗ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп.до друку 21.03.2011. Формат 60х84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.48,25. Обл.-вид.арк. 50,1. Наклад 300 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.