Часопис Київського університету права 2011/2
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2011/2
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,Батанов О.В.,
Ващук О.М.,Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В.(редактор),
Чернецька О.В.Шевченко Я.М.,

Іноземні члени редакційної колегії
Богуслав Банашек (Польща),
Уільям Батлер (США),
Ванда Ламм (Угорщина),
Ігор Трунов (Росія)

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету права НАН України (протокол № 11 від 29.06.2011) Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (протокол № 6 від 09.06.2011) Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 11 від 29.06.11);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол № 6 від 09.06.11)

Передплатний індекс 23994

ISSN 2219-5521

ЗМІСТ

Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право

Корнева Т.В. Проблеми упорядкування функцій митної служби України в умовах проведення адміністративної реформи106
Бабич О.М Співвідношення централізації та децентралізації в системі державного управління109
Кишинський A.B Перегляд постанов у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному порядку: зміст та прогалини у правовому регулюванні113
Павлюх O.A Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю в сфері державного управління117
Шарабурина O.O. Поняття адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом (основні підходи)120

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
 

Бондарева М.В. Сутність свідоцтва про право на спадщину
124
Бородовський С.О Роль і значення інституту нотаріату в сфері надання юридичної вірогідності правочинам 126126
Минюк О.Ю. Правове регулювання біржової діяльності в контексті фондового ринку: перспективи вдосконалення 129
Сергієнко В.В. Відповідальність сторін за договором газопостачання побутового споживача133
Харченко Г.Г.Ознаки речового права137
Василъченко Т.В. Організаційно-правові особливості впровадження комерційної таємниці в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні141
Іванюта Н.В. Виконання судових актів господарського суду щодо забезпечення позову146
Ковальчук Я.В. Можливість розширення кола фізичних осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині151
Кузьменко М.В. Нормативно-правове забезпечення порядку визначення розміру штрафів за антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання: досвід Європейського Союзу та України154
Лавріненко I.A. До критики концепції "недійсність - правопорушення" правочинів з вадами волі158
Лещенко P.M. Проблемні питання здійснення корпоративного контролю в ТОВ164
Шевчук C.P. Особливості внесення до спільної господарської діяльності вкладів діловою репутацією, діловими зв'язками та іншими нематеріальними активами167
Шишка O.P. Правове становище членів сім'ї в договорі найму житла з житлового фонду соціального призначення170

Проблеми права інтелектуальної власності

Бошицький Ю.Л. Деякі питання правового характеру щодо трансферу технологій
176
Стовпець O.B. Суперечності системи охорони права інтелектуальної власності в умовах глобалізації180
Волошин B.O.Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності184
Падучак Б. M. Класифікація договорів у сфері трансферу технологій189
Смерницький Д.В. Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази192
Сорвачов О.В. Правове регулювання охорони промислових зназків в ЄС197

Аграрне, земельне та екологічне право

Березінський П.А. Соціальна і біологічна форми у взаємодії суспільства з природним середовищем
201
Латишева В.В. Класифікація нормативно-правових актів у сфері житлово-комунального господарства на селі205
Лушпаєв С.О. Деякі аспекти поняття продовольчої безпеки України211

Кримінальне право та кримінологія

Кваша О.О. Кримінальна відповідальність за одержання хабара, вчинене за попередньою змовою групою осіб
215
Корнієнко М.В. Причини та умови поширення злочиннності неповнолітніх на сучасному етапі розвитку нашої держави219
Марисюк К.Б. Майнові покарання за Кримінальним кодексом УСРР 1922 р223
Мочкош Я.В. Об'єкт злочину в кримінальному праві України: фата-моргана чи реальність226
Оверчук С.В. Принцип законного судді в судовому праві230
Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції235
Чаплинський К.О. Зняття інформації з каналів зв'язку як засіб тактичного забезпечення досудового розслідування239
Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту243
Бєліх О.Т. Вплив фінансової кризи на рівень злочинності в банківській сфері України247
Горбачов Д.М. Особливості співучасті у злочинах із спеціальним суб'єктом251
Мазур М.Р. Захист прав та законних інтересів осіб, які зазнали незаконного кримінального переслідування чи (та) засудження в кримінальному процесі: законодавче регулювання і практика застосування254
Парамонова O.C. Родовий та безпосередній об'єкти злочину, передбаченого статтею 140 КК України259
Щасний А.В. Суддя як спеціальний суб'єкт злочину у складі постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку (ст. 375 КК України)262
Яновська O.T. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів у процесі професійного навчання 267
Волошин Ю.Ю. Концепція "трансформації" як засіб реалізації норм міжнародного права у національному правопорядку держав: змістовна та видова характеристика272
Гріненко O.O. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу275
Динис Г.Г. Міжнародно-правові концепції глобального права, права інтернету або кіберправа та трансформації міжнародного права279
Київець О.Б. Тлумачення міжнародних договорів286
Шемякін О.М., Півторак Г.Ф. Сучасні проблеми інституту державної реєстрації морських торговельних суден у міжнародному морському праві290
Гуленко Ю.М. Порівняльна характеристика піратства і тероризму293
Мушак Н.Б. Концептуальні підходи до класифікації прав людини в умовах глобалізаційних процесів298
Гість номеру
Пастухов М.М. Конституционно-правовые основы организации судебной власти в Республике Беларусь302
Трунов И.Л. Трансформация войны в терроризм309
Gabor Kecskes   Overview of the legislative steps taken to foster a more effective nuclear liability regime314
Banaszak Boguslaw. Model of executive power in Poland317
Студентська трибуна
Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції321
Горбатюк Б.Б. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект325
Ільїна К.О. Про конституційне забезпечення державотворчих процесів330
Сазонов Б.Б. Окремі питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні332
Сафонова О.Ю. Конституційний зміст державних символів України335
Рецензії
Проценко Т.О. Реформування механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління - одне з пріоритетних завдань науки адміністративного права340
Наукова хроніка
У КУП НАН України відбулась ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку"342
КУП НАН України провів міжнародну конференцію у Дебрецені (Угорщина)343
Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк)344
"Круглий стіл" "Захист прав людини у контексті можливостей індивідуального доступу до конституційної юстиції"344
У КУП НАН України відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція КУП НАН України "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні"344
"Круглий стіл" у КУП НАН України на тему: "Проблеми гармонізації прав людини і прав інтелектуальної власності"345
У КУП НАН України відбувся "круглий стіл" на тему: "Свобода пересування осіб: сучасні проблеми"346
"Круглий стіл" на тему: "Роль та можливості неурядових організацій у розбудові громадянського суспільства та захисті прав людини на прикладі Сполучених Штатів Америки"347
У Рівненському інституті КУП НАН України відбувся "круглий стіл" на тему: "Судова реформа в Україні: проблеми, реалії та перспективи"347
"Круглий стіл" КУП НАН України на тему: "Актуальні історико-правові проблеми державно-правового розвитку України"349
Редакційні повідомлення350


"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительска,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп.до друку 9.12.2010. Формат 60х84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.48,1. Обл.-вид.арк. 48,75. Наклад 400 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.