Часопис Київського університету права 2011/2
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2011/ 3
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В.(редактор),
Чернецька О.В.
Шевченко Я.М.,

Іноземні члени редакційної колегії
Богуслав Банашек (Польща),
Уільям Батлер (США),
Ванда Ламм (Угорщина),
Ігор Трунов (Росія)

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету права
НАН України
(протокол № 2 від 28.10.2011)
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
НАН України (протокол № 9 від 20.10.2011)

Передплатний індекс
23994
ISSN 2219-5521


ЗМІСТ