Часопис Київського університету права 2011/4
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2011/ 4
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В.(редактор),
Чернецька О.В.
Шевченко Я.М.,

Іноземні члени редакційної колегії
Богуслав Банашек (Польща),
Уільям Батлер (США),
Ванда Ламм (Угорщина),
Ігор Трунов (Росія)

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету права
НАН України
(протокол № 4 від 26.12.2011)
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
НАН України (протокол № 12 від 20.12.2011)

Передплатний індекс
23994

ISSN 2219-5521ЗМІСТ
Конституційне право та конституційний процес в Україні

Батанов О.В. Інавгурація президента як інститут конституційного права: аксіологічні та онтологічні засади 114
Чернецька О.В. Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин 119
Гаєва Н.П. Право на свободу об'єднання як суб'єктивне право 123
Приходько X.B. Категорія "технології" в теорії конституційного процесу 127
Терлецький Д.С. Поняття і механізм конституційної імплементації міжнародних договорі 132
Андрушко І.П. Категорія 'публічний інтерес' у конституційному праві: поняття та зміст 137
Іванова Т.І. Концептуальне та законодавче визначення оптимальної децентралізації влади на місцях 142
   
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право

Бабич В.А. Суспільна небезпека як категорія адміністративно-деліктного права 147
Гетманцев Д.О. Щодо значення публічного інтересу для фінансового права 150
Кобець О.В. Особливості прозорості одержання подарунків працівниками правоохоронних органів та особами, уповноваженими на виконання функцій держави 154
Косее Д.Д. Структура спеціальних правових режимів в економіці 156
Можаровська Н.О. Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільств 160
Тихонова O.B. Особливості притягнення до юридичної відповідальності за порушення правил фінансового моніторингу 164
Руденко О.О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства органами податкової служби при стягненні податкової заборгованості з суб'єктів господарювання 167
Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету 170
Кисіль Л.Є.Нагальні завдання удосконалення адміністративного оскарження 174
   

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
 
   
Мацегорін О.І. Аксіологія принципів зобов'язального права 180
Мельничук Н.О. Роль відповідальності для забезпечення ефективного регулювання договірних трудових відносин 186
Похиленко І.С. Правове регулювання судового збору в господарському процесі 189
Савчин М.В. Економічна демократія та право на свободу підприємницької діяльност 193
Юшина С.І. Визначення зовнішньоторговельної діяльності в українському законодавств 197
Бакалінська О.О. Категорія "добросовісність" у цивільному праві України 200
Гелич Ю.О. Правові основи формування режиму комерційної таємниці на підприємстві 204
Кучер Т.М.Логіко-юридичні підходи до теорії доказування у цивільному судочинстві України 208
Харченко Г.Г.Принципи роз'єднання та абстракції у речовому праві 211
Дюкарєва С.В. Ландшафтний дизайн як об'єкт правового регулювання 215
Крисань Т.ЄПравові аспекти відшкодування моральної шкоди у цивільно-правових відносинах 218
Кулинич О.П. Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельні ділянки 222
Лавріненко І.А. Поняття та зміст категорії волі при укладенні правочинів 225
Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду 232
Тимошенко О.А. Межі розгляду судом справи в касаційному провадженні в цивільному судочинстві України 238
Хоменко М.М. Еволюція цивільно-правового регулювання відносин з відшкодування шкоди, завданої органами державної влади, їх посадовими та (або) службовими особами 242
Шкребець Д.В Поняття і види доказів у цивільному процесі 248
   
Проблеми права інтелектуальної власності
   
Бошицький Ю.Л. Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні 253
Яшарова М.М. Патентування службових винаходів в США: теоретичні та практичні аспекти 258
Андрусів У.Б.Результати діяльності організацій мовлення: тенденції та перспективи правової охорони 261
Волошин В.О.Сучасні тенденції та проблеми розвитку правового регулювання достовірних відносин у сфері промислової власності в Україні 267
Пархомчук С.О.Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності 272
Савич С.С.Особливості правової охорони зазначень сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів згідно Регламенту 510/2006 Європейського Союзу та національного законодавства Республіки Польщ 276
Селіваненко В.В. Права осіб на винаходи в сфері медицини та права пацієнтів: гармонізація правового регулювання 280
   

Аграрне, земельне та екологічне право
   
Бугера С.І. Правові питання забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції 286
Головкін О.В. Державний контроль і нагляд у сфері охорони довкілля як складова екологічної політики України 290
Джавадов Икмет Аловсат оглы Понятие и сущность охраны земель в правовых системах зарубежных стран 293
Кишко-Єрлі О.Б. Землі, що потребують відновлення, як нова категорія земель України 297
Печуляк В.П. Лісове право України: теоретико-правові питання визначення 301
Шараєвська Т.А. Проблеми юридичної відповідальності за порушення вимог законодавства щодо захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україн 304
   
Кримінальне право та кримінологія
   
Костенко О.М. "Соціально-натуралістична" юриспруденція - доктринальна основа для правової реформи в Україні 309
Тростюк З.А.,Бокоч І.М. Злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування: окремі проблеми нормотворчої техніки 314
Дідик С.Є. Родовий об'єкт злочинів проти правосуддя (проблеми визначення) 318
Данченко К.М. Проблема вини і питання доцільності в кримінально-правовій політиці 321
Керліц К.В. Проблеми законодавчих гарантій діяльності слідчого органів внутрішніх справ 324
Парамонова О.С. Зміст професійних обов'язків медичного та фармацевтичного працівника у розумінні статті 140 КК України 327
Серкевич І.Р Визначення поняття тероризм та його генезис 331
Сосніна О.В. Злочинність як суспільно небезпечна поведінка 335
   
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство  
   
Савчук К.О. Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної науки міжнародного права 339
Нагорняк М Вплив США і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки 343
Проценко І.М. Становлення та розвиток принципу взаємної економічної вигоди в міжнародному економічному праві 349
Тропін З.В. Рішення арбітражного трибуналу щодо юрисдикції у справі Ioannis Kardossopoulos (Греція) v. Грузія у світлі розв'язання проблем реалізації положень Договору до Енергетичної Хартії 352
Гріненко О.О. Привілеї і імунітети Європейського Союзу та його персоналу в третіх країнах 356
Буквич A.B. Деякі принципи та сфера застосування конвенції УНІДРУА з матеріально-правового регулювання цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника 363
Василенко О.С.Уніфікація правил електронної комерції в рамках Типового закону ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю" 368
Волкова О.О. Актуальні питання міжнародно-правового регулювання трансплантації 371
Гладчук Т.П.Досвід реформування житлово-комунального господарства в країнах Європейського Союзу 376
Діденко H.A.Розвиток міжнародно-правового поняття "біженці" на сучасному етапі 379
Лобовик Б.С.До питання про застосування ненаціонального права міжнародним комерційним арбітражем 383
Магнат Ю.І.Практика Європейського суду з прав людини в механізмі подолання прогалин у законодавстві 386
Терещенко О.В.Вирішення спорів міжнародними судами 389
Тітко Е.В.Стандарти та розуміння права на свободу вираження поглядів на теренах України 393

Гість номеру
   
Трунов И.Л. Экономико-правовой эквивалент стоимость человеческой жизни 398
   
Студентська трибуна
   
Ключинська A.M. Конституційне право людини і громадянина на освіту та його забезпечення в системі місцевого самоврядування 403
Сафонова О.Ю. Особливості реалізації права на користування об'єктами публічної власності 406
Хайнус О.І. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві 410
   
Рецензії  
   
Батанов О.В.Актуальне дослідження проблем конституційно-правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні 415
Костицький В.В. Шляхи вдосконалення правового регулювання сільскогосподарського землекористування в Україні: новий погляд науковця 416
Грошевий Ю.М. Нові дослідження в галузі кримінально-процесуального права 417
Шмоткін О.В.Теорія і практика законотворення: історичний досвід періоду української революції 418
Покрещук О.О.Корисне дослідження у сфері права Європейського Союзу 419
   
Наукова хроніка 421
   
Майстер-клас викладача комерційного права США, доктора права П. Костіва 421
Фінальні змагання Всеукраїнських дебатів з протидії ксенофобії та расизму 421
"Круглий стіл" на тему: "Право на справедливий і неупереджений суд та тенденції розвитку процесуального законодавства України" 421
Майстер-клас доктора права, професора Андреа Табаку (Румунія) 422
Майстер-клас доктора права, професора Євгенія Келару (Румунія) 422
Майстер-клас почесного ректора Київського університету права НАН України, академіка Ю. Шемшученка 423
У КУП НАН України відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" 423
КУП НАН України провів Міжнародну науково-практичну конференцію "Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти" 424
"Круглий стіл" на тему: "Права людини в сучасній правовій системі України" 425
ІІІ Міжнародний правничий конкурс ім. В.М.Корецького 426
Студенти КУП НАН України взяли участь у роботі "круглого столу" на тему: "Політична система України: сучасний стан та перспективи розвитку" 426
Майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) 427
   
Наші ювіляри 428
Ювілей відомого вченого та педагога С. Я. Фурси 428


Редакційні повідомлення
   
До відома авторів

      Просимо вас дотримуватися правил підготовки, комплектації та оформлення рукописів для «Часопису Київського універ- ситету права». Авторські рукописи мають бути оформленими відповідно до державних стандартів і відповідати вимогам По- станови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: «.приймати до друку. лише наукові статті, які мають такі необхідні еле- менти: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв.язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв.язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення не- виділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (поста- новка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вис- новки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі» (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).
      1. Текст рукопису належить передавати до редакції часопису у двох примірниках українською мовою із зазначенням дати його написання, особистим підписом автора, резюме та ключовими словами (українською, російською та англійською мо- вами), відомостями про автора (ім.я, по батькові повністю, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, службовий і домашній телефони, E-mail). До тексту додаються: диск з рукописом (Microsoft Word), рецензія-рекомендація.
      2. Вимоги до оформлення тексту рукопису.
      2.1. Папір формату А4 (розмір 210 ґ 297 мм); параметри сторінки: верхній і нижній береги . 20 мм, лівий . 30 мм, правий . 15 мм; шрифт . 14 pt.; інтервал між рядками . 1,5.
      2.2. Посилання на джерела оформлюються списком наприкінці статті.
      - Розташування джерел у списку . згідно з порядком першого згадування джерела в тексті статті.
      - Позначення виносок у тексті та списку . індексом (арабськими цифрами).
      - Бібліографічні описи джерел мають обов.язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво.
      - Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.
      3. Обсяг авторських рукописів. Обсяг статті . до 0,5 обл. вид. арк. (до 20 тис. зн. з пробілами); наукових повідомлень, ре- цензій тощо . до 0,25 обл. вид. арк.
      Рукописи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п. 1.3, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.
      Рукописи і рецензії не повертаємо.
      Автори частково оплачують публікацію.


     «Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань за спеціальністю «Юридичні науки» (постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.2002 р.; постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.2010 р.).

Приймання рукописів, квитанції на оплату:
Київський університет права НАН України
вул. Терещенківська, 2. Тетяна Володимирівна, тел.: 235-63-24.
E-mail: chasprava@ukr.net


Нагадуємо:
    відповідальність за достовірність інформації, що міститься в статтях і повідомленнях часопису, лежить на їхніх авторах;
    у статтях і повідомленнях часопису висловлені погляди їхніх авторів, які не завжди збігаються з поглядами редакції;
    листування з читачами тільки на сторінках часопису;
    рукописи і рецензії авторам не повертаємо.

Редакція часопису"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительска,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп.до друку 02.11.2011. Формат 60х84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.40,2. Обл.-вид.арк. 47,8. Наклад 300 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.


Бібліотека КУП НАНУ