Часопис Київського університету права 2011/2
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2012/1
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,Батанов О.В.,
Ващук О.М.,Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В.(редактор),
Чернецька О.В.Шевченко Я.М.,

Іноземні члени редакційної колегії
Райнер Арнольд (Німеччина),
Богуслав Банашек (Польща),
Уільям Батлер (США),
Арнольд Варенвальд (Німеччина),
Ванда Ламм (Угорщина),
Ігор Трунов (Росія),
Герберт Шамбек (Австрія)
Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету права
НАН України
(протокол № 6 від 13.04.2012)
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
НАН України
(протокол № 4 від 19.04.2012)

Передплатний індекс
23994


ISSN 2219-5521
ЗМІСТ

Конституційне право та конституційний процес в Україні
Бєлов Д.М. Реформування конституційного ладу: позитиви та негативи 101
Білоскурська О.В. Цінність конституції 105
Кадикало О.І. Виникнення та становлення конституційного судочинства 108
Маркуш М.А. Конституційна скарга та інші перспективи розширення меж конституційної юрисдикції в Україні 112
Падалко Г.В. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми теорії та практики 117
 
 
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
Бабич В.А. Адміністративно-превентивні заходи протидії корупції в Україні: перспектива застосування 123
Гелич Ю.О. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації в Україні 126
Коваль М.В. Про необхідність визначення статусу працівника правоохоронного органу в Україні та його законодавчого закріплення 130
Мацелик Т.О. Публічна адміністрація: питання понятійно-категоріального апарату 135
Параниця С.П. Адміністративно-правові гарантії екологічних прав громадян 138
Сергєєв Р.С. Богохульство як підстава для притягнення до адміністративної відповідальності 142
Трофімов С.А. Проблеми унормування повноважень Військово-Морських Сил Збройних Сил України щодо участі у заходах з припинення терористичної діяльності в межах територіального моря України 145
Шевчук О.Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права 148
Щербатюк Н.В., Бондар А.В. Сучасний стан правового регулювання інвестування за межі України 153
Андрущак О.Л. Роль саморегулівних організацій у регулюванні обігу акцій на ринку цінних паперів України 156
Шарабурина О.О. Організаційні аспекти забезпечення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом 158
Якубовський Р.В. Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України 162
Берлач Н.А. Проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів при вирішенні спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з неї 166
Устинова І.П. Співвідношення понять «пенсія», «пенсійне забезпечення» та «пенсійне страхування» в контесті фїнансово-правового регулювання пенсійної реформи в Україні 170
  
Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
Авсієвич А.В., Рабовська С.Я. Теоретико-методологічні засади медичного права (в контексті положень римської цивілістики) 174
Бойко А.О. Проблемні аспекти забезпечення завдатком попереднього договору 178
Воронін Я.Г. Особливості володіння посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування акціями та частками у господарському товаристві 182
Іванюта Н.В. Умови забезпечення позову в господарському судочинстві 185
Кашинцева О.Ю., Шатирко Л.О. Правові та психологічні аспекти політичного маніпулювання 190
Коструба А.В. До питання особливостей зарахування зустрічних вимог як правоприпиняючого юридичного факту в зобов’язальній сфері 194
Левківський Б.К. Проблеми судового захисту права дитини залишати власну країну та повертатися в неї 198
 Мельничук Н.О. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин у нових умовах ринкової економіки 201
Харченко Г.Г. Принципи речового права 205
Харченко О.С. Визнання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню: прогалини правового регулювання 209
Целуйко О.В. Експерт у цивільних справах: правовий аспект 211
Павлюк Н.М. Правове регулювання спадкування обов’язкової частки в Україні та Німеччині 215
Панченко І.М. Визнання права власності: теоретичний аналіз 218
Петрицин Н.Т. До питання про співвідношення особливостей цивільної відповідальності за порушення попереднього договору та завдатку 222
Семененко М.В. Заміна вигодонабувача у майновому страхуванні 225
  
Проблеми права інтелектуальної власності
Можаровська Н. Організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об’єкти промислової власності 228
Тараненко О.М. Особливості використання географічних зазначень в Україні 232
Андрусів У.Б. Сучасне правове становище організацій мовлення в мережі Інтернет 235
Голубовська А.Ю. Деякі аспекти термінології та застосування законодавства щодо «добре відомих» торговельних знаків 241
 
Аграрне, земельне та екологічне право
Бусуйок Д.В. Поняття державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель: системний підхід 245
Ришкова Л.В. Поняття та ознаки особливо цінних земель як об’єкта правової охорони та використання 250
Березінський Б.А. Концептуальні засади взаємодії суспільства з природним середовищем 255
Кондратьєва К.А. Правове регулювання екологічної безпеки у сфері поводження з пестицидами в сільському господарстві України 260
Латишева В.В. Принципи правового регулювання суспільних відносин у сфері житлово-комунального господарства на селі 264
Лушпаєв С.О. Про принципи правового регулювання продовольчої безпеки України 268
Остафійчук Г.В. Класифікація суб’єктів аграрних правовідносин – виробників продукції птахівництва 273
Шараєвська Т.А. Правове регулювання порядку визначення правового статусу громадян, постраждалих за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні 277
Остапчук М.Я. Особливості відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства (законодавства про охорону атмосферного повітря) 281
  
Кримінальне право та криміно логія
Бахуринська О.О. Поняття «шкода здоров’ю потерпілого» у злочинах проти безпеки виробництва 288
Виговський Д.Л. Виникнення та формування кримінальної субкультури в Російській імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) 291
Гусак А.П. Груповий характер насильницьких злочинів, вчинених неповнолітніми 294
Кваша О.О. Зміст та значення філософських категорій «можливість» і «дійсність» для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку 301
Крет Г.Р. Наукові підходи до визначення поняття і сутності інституту закриття кримінальної справи 305
 Кушнір Н.П. Визначення моменту закінчення досудового слідства за кримінально-процесуальним законодавством України та його практичне значення у діяльності органів розслідування 309
Назимко Є.С. Критерії якості встановлення міри покарання в кримінально-правових санкціях 312
Палюх Л.М. До питання про систематизацію злочинів проти правосуддя 315
Рижов І.М. Тероризм: соціально-філософській аспект 319
Дуюнова Т.В. Обчислення строків звільнення засуджених до довічного позбавлення волі при заміні цього покарання позбавлення волі на певний строк 323
Лановенко К.С. Правова сутність оціночних понять кримінального законодавства 326
Мангур Р.В. Проблемні питання визначення предмету пропозиції та давання хабара 329
Мельниченко В.Л. Виконавець злочину проведення вибухових робіт з порушенням охорони рибних запасів 333
  
Правова система України й міжнародне пра во, порівняльне правознавство
Пархоменко Н.М. Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом: методи, етапи, види 338
Сєрова І.І. Доктринальні підходи до вивчення міжнародно-правової протидії нелегальній міграції 343
Латинін О.А. Законодавче забезпечення захисту прав кредиторів у зарубіжних державах 346
Городиський І.М. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання відносин з приводу іноземних військових баз 349
Гуленко Ю.М. Сутність явища та розвиток тероризму в нових умовах 355
Ариф Джаміль огли Гулієв. Міжнародно-правова боротьба світового співтовариства зі злочином тероризму 359
Охота Я.В. Виконання Україною Конвенційних положень щодо заборони катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарань 363
Тихомирова Г.Є. Основні доктринальні підходи до співвідношення міжнародного та внутрішнього права у юридичній науці Республіки Греція 366
  
Гість номера
Herbert Schambeck. Vom Wesen und Wert demokratischer Verfassungsstaatlichkeit   372
  
Студентська трибуна
Безсмертний М.П. Особливості виникнення трудових правовідносин працівників прокуратури 377
Гусак Т.П. Об’єктивні ознаки складу злочину масових заворушень: порівняльно-правовий аналіз 381
Куліцька С.В. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння чужими мобільними телефонами 385
Кучерук Ю.М. Зловживання правом у конституційному праві України 389
Литвиненко К.O. Правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнаx 396
Столярчук М.В. Про розвиток конституційного законодавства України 401
  
Рецензії
Оніщенко Н.М. Порівняльно-правові дослідження як об’єкт вивчення юридичної науки 405
Віхров О.П. Нове видання у галузі підприємницького права 406
  
Наукова хроніка

Участь студентів КУП НАН України в Парламентських слуханнях на тему:
«Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи»
407

Майстер-клас доктора права Алана Скурбаті
 407

У Рівненському інституті КУП НАН України відбувся «круглий стіл» на тему: «Реформа кримінального судочинства України»
 408

Міжнародна науково-практична конференція «V Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького»
 408

Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова
 409

Майстер-клас народного депутата України, голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони А. Гриценка
 409

Міжнародна конференція з питань міжнародного права в Мішкольському університеті (Угорщина)
 410

Майстер-клас Надзвичайного і Повноважного Посла Угорщини в Україні Міхаля Баєра
 410

Майстер-клас доктора права Арнольда Варенвальда (Німеччина)
 411

КУП НАНУ провів науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» на базі Рівненського інституту КУП НАН України
 411


Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права
 412

Редакційні повідомлення
 414Бібліотека КУП НАНУ

"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительска,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.