Часопис Київського університету права 2012/2
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2012/2
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Личенко І.О. Судові органи як суб'єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності 103
Очкуренко С.В. Проблеми правового закріплення та реалізації принципів банківського кредитування  107
Щербатюк Н.В. Класифікація заходів нетарифного регулювання 111
Боднар С.В. Щодо класифікаційних ознак рішень адміністративного суду 116
Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві 119
Кравченко В.Г. Тенденції трудової міграції в Україні 125
Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців 129
Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" 134
Шемігон Т. О. Адміністративно-правове регулювання строку повноважень та права повторного перебування на посаді керівника вищого навчального закладу: вітчизняний та зарубіжний досвід 137
Шутова О.С. Правова природа офшорних зон 143

Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні

Завальна Ж.В. Щодо питання про юридичну природу зобов'язання 147
Бакалінська О.О. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині 150
Кармаза О.О. Засоби та способи захисту прав суб'єктів житлових відносин 154
Коструба А.В. Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві 158
Крисань Т.Є. Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин/TD> 162
Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України 167
Левківський Б.К. Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім'ї (домашнього насильства)/a> 171
Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві 175
Снідевич О.С. Окремі проблемні питання пред'явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин 178
Стадник М.П. Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників 181
Тимошенко М.О. Набуття господарсько-правового статусу приватним вищим навчальним закладом в Україні як основа його правосуб'єктності 184
Хортюк О.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" 188
Шимон С.І. Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці 192
Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі 195
Висоцька Т.М. ">Сутність господарсько-правових засобів захисту суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 200
Волохов О.С. Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи 203
Доценко О.О. Cуб'єкти цивільно-правових відносин у сфері шоу-бізнесу 207
Ковач А.В. Право людини на підприємництво 212
Матвєєнко Т.Є. Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції 215
Михальська Н.В. Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах 220
Павлюк Н.М. Свобода заповіту та право спадкування обов'язкової частки: правовий аспект 224
Пархомчук С.О. Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції 228
Сичевська А.М. Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру 231
Тимошенко О.А. Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України 234
Шевченко Д.В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні 239
Юдіцький О.Л. Види та проблеми правового становища суб'єктів державних закупівель 242
  
Проблеми права інтелектуальної власності

Рудник Т.В. Відповідальність за порушення авторського права 248
Литвин С.Й. Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС  252
Микитин В.І. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності 256
Остапчук М.Я. Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір(на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) 262
Стройко І.А. Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про авторське право і суміжні права". Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій 267

Аграрне, земельне та економічне право

Бусуйок Д.В. Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища 274
Гафурова О.В. Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села 277

Кримінальне право та кримінологія

Гриньків О.О. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу 282
Дідик С.Є. Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україн 285
Ігнатов О.М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема 289
Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України 295
Мочкош Я.В. Проблеми боротьби з економічною злочинністю 299
Сарнавський О.М. Протидія організованій злочинності у військовій сфері: кримінально-правові та організаційно-правові проблеми 304
Бокоч І.М. До проблеми визначення видового об'єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування 307
Ващенко А.Г. Чи має значення для кваліфікації доведення до самогубства стан потерпілого під час заподіяння ним собі смерті? 310
Попович О.В. Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця 313
Сметаніна Н.В. Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи 317
Харко Д.М. Теорії правової природи співучасті та визначення ролі виконавця злочину 321
Шевченко В.М. Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України 325

Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство

Савчук К.О. Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в розвиток науки міжнародного права 333
Семеняка В.В. Міжнародно-правовий принцип непривласнення Місяця та інших небесних тіл: питання теорії та практики 336
Бєлов Д.М. Відображення нормами інституту основ конституційного ладу реальних суспільних відносин у державі: порівняльно-правовий аналіз 341
Криволапов Б.М. Класифікація валютних операцій в міжнародному праві 344
Медведєва М.О. Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод 350
Кукіна З.О. Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів масової інформації 354
Мельник Н.О. Функція визначення загальної політики МОП 358
Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб'єктів господарювання 362
Томаш Л.В. Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер 366
Шперун Х.В. До питання про наднаціональність Міжнародного валютного фонду 371
 Максакова Р.М. Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід 374

Гість номера

Arnold Vahrenwald. Sports Law: Aspects of the Organisation of Mega Sports Events - the EURO-2012 in Ukraine 379
Marta Gorog. Die grundlegenden Rechtsinstrumente des Know-how-Transfer 386

Студентська трибуна

Блощаневич А.В. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті 390
Гончарова О.В. До питання досудового врегулювання господарських спорів 393
Куліцька С.В. Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору 396
Феделеш Е.М. Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб'єктів господарювання  400

Юридична освіта

Стартував проект ААУ "Історія адвокатури України" під патронатом Клари Григорівни Маргулян  403

Рецензії

Бошицький Ю.Л.  Фундаментальна праця у сфері інтелектуальної власності Болгарії 406
Баймуратов М.О.  Енциклопедичне видання у галузі конституційного права 407
Литвак О.М.  Нове енциклопедичне дослідження у галузі кримінального права  408
Федоренко В.Л.  Рецензія на монографію Х.В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти"  409

Наукова хроніка

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині 411
Майстер-клас професора Чаби Варги (Угорщина) 411
Майстер-клас професора Регенсбурзького університету Райнера Арнольда (Німеччина) 412
Гість КУП НАНУ - Йоган Юро, директор Департаменту процедурного права, арбітражу та міжнародного приватного права університету м. Гент (Бельгія) 412
Нові напрями співпраці КУП НАНУ з Європейським університетом (Молдова) 413
Літня наукова сесія Варненського вільного університету "Національна юридична освіта в контексті права ЄС" (Болгарія) 413
Нові партнери КУП НАНУ - Центрально-Європейський Центр інтелектуальної власності (Болгарія) 414
Меморандум про співпрацю з болгарською "Академією Лідерства" (Болгарія) 414
ІХ Міжнародна конференція "Європейський шлях Грузії - Євросоюз та його європейські сусіди" (Грузія) 415
Новий партнер КУП НАНУ - Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) 415

Наші ювіляри

До 85-річчя відомого правника академіка В.І. Семчика 416
До 90-річчя Г.Х. Рябошапко 417

Сторінка пам"яті

Світлій пам'яті Кучеренко Ірини Миколаївни 418
Світлій пам'яті Штефана Сергія Михайловича 419

Редакційне повідомлення


Бібліотека КУП НАНУ

"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 14.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительска,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп.до друку 25.07.2012. Формат 60х84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.48,3. Обл.-вид.арк. 58,2. Наклад 400 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.