Часопис Київського університету права 2012/3
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2012/3
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,
Савчук К.О.,
Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В. (редактор),
Чернецька О.В.
Шевченко Я.М.,

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права HAH України
(протокол № 2 від 25.10.2012);
Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
HAH України
(протокол №8 від 18.10.2012)

Передплатний індекс 23994

ISSN 2219-5521

ЗМІСТ
Бошицький Ю.Л.Удосконалення навчального процесу, модернізація наукової роботи та впровадження інформаційних технологій - пріоритети Київського університету права НАН України у 2012/2013 навчальному році 4

Теорія та історія держави і права.Філософія права

Оніщенко Н.М.,Макаренко Л.О., Львова О.Л Гендерні паритети сучасного етапу правового розвитку в Україні 10
Жаровська І.М. Громадський контроль як інтегральна складова у концепті владних відносин сучасної держави і громадянського суспільства 14
Заворотченко Т.М. Загальна характеристика системи політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні 17
Ляшенко Р.Д. Загальна характеристика та властивості преюдиції як засобу судової аргументації 22
Малишев Б.В. Теоретико-правові аспекти державного примусу як ознаки права 25
Богушова І.В. Теоретико-правовий аналіз деяких підходів до типології держав 29
Вороніна Є.О. Створення інституту Внутрішньої карантинної варти в Російській імперії у XIX ст. 32
Гаврецька М.Й. Законодавче закріплення правового статусу української мови в нормативних актах ЗУНР 36
Захаркевич Т.С. Формування правової поведінки в контексті побудови в Україні правової держави 41
Зінченко В.М. До питання про сутність і значення охоронної функції права 44
Карманюк О.П. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки в контексті утвердження законності в українському суспільстві 48
Котенко О.А. До поняття про сутність, значення та "дієвість" джерел права в англосаксонській правовій системі 52
Красніцький А.В. Національна та радянська державність на західноукраїнських землях у роки української революції (1917 - 1921 рр.) в інтерпретаціях правознавців 56
Курабцева Г.П. Виникнення і особливості діяльності військово-морських судів в Російській імперії у XVIII - першій половині XIX ст 61
Куціпак О.В. Шляхи підвищення рівня правового життя в сучасному українському суспільстві 66
Мартьянова Т.С. Етичні вимоги до суб'єктів правозастосовної діяльності 70
Пуховская А.С. Модификация и деятельность народного суда КАССР 74
Радайде Д.С. Створення і розвиток митних установ у Криму у кінці XVIII - початку XIX ст 78
Семенюк І.Я. Судова промова адвоката як відображення правосвідомості та правових цінностей (на прикладі судових процесів у 1930-х рр. у Східній Галичині) 83

Конституційне право та конституційний процес в Україні

Батанов О.В. Сучасний муніципалізм в Україні у контексті інституціоналізації суб'єктно-об'єктного складу місцевого самоврядування 87
Оніщук М.В. Система стримувань і противаг в українській моделі організації влади: проблеми і шляхи вдосконалення 91
Абасов Гафіс Гасан огли. Методи дослідження гарантій прав місцевого самоврядування: проблеми конституційно-правової теорі 96
Задорожня Г.В., Задорожний Ю.А. Гарантії забезпечення соціального захисту прав людини 100