Часопис Київського університету права 2012/4
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2012/4
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України>


Бібліотека КУП НАНУ


"Часопис Київського університету права" внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю "Юридичні науки"
(Постанова Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постанова Президії ВАК України № 1-05/3 від 16.04.10).


Адреса редакції: 01601, м.Київ-1. вул.Трьохсвятительская,4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.

Е-mail: chasprava@ukr.net       www.kul.kiev.ua

Редактор Т.В.Ходаківська.     Художник Н.М.Косяк
Комп"ютерне макетування: Г.П.Кондрашин


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 16356-4828ПР від 19.02.2010 р.
Підп. до друку 26.12.2012. Формат 60x84 1/8.
Друк офсетний.Ум.-друк.арк.50,5. Обл.-вид.арк. 61,5 Наклад 300 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м.Київ-1, вул.Трьохсвятительська,4.тлф.278-73-11.