Часопис Київського університету права 2013/2
Український науково-теоретичний часопис
Заснований
у жовтні 2001 року
2013/2
Виходить
        4 рази на рік
Київський університет права HAH України
Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

Головний редактор
Шемшученко Ю.С.

Заступник
головного редактора

Бошицький Ю.Л.

Редакційна колегія
Андрійко О.Ф.,
Батанов О.В.,
Ващук О.М.,
Горбатенко В.П.,
Костенко О.М.,
Кучеренко І.М.,
Савчук К.О.,
Семчик В.І.,
Усенко І.Б.,
Ходаківська Т.В.(редактор),
Чернецька О.В.
Шевченко Я.М.,

Іноземні члени редакційної колегії
Райнер Арнольд (Німеччина),
Богуслав Банашек (Польща),
Уільям Батлер (США),
Арнольд Варенвальд (Німеччина),
Ванда Ламм (Угорщина),
Адам Махарадзе (Грузія),
Герберт Шамбек (Австрія)

Рекомендовано до друку
Вченою радою
Київського університету
права НАН України (протокол № 10 від 27.06.2013) Вченою радою
Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького
НАН України
(протокол № 7 від 04.07.2013)

Передплатний індекс
23994

ISSN 2219-5521

ЗМІСТ

© Київський університет права НАН України, 2013
© Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2013
 
  
Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
 
Гринюк Р.Ф., Синкова О.М. Правове забезпечення інформаційного та технологічного аспекту надання адміністративних послуг106
Голікова К.О. Дисципліна та законність в державному управлінні: поняття та способи їх забезпечення110
Костецька Т.А. Конституційно-правове регулювання інформаційних прав: деякі термінологічні аспекти114
Соколенко О.Л. Захист прав громадян як основна функція правової держави118
Целуйко О.В. Правове регулювання організації судових товарознавчих експертиз та експертних, товарознавчих досліджень в Україні122
Чуприна Л.М. Правова характеристика поняття «процесу» в бюджетному праві126
Доманська М.І. Щодо доцільності реалізації принципу колегіального розгляду судом справ про зміну правового статусу фізичної особи 129
Машевська К.О. Поняття ділової репутації юридичних осіб в українському законодавстві132
Меркулова К.О. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій136
Сіряков О.І. Проблеми унормування процедури відкриття нових автобусних маршрутів у контексті захисту прав підприємців140
Сонюк О.В. Проблема визначення об’єкта правовідносин у сфері адміністративного судочинства143
Шарабурина О.О. Новели законодавства України про інформацію з обмеженим доступом147
  
Проблеми цивільного та підприємницького права в Україні
Бондар І.В. Способи забезпечення виконання зобов’язання у нотаріальному процесі151
Гелич А.О. Особливості господарських відносин за участю комерційних банків154
Коструба А.В. Понимание правопрекращающих юридических фактов с точки зрения оснований прекращения права собственности: гражданско-правовой аспект159
Крисань Т.Є. Щодо законних гарантій реалізації права власності фізичних осіб164
Маріц Д.О. Відшкодування моральної шкоди у договорах обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів169
Матвєєв П.С. Проблеми державно-правового забезпечення відносин суб’єктів господарювання з органами Антимонопольного комітету України в контексті інноваційних правовідносин172
Харченко Г.Г. Акти суб’єктів владних повноважень як підстави виникнення та припинення речових прав176
Циганчук Н.А. Щодо необхідності прийняття Закону України «Про колективні переговори, договори і угоди»180
Чернега А.П. Лізингові «крила» цивільної авіації України185
Головащук А.П. Правове регулювання допоміжних репродуктивних технологій189
Кубара У.М. Обмеження речових прав на підставі договорів про передання майна у власність192
Логвін В.С. Поняття нежитлового приміщення як об’єкта цивільних прав196
Макарчук Л.В. Критерії істотності порушення договору як підстави його розірвання201
Павлюк Н.М. Правовий статус обов’язкових спадкоємців як суб’єктів спадкових прав у Європейських країнах205
Панченко І.М. Деякі аспекти визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва210
Пастернак В.М. Форма правочину – невід’ємна частина його дійсності215
Россильна О.В. Історія становлення інституту представництва в господарському процесі218
Черкасов О.В. Окремі аспекти правовідновної відповідальності у трудовому праві223
Каретник О.С. Поняття інформації про фізичну особу (персональні дані) в цивільному праві України228
  
Проблеми права інтелектуальної власності
Андрусів У.Б. Проблемні питання охорони майнових прав організацій мовлення у цифрову епоху232
Ковальова М.В. Деякі особливості патентної охорони промислової власності в Україні та в Європейському Союзі238
Бондаренко О.О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні241
Воєводін Б.В. Теорія розпізнавального комерційного оформлення (трейд дрес – trade dress) та її використання в рекламі245
Очеретна В.В. Деякі питання набуття прав на географічні зазначення250
Савич С.С. Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні254
  
Аграрне, земельне та екологічне право
Кулинич П.Ф. Принцип плюралізму форм господарювання у правовому забезпеченні товарного сільськогосподарського землекористування в Україні258
Бусуйок Д.В. Поняття стандартизації та стандартів в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів відповідно до правової доктрини262
Гайдай А.М. Видобуток сланцевого газу в Україні: проблеми правової інстиляції266
Гайдаржи Х.А. Правові особливості реорганізації сільськогосподарського переробного кооперативу269
Кулинич О.П. Деякі питання визнання права приватної власності на земельні ділянки в Україні в умовах земельно-реєстраційної реформи273
Муравська М.Л. Поняття штучного водного об’єкту як об’єкту правових відносин277
Семчик О.В. Поняття та зміст механізму реалізації права на землі залізничного транспорту України281
  
Кримінальне право та кримінологія
Єні О.В., Матієк Л.Г. Підготовче провадження як елемент судового провадження в суді першої інстанції286
Мозгова В.А. Поняття та рівні координації діяльності правоохоронних органів із протидії злочинності та корупції290
Робак В.А. Незаконне поводження з вогнепальною зброєю294
Ткачук В.Є. Вища освіта як один із чинників запобігання злочинності (на основі результатів дослідження механізму протиправної поведінки осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі)297
Загиней (Тростюк) З. А. Особливості конструювання законодавчих дефініцій кримінально-правових понять як засобу офіційного тлумачення (на прикладі розділу XVII Особливої частини КК України «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»)300
Яковець І.С. Об’єкт оптимізації процесу виконання кримінальних покарань та його цільова орієнтація304
Сарнавський О.М. Норми про кримінальну відповідальність військовослужбовців у системі кримінального права України308
Бондарчук В.В. Ризик як правова категорія312
В’юник М.С. Дотримання вимоги розумності строків при виконанні вироку у Кримінальному процесуальному кодексі України та практиці європейського суду з прав людини315
Головчак М.М. Строки давності у кримінальному законодавстві України та окремих зарубіжних країн319
Горбачов Д.М. Сучасні тенденції реформування розділу XVII Кримінального кодексу України322
Дуюнова Т.В. Сучасний стан наукової розробки проблем виконання покарання у виді довічного позбавлення волі326
Карпенко І.М. Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину330
Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права336
Марич М.І. Чинники корупції та організованої злочинності в сучасному суспільстві340
Мірошниченко І.С. Використання зарубіжного досвіду соціально-правового захисту громадян похилого віку від злочинних посягань344
Птащенко Д.С. Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони в кримінальному праві України348
Терлецький О.М. Окремі проблеми забезпечення об’єктивності та незалежності судочинства в Україні351
  
Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство
Жукорська Я.М. Відповідальність міжнародних організацій за порушення міжнародно-правових зобов'язань: сучасний стан356
Протопопова Т.В., Орлова С.В., Дробышевский Д.С. Отражение права на человеческое достоинство в Конституции Франции361
Отрош М.І. Папа Римський як суверен Держави Міста Ватикан366
Третьякова В.Г. Про формування провідних елементів міжнародного біоетичного права: глобального біоетичного праворозуміння, глобальної біоетичної правосвідомості, глобального біоетико-правового світогляду та глобальної біоетико-правової культури369
Грачова В.В. Становлення міжнародно-правових основ антитерористичного співробітництва держав373
Лев М.О. До питання розуміння визнання іноземного судового рішення в міжнародному приватному праві378
  
Гість номера
Махарадзе А. Влияние признаков, находящихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников преступления382
Маркуш М.А. Організаційно-структурні функції змагальності: системний аналіз389
  
Студентська трибуна
Кугот Д.В. Загальна характеристика житлових правовідносин, які виникають в результаті користування житловими приміщеннями у гуртожитках 396
Рябець Н.М. Загальні засади гармонізації господарського законодавства України відповідно до вимог СОТ399
Шайгарданова В.В. Уніфікація норм міжнародного права403
  
Рецензії
Батанов О.В. Сучасний погляд на предмет муніципального права409
Савчук К.А. Фундаментальний курс міжнародного права охорони культурних цінностей411
Рудий Н.Я.Сирітські суди крізь призму історико-правового аналізу412
Бевз С.І. Процедури банкрутства: що нового?413
Науковa хроніка
XIX Всеросійська науково-практична конференція «Актуальні проблеми екологічного, земельного права і законодавства» (СОФРИНО-19)415
Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині415
V Міжнародна науково-практична конференція «Захист інтелектуальної власності»416
Конференція в Інституті правових наук Центру суспільних наук Угорської академії наук417
XI засідання Комісії Конституційної Асамблеї з питань прав, свобод та обов’язків людини та громадянина417
КУП НАНУ поглиблює співпрацю з США417
XV Міжнародний конгрес європейського та порівняльного конституційного права418
Синергія освітньої діяльності КУП НАНУ та Міжнародної академії економіки і права м. Монтрьо (Швейцарія)419
Меморандум про співробітництво між КУП НАНУ та Університетом м. Сегед (Угорщина)419
Парламентські слухання на тему: «Стан дотримання прав людини в Україні»420
Гість КУП НАНУ – Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм420
Студенти КУП НАНУ взяли участь у Літній школі «Безпека в небезпеці» в Дипломатичній академії України при МЗС України421
КУП НАНУ – учасник спеціалізованого Міжнародного форуму з питань інтелектуальної власності (м. Сібіу, Румунія)421
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний конституціоналізм: актуальні проблеми теорії і практики»422
Гість КУП НАНУ – консул Посольства Ісламської Республіки Іран в Україні Мехді Багерпур422
Літня наукова сесія Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра423
«Круглий стіл» «Практика застосування нового Кримінального процесуального кодексу»423
Візит ректора КУП НАНУ, професора Ю. Бошицького до Грузії423
  
Наші ювіляри
  
50-річний ювілей доктора юридичних наук, професора Леоніда Рябошапка426
  
Редакційні повідомлення 428

...........................................................
Часопис Київського університету права • 2013/2 3
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 16356-4828ПР від 19.02. 2010 р.
Підп. до друку 19.07.2013. Формат 60.84 1/8.
Друк офсетний. Ум.-друк. арк. 49,5. Обл.-вид. арк. 57,5. Наклад 300 прим.
Видання та друк: Київський університет права НАН України. 01601, м. Київ – 1, вул. Трьохсвятительська, 4. Тел. 278-73-11.
«Часопис Київського університету права» внесено до переліку фахових видань
за спеціальністю «Юридичні науки»
(Постановою Президії ВАК України № 1-05/6 від 12.06.02;
Постановою Президії ВАК України № 1-05/3від 14.04.10).
Адреса редакції: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
Головний редактор: (044) 278-51-55. Редактор: (044) 235-63-24.
E-mail: chasprava@ukr.net www.kul.kiev.ua
Редакор Т.В.Ходаківська. Художник Н.М.Косяк
Комп’ютерне макетування: Г.П.Кондрашин