УДК 347.77(477)(082)
   ББК 67.404.3(4Укр)
   I-73
   Затверджено до друку
   Вченою радою
   Київського університету права HAH України,
   протокол №8 від 25.03.2010р.
   Редакційна колегія
   Професор Ю.Л. Бошицький; кандидат юридичних наук, доцент
   О.В. Чернецька; кандидат юридичних наук, доцент О.І. Мацегорін;
   кандидат юридичних наук, доцент З.А. Тростюк.


  І-73 Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики:
  Зб.наук.-практ.конф., 24 лютого 2010р. - К.: Вид-во Європейського
  університету. - 2012. - Вип. 1.- 156 с.
  УДК 347.77(477)(082)
  ББК 67.404.3(4Укр)

  ISBN 978-966-301-239-1
  © Київський університет права НАН України, 2012

        У матеріалах першої науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених і аспірантів. У збірнику матеріалів проаналізовано теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку законодавства України та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема проблеми правового регулювання промислової власності, винахідництва, комерційних позначень, авторських відносин, програмного забезпечення, кабельного мовлення і ряду аспектів суміжних прав, окремі проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності.
  ББК 67.0
  ISBN 978-966-351-280-8


  ВСТУПНЕ СЛОВО

       Концепція Державної цільової програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки, затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 p., визначає, що взаємодія освіти і науки є комплексним процесом, в якому університети традиційно відіграють провідну роль. При цьому навчальний процес і проведення наукових досліджень взаємопов'язані та забезпечують єдність засвоєння і передачі знань.
       Одним із головних принципів створення європейського освітнього простору є освіта, заснована на наукових дослідженнях. Слід зазначити, що, складаючи рейтинги конкурентоспроможності університетів, світові агенції найбільше звертають увагу на такі якісні характеристики: активні наукові дослідження, залучення студентів до наукової роботи, широковідомі наукові школи, міжнародне визнання академічного товариства.
       Приєднання України до Болонського процесу, посилення процесів інформатизації суспільства передбачають перехід до інноваційної вищої освіти, тобто освіти, що інтегрує навчальний процес і науковий пошук. На сучасному етапі розвитку юридична наука та освіта повинні розглядатися як єдиний взаємообумовлений комплекс, завданням якого є забезпечення різних галузей економіки висококваліфікованими кадрами, створення нових технологій та проведення наукових досліджень із подальшим втіленням їх результатів у практичну діяльність.
       У межах удосконалення науково-дослідної діяльності Київський університет права НАН України в 2010 році започаткував проведення циклу круглих столів, присвячених актуальним проблемам права інтелектуальної власності, які мають на меті об'єднання творчого потенціалу представників вишівської та академічної юридичної науки у сфері інтелектуальної власності.
       Актуальність обраної проблематики для проведення цього наукового заходу зумовлювалася багаторічною спільною дослідницькою роботою Сектору права інтелектуальної власності при кафедрі цивільного та трудового права КУП НАНУ та Міжнародного центру права інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України як наслідок започаткованих у державі соціально-економічних перетворень у сфері інтелектуальної власності.
       Загальновідомо, що вплив результатів інтелектуальної діяльності людини на матеріальне виробництво, на розвиток її духовного потенціалу, життя суспільства в цілому за останні десятиліття значно посилився. Як сама творчість, так і її результати набули іншого значення, вони відіграють якісно нову роль. Це закономірний наслідок того, що людство впевнено рухається до більш повноцінних і кращих стандартів життя, максимально ефективно використовуючи для виконання поставлених завдань безмежні можливості своєї фантазії та інтелекту. Результати творчої діяльності людини є найвищою, найціннішою формою прояву інтелекту людини. Творча діяльність має значний вплив на культуру, науково-технічний рівень виробництва, соціально-економічний добробут суспільства. Не буде перебільшенням стверджувати, що саме вона являє собою рушійну силу розвитку будь-якого суспільства.
       Саме тому мета круглого столу, результатом якого став пропонований читачеві збірник статей, авторами яких є не тільки представники юридичних професій, - висвітлення проблем, тією чи іншою мірою присвячених регулюванню відносин, що складаються у процесі створення та використання, правової охорони та захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності новаторів, винахідників, вчених та суб'єктів господарської діяльності, які використовують об'єкти інтелектуальної власності
       У статтях розглянуто питання правового забезпечення інтелектуальної власності, що виникають у сучасних умовах інтеграції України в Європейський Союз, проаналізовано спеціальне законодавство у цій сфері, діяльність міжнародних організацій щодо розробки нових документів із правового регулювання інтелектуальної власності, подано пропозиції щодо удосконалення наявного законодавства стосовно службового винахідництва, товарних знаків, недобросовісної конкуренції, цивільно-правового та цивільно-процесуального захисту права інтелектуальної власності, право- вого регулювання промислової власності, комерційних позначень, авторських відносин, програмного забезпечення, кабельного мовлення і ряду аспектів суміжних прав, окремі проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності тощо.
       Сучасних вітчизняних наукових досліджень проблем правового регулювання інтелектуальної власності, на жаль, недостатньо, хоча потреба в них гостро відчувається. Тому сама ідея таких наукових форумів та спроба їх учасників дослідити та обговорити проблемні правові аспекти інтелектуальної власності повинні розцінюватися позитивно.
       Цей збірник започатковує цикл наукових форумів Київського університету права НАН України у сфері права інтелектуальної власності. Сподіваємося, він буде корисним для науковців і практиків, викладачів та студентів, при розробці нових нормативних актів у галузі інтелектуальної власності, для проведення подальшого наукового дослідження та для широкого кола фахівців.
       Не претендуючи на безспірність своїх думок і пропозицій, науковці КУП НАНУ послідовно та комплексно підходять до такої важливої і значущої проблеми, як інтелектуальна власність, спираючись на власні знання, досвід, переконання, науковий аналіз, і намагаються довести важливість інтелектуальної власності для сьогодення і майбуття України.
       Ми залишаємося відкритими для обговорення всіх проблемних питань у галузі інтелектуальної власності в подальших наукових форумах і відповідно у нових збірниках наукових праць. Тому щиро запрошуємо фахівців - науковців і практиків - до обміну ідеями, думками і пропозиціями.

  Ю.Л. Бошицький,
  ректор Київського університету права
  НАН України, професор,
  Заслужений юрист України

   
  ЗМІСТ
   
   Вступне слово 
   Бошицького Ю.Л 3
    
   Білоусов В.М. 
   Інститут комерційної таємниці в законодавстві України: поняття і шляхи вдосконалення 5
    
   Бошицький Ю.Л. 
   Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в контексті розбудови національної ринкової економіки 11
    
   Огнев'юк Г.З. 
   Особливості правового статусу патентних повірених за законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз 15
    
   Харченко В.Б. 
   До проблеми визначення права інтелектуальної власності на наукове відкриття предметом кримінально-правової охорони 22
    
   Савич С.С. 
   Загальні аспекти цивільно-правової охорони товарних знаків в Україні та Республіці Польща (порівняльна характеристика) 28
    
   Войцешко-Глушко Е. 
   Товарні знаки та останнє доповнення Закону "Право промислової власності" 33
    
   Ковальова М.В. 
   Специфіка правового захисту цивільних прав у сфері винахідництва  40
    
   Харченко Г.Г. 
   Проблематика правової природи права інтелектуальної власності 44
    
   Воронін Я.Г. 
   Деякі проблеми регулювання правовідносин при проведенні науково-технічних досліджень, наслідком яких є створення винаходів 51
    
   Molnar I. 
   Legal actions of the European Union on the management of intellectual property in the knowledge transfer activities of the universities and public research institutions 56
    
   Нерсесян А. С. 
   Соціально-правові і філософські основи захисту прав інтелектуальної власності 60
    
   Іваненко І. П. 
   Правове забезпечення використання електронного документообігу, електронних документів та електронного підпису у процесі набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку  66
    
   Калениченко П.А 
   Проблеми охорони авторського і суміжних прав у мережі Інтернет  73
    
   Слобожанин С.В. 
   Новеллы европейского патентного законодательства 81
    
   Стройко І.A. 
   Еволюція змісту та обсягу суміжних прав телерадіоорганізацій в еру цифрового мовлення 85
    
   Нікольська Т.В. 
   Правове регулювання договорів щодо торговельних марок за міжнародними правовими актами 96
    
   Борисенко І.Л. 
   Особливості самозахисту прав інтелектуальної власності у глобальній мережі Інтернет 101
    
   Яшарова М.М. 
   Особливості правової охорони прав на службові винаходи у країнах СНД 105
    
   Немеш П.Ф. 
   Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок 111
    
   Дмитришин В.С. 
   Договір комерційної концесії та договір франчайзингу Співвідношення понять та правова природа 114
    
   Нікольська Т.В. 
   Часові межі існування правомочності з розпорядження майновими правами на торговельну марку (виникнення, зміна та припинення) 120
    
   Gyorgy Csecsy 
   Hungarian and International Aspects of Advertisement Law  127
    
   Андрусів У.Б 
   Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони 134
    
   Білоусов В.М. 
   Правові аспекти регулювання відносин, пов'язаних із торговельними марками 143
    
   Можаровська Н. О. 
   Проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України 148
    

Бібліотека КУП НАН України