УДК 347.77(477)(082)
   ББК 67.404.3(4Укр)
   I-73
   Затверджено до друку
   Вченою радою
   Київського університету права HAH України,
   протокол №8 від 07.04.2011р.
   Редакційна колегія
   Професор Ю.Л. Бошицький; кандидат юридичних наук, доцент
   О.В. Чернецька; кандидат юридичних наук, доцент О.І. Мацегорін;
   кандидат юридичних наук, доцент З.А. Тростюк.


  І-73
        Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики:
        Зб. наук.-практ. конф. / Київський ун-т права HAH України.,       22 лютого 2011р.- К.: Вид-во Європейського
  університету.- 2012. -
        Вип.2.-142 с.
  SBN 978-966-301-240-7

        У матеріалах другої науково-практичної конференції, присвяченої актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених і аспірантів. У збірнику матеріалів проаналізовано теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку законодавства України та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема проблеми правового регулювання охорони промислових знаків, винахідництва, комерційних позначень, авторських відносин, програмного забезпечення, кабельного мовлення і ряду аспектів суміжних прав, окремі проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності.
  ISBN 978-966-301-240-7
  © Київський університет права НАН України, 2012


  ВСТУПНЕ СЛОВО

        Приєднання України до Болонського процесу, посилення процесів інформатизації суспільства передбачають перехід до інноваційної вищої освіти, тобто освіти, що інтегрує навчальний процес і науковий пошук. На сучасному етапі розвитку юридична наука та освіта повинні розглядатися як єдиний взаємообумовлений комплекс, завданням якого є забезпечення різних галузей економіки висококваліфікованими кадрами, створення нових технологій та проведення наукових досліджень із подальшим втіленням їх результатів у практичну діяльність.
        Згідно з Планом дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське та світове співтовариство, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 612, основними принципами, які обумовлюють розвиток вищої освіти в Україні в рамках Болонського процесу є: створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової підтримки; адаптація системи вищої освіти до норм, стандартів і основних принципів європейського простору вищої освіти; забезпечення соціального контексту вищої освіти, який надасть можливість випускникам вищих навчальних закладів формувати свою професійну кар'єру на основі соціальної справедливості, відповідальності та загальнолюдських цінностей.
        Концепція Державної цільової програми "Наука в університетах" на 2008-2012 pp., затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. визначає, що "взаємодія освіти і науки є комплексним процесом, в якому університети традиційно відіграють провідну роль. При цьому навчальний процес і проведення наукових досліджень взаємопов'язані та забезпечують єдність засвоєння і передачі знань".
        Одним із головних принципів створення європейського освітнього простору є освіта, заснована на наукових дослідженнях. Слід зазначити, що, складаючи рейтинги конкурентоспроможності університетів, світові агенції найбільше уваги звертають на такі якісні характеристики: активні наукові дослідження, залучення студентів до наукової роботи, широковідомі наукові школи, міжнародне визнання академічного товариства.
        Саме ці вагомі аргументи покладені в основу активізації наукової діяльності Київського університету права HAH України. Організація навчально-виховного процесу в університеті базується на поєднанні принципів наукового, пізнавального, інформаційного та методичного забезпечення, що приводить до творчого опанування та осмислення отриманих знань, а також спонукає до творчої науково-дослідницької діяльності.
        З метою активізації дослідницького потенціалу університету, об'єднання науковців у творче співтовариство та для регулярного обміну науковою інформацією і визначення перспективних напрямів наукових досліджень у Київському університеті права HAH України сформовані науково-дослідні центри та лабораторії, зокрема Центр політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень, Науково-дослідна лабораторія з права біоетики та медичного права, Сектор екологічного права, Сектор права інтелектуальної власності.
        Мета Сектору права інтелектуальної власності при кафедрі цивільного та трудового права Київського університету права HAH України полягає у проведенні наукових досліджень у царині права інтелектуальної власності. Результатом таких досліджень є видання монографічних праць, проведення наукових конференцій та круглих столів. До участі в цих заходах залучаються не тільки співробітники Сектору права інтелектуальної власності, а й науковці, аспіранти, студенти наукового товариства вишу, колеги з інших вузів та практики.
        У 2010 р. університет ухвалив рішення про проведення на базі Сектору тематичних конференцій. Актуальність проблематики права інтелектуальної власності зумовлюється багатьма чинниками. Сьогодні вплив результатів інтелектуальної діяльності людини на матеріальне виробництво, на розвиток її духовного потенціалу, життя суспільства в цілому значно посилився. Як сама творчість, так і її результати набули іншого значення, вони відіграють якісно нову роль. Це закономірний наслідок того, що людство впевнено рухається до більш повноцінних і кращих стандартів життя, максимально ефективно використовуючи для виконання поставлених завдань безмежні можливості своєї фантазії й інтелекту. Результати творчої діяльності людини є найвищою, найціннішою формою прояву інтелекту людини. Творча діяльність має значний вплив на культуру, науково-технічний рівень виробництва, соціально-економічний добробут суспільства. Не буде перебільшенням стверджувати, що саме вона є рушійною силою розвитку нашої держави.
        Саме тому метою наукового форуму, результатом якого є пропонований читачеві збірник статей, було обговорення актуальних сучасних проблем права інтелектуальної власності в Україні, висвітлення проблем, тією чи іншою мірою присвячених регулюванню відносин, що складаються в процесі створення та використання, правової охорони та захисту результатів інтелектуальної, творчої діяльності новаторів, винахідників, вчених та суб'єктів господарської діяльності, які використовують об'єкти інтелектуальної власності.
        З огляду на те, що наукових досліджень проблем правового регулювання інтелектуальної власності недостатньо, а потреба в них відчувається, то сама ідея проведення та зміст таких університетських наукових, форумів, на наше переконання, є корисними.
        Сподіваюся, що ідеї та пропозиції, запропоновані авторами цього збірника наукових праць, привернуть увагу фахівців - науковців і практиків, а також викладачів та студентів і будуть корисними при проведенні подальших наукових досліджень у сфері правових проблем інтелектуальної власності та при розробці нових нормативних актів у галузі інтелектуальної власності.
        Цей збірник є вже другим у циклі наукових форумів Київського університету права HAH України у сфері права інтелектуальної власності. У ньому вміщено роботи учасників форуму: науковців Київського університету права HAH України та Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при І нститугі держави і права ім. В.М. Корецького HAH України, патентознавців та практиків у цій сфері.
        Ми залишаємося відкритими для обговорення широкого кола проблемних питань у галузі інтелектуальної власності в майбутньому у нових наших конференціях і збірниках наукових праць. Тому запрошуємо фахівців у сфері інтелектуальної власності - науковців і практиків, а також аспірантів та студентів до участі в роботі університетських наукових форумів для обміну ідеями, думками і пропозиціями в царині права інтелектуальної власності.

  Ю.Л. Бошицький,
  ректор Київського університету права
  НАН України, професор,
  Заслужений юрист України

   
  ЗМІСТ
   
   Вступне слово 
   Бошицького Ю.Л 3
    
   Бошицький Ю.Л. 
   Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні 5
    
   Сорвачов О.В. 
   Правове регулювання охорони промислових зразків у Європейському Союзі 12
    
   Нікольська Т.В. 
   Місце договорів із розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку в системі договорів 17
    
   Стройко І.A 
   Проблемні питання захисту суміжних прав організацій мовлення: практика України та європейський досвід 22
    
   Пархомчук С.О. 
   Підвідомчість справ про оскарження рішень Антимонопольного комітету України в контексті захисту прав інтелектуальної власності 29
    
   Яшарова M.M. 
   Деякі питання щодо особливостей патентування службових винаходів в США 35
    
   Савич С.С. 
   Графічне представлення торговельної марки як вимога права ЄС та її включення до національного законодавства (на прикладі Республіки Польща) 41
    
   Падучак Б.М. 
   Деякі питання щодо класифікації договорів у сфері трансферу технологій 47
    
   Стовпець О.В. 
   Суперечності системи охорони права інтелектуальної власності в умовах глобалізації 52
    
   Нерсесян А.С. 
   Інформаційний вимір результатів творчої діяльності та право інтелектуальної власності 59
    
   Андрусів У.Б. 
   Особливості результатів діяльності організацій мовлення та їх правова охорона 64
    
   Смертіцький Д. В. 
   Захист інтелектуальної власності, створеної за кошти Державного бюджету України: аналіз нормативно-правової бази 72
    
   Сисоєнко І.В. 
   Використання спонсорства як нестандартного засобу просування торговельної марки та один із доказів її широкої відомості………………………  78
    
   Селіваненко В. В. 
   Права осіб на винаходи у сфері медицини та права пацієнтів: гармонізація правового регулювання 85
    
   Тараненко О.М. 
   Особливості використання географічних зазначень в Україні 91
    
   Микитин В.І. 
   Наслідки порушення прав інтелектуальної власності  95
    
   Голубовська А.Ю. 
   Деякі аспекти термінології та застосування законодавства щодо поняття "добре відомі" торговельні знаки 102
    
   Литвин С.Й. 
   Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС 107
    
   Рудник Т.В. 
   Відповідальність за порушення авторського права 113
    
   Можаровська Н.О. 
   Деякі організаційно-правові засади забезпечення легітимації права на об'єкти промислової власності: питання теорії та практики  118
    
   Остапчук М.Я. 
   Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів)  124
    
   Волошин В. О. 
   Особливості змісту договірних відносин у сфері промислової власності 131
    

Бібліотека КУП НАН України