УДК 340.12.001(063)
  Н34
  ББК 67.3

        Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету права НАН України, протокол №5 від 29.02.2012 р.
  Редакційна колегія:
  Шемшученко Юрій Сергійович - академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
  Бошицький Юрій Ладиславович - к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України
  Денисов Володимир Наумович - д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
  Чернецька Олена Василівна, к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України
  Дей Марина Олександрівна - к.ю.н., доцент, завідувач віддділення міжнародного права Київського університету права НАН України
  Левківська Галина Петрівна - проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Київського університету права НАН України

  Н 34   Наукові читання, присвячені пам'яті В.М.Корецького: Зб. наук. праць /
  Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л.,
  Чернецька О.В. та інш.]. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. - 444с.
  ISBN 978-966-301-200-1