ББК 67.9 (4Укр) 304 я 73
  УДК 346.26 (075.8)

       Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Лист № 11/11-9496 від 13.10.2011 р.)

       Рецензенти:
  Семчик В.І. - д.ю.н, професор, член-кор. НАН України, головний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
  Віхров О.П. - д.ю.н., доцент, завідувач кафедри Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

  Бевз С.І.
  Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. - К.: ПП "Фірма "Гранмна"., 2012. - 292 с.
  ISBN 978-966-2726-06-0
        У навчальному посібнику відповідно до положень чинного законодавства схематично зображено всі теми загальної частини курсу "Підприємницьке право"; розкрито визначення та ознаки найважливіших понять навчальної дисципліни.
       Для студентів юридичних та економічних факультетів, викладачів, науковців та всіх, кому цікаві питання правового регулювання підприємництва.
  КОЛЕКТИВ АВТОРІВ Передмова:
  к.ю.н., професор Бошицький Ю.Л.; Тема 1: к.ю.н., доцент Бевз С.І.; Тема 2: к.ю.н., доцент Бевз С.І.; Тема 3: к.ю.н., доцент Бевз С.І.; Тема 4: к.ю.н. Похиленко І.С. Тема 5: Загрішева Н.В.; Тема 6: к.ю.н. Кравець І.М.; Тема 7: к.ю.н. Кравець І.М.; Тема 8: Сонюк В.А.; Тема 9: к.ю.н. Остапович Г.М.; Тема 10: Загрішева Н.В.; Тема 11: д.ю.н., проф. Поляков Б.М.; Тема 12: к.ю.н. Шамрай І.А., к.ю.н. Подоляк С.А.; Тема 13: к.ю.н., доцент Кравченко Л.М.; Тема 14: к.ю.н., доцент Бевз С.І.; Тема 15: к.ю.н. Похиленко І.С.; Тема 16: к.ю.н. Похиленко І.С.
  © Бевз С.І.
  © ПП "Фірма "Гранмна"

ЗМІСТ
 Передмова  3
 Тема 1.Поняття, система та джерела підприємницького права 
  1.1. Поняття, предмет та функції підприємницького права 5
  1.2. Метод та система підприємницького права 7
  1.3. Джерела підприємницького права 8
  Запитання для самоконтролю 11
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 11
   
 Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності 
  2.1.Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи 13
  2.2. Види підприємницької діяльності 15
  2.3. Поняття та види суб'єктів підприємницької діяльності 17
  Запитання для самоконтролю 19
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 19
   
 Тема 3. Фізична особа як суб'єкт підприємницької діяльності 
  3.1. Правовий статус фізичної особи у сфері підприємництва 23
  3.2 Законодавчі обмеження права фізичної особи на зайняття підприємництвом 26
  Запитання для самоконтролю 27
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 28
   
 Тема 4. Правове становище підприємств 
  4.1. Поняття, ознаки та види підприємств за законодавством України 30
  4.2. Порядок створення підприємств 36
  4.3. Види та зміст установчих документів підприємств 37
  4.4. Організаційна структура підприємства 38
  4.5. Правовий статус окремих видів підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності 41
  4.5.1. Державне унітарне підприємство 41
  4.5.2. Комунальне унітарне підприємство 43
  4.5.3. Підприємства колективної власності 44
  4.5.4. Підприємства приватної власності 48
  Запитання самоконтролю 49
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 49
   
 Тема 5. Господарські товариства як суб'єкти підприємницької діяльності 
  5.1. Господарські товариства: поняття та види відповідно до законодавства України 53
  5.2. Порядок створення та функціонування господарських товариств різних видів 57
  5.3. Особливості змісту установчих документів господарських товариств 62
  Запитання для самоконтролю 65
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 65
   
 Тема 6. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств 
  6.1. Поняття та види об'єднань підприємств 68
  6.2. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств 71
  6.3. Управління об'днаннями підприємств 77
  6.4. Холдингові групи як вид господарських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи 79
  Запитання для самоконтролю 82
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 82
   
   
 Тема 7. Суб'єкти організаційно-господарських повноважень у підприємницьких правовідносинах 
  7.1. Поняття та ознаки суб'єктів організаційно-господарських повноважень 86
  7.2. Класифікація суб'єктів організаційно-господарських повноважень 89
  7.3. Органи державної влади та місцевого самоврядування як суб'єкти організаційно-господарських повноважень 92
  7.4. Господарські об'єднання та власники майна як суб'єкти організаційно- господарських повноважень 97
  Запитання для самоконтролю 100
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 100
   
 Тема 8. Порядок створення суб'єктів підприємницької діяльності 
  8.1. Порядок створення суб'єктів підприємницької діяльності 104
  8.2. Порядок державної реєстрації фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності 106
  8.3. Порядок реєстрації юридичних осіб 108
  8.4. Взяття на облік суб'єктів підприємницької діяльності в державних органах та установах 111
  8.5. Порядок внесення змін до установчих документів юридичних осіб. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- підприємця 112
  Запитання до самоконтролю 116
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 116
   
 Тема 9. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності 
  9.1. Поняття та види майна в підприємницькій діяльності 120
  9.2. Цінні папери в підприємницькій діяльності 122
  9.3. Інтелектуальна власність в підприємницькій діяльності 126
  9.4. Джерела формування майна господарюючих суб'єктів 127
  9.5. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 128
  9.6. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання 129
  Запитання для самоконтролю 131
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 131
   
 Тема 10. Припинення діяльності суб'єктів підприємництва 
  10.1. Поняття та припинення суб'єктів підприємництва 136
  10.2. Порядок ліквідації та реорганізації суб'єктів підприємництва 139
  10.3. Порядок ліквідації фізичної особи - підприємця 149
  Запитання для самоконтролю 151
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 151
   
 Тема 11. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
  11.1 Поняття та види відносин неспроможності 154
  11.2. Поняття неплатоспроможності та банкрутства 155
  11.3. Порушення справи про банкрутство 158
  11.4. Судові процедури, що застосовуються до боржника 161
  Запитання для самоконтролю 165
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 165
   
 Тема 12. Господарські договори у підприємницькій діяльності 
  12.1. Поняття господарського зобов'язання та господарського договору 168
  12.2. Ознаки господарських договорів та види договорів у сфері підприємницької діяльності 170
  12.3. Зміст та форма господарських договорів 172
  12.4. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів 175
  Питання для самоконтролю 184
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 184
   
 Тема 13. Відповідальність за правопорушення у підприємницькій діяльності 
  13.1. Поняття, види та форми юридичної відповідальності у підприємницькому праві 186
  13.2. Договірна відповідальність, відшкодування збитків. Підстави звільнення від відповідальності в договірних правовідносинах 188
  13.3. Господарсько-правова відповідальність у сфері підприємницької діяльності 193
  13.4. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності 197
  13.5. Кримінальна відповідальність у сфері підприємницької діяльності 199
  Запитання для самоконтролю 200
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 200
   
 Тема 14. Державне регулювання підприємницької діяльності 
  14.1. Поняття та принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 203
  14.2. Поняття та засоби здійснення державного регулювання підприємництва 205
  14.2.1. Державне замовлення у сфері підприємництва 206
  14.2.2. Ліцензування, патентування та квотування певних видів господарської діяльності 208
  14.2.3. Технічне регулювання підприємницької діяльності 215
  14.2.4.Державна підтримка суб'єктів підприємницької діяльності 224
  14.3.Державний контроль та нагляд за підприємницькою діяльністю 229
  Запитання для самоконтролю 238
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 239
   
 Тема 15. Правове регулювання економічної конкуренції 
  15.1. Правові основи розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності 241
  15.2. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства України 244
  15.3. Класифікація порушень конкурентного законодавства 249
  15.4. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства 261
  Запитання для самоконтролю 266
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 266
   
 Тема 16. Захист прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 
  16.1. Способи захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 270
  16.2. Форми захисту прав і законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 272
  16.2.1. Нотаріальний захист прав та інтересів підприємців 272
  16.2.2. Судовий захист прав суб'єктів підприємницької діяльності 274
  16.2.3. Вирішення спорів між суб'єктами підприємницької діяльності третейськими судами 280
  Запитання для самоконтролю 284
  Перелік нормативно-правових актів та рекомендованої літератури 284

Бібліотека КУП НАН України