ББК Х512.1я73
  УДК 314.1/8(075)

       Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
  як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  (Лист № 1/11-6329 від 19.07.2011 р.)

       Рецензенти:
  Муравйов В.І. - д.ю.н., професор, завідувач кафедри порівняльного та європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Микієвич М. М. - д.ю.н., доцент,завідувач кафедри європейського права Львівського національного університету імені Івана Франка.
  Дей М.О., Бурлак О.В.
  Практикум: Міжнародне публічне право
  . Навч. посібник / М.О.Дей, О.В.Бурлак. - К.: ПП Фірма Гранмна, 2012. - 256с.
  ISBN 978-966-2726-06-0
        У навчальному посібнику "Практикум: Міжнародне публічне право" розглянуто практичні питання розвитку міжнародного права. Основну увагу зосереджено на розкритті сутності та системі міжнародного права. У посібнику викладено логічні схеми основних положень розвитку міжнародного права, основні категорії та поняття. Значну увагу приділено перевірці отриманих знань та навичок за допомогою кросвордів.
        Мета - досягнення розуміння студентами сутності та системи міжнародного права, а також опанування основних норм і принципів, які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного публічного права.
        Для студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, спеціалістів-практиків, наукових працівників і всіх, хто цікавиться проблемами міжнародного права. ISBN 978-966-2726-05-3
  © Дей М. О.,Бурлак О.В.

ЗМІСТ
 Передмова  10
   Тематичний план курсу "Міжнародне публічне право"; 13
   
 Тема 1. Поняття та джерела міжнародного права 14
  Питання для обговорення 14
  Джерела 15
  Терміни 15
  КРОСВОРД 1. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів вiд 23 серпня 1978р.; 16
  КРОСВОРД 2. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975р.  19
  КРОСВОРД 3. Положення про Комісію міжнародного права від 21 листопада 1947р. 22
  КРОСВОРД 4. Статут Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945р. 24
   
 ТЕМА 2. Основні принципи міжнародного права 27
  Питання для обговорення 27
  Джерела 27
  Терміни 28
  Література 28
  КРОСВОРД 1. Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в міжнародних відносинах від 18 листопада 1987р. 29
  КРОСВОРД 2. Підсумковий документ Віденської зустрічі держав-учасниць Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 15 січня 1989р. 31
  КРОСВОРД 3. Підсумковий документ Віденської зустрічі 1986 року представників держав-учасниць Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася на основі положень Підсумкового акта, стосовно подальших кроків після Наради від 31 липня 1986р 33
  КРОСВОРД 4. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945р. 35
   
 ТЕМА 3. Міжнародна правосуб'єктність 37
  Питання для обговорення 37
  Джерела 37
  Терміни 38
  Література 38
  КРОСВОРД 1. Віденська конвенція Про правонаступництво держав щодо державної власності, державних архівів та державних боргів від 8 квітня 1983р. 39
  КРОСВОРД 2. Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР від 4 грудня 1991р. 42
  КРОСВОРД 3. Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991p. № 1543-ХІІ 44
  КРОСВОРД 4. Конституція України від 28 червня 1996р. 46
  КРОСВОРД 5. Угода про розподіл всієї власності колишнього Союзу РСР за кордоном від 6 липня 1992р. 49
   
 ТЕМА 4. Територія в міжнародному праві 53
  Питання для обговорення 53
  Джерела 53
  Терміни 54
  Література 54
  КРОСВОРД 1. Конвенція про режим судноплавства по Дунаю від 18 серпня 1948р. 55
  КРОСВОРД 2. Конвенція про режим судноплавства по Дунаю від 18 серпня 1948р. 58
  КРОСВОРД 3. Мирна угода з Угорщиною від 10 лютого 1947р. 62
  КРОСВОРД 4. Протокол Берлінської конференції трьох Великих Держав від 1 серпня 1945р. 65
  КРОСВОРД 5. Угода про Положення про Раду командуючих Прикордонними військами 1993р. (зі змінами, внесеними у 2006p.) 68
   
 Тема 5. Населення в міжнародному публічному праві 70
  Питання для обговорення 70
  Джерела 70
  Терміни 71
  Література 71
  КРОСВОРД 1. Декларація про територіальний притулок (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1967р.) 72
  КРОСВОРД 2. Конвенція про статус біженців, від 28 липня 1951р. 75
  КРОСВОРД 3. Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001р. № 2235-ІІІ  78
  КРОСВОРД 4. Конституція України від 28 червня 1996р. 83
   
 ТЕМА 6. Право міжнародних договорів 86
  Питання для обговорення 86
  Джерела 86
  Терміни 87
  Література 87
  КРОСВОРД 1. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня 1986р. 88
  КРОСВОРД 2. Положення про Комісію міжнародного права від 21 листопада 1947р. 93
  КРОСВОРД 3. Закон України "Про міжнародні договори України" від 17 грудня 1993р. 95
  КРОСВОРД 4. Конституція України від 28 червня 1996р. 98
   
 ТЕМА 7. Право міжнародних організацій 101
  Питання для обговорення  101
  Джерела 101
  Терміни 101
  Література 102
  КРОСВОРД 1. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 р. 103
  КРОСВОРД 2. Конвенція про привілеї та імунітети Організації Об'єднаних Націй від 13 лютого 1946р. 105
  КРОСВОРД 3. Статуту Міжнародного агентства з атомної енергії від 26 жовтня 1956р. 108
   
 ТЕМА 8. Відповідальність та санкції в міжнародному праві 111
  Питання для обговорення 111
  Джерела 111
  Терміни 111
  Література  111
  КРОСВОРД 1. Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об'єктами від 29 березня 1972р. 112
  КРОСВОРД 2. Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948р. 115
   
 Тема 9. Міжнародне кримінальне право 117
  Питання для обговорення 117
  Джерела 117
  Терміни 118
  Література 118
  КРОСВОРД 1. Європейська конвенція про запобігання насиллю та хуліганській поведінці глядачів під час спортивних заходів та зокрема футбольних матчів від 15 серпня 1985р. 119
  КРОСВОРД 2. Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983р. 122
  КРОСВОРД 3. Міжнародна конвенція про боротьбу з вербування, використанням, фінансуванням та навчанням найманців від 4 грудня 1989р. 125
  КРОСВОРД 4. Конвенція про правову допомогу щодо цивільних, сімейних та кримінальних справ (укладена між державами-членами СНД) від 22 січня 1993р. 128
   
 ТЕМА 10. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів 131
  Питання для обговорення 131
  Джерела 131
  Терміни 131
  Література 131
  КРОСВОРД 1. Манільська декларація про мирне вирішення міжнародних спорів від 15 листопада 1982р. 132
  КРОСВОРД 2. Статут Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945р. 135
  КРОСВОРД 3. Статут Організації Об'єднаних Націй від 26 червня 1945р. 138
  КРОСВОРД 4. Угода про постійний робочий орган - Раду командуючих Прикордонними військами від 9 жовтня 1992р. (держави-учасниці СНД) 142
   
 Тема 11. Дипломатичне та консульське право 144
  Питання для обговорення 144
  Джерела 144
  Терміни 144
  Література 144
  КРОСВОРД 1. Конвенція про спеціальні місії від 8 грудня 1969р. 145
  КРОСВОРД 2.Декларація про права людини по відношенню до осіб, які не є громадянами країни, де вони мешкають (прийнята Резолюцією 40/144 ГА від 13 грудня 1985р.) 149
  КРОСВОРД 3. Консульський Статут України від 2 квітня 1994р. 151
  КРОСВОРД 4. Закон України "Про дипломатичну службу України" від 20 вересня 2001p. № 2728-ІІІ 154
   
 ТЕМА 12. Міжнародне право прав людини 157
  Питання для обговорення 157
  Джерела 157
  Терміни  157
  Література 158
  КРОСВОРД 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948р. 159
  КРОСВОРД 2. Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари від 15 грудня 1989р. 162
  КРОСВОРД 3. Конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 листопада 1950р. 165 КРОСВОРД 4. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок від 18 грудня 1979р. 169
   
 Тема 13. Міжнародне морське право 172
  Питання для обговорення 172
  Джерела 172
  Терміни 172
  Література 173
  КРОСВОРД 1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982р. 174
  КРОСВОРД 2. Конвенція з полегшення міжнародного морського судноплавства від 9 квітня 1965р. 177
  КРОСВОРД 3. Кодекс торгового мореплавства України від 23.05.1995р. №176/95-ВР 180
   
 ТЕМА 14. Міжнародне право в період військових конфліктів 183
  Питання для обговорення 183
  Джерела 183
  Терміни 184
  Література 185
  КРОСВОРД 1. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968р.; 186
  КРОСВОРД 2. Женевська конвенція про поліпшення участі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949р. 189
  КРОСВОРД 3. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949р. 192
  КРОСВОРД 4. Угода між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту від 9 червня 1995р. 194
  КРОСВОРД 5. Угода між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997р. 197
   
 ТЕМА 15. Міжнародне повітряне і космічне право. 201
  Питання для обговорення  201
  Джерела 201
  Терміни  203
  Література 203
  КРОСВОРД 1. Конвенція про злочини та деякі інші акти, що вчиняються на борту повітряних суден від 14 вересня 1963р 204
  КРОСВОРД 2. Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944р. 206
  КРОСВОРД 2.1. Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію 1944р. 210
  КРОСВОРД 3. Протокол про затвердження положення про Міждержавну Раду по космосу від 13 листопада 1992р. 213
  КРОСВОРД 4. Угода про засоби систем попередження про ракетний напад і контроль космічного простору від 6 липня 1992 р. 216
   
 ТЕМА 16. Міжнародне екологічне право 219
  Питання для обговорення 219
  Джерела 219
  Терміни  220
  Література 220
  КРОСВОРД 1. Декларація Ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище та розвиток від 14 червня 1992р. 221
  КРОСВОРД 2. Конвенція про трансприкордонне забруднення повітря на великій відстані від 13 листопа 1979р. 224
  КРОСВОРД 3. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці від 17 червня 1994р. 228
   
 ТЕМА 17. Міжнародні перевезення 231
  Питання для обговорення 231
  Джерела 231
  Терміни 232
  Література 232
  КРОСВОРД 1. Конвенція ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів від 24 травня 1980р. 233
  КРОСВОРД 2. Конвенція про цивільну відповідальність за збитки, завдані при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішніми водним транспортом від 1 лютого 1990р. 237
  Відповіді 239
  Список рекомендованої літератури 250

Бібліотека КУП НАН України