УДК 340.12.001(063)
  ББК 67..3
  Н67

  Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету
  права HAH України, протокол № 7 від 28.02 2013р.


  Редакціона колегія:

  Шемшученко Юрій Сергійович - академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
  Бошицький Юрій Ладиславович - к.ю.н., професор, ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України
  Денисов Володимир Наумович - д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
  Чернецька Олена Василівна, к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України
  Левківська Г.П. - проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи Київського університету права НАН України

  Н67
  Наукові читання, присвячені пам'яті В.М.Корецького: 36. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. - К.:, Видавництво Ліра-К , 2013. - 352 с.

  ISBN 978-966-2609-46-2

       У збірнику матеріалів, присвячених пам'яті видатного українського правознавця академіка Володимира Михайловича Корецького, опубліковані статті вітчизняних та зарубіжних правознавців, зокрема наукові дослідження у сфері історії й теорії держави та права, міжнародного права, міжнародного приватного права, порівняльного правознавства тощо.
       У збірнику матеріалів простежується історичний екскурс наукової спадщини Володимира Михайловича Корецького, яка і зараз становить неабиякий інтерес для юридичної науки і практики.

       The set of materials commemorating a great Ukrainian law expert, academician Koretskiy Volodymyr Mykhailovych includes articles contributed by outstanding law scientists particularly research of history and theory of state and law, international private law, comparative law studies issues, etc.
       The materials represent the historical retrospective of Koretskiy's scientific heritage being of great interest and value for the legal science and practice. ISBN 978-966-2609-46-2
  УДК 340.12.001(063)
  ББК 67.3


  © Київський ун-т права НАН України, 2013
  © "Видавництво Ліра-К", 2013

Бібліотека КУП НАН України