УДК 340.11(477) ББК 67.0(4 Укр)С89
  Затверджено до друку Вченою радою
  Київського університету права НАН України, протокол № З від 13 грудня 2011 р.
  Редакційна колегія
  Академік НАН України Ю.С.Шемшученко; професор, Заслужений юрист України Ю.Л.Бошицький; кандидат юридичних наук, доцент О.В. Чернецька, кандидат юридичних наук, доцент Т.О. Дідич; кандидат юридичних наук О.І.Мацегорін; кандидат юридичних наук, доцент З.А.Тростюк; кандидат юридичних наук, доцент С.І.Юшина; кандидат юридичних наук, доцент М.О.Дей; кандидат юридичних наук, доцент С.М.Штефан
  С 89 Сучасні проблеми правової системи України: збірник
  матеріалів III Міжнародної наук.-практич. конф. (24 листопада 2011 p., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. - Випуск 3. - К.: Вид-во Європейського університету, 2011. - 414 с.
        У збірнику матеріалів III Міжнародної науково-практачноі конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених, аспірантів та студентів України, Республіки Болгарії, Російської Федерації, в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану розвитку правової системи. Розглядаються теоретичні проблеми розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.
        Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану національної правової системи.

З М І С Т
   Вступне слово 8
   
  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 Бошицький Ю.Л. Ефективна правова охорона інтелектуальної власності як фактор розвитку інноваційної економіки України 10
 Йонко Кунчев Европейская стратегия электронного правосудия 12
 Іванов В.М. Поняття й типологія юридичного конфлікту 16
 Бакалінська О.О. Правові проблеми застосування категорії розумності у правовій системі України 19
 Штефан С.М. Проблеми оскарження процедури огляду водіїв автотранспорту на стан сп'яніння 21
 Шишка Р.Б. Подолання лукунізму цивільного права 24
 Мочкош Я.В. Проблеми визначення поняття об'єкта злочину в кримінальному праві України  25
 Рябчук В.М. Правове регулювання управління спільною власністю територіальних громад: потреба наукової концепції 26
 Савчук К.О. Проблема визначення кола суб'єктів міжнародного права у вітчизняній міжнародно-правовій думці XIX - початку XX століть 31
 Мушак Н.Б. Правові основи співробітництва України з Європейським Союзом щодо захисту та забезпечення прав людини 32
 Похиленко І.С. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ в господарському процесі 34
 Мельничук Н.О. Відповідальність як ефективний регулятор договірних трудових відносин 36
 Капустина М.А. Правовое регулирование в системе социального регулирования 38
 Игбаева Г.Р., Вождаева А.Н. Институт медиации в России 41
 Фролов В.В., Варлачева А.В. Нравственные идеалы прошлого и проблемы развития российского государства и общества 43
 Полюжин І.  Проблема визначення місця Сімейного кодексу у системі законодавства України 44
 Теслав А. Проблеми виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні 47
 Кудерська І. Законодавче регулювання діяльності офшорних підприємств на території України 48
 Наумець А. Правове регулювання особистих немайнових прав лікаря 50
   
  СЕКЦІЯ "ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА"
 
   
 Наливайко Л.Р. Принцип соціальної держави як принцип державного ладу 53
 Андрусишин Б.І. Вплив освітнього права на розвиток сучасної правової системи України 54
 Гетьман-П`ятковська І.А. Моральні засади судової реформи в правовій системі України та міжнародний порівняльний досвід 56
 Дідич Т.О. Правотворчі та державотворчі процеси: діалектика взаємодії 58
 Кудін С.В. Порівняльний метод як основа дослідження історії вітчизняного права у працях Ф.І. Леонтовича 60
 Кравченко С.С. Діяльність органів судової влади як запорука стабільного функціонування правової системи: іноземний досвід для України 61
 Николина К.В. Теоретико-правові проблеми розуміння процедурних норм права 63
 Мосьондз С.О. Цільові орієнтири державної політики у сфері науки в Україні 65
 Свиридюк Н.П. Функції юридичної відповідальності в механізмі правового регулювання 66
 Тарахонич Т.І. Соціальне регулювання: підходи до розуміння 68;
 Хаустова М.Г. Статус юриста в романо-германській та англо-американській правових сім'ях 69
 Чернега А.П. Спроби національно-державного відродження гетьманату Павла Скоропадського 71
 Атаманчук І.В. Система процесуального права в загальноправовій системі 74
 Дьяченко А.П. К определению численного состава флотов Российской империи в конце ХVІІІ - ХІХ вв, посудного военно-морским судам 77
 Корунчак Л.А. Механізми зменшення колізійності законодавства як один із системозберігаючих факторів: синергетичний підхід 79
 Стрілко Д.Л. Правовий нігілізм в умовах формування громадянського суспільства та розбудови правової держави 80
 Герасимов Д.А. Вопрос соотношения понятий компетенции и юрисдикции органа государства 82
 Балаклицький А.І. Поняття та значення державної влади для забезпечення прогресивного розвитку суспільства 83
 Богушова І.В. Класифікація держав за рівнем розвитку права та державно-політичних інститутів 85
 Бовсуновська І.Г. Загальнотеоретичні підходи до визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні 86
 Горленко В.В. Досвід правових систем країн Азії для України у контексті формування громадянського суспільства 88
 Зінченко О.В. Підходи до пізнання права крізь призму юридичної конструкції 90
 Косаренко О.І. Проблеми інституту адвокатури України 91
 Кривонос Д.М. Адміністративно-юрисдикційний процес в діяльності органів державної податкової служби 93
 Мельник Р.А. Закон - основний правовий акт: історія та сучасність 95
 Николюк Д.А. Функції держави: підходи до розуміння та напрямки ідентифікації 96
 Пуховская А.С. Организация судебных органов в Крыму в период 1921-1922 гг., их структура и функции 98
 Стамбулов Т.Т. Проблема "базового мифа" в правовом реализме Дж.Н. Фрэнка 100
 Томаш Л.В. Вплив держави на формування громадянського суспільства 103
 Шаганенко В.П. Основні тенденції розвитку системи права України в сучасних умовах 104
 Галас Ю. Місце національної правової системи України у сім`ї правових систем сучасності 106
 Гродський О. Етапи розвитку концепції прав та свобод людини і громадянина 107
 Владимиров В. Судова реформа в Україні (історико-правовий аспект) 110
 Іванюк В. Україні потрібна ефективна адміністративна реформа 112
 Ігнатенко А. Юридичні колізії: поняття, види та шляхи подолання 113
 Лавренчук І. Поняття, ознаки та функції тлумачення правових норм 115
 Матат А. Актуальні проблеми правотворчості як дієвого чинника організації правової системи України 117
 Тулба К. Юридична техніка актів правозастосування  119
 Хаврук В. Проблематика протиріч між розвитком сучасної політико-правової системи України та процесом утвердження загальнолюдських цінностей 122
   
  СЕКЦІЯ "ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА" 
   
 Багаденко І.П. Дотримання прав дитини в приймальниках-розподільниках для дітей органів внутрішніх справ 124
 Волощук О.Т. Усунення з поста в порядку імпічменту як важливий елемент механізму стримувань і противаг 125
 Гаєва Н.П. Право на свободу об'єднання: питання юридичної термінології 127
 Глух М.В. Шляхи реформування системи житлово-комунального господарства 131
 Гринько С.В. Недоліки нормативно-правового забезпечення реєстрації прав на земельні ділянки в Україні на підзаконному рівні 133
 Кисіль Л.Є. До питання про правосуб'єктність органів виконавчої влади 137
 Корнева Т.В. Процедури митного контролю як складова адміністративного процесу 139
 Кудерська Н.І. Теоретико-методологічні засади охорони та збереження культурної спадщини 142
 Савчин М.В. Структура права на свободу підприємницької діяльності: конституційно-правовий аспект 143
 Пухтецька А.А. Модельний кодекс належної адміністрації як приклад кодифікації правових основ регулювання зовнішніх взаємостосунків органів публічної адміністрації 147
 Словська І.Є. Діяльність рахункових палат як вищих органів фінансового контролю: зарубіжний досвід 150
 Суржинський М.І. Громадянство як суб'єктивне право: теоретичні питання 152
 Іванова О.Є. Щодо питання правового регулювання надання банківських послуг за допомогою Інтернету 154
 Бабич В.А. Розмежування понять суспільна небезпека та суспільна шкідливість на сучасному етапі розвитку адміністративного права 156
 Буяло К.М. Основні засади відповідальності за порушення санітарного законодавства України 157
 Кіщак Ю.І. Нововведення в законодавчих актах з реалізації прав громадян на звернення 159
 Петришина-Дюг Г.Г. Поняття конституційно-правової відповідальності політичних партій 160
 Погорілецька А.В. Засоби забезпечення права громадян на офіційну інформацію 162
 Пасечник О.С. Державне регулювання "моделі паювання" в Автономній Республіці Крим у контексті земельної реформи 164
 Тернущак М.М. Правові аспекти розгляду неюрисдикційних проваджень державною податковою службою 165
 Михайленко О.В. Особливості державної служби в в органах ДПС України 168
 Адамко М.І. Сутність та юридичні властивості політичного суверенітету 169
 Аніна О.В. Теоретико-правові засади визнання іноземців та осіб без громадянства суб'єктами адміністративно-деліктних правовідносин в Україні 170
 Анісімова Н.М. Правовий режим адміністративної та фінансово-правової відповідальності у сфері виробництва і обігу спирту та алкогольних напоїв в Україні 172
 Боднар С.В. Судове рішення як найважливіша складова розгляду судової справи 173
 Гладчук Т.П. Проблема визначення поняття житлово-комунального господарства 174
 Косенко М.С. Проблемні питання організаційно-технічного забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 176
 Михальський Ю.А. Адміністративно-правові засади права громадян на свободу об'єднання в Україні 178
 Пащенко К.С. Судові витрати як гарантія забезпечення адміністративного судочинства 180
 Рудешко В.В. Правове регулювання бюджетного обліку в Україні 181
 Тесліцький А.М. Класифікація громадських організацій в Україні 183
 Сорочко Є.О. Забезпечення конституційного права особи на оскарження в адміністративно-деліктному процесі України 184
 Сонюк О.В. Відповідність стандартів адміністративного судочинства України європейським правовим стандартам 186
 Танчик О.О. Проблеми адміністративного затримання особи, яка вчинила злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції 187
 Тиріна М.П. Нове покоління прав: проблема визначення 188
 Чекотовська О.Е. Ознаки електронного документу як об'єкту правового регулювання 191
 Черніков Д.Л. Фінансування органів прокуратури як форма вираження державної підтримки 192
 Шевчук А.З. Поняття імпічменту як конституційно-правового явища 193
 Байдик О.А. Проблеми реалізації принципу об'єктивної істини в адміністративному судочинстві 194
 Бала Ю. Особливості відшкодування шкоди завданою забрудненням атмосферного повітря 196
 Гринчишин Г. Політичні права і свободи громадян України 197
 Кулик О. Правовий статус патронатної служби в Україні 199
 Кидисюк Ю. Найважливіші екологічні проблеми сучасності та правові аспекти їх вирішення 201
 Кухаренко О. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини 203
 Козубенко О., Владикіна М. Способи захисту від незаконного переміщення видів дикої флори і фауни на основі Конвенції CITES 205
 Немченко К. Правове закріплення поняття "структури власності банку" в світлі імплементації положень БАЗЕЛЬ-3 206
 Онацький В. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення законодавства про Червону книгу України 208
 Остапенко А. Дифамація в Україні і Росії 209
 Петренко Д. Особливості виконання рішень іноземних судів в Україні 211
 Ралдугіна Д. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб на сучасному етапі розвитку українського суспільства 212
 Таратухіна В. Реалізація Концепції сталого розвитку як реальна можливість виходу з екологічної кризи 214
   
  СЕКЦІЯ "ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ, СІМЕЙНОГО, ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"  
   
 Вавженчук С.Я. Юридична природа конституційних трудових прав: теоретико-догматичний ракурс 216
 Єрьоменко В.В. Колізійні норми в проекті Трудового кодексу України 217
 Кашинцева О.Ю., Шатирко Л.О. Свобода вибору і політичне маніпулювання: правові та психологічні аспекти 219
 Кожушко С.І. Проблеми правової природи трудових правовідносин 222
 Кучер Т.М. Теорія доказування у цивільному судочинстві України: системність пізнання 223
 Проценко І.М. Окремі аспекти особливого правового регулювання торгових відносин у Німеччині 225
 Россомахіна О.А. Регулювання укладання договорів про трансфер технологій в рамках регіональних та міжрегіональних угод 226
 Сіроха Д.І. Поняття та елементи трудо-правового статусу особи 228
 Сонін О.Є. Окремі питання захисту прав працівників у випадках незаконного звільнення з роботи 230
 Харченко О.С. До питання державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно 231
 Басюк І.М. Розв'язання проблем сучасного цивільного права при його взаємодії з іншими галузями права 232
 Карабань Я.А  Поняття користування чужими грошовими коштами у цивільному законодавстві України  235
 Слободяник Т.М. Цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування 237
 Годованець Ю.С. Проблема формулювання підстави юридичної відповідальності сторін трудового договору у проекті Трудового кодексу 238
 Гуль В.В. Підходи до визначення правового режиму речей  240
 Гущак І.В. Щодо поняття публічного порядку у ЦК України  241
 Дюкарєва С.В. Поняття договору на ландшафтно-дизайнерські роботи 242
 Комаров В.А. Підходи до класифікації лікарських засобів 244
 Кравченко В.Г. До питання правового регулювання трудової міграції в Україні 245
 Михальська Н.В. Взаємозв'язок матеріального і процесуального права в історичному розрізі 247
 Михалюк О.В. Правова характеристика правовідношення, яке виникає при виконанні договірного зобов'язання третьою особою 248
 Покальчук О.Ю. Реалізація права на гендерну ідентифікацію в рішеннях Європейського суду з прав людини 250
 Селіваненко В.В. Парадигма "вічнозелених" патентів в сучасній доктрині права інтелектуальної власності 251
 Ханас Х.Р. Співвідношення цивільного позову з іншими способами захисту порушених злочином прав потерпілого 254
 Сліпченко О.О. Відшкодування збитків та шкоди, завданих власникам квартир при гасінні пожеж 257
 Ілляшенко О. Соціальна роль держави у формуванні ринку генеричних медичних препаратів 259
 Артеменко М. Актуальні питання цивільно-правової відповідальності виробника у разі реалізації неякісної продукції 261
 Білак В. Особливості правового регулювання іпотеки земельних ділянок 263
 Кархут Р. Сутність правосуб'єктності у сфері трудового права: теоретико-правові аспекти 266
 Маленко Я. Поняття та класифікація основних принципів трудового права 267
 Михайлюк Я. Актуальні проблеми визначення вікового критерію трудової правосуб'єктності неповнолітніх працівників 269
 Терованесов А. Інститут обов'язкового медичного страхування: порівняльно-правове дослідження 271
 Цуперяк К. Укладення колективного договору - право чи обов'язок? 272
 Яворська Л. Тенденції та правові наслідки глобалізації системи вищої освіти 273
   
  СЕКЦІЯ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ" 
   
 Юшина С.І. Питання зовнішньоекономічних відносин в Господарському кодексі України 276
 Коваль В.М. Щодо наслідків прострочення виконання господарського грошового зобов'язання 277
 Подоляк С.А. Господарсько-правова відповідальність як засіб самоорганізації господарсько-договірних відносин 279
 Загрішева Н.В. Державне регулювання оцінки майнових прав промислової власності 280
 Чомахашвілі О.Ш. Державні корпоративні права 281
 Карякіна О.Ю. Договір франчайзингу як самостійний господарський договір 283
 Висоцька Т.М. Питання захисту прав суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 285
 Олефір А.О. Проблеми господарсько-правового забезпечення формування тарифів на медичні послуги 286
 Ніколаєва І.В. Зняття арештів в процедурі банкрутства 288
 Тарасевич А.В. Питання правового статусу суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 290
 Алтухов О. Формування системи стандартизації України з урахуванням її участі в Європейській стандартизації 291;
 Ворожцова С. Принцип свободи договору в зовнішньоекономічних договорах 293
 Владикіна М., Клименко Є. Особливості правового статусу підприємств колективної форми власності 295
 Глушкова О. Третейські суди у сфері захисту прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності 296
 Козубенко О. Актуальні питання захисту прав міноритарних акціонерів 298
 Насурлаєва К. Застосування векселів у зовнішньоекономічній діяльності 299
 Пасічник В. Економічна конкуренція в господарській діяльності 301
 Слєсарєва М. Договір комерційної концесії в розрізі Закону України "Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій" 303
   
  СЕКЦІЯ "ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА"  
   
 Сыроед Т.Л. Принцип недискриминации относительно детей - жертв и свидетелей преступлений в современном международном праве 304
 Акімов М.О. Незаконна парамілітарна діяльність: соціальна обумовленість та проблеми кримінально-правової заборони 305
 Барабаш Т.М. Законодавче врегулювання інституту доказування у кримінальному процесі України 307
 Багрій М.В. Допустимість непрямих доказів 309
 Левицька Л.В. Криміналізація вербування дітей для участі в порнографічних виставах: питання законотворчості 311
 Смирнова А.В. Окремі питання вдосконалення кримінально-правової кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків (ст. 212 КК України) 312
 Бокоч І.М. Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування за КК України та кримінальним законодавством країн СНД 314
 Гуленко Ю.М. Сутність методології боротьби з тероризмом та дотримання міжнародних стандартів  317
 Діденко Є.В. Участь потерпілого у судовому розгляді кримінальної справи  319
 Мангур Р.В. Безпосередній об'єкт пропозиції та давання хабара  320
 Ліщенко Т.М. Криміналістично значущі ознаки особи хабарника у сфері земельних відносин 321
 Микитась І.М. До питання системи Державної кримінально-виконавчої служби України  324
 Перелигіна Р.В. Окремі кримінологічні питання жіночої злочинності&326
 Попович О.В. Поліфункціональність кримінальної субкультури 327
 Щедров І.В. Місце банди серед форм співучасті у злочині 328
 Бондаренко Л. Поняття та види доказів у кримінальному процесі 330
 Губар К. Властивості доказу у кримінальному процесі 332
 Дроздович О.  Призначення експертизи до порушення кримінальної справи: дискусійні питання 333
 Іванов М.  Проблемні питання правового статусу засуджених 335
 Лимаренко С. Слідчо-оперативні групи: проблеми організаційно-правових засад діяльності та перспективи реформування 336
 Каплюхіна Ю. Основні тенденції реформування сучасного кримінально-процесуального права 338
 Пілявська Л.М. Причетність до злочину в кримінально-правовій доктрині 339
 Сендзюк О. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти захисту неповнолітніх 341
 Житнік Ю. Межі доказування в кримінальній справі 344
 Мельник П. Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення  345
 Місюль А.  "Злодії в законі": основні поняття та періодизація 347
 Філонова А. Поняття та зміст предмета доказування у кримінальній справі 348
 Чопівський М. Відповідність законів України про кримінальну відповідальність положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах (проблемі питання) 350
 Черненька М. Досвід віктимологічного попередження злочинності в зарубіжних країнах 351
   
  СЕКЦІЯ "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО" 
   
 Дей М.О.  Охорона праці вагітних жінок в рамках Директиви 92/85/ЄЕС 354
 Бурлак О.В. Визначення змісту "захисту і заохочення прав людини" в діяльності національних установ 356
 Кузьменко А.М. Інформація як природне явище, об'єкт наукового дослідження та предмет правовідносин у галузі власності 358
 Кононенко В.П., Федорченко А.В. Требования Международного Суда ООН к процедуре уголовного преследования иностранных граждан 364
 Лінник Н.В. Насилля щодо дитини у міжнародному праві: теоретичні аспекти 365
 Проценко І.М. Окремі аспекти особливого правового регулювання торгових відносин у Німеччині 367
 Стрельцова О.В.  Механізм секторальної гармонізації законодавства України з правом ЄС у сферах, що охоплюються напрямом "свобода, безпека і юстиція" 369
 Харчук О.О. До питань взаємодії принципів та стандартів міжнародного економічного права 371
 Борисова Т.М. Деякі аспекти правонаступництва держав щодо міжнародних договорів Української держави (1918-1920 рр.) 374
 Колесник В.Ю. Міжнародно-правові документи як база співробітництва європейських держав у галузі культури 375
 Ткач О.І., Ткач А.О. Суперечності імплементації та застосування права ЄС в країнах-новачках як досвід для України   378
 Василенко О.С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках Типового закону ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю"  380
 Голубчук В., Ткач А.О.  Зміна зовнішньополітичної орієнтації нових країн ЄС в контексті міжнародної безпеки 381
 Індик Д.С. Міжнародний досвід та проблеми правового і організаційного забезпечення боротьби з корупцією в Україні  383
 Коруц У.З. "Пілотне рішення" Європейського Суду щодо України: правові наслідки та процес виконання 387
 Бєлінська Д. Protection of domestic workers rights by International Labor Organisation Convention №189,2011 390
 Коваль А. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні 392
 Шумеляк К. Лібералізація взаємовідносин України та ЄС в галузі візової політики; 394
   
  Рекомендації 398


Електронна бібілотека КУП НАНУ