АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ПРАВОТВОРЕННЯ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-
практичної конференції

26 квітня 2012 р. 

КИЇВ - 2012


  ББК 67 (4 укр)
  А 43
  УДК 34(477)


  Затверджено до друку
  Вченою радою
  Київського університету права HAH України
  Редакційна колегія
  Академік НАН України Ю.С.Шемшученко; професор Ю.Л.Бошицький; кандидат юридичних наук, доцент О.В.Чернецька; кандидат юридичних наук, доцент О.І.Мацегорін; кандидат юридичних наук, доцент Т.О.Дідич; кандидат юридичних наук, доцент З.А.Тростюк; кандидат юридичних наук С.І.Бевз; кандидат юридичних наук, доцент С.М.Штефан

  А 43
  Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 квітня 2012 р.- К.: Вид~во Європейського університету, 2012. - 253 с.
  ISBN 978-966-301-237-7

Бібліотека КУП НАН України