УДК 343.9(082)
  143
  ББК 67.5я431
  Затверджено до друку Вченою радою
  Київського університету права HAH України
  протокол № 10 від 27 червня 2013 р.
  Редакційна колегія:

  Шемшученко Юрій Сергійович - академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
  Бошицький Юрій Ладиславович - к.ю.н., професор, ректор Київського університету права Національної академії наук України.
  Чернецька Олена Василівна - к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Київського університету права НАН України
  Семаков Геннадій Семенович - доктор наук в галузі права, професор кафедри кримінального права та процесу, завідувач навчально-криміналістичної лабораторії Київського університету права НАН України
  Короленко Микола Павлович - к.ю.н., доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу, декан юридичною факультету Київського університету права НАН України
  Біленчук Петро Дмитрович - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
  Ярмиш Олександр Назарович - д.ю.н., професор, керівник науково-організаційного відділу апарату президії НАПрН України, віце-президент Української секції Міжнародної Поліцейської Асоціації
   143Інформаційні технології в юриспруденції: юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судова експертологія, ядерна безпека, грід-технології,судочинство.3б.наук.пр.Міжнар.наук.-прак.конф./Київський ун-т права НАН України; [редкол.:Шемшученко Ю.С.,Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Біленчук П.Д. та інш.].- К.:Унів. вид-во "Пульсари", 2013 - 244 с.  
   УДК 343.9(082)
   ББК67.5я 431
   ISBN 978-6I7-615-029-9



    Збірник наукових тез, доповідей та повідомлень присвячених історичним, теоретичним та практичним проблемам гносеології права, судової гносеології, кримінального процесуального права, детективознавства, криміналістичної науки, судової експертології, теорії оперативно-розшукової діяльності.
    В збірнику наукових праць висвітлюються особливості використання інноваційних інформаційних технологій в юриспруденції: освіті, науці і практиці. В цей збірник увійшли найбільш актуальні доповіді міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 150-літтю з дня народження Георгія Рудого - відомого українського криміналіста-практика, засновника експертно-криміналістичної служби України, 160-літтю з дня народження Альфонса Бертильона - відомого французького криміналіста і антрополога, основоположника "наукової поліції" (криміналістики) та 100-літтю створення першого у світі Інституту криміналістики.
    Для фахівців-юристів, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів.
© Київський університет права НАН України, 2013


ВСТУПНЕ СЛОВО
  
Бошицький Юрій Ладиславович - кандидат юридичних наук, професор, ректор Київського університету права Національної академії наук України  3
 Вступне слово  
   
I. УКРАЇНСЬКИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР: СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТЯНСЬКИХ, НАУКОВИХ І КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ, ЄВРОПІ І СВІТІ
  
   
1.Алексова Г.Ю. - керівник творчого проекту "Схід-Захід",
Біленчук П.Д. - доцент юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
  5
Українська освіта, наука, медицина, мистецтво, підприємництво в третьому тисячолітті: методологія створення консолідованого творчого проекту "БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ"

  
2.Біленчук П.Д. - доцент юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка  12
Педагогічна Конституція Європи: доктринальні засади формування новітнього європейського науково-освітнього простору в XXI столітті

  
3.Кубрак П.М. - кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України  14
Завдання, засади кримінального провадження та місце досудового розслідування в їх здійсненні

  
4.Цимбалюк B.C. - професор кафедри адміністративного права;
Шишка Ю.М. - магістрант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  21
Роль методики дерева цілей в удосконаленні інформаційних технологій в юриспруденції

  
5.Гринюк В.О. - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка  25
До питання класифікації підстав повідомлення особи про підозру

  
   
II. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
  
   
1.Русіна Н.Г. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка  29
Тенденції використання правових пошукових систем майбутніми юристами

  
2.Борисов Б.I. - Київський університет права HAH України   34
Проблеми сучасної комп"ютерної криміначістики і інформаційна безпека  
   
 
III. ДЕТЕКТИВОЗНАВСТВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
  
   
1.Чисніков Володимир Миколайович - к.ю.н., доцент Державний науково-дослідний інститут МВС України  41
Новації Г.М. Рудого у карно-розшуковій справі

  
2.Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
Наукове забезпечення детективознавства: нормативно-правове регулювання діяльності розвідки, контррозвідки, таємної агентури в Російській імперії (1907-1916 pp.)

  52
3.Зеленецька О.В. - студент Київського університету права НАН України   54
Порівняльно-правовий аналіз правових положень встановлення матеріальної істини та забезпечення доведеності вини

  
4.Зубик Н.В. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  56
Поняття ідентифікації людини за ознаками зовнішності

  
5.Оленченко А.С. - студент Київського університету права НАН України  63
Кримінально-процесуальна характеристика негласних слідчих (розшукових) дій кримінально-процесуальна характеристика негласних слідчих

  
 6.Савенчук О.В. - студент Київського університету права НАН України  64
Кримінально-процесуальна характеристика законного затримання підозрюваного у скоєнні злочину за чинним КПК України

  
   
IV. ГР1Д-ТЕХНОЛОГІЇ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: КОНСОЛІДОВАНИЙ АНАЛІЗ В ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРИМІНОЛОГІЇ, КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, КРИМІНАЛІСТИЦІ, ТЕОРІЇ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОГО ПІЗНАННЯ, МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  
   
1.Береський Я.О. - к.ю.н., доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка  
Теорія і практика наукового забезпечення пізнавальних процесів у кримінальному провадженні

  70
2.Стрілець Г.О. - професор, ректор Ізмаїльського інституту водного транспорту  72
 Наукове забезпечення кримінального судочинства

  
 3.Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Чисніков Володимир Миколайович - к.ю.н., доцент, Державний науково- дослідний інститут МВС України;
Шульга О.О.- експерт НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області
  73
Видатний український криміналіст практик Георгій Рудий

  
4.Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Чисніков Володимир Миколайович - к.ю.н., доцент, Державний науково- дослідний інститут МВС України;
Шульга О.О. - експерт НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області
  76
 Видатний французький вчений-крииіналіст Альфонс Бертільон

  
5.Яресько Т.В. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Смартфони як носії криміналістичної інформації

  80
 6.Качаровська А.П. - студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка  86
Поліграф як технічний засіб документування доказів

  
7.Акопян Л. - студент Київського університету права НАН України  89
Загальні положення застосування запобіжних заходів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України

  
8.Войцехович Є.О. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  
Криміналістична дактилоскопія

  92
9.Грищенко Є.Ю. - студент Київського університету права НАН України  95
Кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти огляду місця події

  
10.Дікарєва Г.О - студентка Київського університету права НАН України  101
Пред'явлення особи для впізнання: кримінально-процесуальні і криміналістичні аспекти

  
11. Ковальчук Р.А. - студент Київського університету права НАН України  104
Кримінально-процесуальні та криміналістичні аспекти слідчого експеременту

  
 12.Лавренчук І.В. - студент Київського університету права НАН України  109
Криміналістичне розслідування вбивств на замовлення

  
   
V. СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ І ЯДЕРНА БЕЗПЕКА: ШЛЯХИ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ, МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ
  
   
1.Біленчук П.Д.- доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Олексин А. -науково-виробниче підприємство "Екотест";
Шульга О.О. - експерт НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області
  117
Фізична ядерна безпека: сучасний стан і шляхи пріоритетного розвитку засобів, методів та технологій

  
2.Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Іоржев Ю.Б. - Ізмаїльський інститут водного транспорту; Ковальова В.В. - доцент Донецького національнго університету; Шульга О.О. - експерт НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області  118
Класифікація методів судової експертизи

  
3.Дєєв О.В. - студент Київського університету права НАН України  131
 Криміналістичне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї при вчиненні злочину - загальна характеристика

  
 4.Дудукін А.О. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  136
Дактилоскопическая экспертиза  
5.Козяр О.І. - студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка  141
Балістика в криміналістиці: поняття та завдання

  
6.Лесик Ю.С. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  144
Сутність та значення судової балістики у розслідуванні злочину

  
7.Нацевич І. - студент Київського університету права НАН України  147
Поняття, завдання та значення судової фотографії

  
8.Омельчук Я.Б. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  155
Поняття та значення судової балістики

  
9.Ряполова І. -- студент Київського університету права НАН України  157
Поняття і значення криміналістичної одорології

  
10.Скоробагатько М.А. - науковий співробітник 1-го науково- дослідного відділу науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки Державного науково-дослідного інституту МВС України, здобувач Державного науково-дослідного інституту МВС України  172
Періоди створення та розвитку експертної служби органів внутрішніх справ України

  
11.Славута В. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  177
Судова фотографія

  
12.Чижевський І.В. - студент Київського університету права НАН України  182
Техніка криміналістичного дослідження документів

  
   
VI. ПРАВОСУДДЯ ТА СУДОЧИНСТВО В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  
   
1. Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Шульга О.О., Шидлюх В.В. - Центральний науково- дослідний інститут Збройних Сил України, начальник науково- дослідного відділу - заступник начальника управління  185
Наукове забезпечення управлінської діяльності в органах правосуддя

  
2.Горлач П.В. курсант Національної академії Служби Безпеки України  
Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно - розшукових заходів за новим КПК України: порівняльно-правовий аналіз

  191
3. Дружга І.С. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  196
До проблеми криміналістичної характеристики шахрайства

  
4.Остапенко A.M. - студент Київського університету права НАН України  
Загальні положення застосування запобіжних заходів за новим кримінальним-процесуальним кодексом України

  199
5. Сивопляс O.K. - студент Київського університету права НАН України  205
Зміна обвинувачення в стадії судового розгляду

  
6.Ігнатенко А.Ю. - студент Київського університету права НАН України   208
Криміналістична характеристика хабарництва

  
 7. Гевко B.C. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  212
 Сліди та їх роль у криміналістиці

  
 
VII. НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ: ІДЕЇ, ІННОВАЦІЇ, НООТЕХНОЛОГІЇ
  
   
1.Біленчук П.Д. - доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Семаков Г.С. - доктор наук в галузі права, професор кафедри кримінального права та процесу, завідувач навчально-криміналістичної лабораторії Київського університету права НАН України;

Шульга Ю.О. - методист юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  216
Криміналістика третього тисячоліття:за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу

  
2.Карпов Н.С. - професор кафедри кримінального процесу НАВС, доктор юридичних наук, професор  218
Деякі аспекти зупинення досудового розслідування

  
3.Сидоренко Л.О. - завідувач лабораторії проведення досліджень НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області  
 Деякі проблемні питання застосування окремих норм нового КПК України в слідчо-експертній практиці

  221
4.Сьомко В.Т. - старший слідчий Корольовського РВ УМВС України в Житомирській області  225
Фіксація результатів огляду виявленої зброї

  
5.Стоєв О. - студент Вищого приватного навчального закладу "Фінансово-правовий коледж"  229
Науково-технічний прогрес у криміналістиці: виміри ефективності

  
6.Гаврильков О.В. - головний спеціаліст Управління контролю та аудиту Фонду державного майна України  233
Санаторії, будинки відпочинку, пансіонати - власність Федерації незалежних профспілок України або власність держави?  

Бібліотека КУП НАН України