ББК
  67.0(4Укр.)
  УДК 340.11
  (477)

  Затверджено до друку
  Вченою радою
  Київського університету права HAH України,
  протокол № 4 від 12 грудня 2012 р.
   Редакційна колегія
  Шемшученко Ю.С. - Академік HAH України
  Бошицький Ю.Л. - професор, Заслужений юрист України
  Чернецька О.В. - кандидат юридичних наук, доцент
  Левківська Г.П. - проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи
  Короленко М.П. - кандидат юридичних наук, доцент
  Дей М.О. - кандидат юридичних наук, доцент
  Тростюк З.А. - кандидат юридичних наук, доцент
  Бевз С.І. - кандидат юридичних наук, доцент

  Сучасні проблеми правової системи України. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. / Редкол. Шемшученко Ю.С, Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Короленко М.П., Дей М.О., Тростюк З.А., Бевз С.І. - К.: Видавництво Ліра-К, 2012. - 514 с.

  ISBN 978-966-2609-41-7

     У збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених, аспірантів та студентів України, Республіки Польща, Республіки Болгарія, в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану розвитку правової системи. Розглядаються теоретичні проблеми розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.
     Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану національної правової системи.
ББК 67.0(4Укр.)
УДК 340.11 (477)

ISBN 978-966-2609-41-7
© Київський університет
права HAH УкраїниВСТУПНЕ СЛОВО

     Вже четвертий рік поспіль Київський університет права HAH України проводить міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні проблеми правової системи України", науковий інтерес до проблематики якої постійно зростає, про що власне свідчить кількість присутніх учасників конференції.
     Київський університет права HAH України досить комплексно та послідовно підходить до дослідження проблем та сучасних тенденцій розвитку правових систем в цілому. Нещодавно, на базі нашого університету за участі Асоціації юристів Росії, Асоціації юридичних вузів Російської Федерації 5-6 жовтня 2012 р. відбулася міжнародна науково-практична конференція "Сучасні парадигми юридичної компаративістики в аспекті розвитку національних правових систем", під час роботи якої обговорювалися питання формування та розвитку юридичної компаративістики як системи наукових знань. Сучасна юридична наука, сучасна юридична освіта не можуть існувати та розвиватися без використання світових тенденцій розвитку державно-правової дійсності загалом, і тому, застосування порівняльно-правового методу та досягнень юридичної компаративістики займає більш питому вагу як у сфері правознавства, так і у процесі фахової підготовки юристів.
     Незважаючи на те, що категорія "правова система" досліджується вченими різних наукових шкіл, представниками різних держав, науковий інтерес до розробки даної проблеми тільки зростає. Звичайно, це зумовлено інтеграційними та глобалізаційними процесами, які відбуваються як на терені континентальної Європи, так і в світовому масштабі. І саме тому правова система як наукова юридична категорія є об'єктом ретельної уваги та дослідження науковців.
     Хочу зазначити, що оскільки правова система є чинником, який справляє величезний вплив на вирішення поставлених життям проблем та викликів, зокрема впливає на поглиблення демократичних процесів у суспільстві та державі, вирішення проблем захисту прав та свобод людини, удосконалення законодавчого процесу, підвищення ефективності правового регулювання, формування правосвідомості, розвитку правового мислення тощо, то стає цілком зрозумілим, наскільки важливою є наукова розробка цієї проблематики в цілому. Мало розробленими, а тому такими, що вимагають інтенсифікації зусиль науковців в українській теоретико-правовій галузі знання є наступні аспекти.
     Найперше, сучасні перетворення в державно-правовій сфері та в інших сферах суспільного життя, потребують адекватного наукового забезпечення, розробки відповідних наукових орієнтирів, концепцій, юридичних понять та категорій. Розвиток та вдосконалення правової системи як складного багатоаспектного феномену, що об'єднує в собі всю сукупність внутрішньо узгоджених, взаємозв'язаних, соціально однорідних юридичних засобів (явищ), за допомогою яких державна влада справляє регулятивно-організуючий та стабілізуючий вплив на суспільні відносини, поведінку людей вимагає наукового комплексного дослідження правотворчих та державотворчих процесів та факторів, що визначають умови розбудови правової держави та громадянського суспільства.
     Не усвідомленою до кінця залишається на сьогодні актуальність теоретичного осмислення впливу соціокультурного чинника на становлення та функціонування правової системи і зворотного впливу правової системи на соціокультурний вимір життя. Тривалий час вітчизняна теорія права розглядала правову систему як явище, що перебуває поза конкретним часом та простором. Такий підхід не давав можливості отримати цілісний образ правової системи України, результатом його було часткове, надто абстрактне знання. Нині все більше науковців усвідомлюють необхідність дослідження правової системи у взаємозв'язку з культурно-історичним розвитком суспільства, нації, її ціннісною шкалою, ментальним чинником.

     Важливими напрямами подальшого розроблення проблем правової системи є також: роль і значимість принципів права як основи розвитку правової системи; дослідження її внутрішньої структури, окремих її складових; висвітлення закономірностей та особливостей розвитку, чинників, що зумовлюють ефективність її функціонування; порівняльно-правовий аналіз національних правових систем тощо.
     Важливе місце серед подальшого розвитку нормативної основи правової системи України займає питання реформування приватноправової сфери. Відносини, що регулюються приватним правом є такими, що динамічно розвиваються і потребують постійного реформування законодавчого поля та приведення його у відповідність з вимогами сьогодення. Реформування та вдосконалення потребують альтернативні праву власності форми закріплення прав на ті чи інші об'єкти цивільного обороту, зокрема, право інтелектуальної власності, право довірчої власності, корпоративні права тощо. Однією з актуальних тенденцій розвитку цивільного права є правове регулювання зобов'язальних відносин, що вимагає більш чіткого законодавчого підходу до розуміння договору як цивільно-правової конструкції незалежно від того, що активного розвитку набувають адміністративні та господарські договори. Сучасне трудове право покликано підвищити рівень соціальних гарантій, в т.ч. право на працевлаштування та гарантію його забезпечення. Важливим кроком в цьому напрямку стало прийняття Закону України "Про зайнятість". Набуття чинності цим законом з 01.01.2013 року посилить вимоги до роботодавців, сприятиме працевлаштуванню молодих спеціалістів, інвалідів, осіб, які звільнені від відбуття покарання або примусового лікування, покладатиме додаткові соціальні обов'язки на державу щодо компенсації соціальних виплат. За умови відсутності обов'язкового соціального медичного страхування невирішеним залишається важливе питання підтримання належного рівня життя кожного громадянина, що є невід'ємною складовою забезпечення конституційного права на життя.
     В сучасній правовій системі України все впевненіше займає своє місце така галузь права та законодавства як господарське, що зумовлено необхідністю належного законодавчого забезпечення економічної політики держави та здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання різних форм власності та організаційно-правових форм. При цьому, як відомо, господарське право на всіх етапах потребувало особливо глибокого наукового обґрунтування. Ця необхідність існує і зараз. Останнім часом активно розвивається також наука господарського процесуального права. Успішний розвиток господарсько-процесуальної науки доводить не лише користь поєднання науки і практики, а й великий потенціал учених юристів-господарників, який можна ефективно використовувати для розбудови перспективного спеціалізованого процесу, яким є господарський, для того, щоб розв'язати складні проблеми господарського судочинства, зокрема, визначення основних завдань господарського судочинства, розмежування господарської та адміністративної юрисдикції, пошук варіантів можливого їх вирішення, процесуальних диверсій та зловживань процесуальними правами в умовах правової реальності України, інституту банкрутства в Україні: історичного аспекту та сучасного стану тощо.
     Світове співтовариство і держави надають важливого значення загальноправовим принципам і підтримують зближення різноманітних правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Необхідність міжнародної співпраці, глобальні проблеми сучасності вимагають нового бачення існуючих правових проблем, для чого слід зосередити увагу на основних правових системах світу. Саме глобалізація усіх сфер громадського життя в останні десятиріччя загострила питання про гармонізацію різних правових систем. Стає дедалі зрозуміліше, що держави багато втрачають, якщо діють розрізнено. При цьому, як показує практика, гармонізація систем національного, європейського та міжнародного права не може здійснюватися механічно. По-перше, продовжує діяти принцип державного суверенітету; по-друге, державам у правовій сфері властиві ті або інші особливості, які вони не хотіли б втратити; по-третє, мають місце істотні недоліки у теоретичному вирішенні проблем гармонізації національних, європейських та міжнародних правових систем, що стримує їх практичне вирішення. Сьогодні виділяють дві концепції політичного і правового розвитку правової системи України: 1) всебічна інтеграція в політичну, економічну, культурну сфери у рамках СНД, тобто формування єдиного правового простору; 2) всебічне включення в загальноєвропейські процеси (пропонується формувати єдиний економічний, політично і, звичайно правовий простір не в рамках СНД, а в рамках Європейського Союзу).
     На сьогодні найоптимальнішим варіантом розвитку України є поступовий розвиток та вдосконалення правової системи, спираючись як на досвід держав-членів ЄС, як і країн-членів СНД запозичуючи при цьому найбільш досконалі та прийнятні норми саме для нашої країни і суспільства.
     На шляху до гармонізації правової системи України з європейським і міжнародним правом нашій державі необхідно здійснити зважені та необхідні кроки у наступних сферах: а) приведення норм конституції до міжнародних стандартів як передумова їх втілення у національному законодавстві; б) правовій інтерпритації модельних нормативно-правових актів, що розробляються у сферах, де виникає або може виникнути необхідність гармонізації, в акти національного законодавства; в) подолання прогалин у національному праві шляхом прийняття нових нормативно-правових актів на виконання укладених міжнародних договорів; г) створення стимулів для здійснення економічних реформ, підвищення конкурентноспроможності економіки та сприяння залученню іноземних інвестицій в Україну; д) подальша демократизація суспільних процесів, розбудова основних засад функціонування громадянського суспільства відповідно до європейських стандартів.
     Насамкінець, бажаю всім учасникам конференції, щоб актуальні та важливі проблеми функціонування правової системи України стали предметом активного обговоренням, а основні тези ваших виступів знайшли відображення в Рекомендаціях конференції.
Юрій Ладиславович Бошицький,
ректор Київського університету права
HAH України, професор,
Заслужений юрист України

  
ЗМІСТ
  
  
Бошицький Ю. Л.  
Вступне слово  5
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
  
  
Бошицький Ю.Л.  
Шляхи оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в контексті удосконалення правової системи України  8
  
Андрійко О.Ф.  
Адміністративне законодавство в контексті конституційної реформи в Україні  13
  
Братасюк М.Г.  
Сучасні тенденції розвитку методології дослідження правової системи України  18
  
Коваленко В.В.  
Щодо впровадження Академією Кримінального процесуального кодексу України в навчально-наукову і практичну діяльність  23
  
Короленко М.П.  
Участь народу у відправленні правосуддя: проблеми та перспективи  24
  
Ковальова М.В.  
Деякі особливості патентної охорони та захисту винаходів в Європейському Союзі  27
  
Маріц Д.О.  
Посередницькі договори з реалізації майна  29
  
Ніколаєва І.В.  
Порівняльна характеристика виконавчого провадження та провадження у справі про неспроможність  31
  
Петрачкович С.С.  
Застрахована особа - основний суб'єкт правовідносин із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності  36
  
Кузьменко A.M.  
Актуальні проблеми державної політики захисту свідомості людини і громадянина: міжнародно-правовий аспект  38
  
Пазюк А.В.  
Вопрос о диффамации религий в международном праве  46
  
Лебідь В.  
Проблеми реалізації права на справедливий суд в Україні  51
  
Кухаренко О.  
Гіпноз: проблеми кримінально-правової кваліфікації  55
  
Корнійчук Д.  
Проблема корупції у боротьбі з організованою злочинністю  59
  
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ Секція "Теоретико-правові проблеми функціонування правової системи на сучасному етапі"
  
  
Васецький В.Ю.  
Деякі аспекти правової дійсності в контексті праворозуміння   63
  
Волощенко-Віслобокова О.М.  
Проблеми правового становища релігійних організацій в Україні  65
  
Іванов В.М.  
Тенденції становлення та розвитку українського національного права  68
  
Кравченко С.С.  
Філософсько-правовий аналіз проблемних питань застосування прецеденту  73
  
Кудін С.В.  
Методологія правових порівняльно-історичних досліджень: досвід A.M. Стоянова  
  
Шилінгов B.C.  
Правові акти: види та співвідношення  77
  
Бондар Ю.М.  
Основи ціннісно-етичного право розуміння  80
  
Чаплюк О.І.  
Об'єктивні фактори національної правотворчості: реалії сучасності  85
  
Братасюк В.М.  
Антропологізація правового знання як засіб європеїзації української правової освіти  88
  
Городецька Ю.Ю.  
Законодавче вдосконалення механізмів соціального захисту та реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостям  91
  
Григоренко І.А.  
Порівняльний аналіз функціонування систем кримінального судочинства у країнах романо-германської правової сім'ї  94
  
Івашев Є.В.  
Вплив правової антропології на становлення теорії прав людини  96
  
Ісаєва В.В.  
Правова комунікація як засіб удосконалення інститутів громадського суспільства  98
  
Владимиров В.  
Правовий вплив та правове регулювання: дуалізм розуміння  101
  
Ковалевський Є.  
Правова держава: ціннісний вимір  103
  
Мусітович Р.  
Сім'я - головний осередок суспільства  105
  
Стрельникова А.  
Правотворча діяльність органів внутрішніх справ  108
  
СЕКЦІЯ "Проблеми розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, інформаційного, екологічного та земельного права"
  
  
Беззубое Д.О.  
Адміністративні ознаки категорії "безпеки органів внутрішніх справ України"  110
  
Безпалова О.І.  
Шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави  113
  
Гаєва Н.П.  
Конституційно-правові основи статусу політичних партій (порівняльний аналіз)  116
  
Костецька Т.А.  
Юридична відповідальність як форма реагування держави за порушення інформаційного законодавства  121
  
Кисіль Л.Є.  
До питання про класифікацію суб'єктів адміністративного права  123
  
Пашков С.М.  
Міжнародні стандарти оцінки майна як джерело національного права.  125
  
Пухтецька А.А.  
До питання про визначення предмета навчальної дисципліни "Адміністративне право": порівняльно-правовий аспект  128
  
Суббот А.І., Кульбака К.М.  
Особиста безпека працівників підрозділів податкової міліції в контексті Податкового кодексу України  129
  
Суржинський М.І.  
Принципи громадянства в Україні та в окремих державах, що утворилися після розпаду Радянського Союзу (порівняльний аналіз)  132
  
Спаський А.С  
Органи виконавчої влади у системі суб'єктів адміністративного права   135
  
Хачук К.Д.   
Правові наслідки неналежної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування  138
  
Чомахашвілі О.Ш.  
Парламентські слухання як форма парламентського контролю.  143
  
Чорноус О.В.  
Правові засади охорони об'єктів Червоної книги України  145
  
Паршичева І.Є.  
Основні форми захисту прав національних меншин  151
  
Захаров О.В.  
Межі фінансово-правового регулювання мобілізації і розподілу приватних фондів грошових ресурсів  153
  
Хаврук В.О.  
Основні тенденції розвитку правового регулювання прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі  155
  
Андрущак О.Л.  
Попередження як один із заходів адміністративного примусу, що застосовується за правопорушення на ринку акцій  157
  
Бак В.І.  
Розмежування компетенції між Президентом України та Верховною Радою України в контексті конституційних змін  159
  
Варецький І.В.  
Особливості та перспективи здійснення фізичною особою права на захист в адміністративному суді  161
  
Гецко В.В.  
Особливості конституційно-правової відповідальності народних депутатів України  164
  
Косенко О.В.  
Про інформаційне забезпечення виборів народних депутатів в Україні  166
  
Кушнір І.М.  
<Реалізація програмно-цільового методу фінансування у житловій сфері/TD>  168
  
Мужаровська М.О.  
Вплив податкових пільг з прибутку підприємств на податкову політику України   170
  
Черпіцька Л. Т.  
Особливості складу бюджетного правопорушення  173
  
Чекотовська О.Е.  
До питання визначення поняття "носій електронного документа".  175
  
Шарабурина О.О.   
Види інформації з обмеженим доступом за новітнім законодавством  177
  
Голованчук Е.  
Форми організації внутрішнього фінансового контролю  179
  
Мелаку Радиет Сефиу  
Конституционная реформа в Украине  181
  
Савченко Г.  
Поява бюджету як причина формування бюджетних документів (17 - початок 18 століття)  183
  
Демкович І.  
Виконання Україною зобов'язань за Кіотським протоколом  185
  
Заславська В.  
Організаційно-правові аспекти розв'язання проблеми вживання алкоголю неповнолітніми  187
  
Матат А.  
Конституційна Асамблея в контексті розвитку національної правової системи України  190
  
Жук А.  
Правовий статус кооперативних банків в Україні та інших державах: порівняльний аналіз  193
  
Кулик О.  
Правовий режим рослин занесених до Червоної книги України  197
  
Сухоставська X.  
Правове регулювання діяльності ботанічних садів в Україні  202
  
СЕКЦІЯ "Проблеми сучасного цивільного права та процесу, сімейного, трудового права та права інтелектуальної власності"  
  
Бочарова Н.В.  
Інтелектуальна власність в системі правових цінностей інформаційного суспільства  204
  
Великанова М.М.  
До питання про теорії ризику  207
  
Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О.  
Проблеми визначення місця інституту медичної інформації в сучасній правовій системі  209
  
Літвінова О.В.  
Відповідальність страховика за договором страхування: проблемні питання  211
  
Рассомахіна О.А.  
Правове регулювання укладання ліцензійних договорів: досвід США  214
  
Шишка Р.Б.  
Єдність понятійного апарату в приватному праві  219
  
Галунова В.В.  
Охорона і захист у забезпеченні прав та інтересів підопічних дітей  222
  
Войтенко Т.В.  
Різностатевість шлюбу як умова його укладення  226
  
Нечипоренко М.О.  
Характеристика договору на проведення оцінки  229
  
Почтарьов C.O.  
Предмет договору дарування  231
  
Сичевська A.M.  
До питання про право на захист цивільних прав  232
  
Алексеев М.  
Зарубежный опыт мотивации труда в Украине  234
  
Андрієць А.  
Деякі аспекти визначення поняття "сім'я" у правовій системі України  236
  
Зелена А.  
Права людини у сфері фармацевтичного законодавства   238
  
Ігнатенко А.  
Страхове пенсійне забезпечення в Україні   242
  
Князева М.  
Процесуальний статус особи, яка надає правову допомогу у цивільному процесі   245
  
Кох Ю.  
Проблеми організації оплати праці та її державне регулювання  247
  
Купрієнко С.  
Особливості правового регулювання та реалізації права фізичної особи на ім'я за цивільним законодавством України  249
  
Куріленко О.  
Актуальні питання захисту персональних даних  254
  
Лавренчук І.  
Медичне страхування в Україні  257
  
Насурлаєва К.  
Інжиніринг в системі договорів інтелектуальної власності  262
  
Остапенко О.  
Співвідношення понять "позикова праця", "аутсорсинг", "аутстаффінг" та "лізинг (оренда) персоналу"  264
  
Поберецъка А.  
Система пенсійного забезпечення України: проблеми сучасності  268
  
Прокопенко К.  
Трудові відносини працівників в умовах структурних змін на підприємствах  271
  
Ралдугіна Д.  
До питання розголошення таємниці усиновлення дітей в сімейному законодавстві України  273
  
Рубцова Г.  
Колекторські компанії: цивільно-правовий статус і правомірність діяльності  275
  
Санченко Д.  
Особисті немайнові права в Україні: теоретико-правові аспекти питання  280
  
Симбірьов Д.  
Теоретико-практичні аспекти проблеми визначення поняття трудової правосуб'єктності працівника  283
  
Сторожук М.  
Реформування трудового законодавства України  288
  
Усольцев А.  
Деякі питання правового забезпечення зайнятості населення України  290
  
Хаврич М.  
Порядок призначення та виплати пенсій в разі втрати годувальника  292
  
Чувашев О.  
Гендерна рівність:законодавче закріплення та шляхи подолання гендерної нерівності  295
  
Щербакова Ю.  
Вирішення індивідуальних трудових спорів шляхом медіації в Україні  297
  
Яворська Л.  
Поняття та значення часу відпочинку як гарантія трудових прав працівників  299
  
СЕКЦІЯ "Сучасні проблеми господарського права та процесу"
  
  
Дмитренко О.В.  
Генезис правових уявлень про систему господарювання у національному правовому просторі  301
  
Сонюк В.А.  
Історичні аспекти проблем господарського законодавства України  303
  
Коломієць О.О.  
Сучасні проблеми банкрутства  305
  
Дейнега О.О.  
Прояви конкурентних відносин на ринку лікарських засобів у сучасній правовій системі України  307
  
Лук'яненко О.В.  
Аналіз і вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності  309
  
Суббот А.А.  
Проблеми застосування процедури банкрутства до боржника відсутнього за місцем реєстрації   311
  
Васильченко А.  
Правові гарантії захисту іноземних інвестицій в Італії та в Україні: порівняльний аналіз   314
Господарська і адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування  318
Ворожцова С.  
  
Давидович О.  
Правове регулювання електронної комерції  321
  
Мицак Д.  
Процесуальні диверсії та зловживання процесуальними правами в умовах правової реальності України  326
  
Сазонов В.  
Інститут банкрутства в Україні: історичний аспект та сучасний стан  329
  
Сбоева А.  
Медиация как альтернативный способ разрешения корпоративных споров  331
  
Каркачов Б.  
Правова тенденційність державної інвестиційної політики  334
  
Ковальчук М.  
Особливості санації до порушення провадження у справі про банкрутство державних підприємств  336
  
СЕКЦІЯ "Проблем кримінального та кримінально-процесуального права"
  
  
Акімов М.О.  
Деякі питання удосконалення кримінальної відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини  339
  
Рудник В.І.  
Пенологічні основи застосування ув'язнення та поводження із в'язнями  341
  
Мочкош Я.А.  
Аналітичні методики виявлення і дослідження злочину у сфері економіки  344
  
Перелигіна Р.В.  
Кримінологічні проблеми жіночого насильства  347
  
Романишин О.Р.  
Кримінальна відповідальність за невиконання судових рішень в контексті реформування кримінальної юстиції  350
  
Шолудько Б.А  
Негласні слідчі (розшукові) дії  352
Реформування органів прокуратури: "за" і "проти"  
Гарасим С.Й.  355
  
Ігнатюк О.В.  
Сторона захисту у судовому провадженні: новели Кримінального процесуального кодексу України  357
  
Карпенко І.M.  
Підшукування співучасників як різновид підготовчого діяння за кримінальним правом України  360
  
Костенко В.М.   
Правова освіта населення як засіб боротьби з корупцією  362
  
Котович О.Л.  
Об'єктивні ознаки окремих злочинів, що порушують право на справедливий суд в Україні  364
  
Кульбака К.М.,  
Шапочкіна О. Щодо проблеми трансекономічної злочинності та методів її вирішення  366
  
Авраменко І.  
Особливості кваліфікації порушення недоторканості житла або іншого володіння особи  368
  
Асіч А.  
Окремі питання злочинності неповнолітніх в Україні  370
  
Бергельсон К.  
Криміналістичний аналіз транснаціональної злочинності  373
  
Гончарук Н.,  
Китайгородська А. Вдосконалення правового регулювання соціального забезпечення та реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту  375
  
Григораш О.  
Відмежування злочину від кримінального проступку  377
  
Донець А.   
Роль медіації у примиренні жертви і злочинця  379
  
Дроздович О.  
Правовий статус слідчого судді у новому Кримінальному процесуальному кодексі України  382
  
Зеленецька О.  
Місце досудового розслідування в кримінальному судочинстві за новим Кримінальним процесуальним кодексом України  З83
  
Каландяк Н.  
Особливості агресивної поведінки неповнолітніх злочинців  386
  
Макогонюк А.  
Особливості суб'єктивної сторони злочину "Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання" (ст. 116 КК України)  389
  
Маленко О.  
Правове регулювання інституту потерпілого за новим КПК України  391
  
Надточій Є.  
Деякі особливості негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК України  393
  
Олондарь В.  
Концепти "істина", "мораль" та "закон" як чинники, що впливають на ефективність застосування кримінально-правових норм  395
  
Ступчук Є.  
Організаційно-правові проблеми впровадження інституту кримінального проступку  397
  
Тимків Н.  
Захист на досудовому розслідуванні  399
  
Тищенко Л.  
Система джерел кримінально-процесуального права України: дискусійні питання  403
  
Фещенко О.  
Кримінальний проступок - новела українського законодавства  405
  
Шимкова Ю.  
Співвідношення виправдання і реабілітації в кримінальному процесі України  408
  
Шутовсъка І.  
Жертва злочину як головний елемент механізму злочинної поведінки   410
  
Юрчишин І.  
Проблеми доступу до правосуддя у спорах про визнання державою права власності особи на нерухоме майно  412
  
СЕКЦІЯ "Міжнародне право та порівняльне правознавство"
  
  
Подоляк С. А.  
Комерційні договори в італійському законодавстві  415
  
Похиленко І.С.  
До питання про основні завдання господарського судочинства: порівняльно-правовий аналіз  418
  
Савчук К.О.  
Питання про сферу дії міжнародного права у дореволюційній віт- чизняній міжнародно-правовій науці  420
  
Харчук О.О.  
Юридичні компетенції чи omne initium defficile est  422
  
Мушак Н.Б.  
Міжнародно-правове регулювання захисту прав людини у Європейському Союзі  424
  
Проценко І.M.  
Колізійна норма в сучасному міжнародному приватному праві: теоретичні проблеми  426
  
Шумеляк К.А.  
Проблеми правового регулювання протидії трудовій експлуатації дітей в Європейському Союзі  429
  
Аббакумова Д.В.  
Зміни у наглядові ролі Комітету Міністрів Ради Європи відповідно до Протоколу № 14 Європейської Конвенції про захист прав людини  433
  
Гончарова Ю.А.  
Проблеми захисту прав жінок в Україні  435
  
Коруц У.З.  
Юридична природа рішень Європейського Суду з прав людини та їх місце в національні правовій системi  438
  
Рибинська Л.О.  
Особливості діяльності ЮНІСЕФ щодо поняття та системи прав дитини  441
  
Рибинський Є.І.  
Діяльність міжнародних організацій по боротьбі з відмиванням брудних грошей  444
  
Ольхова А.В.  
Проблема дитини-біженця у міжнародному гуманітарному праві: критерій збройного конфлікту  446
  
Гурильов М.   
Проблеми та перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом  449
  
Погребенко О.   
"М'яке" право: перспективи регулювання міжнародного співробітництва з протидії транснаціональній злочинності  454
  
Романюк Т.  
Деякі питання закріплення та функціонування міжнародних стандартів народовладдя в законодавстві України  456
  
Туманова А.  
Особливості медіації у міждержавних спорах  461
  
Чернишова В.  
Організаційно-правові особливості протидії торгівлі людьми на національному рівні  463
  
Шевченко А.  
Деякі правові проблеми виконання Україною міжнародних зобов'язань із гуманітарного розмінування  468
  
Шкарупа С.  
Принципи та особливості Вестфальської системи міжнародного правопорядку  474
  
Dr. Andrea  
Csicsy Breach of a contract under English Law  477
  
Prof. Dr. Gy?rgy Cs?csy  
Hungarian and international aspects of advertisement law   480
  
Войцєх Цєсьляк  
Кілька зауважень про принципи гуманізму та гуманітаризму в польському Кримінальному кодексі  486
  
M?rta G?r?g  
Grundriss des ungarischen Pers?nlichkeitsrechts  489
  
Петро Федусьо  
Інтернет-сайти і обов'язок реєстрації щоденників за польським законом про прессу  493
  
Tam?s F?zer  
Product liability and product safety in the laws of the European Union  496
  
Рекомендацій конференції.  503
  
ЗМІСТ  506

Бібліотека КУП НАН України