УДК 340.12(031)
  ББК 67я20
  М 18

        Рекомендовано до друку Вченою радою Київського університету права
  HAH України. Протокол №2 від 27 жовтня 2011 р.
  Редакційна колегія: С.В. Бобровник, О.Г. Варич, Т.О. Дідич, В.В. Демічева, О. М. Мельник, Н. М. Оніщенко, Т.І. Тарахонич, О. І. Чаплюк, А. П. Чернега
       Рецензенти:
  О.В. Петришин - доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Харківської юридичної академії ім. Ярослава Мудрого;
  С.Д. Гусарєв - доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри теорії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ;
  О.В. Потєхін - доктор історичних наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України.

  М 18 Мала енциклопедія приватного права / За заг. ред. проф.
  Ю Л Бошицького.- К: Кондор -Видавництво, 2012, - 368 с.

       Метою Малої енциклопедії теорії держави і права є систематизація та визначення змісту основних державно-правових категорій, які належать до предмета теорії держави і права. У роботі розкривається зміст та сутність юридичних категорій, визначаються їх функціональне призначення, природа та сутність. Призначена для засвоєння юридичних знань та формування правової культури та правосвідомості студентів-юристів.
       Розрахована на студентів і викладачів юридичних навчальних закладів, юристів, які здійснюють правотворчі та правореалізаційні функції, та усіх, хто цікавиться проблемами загальної теорії держави і права.
  ISBN 978-566-351-298-3
  © Бошицький Ю Л .та колектив авторів, 2011
  © Кондор - Видавництво, 2011

КОЛЕКТИВ АВТОРІВ:
 A, Б кандидат юридичних наук, професор С.В. Бобровник
 B, Гасистент О.І. Чаплюк
 Ґ, Е, Єкандидат юридичних наук, доцент О.М. Мельник
 Дкандидат юридичних наук, доцент А.П. Чернега,
кандидат юридичних наук, доцент О.М. Мельник
 Ж, З, Ікандидат юридичних наук, доцент О.Г. Варич
 Ккандидат юридичних наук, професор С.В. Бобровник
кандидат юридичних наук, доцент О. Г. Варич
 Л, М,
Н, О
кандидат юридичних наук, доцент Т. О. Дідич
 П, Рдоктор юридичних наук, професор Н.М. Оніщенко
 C,Ткандидат юридичних наук, доцент В.В. Демічева
 У,Ф
X, Ц
кандидат юридичних наук, доцент Т.І. Тарахоніч
 Ч,Ш,
Ю, Я
кандидат юридичних наук, доцент А.П. Чернега
   

     Перелік літературних джерел та юридичні латинські вирази:
кандидат юридичних наук, доцент О. Г. Варич, кандидат юридичних наук,
доцент Т.О. Дідич, кандидат юридичних наук, доцент А. П. Чернега,
асистент О. І. Чаплюк.


ЗМІСТ
  ПЕРЕДМОВА З
  А 7
  Б 24
  В 32
  Г 44
  Г 52
  Д 54
  Е 89
  Є 94
  Ж 96
  З 98
  І 105
  К 115
  Л 141
  М 149
  Н 161
  О 171
  П 181
  Р 259
  С 266
  Т 275
  У 280
  Ф 281
  Ц 286
  Х 287
  Ч 288
  Ш 291
  Ю 295
  Я 323
 
 Латинські юридичні терміни і крилаті вислови  324
  Список рекомендованих юридичних енциклопедичних джерел 353
  Список рекомендованої літератури з теорії держави і права 354

Бібліотека КУП НАН України