Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Кафедра цивільного і трудового права

Новини | Наукова робота | Навчальна робота | Партнерські зв’язки
Викладачі | Сектор права інтелектуальної власності  | Медіа лекції 


     Кафедра цивільного та трудового права була створена на базі кафедри теоретико-правових дисциплін у 1997 році, тобто через два роки з часу заснування Університету, що став правонаступником Вищої школи права (засновник - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). Кафедра є випускаючою для студентів спеціалізації «Цивільне та трудове право». Кафедра здійснює викладання цивільно-правових дисциплін та спецкурсів, а також дисциплін трудового права. Як випускаюча кафедра готує магістрів та спеціалістів, що поглиблено вивчали проблематику  відповідних галузей права. Силами науково-педагогічного складу кафедри забезпечується викладання традиційних навчальних дисциплін та авторських спецкурсів, зокрема:
      

 • Адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • Актуальні проблеми цивільного та трудового права
 • Адвокатура України
 • Виконавчий процес
 • Відповідальність у трудовому праві
 • Делікти в цивільному праві
 • Договори в цивільному праві
 • Договори у міжнародному приватному праві
 • Житлове право
 • Здійснення і захист цивільних прав
 • Медичне право
 • Методика і практика участі адвоката в цивільному та господарському процесах
 • Нотаріальний процес
 • Нотаріат України
 • Право соціального забезпечення
 • Проблеми кодифікації трудового законодавства
 • Речове право
 • Римська держава та цивільне право
 • Римське приватне право
 • Сімейне право
 • Спадкове право
 • Страхове право
 • Судовий захист цивільних прав та інтересів
 • Трудове право
 • Трудові спори
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільний процес
 • Цивільно-процесуальні документи
     Кафедру цивільного та трудового права вперше очолила, всесвітньо відомий науковець, доктор юридичних наук професор Ярославна Миколаївна Шевченко, яка одночасно обіймала посаду завідувача відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. Як відомий науковець та юрист, учасник робочої групи з розробки проекту Цивільного та Сімейного кодексів України,  Ярославна Миколаївна одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри визначила проведення наукових досліджень. Завдяки її наполегливим зусиллям було закладено організаційно-методологічні засади діяльності кафедри, сформовано викладацький склад.


     Продовжувати цю роботу після Я.М. Шевченко було запрошено професора         Я.І.  Безуглу. Відповідно до вимог часу, професор Я.І. Безугла  гармонічно доповнила запроваджене професором Я.М. Шевченко поєднання юридичної освіти і науки досить важливою складовою - вихованням студентської молоді. Після закінчення строку повноважень професора Я.І. Безуглої у березні 2007 року завідувачем кафедри став к.ю.н. О.І. Мацегорін, який пропрацював в університеті до 2012 року і залишив посаду завідувача кафедрою у зв’язку з виходом на пенсію. З нового навчального року 2012/2013 кафедру очолює ректор, професор, Заслужений юрист України               Ю.Л. Бошицький, автор понад 300 наукових праць, статей з питань цивільно-правової проблематики: 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права, під керівництвом якого поглиблена наукова робота, розширено перелік навчальних дисциплін, особливо за рахунок авторських спецкурсів. З 2013/2014 навчального року кафедру очолює Луць В.В., доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, автор   понад 400 наукових праць, є заслуженим діячем науки і техніки України, нагороджений Грамотою Верховної Ради України.
     Перед кафедрою ставляться нові завдання відповідно до вимог сьогодення. Викладання дисциплін на кафедрі забезпечується висококваліфікованими викладачами, серед яких:

 • Луць Володимир Васильович, д.ю.н.. професор, академік АПрН України
 • Десятник Володимир Олексійович, к.ю.н. професор
 • Шишка Роман Богданович, д.ю.н., професор
 • Мельничук Наталія Олексіївна, д.ю.н., доцент
 • Фурса Світлана Ярославівна, д.ю.н., професор
 • Фурса Євген Іванович, к.ю.н., доцент
 • Великанова Марина Миколаївна, к.ю.н., доцент
 • Кожевникова Вікторія Олександрівна, к.ю.н.
 • Гузеват Марія Олегівна, к.ю.н.
 • Шкребець Дмитро Васильович, к.ю.н.
 • Пленюк Мар’яна Дмитрівна, к.ю.н., ст.н.с.
 • Рабовська Світлана Янівна, к.ю.н., доцент
 • Кашинцева Оксана Юріївна, к.ю.н., доцент
 • Рассомахіна Ольга Андріївна, к.ю.н.
 • Петрачкович Сергій Сергійович, к.ю.н.
 • Різник Віталій Сергійович, к.ю.н.
 • Кочин Володимир Володимирович, к.ю.н.
 • Простибоженко Олег Сергійович, асистент


      Кафедра цивільного та трудового права у тісній співпраці з іншими кафедрами Київського університету права НАН України (далі - Університет)    здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення  наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну реалізацію концепції юридичної освіти Університету, що комплексно поєднує навчання, наукове дослідження та виховання студентів відповідно до європейських стандартів і рівнів. Підготовка та перепідготовка фахівців-юристів здійснюється за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" на денній (стаціонарній), заочній, заочно-дистанційній та екстернатній формах навчання відповідно до напрямів: право і міжнародні відносини.
     Особливу увагу з моменту свого створення кафедра приділяла науковій роботі, що дозволило підготувати фахівців та науковців в галузі цивілістики та трудового права. Деякі з наших аспірантів після захисту продовжували наукові дослідження вже в якості викладачів кафедри. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення потенціалу держави.

     На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право та за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Одним з основних критеріїв ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є кількість захищених дисертацій під час навчання в аспірантурі. Показник ефективності діяльності кафедри в цьому напрямку складає 70%. Зокрема аспірантами кафедри були захищені дисертації, що значно збагатили теорію цивільного права та процесу а також теорію трудового права. Найпоказовіші з них: «Правове регулювання договірних відносин у сфері промислової власності» Волошина В.О., «Правова охорона службових винаходів в Україні» Яшарової М.М. – під керівництвом професора, к.ю.н. Ю.Л. Бошицького; «Треті особи у цивільному праві» - дисертація Бобровник О.В., «Судовий захист в порядку цивільного судочинства» Кучер Т.М., «Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки» Рибачок В.А. , «Забезпечення суспільної потреби або необхідності: баланс приватних та публічних інтересів», Кондик О.Ю. – під керівництвом д.ю.н., професора С.Я. Фурси та інші.
     Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами. На кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів. Науково-педагогічним колективом кафедри готуються висновки та пропозиції до законів та інших нормативно-правових актів.
     На основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов'язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців на кафедрі проводиться виховна робота. Основна увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі проведення навчальних занять. Крім цього, окремі викладачі здійснюють виховну роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора навчальних груп. В межах такої роботи проводяться екскурсії до історичних пам’яток нашої Батьківщини (відповідно до програми університету «Пізнай свій край»), виховні години у групі, систематичне ознайомлення з успішністю студентів на заняттях та з результатами складання іспитів та заліків, обговорення цих результатів, підсумків атестації студентів, а також організація годин дозвілля.
     Успішна інтеграція України у міжнародне європейське співробітництво, приєднання  до Болонського процесу, ставлять на порядок денний високі вимоги до оновлення змісту університетської юридичної освіти, яка має забезпечувати не лише відповідний рівень фахових знань і умінь, а також відповідність вимогам, які висуваються до юридичної освіти в провідних європейських вузах. Кафедра не залишається осторонь цього процесу, навчально-методичні програми та викладання дисциплін кафедри переведено на кредитно-модульну систему, що дозволяє випускникам отримати диплом міжнародного зразка.
     Дослідження проблематики медичного права в університеті здійснюється на базі науково-дослідної лабораторії медичного права та права біоетики, керівництво яким здійснює к.ю.н., доцент Кашинцева О.Ю. В рамках проведення тижня права у грудні 2012 року на базі лабораторії спільно з кафедра цивільного та трудового права КУП НАНУ, НДЛ права біоетики та медичного права КУП НАНУ, кафедра кримінального права та процесу, ВГО Фундація медичного права та біоетики в Україні було проведено круглий стіл «Права людини в сфері трансплантології: європейський правовий концепт».
     Наукова діяльність кафедри неможлива без здобутків наших провідних науковців. Професор кафедри, доктор юридичних наук, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідуюча відділом проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Ярославна Миколаївна Шевченко - відомий український правознавець. Безпосередньо приймала участь у розробці проекту нового Цивільного кодексу України, очолювала постійну комісію з підготовки першого Сімейного кодексу України, є членом науково-консультативної ради Верховної Ради України, перебуває у складі Міжвідомчої комісії з координації дій щодо виконання в Україні Конвенції ООН про права дитини. Наукові дослідження Я.М. Шевченко з проблем цивільного, трудового та підприємницького права, покладені в основу новітньої кодифікації приватного права України. Науковий здобуток за більш як за п'ятидесятирічну творчу діяльність складає понад 500 публікацій. За високі наукові досягнення нагороджена чисельними нагородами.
     У складі кафедри успішно функціонує сектор права інтелектуальної власності, який з дня його утворення очолює ректор Університету професор Юрій Ладиславович Бошицький. Наукова і освітянська громадськість добре знає його як визнаного вченого-правознавця в галузі права інтелектуальної власності, як людину широкої ерудиції та великого організаторського таланту, що весь свій творчий потенціал присвячує служінню науці, юридичній освіті, тісним дружнім зв'язкам з багатьма юридичними вузами України та зарубіжних держав. Науковий доробок Ю.Л. Бошицького складає понад 200 наукових праць, у тому числі - 18 індивідуальних і колективних монографій, 3 навчальних посібника та 170 наукових і науково-публіцистичних статей.
За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку нагороджений багатьма державними нагородами, а у 2009 році Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".
     З 2014/2015 навчального року сектор реорганізовано в кафедру інтелектуальної власності та інноваційних технологій, яку очолив професор Ю.Л. Бошицький, Своєю науковою та громадською діяльністю професор Ю.Л. Бошицький активно сприяє створенню школи права інтелектуальної власності, він є одним із авторів проекту Закону України "Про наукові відкриття", під його науковим керівництвом три молодих науковців захистили кандидатські дисертації, 9 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні проблеми права інтелектуальної власності. Професором Ю.Л. Бошицьким підготовлено навчальний посібник "Право інтелектуальної власності", а також розділ "Право інтелектуальної власності" в 2-томному підручнику "Цивільне право України".
     З 01.09.2015 року кафедру інтелектуальної власності та інноваційних технологій реорганізовано шляхом приєднання до кафедри цивільного та трудового права з утворенням на її базі сектору інтелектуальної власності та інноваційних технологій, який очолив професор, доктор юридичних наук Шишка Р.Б., автор більше 400 опублікованих робіт, в тому числі 1 одноосібна та 4 колективні монографії, 9 посібників, 5  підручників, поглиблює знання студентів на лекційних заняттях, пропонуючи інтегровані схеми  з дисципліни "«Цивільне право (загальна частина)".
     Протягом багатьох років працював на кафедрі цивільного та трудового права професор, доктор юридичних наук Ростислав Андрійович Калюжний, який за розвиток юридичної науки і освіти одержав високу оцінку юридичної громадськості в Україні, його добре знають як майстерного педагога, успішного вченого-правознавця в галузі дослідження організаційних та правових проблем використання інформаційних технологій, а також римського приватного права. Р.А.Калюжний опублікував понад 180 наукових праць, у тому числі 16 індивідуальних і колективних монографій. Основну увагу в своїх наукових дослідженнях Р.А. Калюжний приділяє загальнотеоретичним проблемам науково-технічного прогресу у діяльності правоохоронних органів, правовим та організаційним основам використання автоматизованих систем у боротьбі зі злочинністю. Як вчений Р.А.Калюжний, є активним провідником розбудови соціальної, демократичної, правової держави. Брав активну участь у розробці загальнодержавної Концепції реформування законодавства України, оптимізації системи правоохоронних органів, впродовж багатьох років є членом експертної ради ВАК України.
    Коло науковців кафедри складає професор, доктор юридичних наук, Світлана Ярославівна Фурса - дослідження проблем цивільного процесу, нотаріату, адвокатури, судоустрою, виконавчого провадження, міжнародного приватного права. Займаючись з 1989 року науковою, науково-педагогічною та науково-експертною діяльністю, С.Я. Фурса має високі досягнення у розвитку української юридичної науки, підготовці юристів і висококваліфікованих наукових кадрів. Результати досліджень викладені у монографіях, підручниках, навчальних посібниках, брошурах, наукових та науково-публіцистичних статтях (всього понад 200 публікацій). Результати наукових досліджень С.Я. Фурса успішно втілює в життя, беручи участь у розробці проектів законів, в експертизі законопроектів, у викладацькій роботі, підготовці наукових кадрів.
На кафедрі працює чимало молодих талановитих, творчих і перспективних викладачів і доцентів, які поза всякими сумнівами, беручи за приклад життєвий творчий шлях вище поіменованих професорів, досягнуть вагомих успіхів і заслужено поповнять плеяду видатних діячів юридичної освіти і науки України. Так в 2013 році кандидат юридичних наук, доцент Мельничук Н.О., колишня випускниця Університету, захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, а тепер передає здобуті знання та навички з трудового права студентам та магістрам.
     В межах навчального процесу постає питання організації навчання без відриву від основного виду трудової діяльності. Досвід кафедри переконує, що заочна і дистанційна форма здобуття вищої юридичної освіти у тому форматі, у якому вони реалізуються, не забезпечують необхідної якості підготовки фахівця. Тому на кафедрі запроваджені прогресивні форми навчання – індивідуальне та дистанційне.
     Значна увага приділяється розробці і практичному застосуванню кафедрою  інформаційних, проблемних, інтерактивних, індивідуалізованих, модульних, інтегрованих та дистанційним інноваційним навчальним технологіям. Зокрема, в навчальному процесі доцентом О.Ю.Кашинцевою активно використовуються засоби візуального супроводу (слайд-супровід) з дисципліни "Медичне право." Лекційні заняття викладачі проводять, використовуючи мультимедійні пристрої, поєднують з різноманітними методиками наукового пошуку, наданням студентам можливості творчо застосовувати отримані знання, трансформуючи їх відповіді на семінарських заняттях у різновид захисту загальновизнаних та оригінальних наукових концепцій. Практикують проведення семінарських занять у вигляді рольових ігор та судових дебатів.
     Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасних форм навчання є залучення студентів до науково-дослідницької діяльності. З метою поєднання освіти і науки на кафедрі створено науковий студентський гурток, склад якого формується на добровільних засадах шляхом індивідуального підбору здібних до наукової діяльності студентів. В складі гуртка функціонує дві секції: 1) секція  цивільного права і процесу для проведення досліджень теоретико-правових проблем цивільного права, цивільного процесу, сімейного права, житлового права та компаративного права; 2) секція трудового права - орієнтована на дослідження особливостей правового регулювання трудових відносин, ролі держави та соціальних утворень у сфері соціального забезпечення.
Очолює роботу наукового гуртка студентів професор Р.Б. Шишка. Поряд із щомісячними засіданнями організовуються круглі столи, тематичні диспути, студенти також беруть участь у кафедральних тематичних читаннях і наукових конференціях. На початку кожного календарного року на конкурсних засадах студенти наукового гуртка кафедри беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді правників, ведуть наукові дослідження, які  згодом виносять на захист дипломних (магістерських) робіт.
     Члени кафедри приймають участь в роботі університетської юридичної клініки "Фенікс", створеної у відповідності до вимог Болонського процесу. Основна ідея юридичної клініки полягає у реалізації двоєдиної допомоги: надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим категоріям громадян та допомога студентам в повноцінному отриманні практичної юридичної підготовки. Під керівництвом досвідченого викладача кафедри к.ю.н. Гузеват М.О. студенти залучаються до захисту конституційних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, приймають безпосередню участь у вирішенні цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних спорів, залучаються до правової допомоги населенню.
Наукову роботу кафедра здійснює за наступними основними напрямами: розробка та дослідження наукових тем Університету; участь кафедри в розробленні планових тем відділу проблем цивільного, трудового права участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах;  видавничій діяльності; персональна наукова діяльність викладачів кафедри; дисертаційні дослідження аспірантів та здобувачів кафедри; рецензування та опонування дисертацій; дослідна робота студентських наукових гуртків кафедри.
     Під керівництвом доктора  юридичних наук, професора Луця В.В.  кафедра і надалі удосконалюватиме навчально-методичну та наукову роботу, працюватиме на збагачення юридичної освіти новими науковими здобутками, готуватиме і випускатиме студентів і аспірантів, долучаючи їх до напрямків роботи кафедри.


     
.
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »