Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Кримінального права та процесу


     Кафедра кримінального права та процесу функціонує в Київському університеті права НАН України з моменту його створення. Кафедра є випускаючою для студентів спеціалізації «Суд, прокуратура, адвокатура».
     Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Організація судових та правоохоронних органів України», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Прокуратура України», «Кримінальна юстиція України», «Кримінологія», «Юридична психологія», «Основи професійної психології», «Юридична конфліктологія», «Судова медицина та психіатрія», «Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації»,  «Процесуальна документація», «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», «Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності», «Проблемиa href="призначення покарань», «Кримінальне право зарубіжних країн»,  «Кримінально-правова охорона медичної діяльності», «Кримінально-правова охорона власності», «Методологія та доктрина сучасної кримінології», «Доктрина сучасної криміналістики», «Кримінально-правові засади протидії корупції», «Процесуальна документація у кримінальному судочинстві», «Проблеми притягнення та звільнення від кримінальної відповідальності», «Заходи процесуального примусу у кримінальному судочинстві», «Судові системи і порівняльне судове право», «Сучасні проблеми кримінального права та процесу», «Судові системи і порівняльне судове право», «Судовий захист у кримінальній юстиції», «Правовий статус особи у кримінальному судочинстві»,  «Актуальні проблеми кримінального права та процесу». Кафедру кримінального права та процесу з 1994-2009 рр. очолював всесвітньо відомий науковець, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України Олександр Миколайович Костенко. З 2009 – 2013 рр. завідувачем кафедри кримінального права та процесу працювала доцент, к.ю.н. З. А. Тростюк. З вересня 2013 року завідувачем кафедри призначено Квашу Оксану Олександрівну, д.ю.н., професора.
Професорсько-викладацький склад кафедри:
•    Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри;
•    Тарасевич Тетяна Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
•    Семаков Геннадій Семенович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри;
•    Рудник Віктор Іванович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри;
•    Кубрак Петро Микитович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри;
•    Ващук Богданна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
•    Короленко Олександр Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.
•    Біленчук Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри.
•    Сахнюк, Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри.
•    Бісюк Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук,
•    Бокоч Іван Михайлович, старший викладач кафедри;
•    Перелигіна Раїса Володимирівна, старший викладач кафедри;
      На кафедрі викладають провідні фахівці відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, що забезпечує інтеграцію науки та навчального процесу.

   На кафедрі функціонує криміналістична лабораторія. Очолює її Г.С. Семаков На базі цієї лабораторії створений Музей криміналістики, в якому буде виставлена колекція холодної зброї, стенди зі всіх галузей криміналістики («Дактелоскопія», «Трасологія», «Габітологія», «Балістика» та інші), наукова бібліотека викладачів кафедри.
     Основними напрямками діяльності кафедри кримінального права та процесу є навчально-методична, наукова, виховна та організаційна робота.        Навчально-методична робота кафедри спрямована на якісну організацію та здійснення навчально-виховного процесу на високому науковому і методичному рівнях з метою підготовки висококваліфікованих фахівців. Професорсько-викладацький склад розробляє навчально-методичні матеріали, планомірно впроваджує в навчальний процес ідею гуманізму,  використовує сучасні форми та методи навчання, досліджує шляхи та засоби підвищення інтенсифікації всіх видів занять, розробляє дидактичні матеріали, вдосконалює робочі програми, навчально-методичні комплекси, курси лекцій навчальних дисциплін.
      Викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, здійснюється на основі нового змісту навчальних дисциплін, на підставі робочих програм, участі науково-педагогічних працівників кафедри у підготовці підручників нового покоління, навчальних та навчально-методичних посібників і сучасних інформаційних засобів навчання.


     
Навчальні заняття (лекції, семінари, практичні заняття) проводяться викладачами кафедри як в традиційній, так і в інноваційній формі. Зокрема, під час проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право» впроваджується інтерактивна модель навчання, використовуються методи ситуативного моделювання, дискутування та інші інтерактивні методи навчання (метод «Робота в малих групах», «Правнича промова», «Сократовий метод», «Коло ідей», «Займи позицію», «Імітація спрощеного судового слухання (суд від свого імені)» тощо). З цієї навчальної дисципліни розроблені відео-задачі, які студенти мають можливість переглядати на практичних заняттях та кваліфікувати дії винних, дискутувати з приводу неоднозначних питань, які виникають в процесі вирішення відповідних задач.
     На кафедрі розроблені тестові завдання з більшості навчальних дисциплін, питання та білети до заліків, іспитів, тематика курсових робіт. Для студентів заочної форми навчання також підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін кафедри.

      


       Курсові роботи виконуються студентами за заздалегідь підготовленою тематикою, відповідно до тематичних рекомендацій, які розроблені на кафедрі. У процесі підготовки студентами курсових та інших письмових робіт обов’язково здійснюється узагальнення судової практики, статистичних матеріалів діяльності правоохоронних органів України.
Викладачі кафедри забезпечують курсами лекцій, необхідною навчально-методичною літературою, завданнями на контрольні роботи, тематикою курсових робіт та методичними рекомендаціями щодо їх виконання студентів дистанційної форми навчання. Розробили тестові завдання для поточного та підсумкового контролю їх знань.


              З метою забезпечення викладання навчальних дисциплін кафедри за кредитно-модульною системою організації навчального процесу розроблені робочі програми з навчальних дисциплін «Кримінальне право», «Організація судових та правоохоронних органів України», а також модульні контрольні роботи з цих навчальних дисциплін, а також з курсів «Криміналістика» та «Кримінальний процес».

      
Тростюк З.А. На кафедрі розроблена тематика магістерських робіт, яка відображає перспективні напрямки наукових досліджень у галузі кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики.
      Отже, навчально-методична робота кафедри спрямована на поєднання активних та інтерактивних методів проведення занять з метою формування у студентів умінь і навичок, вироблення їх власних цінностей, створення атмосфери співпраці, творчої взаємодії на заняттях; спрямована на формування у студентів навичок самостійного творчого мислення, наукового пізнання і розуміння концептуальних положень сучасної реформи національного законодавства, основних положень КК України, КПК України та КВК України, рішень Конституційного Суду України, а також практики Європейського Суду з прав людини.

       Наукова робота кафедри кримінального права та процесу спрямована на дослідження актуальних проблем кримінального права, кримінології, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Основні наукові напрямки кафедри:
•    проблеми кримінальної юстиції в контексті конституційної реформи в Україні (всі співробітники кафедри);
•    концепція кримінологічної безпеки держави; злочинність як феномен людського свавілля (д.ю.н., професор, академік НАПрН України, професор кафедри О.М. Костенко);
•   кримінально-правова протидія злочинам, що вчиняються у співучасті;  розвиток інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у сучасній Україні; (д.ю.н., професор, завідувач кафедри О.О. Кваша);
 • криміналістичні засади протидії корупції в Україні; тактика та методика розслідування окремих видів злочинів (к.ю.н., доцент, професор кафедри Г.С. Семаков);
 • кримінально-правова охорона медичної діяльності в Україні (к.ю.н., доцент кафедри Т.Ю. Тарасевич);
 • протидія транснаціональній злочинності; національні та міжнародно-правові механізми захисту прав жертв злочинів як гарантії внутрішньої і зовнішньої безпеки України (к.ю.н.,професор, професор кафедри П.Д  Біленчук);
 • теоретичні основи досудового розслідування у кримінальному судочинстві України (к.ю.н., доцент, професор кафедри П.М. Кубрак);
 • проблеми застосування покарання у виді позбавлення волі та поводження з засудженими (к.ю.н., доцент, професор кафедри В.І. Рудник);
 • реформування кримінального судочинства в Україні (к.ю.н., доцент, доцент кафедри С. В. Сахнюк);
 • безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні, психофізіологічні засади (к.ю.н., доцент кафедри О.С. Бісюк)
 • правовий статус особи в кримінальному судочинстві; проблеми доказового права; реалізація принципів кримінального процесу в діяльності правоохоронних та правозахисних органів (к.ю.н., доцент кафедри Б.Л. Ващук);
 • кримінальна відповідальність працівників правоохоронних органів за злочини проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування (старший викладач кафедри І.М. Бокоч);
 • кримінологія насильства осіб жіночої статі (викладач кафедри Р.В  Перелигіна).
       На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Здобувачі кафедри здійснюють дисертаційні дослідження за такою тематикою: «Кримінальна відповідальність за пособництво у вчиненні злочину» (Цибулін Т.Г.); «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії створенню та діяльності терористичних груп і терористичних організацій в Україні (Криворучко І.О.); «Кримінальна відповідальність за причетність до злочину» (Солдатенко А.І.); «Кримінально-правова протидія злочинам проти волі особи (за статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України)» (Наумова О.А.); «Кримінальна відповідальність за злочини проти порядку проходження військової служби, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці» (Ониськів А.М.); «Змішана форма вини: проблеми теорії та практики» (Доманова Т.Ю.); «Згода потерпілого у кримінальному праві України» (Ташлицька Н.М.).
     Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче законодавство вже захистили такі колишні здобувачі кафедри: І.І  Присяжнюк («Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи»), Ю.Б. Хім`як («Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини»), М.М. Сивак «Примітки статей Кримінального кодексу України: теоретико-прикладний аналіз». «Давність у кримінальному праві України» (М.В. Головчак), «Кримінальна відповідальність за співучасть у злочинах зі спеціальним суб’єктом (на прикладі злочинів у сфері службової діяльності)» (Д.М. Горбачов), «Кримінально-правова характеристика діяння, вчиненого в умовах виправданого професійного ризику» (В.В. Бондарчук); «Кримінальна відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивів» (В.М. Єднак); «Кримінологія насильства осіб жіночої статі» (Р.В. Перелигіна);

     Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює підготовку наукової продукції: монографій, статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах.


   Найбільш вагомі наукові видання викладачів кафедри:
     монографії: «Культура і закон у протидії злу» (О.М. Костенко; К., 2008); «Понятійний апарат Особливої частини Кримінального кодексу України» (З.А. Тростюк; К., 2003); «Кваліфікація умисних вбивств за наявності обтяжуючих обставин» (М.П. Короленко, К., 2004); «Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження» (О.О. Кваша, К., 2003); «Уявна оборона: кримінально-правова кваліфікація та відповідальність» (О.О. Кваша, В.В. Аніщук, Луцьк, 2012); «Співучасть у злочині: структура та відповідальність» (Кваша О.О., Луганськ, 2013); «Виконавець злочину у структурі співучасті»  (Кваша О.О, Харко Д.М., К, 2015);  «Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності» (А.С. Нерсесян, 2010); «Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава)» (С.В. Прилуцький, 2012); «Предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному процесі» (Б.Л. Ващук, Львів, 2010); «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (К., 2010); «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (К., 2009).
      навчальні посібники та підручники: «Правнича лінгвістика» (К., 2010), «Судові та правоохоронні органи України» (К., 2011), «Світ права» (К., 2004);
      словники та енциклопедична література: «Мала енциклопедія кримінального права» (К., 2012), «Великий енциклопедичний юридичний словник» (К., 2007, 2012).
     Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (О.М. Костенко, О.О. Кваша), виступає опонентами під час захисту дисертацій (О.М. Костенко, О.О. Кваша), здійснює рецензування авторефератів дисертацій, монографій, наукових статей (всі викладачі кафедри).На кафедрі здійснюється наукова робота зі студентами. Зокрема, створений та функціонують гуртки з актуальних проблем кримінального права та актуальних проблем кримінального процесу, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні питання кримінального права, кримінології та кримінального процесу, проводяться круглі столи.
      Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами. Готує висновки та пропозиції до законів та інших нормативно-правових актів.
      На кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів. Третій рік поспіль у лютому місяці проводиться круглий стіл «Актуальні проблеми криміналістики», в якому беруть участь провідні науковці України, практичні працівники та студенти. За результатами проведення круглого столу видається збірник тез наукових доповідей учасників.
      Ще один бік життя кафедри необхідно особливо відзначити. За останні роки кафедра налагодила зв'язки з провідними науковими установами, вищими навчальними закладами України та Грузії, судами та правоохоронними органами України. Найбільш тісні та творчі стосунки склалися з відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького; кафедрою кримінального права та кримінології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; кафедрою галузевих правових наук Київського національного університету «Києво-Могилянська Академія»; кафедрою кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ; юридичним факультетом Європейського університету; кафедрою кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; кафедрою кримінального права та кримінології Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О  Дідоренка.


      Ділові та творчі стосунки між кафедрою кримінального права та процесу проявляються в такому: по-перше, у взаємному рецензуванні навчальних та навчально-методичних матеріалів кафедри; по-друге, у рецензуванні магістерських та дипломних робіт; по-третє, у запрошенні брати участь в науково-практичних конференціях, які проводяться в інших ВНЗ; по-четверте, у запрошенні науково-педагогічних працівників кафедри брати учать як офіційних опонентів по захисту дисертацій; по-п’яте, у рецензуванні авторефератів дисертацій; по-шосте, в обміні передовим досвідом викладання навчальних дисциплін; по-сьоме, в запрошення викладачів з інших ВНЗ викладати навчальні дисципліни в КУП НАН України.
     Виховна робота кафедри кримінального права та процесу здійснюється на основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов'язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців. Для реалізації цього завдання на кафедрі основна увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі проведення навчальних занять. Крім цього, окремі викладачі здійснюють виховну роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора навчальних груп. В межах такої роботи проводяться екскурсії до історичних пам’яток нашої батьківщини (відповідно до програми університету «Пізнай свій край»), виховні години у групі, систематичне ознайомлення з успішністю студентів на заняттях та з результатами складання іспитів та заліків, обговорення цих результатів, а також підсумків атестації студентів. Викладачі кафедри надають допомогу керівництву університету в організації та проведенні виховної роботи зі студентами.
     Викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах, судах та правоохоронних органах України. В основу роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри покласти принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.
     Сподіваємося, що плідна праця професорсько-викладацького складу кафедри у навчально-методичному, науковому, виховному та організаційному напрямках за підтримки ректора університету, професора Ю.Л. Бошицького допоможе студентам стати справжніми професіоналами, а викладачам кафедри допоможе залишатися найулюбленішими серед студентства.

 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »