Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Міжнародного права та порівняльного правознавства

Новини | Навчально-методична робота | Наукова робота
Викладачі Партнерські зв'язки

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

        Досягнута Україною незалежність і подальша побудова її державності висунула нові вимоги до проблем адаптації та інтеграції нашої молодої держави у сучасному світі. Як і інші країни, Україна не може ефективно вирішувати власні проблеми без урахування впливу глобальних факторів та імперативів нової світової ери і формації. Тому суверенна Україна має розробляти, створювати та реалізовувати свою власну самостійну зовнішню політику.
     Враховуючи об'єктивні реалії розширення дії міжнародних відносин, норми міжнародного права, на сучасному етапі існує потреба у збільшенні кількості фахівців цієї галузі.
     Система міжнародно-правової освіти мусить задовольнити потребу держави у кадрах вищої кваліфікації. Виходячи з вищевикладеного у Київському університеті права було створено і успішно функціонує кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, яка здійснює випуск бакалаврів, спеціалістів і магістрів напряму 0304 «Міжнародні відносини».
     Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» в Київському університеті права НАН України спрямована на формування високопрофесійного корпусу юристів-міжнародників, котрі досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.
     Практичне застування теоретичного матеріалу студенти можуть знайти при проходженні практики в органах юстиції України. Зокрема, кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства успішно співпрацює з Міністерством юстиції України, Міністерством закордонних справ України, посольством Республіки Болгарія в Україні. Під час проходження практики студенти мають змогу здійснювати переклад нормативних актів міжнародного співтовариства на українську мову, здійснювати порівняльний аналіз регулювання правовідносин в Україні та в Європейському Союзі, здобувати практичний досвід щодо приведення законодавства України у відповідність до права Європейського Союзу та ін.


       
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства здійснює свою діяльність за такими напрямками, як: навчально-методична, наукова, виховна роботи та профорієнтаційна роботи .
     На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів забезпечують провідні фахівці в галузі міжнародного права, правознавства і мовознавства. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного права. Свою місію кафедра вбачає в орієнтації на формування наукової і професійної еліти України.

        Великий внесок в розвиток кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства вніс ректор, професор Бошицький Ю.Л., який наполегливо і щоденно сприяє просуванню гуманітарних знань і налагодженню інтелектуального співробітництва університету з вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними закладами.

     Міжнародна співпраця є одним із основних напрямків діяльності КУП НАНУ і Кафедри зокрема, яка реалізується поряд із розширенням та зміцненням партнерських відносин з провідними закордонними навчальними закладами, інституціями, представництвами та міжнародними організаціями Чехії, Болгарії, Словаччини, Республіки Сербія, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Польщі, Угорської Республіки, Німеччини, Словенії, Франції, Великобританії, Білорусії, Литви, Російської Федерації та ін. Таке співробітництво здійснюється Кафедрою з метою реалізації спільних навчально-освітніх програм, конкурсів та проектів науково-дослідного спрямування, запровадження в навчальний процес новітніх наукових досліджень в сфері міжнародного права та порівняльного правознавства, сучасних форм викладання, забезпечення молодих юристів якісною освітою, практичними навиками та знаннями досвіду зарубіжних країн.

      Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства як структурна одиниця розпочала свою діяльність з початку заснування університету. Випускову кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Денисов Володимир Наумович. Своїм науковим доробком, а це близько 300 наукових праць з питань міжнародного права та порівняльного правознавства, Володимир Наумович відчутно збагатив вітчизняну і світову науку новими ідеями та розробками. Сфера наукових інтересів В.Н. Денисова – проблеми порівняльного правознавства, права людини, міжнародно-правові проблеми роззброєння, проблеми міжнародно-правового забезпечення інтересів незалежної України, формування її оптимальної міжнародно-правової позиції, взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом держав та ін. Указом Президента України від 4 жовтня 2007 року № 946 В.Н.Денисов був нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.
      Склад кафедри налічує 20 викладачів, серед яких 2 доктори наук, 2 професори, 10 кандидатів наук, 4 викладачі без наукового ступеня та 2 асистенти. Таким чином, на сьогодні на кафедрі працюють: зав.кафедри д.ю.н., професор В. Н. Денисов, д.ю.н., професор В. Г. Буткевич, к.ю.н., доцент А. М. Кузьменко, к.ю.н., доцент Ю. І. Нипорко, к.ю.н., доцент Е. В. Тітко, к.ю.н., доцент О. В. Бурлак, к.ю.н., к.ю.н., доцент О. М. Поліванова, к.ю.н., старший науковий співробітник, доцент К. О. Савчук, к.ю.н., доцент О. В Стрєльцова, к.ю.н., доцент О. О. Харчук, к.ю.н., доцент Н. Б. Мушак, к.ю.н., к.ю.н., доцент М. І. Куртинець, ст.викладач І. М. Проценко, ст. викладач Т. М. Борисова, викладач Ю. М. Гагіна та асистент кафедри: В.П. Лебідь.


      Діяльність ряду провідних науковців кафедри стала широко відомою світовій науковій громадськості, міжнародним органам та міжнародним організаціям.
У 1998 р. В.Н. Денисову присуджено Премію Спілки юристів України (3 місце) в номінації «Збірники нормативних актів» за підготовку і видання збірника «Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей».
     Буткевич Володимир Григорович – член Конституційної комісії ВРУ, голова Робочої групи з підготовки розділу Конституції України «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» (1994–1996); голова тимчасової Комісії ВРУ з врегулювання проблем Криму (1994); співголова підкомісії Конституційної комісії ВРУ з розробки Конституції України (1995–1996). Член Наукової ради МЗС України (1983–1998). Заступник голови (1994), член Підкомісії з боротьби проти дискримінаційних заходів і захисту меншин Комісії з прав людини ООН (1992–2000). Член Координаційної ради з судово-правової реформи при Президенті України (1997–1998). Науковий редактор часопису «Права людини в Україні» (1994–1997); головний редактор «Українського часопису міжнародного права» (1992–1999). Віце-президент Асоціації міжнародного права СРСР (1988–1991); президент Всеукраїнської асоціації міжнародного права (1991–1999); член Світового конгресу українських юристів. Автор понад 250 наукових робіт, зокрема 11 монографій і підручників. Заслужений юрист України (1996 р.). Лауреат премії Г. Тункіна (2003 р.).


      У період становлення на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства розроблялися проблеми, що стосувалися діяльності України на міжнародній арені, кодифікації міжнародного права у зв’язку з роботою Комісії міжнародного права ООН, підготовки в ООН проекту Загальної декларації прав людини, аналізу статусу американських військових баз з погляду міжнародного права, визначення природи та змісту «добрих послуг» та міжнародного арбітражу як важливих міжнародно-правових засобів мирного врегулювання міжнародних спорів та ін. В центрі уваги досліджень кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства завжди була проблематика права міжнародних договорів. Значну увагу у дослідженнях було приділено проблемі співвідношення міжнародного права і внутрішнього права держав. Найголовнішим завданням кафедри було дослідження ряду міжнародно-правових проблем, пов’язаних з конкретною діяльністю України в процесі здійснення нею державного суверенітету у площині насичення його міжнародно-правовим змістом.

     Протягом двадцяти років науковці кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства досягли помітних результатів. В стінах Університету створено чимало фундаментальних праць з актуальних проблем міжнародного права та порівняльного правознавства, активно готуються наукові кадри.

     Професорсько-викладацький склад кафедри досліджував проблеми ефективного забезпечення норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України, від якого багато в чому залежить її входження як демократичної держави у світовий та європейський правовий простір. Окремим важливим напрямом, на якому концентрувалась діяльність кафедри упродовж багатьох років, була проблематика правонаступництва держав. Було підготовлено серію публікацій, присвячених аналізу широкого комплексу теоретичних і прикладних аспектів міжнародної безпеки.


Проводилися дослідження з інших теоретичних проблем міжнародного права, у тому числі з таких, як:
•Міжнародне економічне право;
• Міжнародно-правова відповідальність за відмивання, легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом;
• Відповідальність держав за дотримання прав людини у збройних конфліктах;
• Роль гуманітарної інтервенції та її значення у міжнародному праві для підтримання міжнародного правопорядку;
• Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права;
• Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини;
• Верховенство права на міжнародному та національному рівнях;
• Міжнародно-правові аспекти сучасної Європейської безпеки та форми участі в ній України; • Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації;
• Інформаційно-психологічна війна ТНК проти держави: політико-правовий і безпекознавчий аспекти статусу «суверена» - генерального суб’єкта міжнародного публічного права;
• Прецедент як джерело права Європейського Союзу (теоретичний аспект);
• Правові проблеми гармонізації вітчизняного законодавства про охорону праці з правом Європейського Союзу
• Методологія гармонізації законодавства України з охорони праці до законодавства ЄС.
       Сьогодні до сфери дослідження науковців кафедри входять такі питання:
• Гармонізація законодавства України з охорони праці до права Європейського Союзу;
• Правові аспекти діяльності міжнародних організацій з прав людини;
• Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції;
• Дослідження основних інститутів держави та суспільства: компаративістичний аналіз сучасних правих доктрин.

       Продовжуючи традицію вивчення у відділі проблем порівняльного правознавства, започатковану ще наприкінці 50-х років академіком В.М.Корецьким, проводено дослідження правового регулювання торговельних відносин у Німеччині. Порівняльне правознавство було представлене на кафедрі такими фахівцями як В.Н. Денисов, Ю.І. Нипорко.
       Важливим завданням кафедри стала підготовка до видання «Малої енциклопедії міжнародного права», яка готується до видання у 2013 році, навчального посібника «Право міжнародних організацій і Україна» 2014 рік, монографій: «Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції» 2014 рік, «Дослідження основних інститутів держави та суспільства: компаративістичний аналіз сучасних правих доктрин» 2015 рік.
Кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавство у 2012 році створено Сектор з морського права, мета якого полягає у дослідженні актуальних правових проблем торгового мореплавства, зіткнень на морі, морських аварій, арешту суден, застосування принципів та норм міжнародного приватного морського права в арбітражних рішеннях тощо. В рамках Сектору здійснюється підготовка науково-практичних семінарів, конференцій та круглих столів; проведення комплексних морських наукових досліджень.
Високий рівень підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності «Міжнародне право» забезпечується вдосконаленням навчальних планів та програм дисциплін, методичним забезпеченням, розробкою і виданням підручників та навчальних посібників, частина з яких видається власним видавництвом Університету.
       Так, навчально-методична робота кафедр полягає в такому:
– вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін кафедр; внесення відповідних змін до робочих програм відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
– розробка та підготовка до друку підручників, методичних посібників та рекомендацій з усіх навчальних дисциплін кафедр;
– підготовка індивідуальних планів роботи викладачів кафедр та їх затвердження;
– контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи викладачами кафедр;
– підготовка викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
– розроблено  методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри;
– заслуховування звітів викладачів кафедр про виконання індивідуальних планів, в яких передбачені всі види роботи викладача.
        У ході організаційно-методичної роботи кафедрою розробляються:
– графіки стажування викладачів у провідних юридичних вузах України, зокрема, в Інституті підвищення кваліфікації Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого; Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України та ін.;
– графіки взаємовідвідувань занять викладачами кафедр;
– графіки проведення відкритих занять викладачами кафедр;
–графіки проведення круглих столів викладачами кафедр;
– обладнання кабінетів, навчальних аудиторій відповідною наочністю, тощо.
      Особливістю навчального процесу для студентів напрямку підготовки «Міжнародне право» КУП НАН України є також і те, що вони вивчають поглиблено англійську та німецьку мови, а також мають можливість факультативно вивчати французьку та іспанську мови. В цьому студентам-міжнародникам допомагають викладачі центру іноземних мов НАН України.
       Науково-методичну допомогу в підготовці факультативних лекцій з німецької правової системи надає Українсько-Європейський консультативний центр з питань законодавства.
       Виховна робота, яка здійснюється кафедрою, полягає у постійному контролі за дисципліною студентів під час навчання та в студентському гуртожитку; заслуховування звітів кураторів про виховну роботу в академічних групах; проведення спільно з ректором батьківських зборів; участь у заходах навчального закладу, зокрема, організація разом з іншими кафедрами конкурсу на визначення кращих студентів року; проведення читань, присвячених пам’яті видатних правників та інших урочистостей.

       Завдяки допомозі керівництва Київського університету права НАН України, особисто ректора Юрія Ладиславовича Бошицького, при кафедрі створено кабінет міжнародного права, а також кабінет міжнародних відносин та загальної світової політики, що постійно поновлюються цінною міжнародно-правовою літературою.
Окремої уваги заслуговує Спільна болгарсько-української  програми підготовки магістрів Київського університету права НАН України і Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Програма). Програма надає унікальну можливість бакалаврам КУП НАН України продовжити здобуття вищої освіти у державі-члені ЄС (Болгарії) і отримати диплом магістра Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра європейського зразка, а також навчатися одночасно у двох університетах – Київському університеті права НАН України і Варненському вільному університеті ім. Чорноризця Храбра, – здобуваючи при цьому по закінченню курсу навчання дипломи магістра обох вузів. Варто відзначити, що з жовтня 2011 року близько 40 студентів Київського університету права НАН України взяли участь у Програмі,
Профорієнтаційна робота Кафедри має на меті сприяти  професійному самовизначенню учнів загальноосвітніх шкіл та гімназій, підвищенню їх зацікавленості до юридичної науки та практики, заохочення формування у них мотивів вибору юридичної спеціальності в КУП НАНУ.
       Наприкінці необхідно наголосити на тому, що головною метою інноваційної освіти кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства є збереження та розвиток творчого потенціалу студента, як особистості. Проте сьогодні недостатньо творчості та проектування. Освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Для цього перш за все необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також толерантності. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені до переліку основних цінностей світової цивілізації, задекларованих у документах ООН. 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »