Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

Новини | Навчально-методична робота | Наукова робота
Викладачі Партнерські зв'язки

Зміст і основні напрямки діяльності кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін
       Особливе місце в системі навчального процесу Київського університету права НАН України займають гуманітарні дисципліни, об'єктом дослідження яких виступає людина в сфері її духовної, моральної, культурної і суспільної діяльності.
      
Таким чином, гуманітарні дисципліни в цій сфері виконують потрійне завдання: вивчають те, що вже існує (політологія, соціологія, українська і зарубіжна культура), передбачають те, що може відбутися (філософія і логіка), і визначають те, що повинно бути (етика), для того щоб зменшити розрив між існуючим і очікуваним станом справ.
       Провідні тематичні напрямки діяльності кафедри гуманітарних дисциплін у цій сфері – політологія і соціологія; філософія права і логіка; етика юриста і риторика.
       Оцінюючи стан розвитку гуманітарних наук у КУП НАН України треба підкреслити роль ректора, професора Ю.Л.Бошицького, який наполегливо і щоденно сприяє просуванню гуманітарних знань і налагодженню інтелектуального співробітництва університету з вітчизняними та зарубіжними центрами, сприяючи цим найсучаснішому перетворенню університетської гуманітарно-правової науки, заснованому на повазі ідеалів справедливості, свободи і людської гідності.
      
Історія кафедри пов’язана  зі становленням Київського університету права НАН України та існує в якості його невідємного  структурного підрозділу, що забезпечує  підготовку майбутніх фахівців-правників.   
      На кафедрі працюють відомі вчені доктори та кандидати наук: доктор філософських наук, головний науковий співробітник, професор В.І.Кузнєцов, доктор культурології, професор О.П.Кодьєва, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П.Моця, доктор історичних наук, професор А.І.Кудряченко, доктор історичних наук, старший науковий співробітник О.В.Потєхін, доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник О.А.Малиновська, доктор історичних наук, професор І.Я.Тодоров, кандидат технічних наук, доцент А.І.Ткачук, кандидат фізико-математичних наук, доцент В.В.Удод.

       Професорсько-викладацький склад нашої кафедри характеризується сучасним мисленням та досвідом навчання і виховання студентів, що дає можливість забезпечувати необхідну загальноосвітню підготовку і розвиток студентів.
       На сьогоднішній день основними завданнями кафедри є: формування сучасного світогляду студента; створення якісної гуманітарної, соціокультурної та професійної бази випускника; розвиток креативного мислення студента, а також творчих навичок до самонавчання.
       На кафедрі гуманітарних дисциплін здійснюється викладання таких навчальних дисциплін, як:

 • Геополітика і глобалізація
 • Логіка
 • Релігієзнавство
 • Філософії
 • Філософія права
 • Риторика
 • Соціологія
 • Політологія
 • Зовнішня політика України
 • Держава і цивілізація в історії України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Етика і естетика
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Менеджмент та маркетинг
 • Педагогіка і методика викладання у вищій школі
 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі
 • Основи професійної орієнтації
 • Організація ефективної та безпечної діяльності
 • Фізична культура
 • Цивільний захист
 • Соціально та економічна безпека діяльності
 • Сучасні інформаційні системи і технології
       У рамках кожної навчальної дисципліни передбачені курси, програми яких регулярно оновлюються.
Останнім часом до курсів, викладання яких забезпечується силами кафедри, додалися « Держава і цивілізація в історії України», «Зовнішня політика України» та ін.
       Розроблений і впроваджений у навчальний процес електронний посібник «Політологія» за редакцією доктора історичних наук О.В.Потєхіна та кандидата філософських наук, доцента І.Г.Кудрі.
.
Результати наукових розвідок відображені у таких дослідженнях:
 • Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості. -  К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 207 с.
 • Потєхін О.В., Тодоров І.Я. Зовнішня політика України - 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. - К. : Стилос, 2012. – 384 с.
 • Потєхін О.В., Тодоров І.Я. Мала енциклопедія міжнародної безпеки К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2012.
 • Кудря І.Г. Поняття економіки в європейській філософській думці. – Донецьк:Вид-во»Ноулідж», 2011. – 233 с.

     
Успішно захищено першу в Україні дисертацію на здобуття наукового ступеня доктором культурології, кандидатом філософських наук, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін КУП НАН України О.П.Кодьєвою в Національній музичній академії України ім.П.І.Чайковського.
       В освітній моделі кафедри гуманітарних дисциплін визначальними є два принципи:
1. В основі навчання студентів–юристів лежать багатоваріативні підходи до гуманітарної освіти, метою яких є забезпечення високого рівня розумової діяльності студентів;
2. Навчання студентів–юристів у КУП НАН України, незалежно від обраного профілю, здійснюється на гуманітарній основі, що дає можливість надавати студенту не лише знання, але й прививати йому різнобічну високу культуру.
       Реалізація цього завдання здійснюється завдяки створенню в університеті належних умови для саморозвитку і самоосвіти кожного студента, формування в нього гуманістичного світогляду, високої моральної, естетичної і політичної культури, почуття гідності та поваги до колег. Саме тому головною метою кафедри гуманітарних дисциплін є закладення в наших студентів основоположних гуманістичних настанов, тобто позначення шляхів, якими вони зможуть скористатися, при наявності в них відповідних потреб і ресурсів.
       І головна роль у цьому процесі належить гуманітарним дисциплінам. Саме вони покликані відкрити людське в людині.
При цьому варто зазначити, що гуманітарні дисципліни не є більш важливими в підготовці майбутніх юристів, ніж професійні дисципліни, але відіграють особливу роль, яка полягає в наділенні вивчення професійних дисциплін особистісним, соціальним і культурним змістом. Вивчення нашими студентами гуманітарних дисциплін, сприятиме появі в нашому правовому середовищі більш освічених юристів європейського рівня.
       Гуманітарні дисциплін формують ті необхідні здатності, завдяки яким наш студент–юрист зможе піти по шляху гуманізації своєї майбутньої діяльності.
       Перша здатність – усвідомлення відповідальності, але не в звичному для нас юридичному розумінні (відповідальність як покарання або обов’язок). Йдеться мова про гуманне розуміння відповідальності. Усвідомлення відповідальності – це усвідомлення людиною цінності свого життя, цінності свого власного вибору і усвідомлення впливу цього вибору на суспільство. Другу здатність юриста–гуманіста можна позначити як бачення надзадачі. В нашому випадку «надзадача» – це сенс, що впорядковує діяльність майбутнього юриста. Це сенс його життя, відчуття ним своєї соціальної місії та відповідальності.
       Винятково важливого значення набуває в цьому зв'язку для Київського університету права НАН України гуманітаризація освіти, посилення ролі гуманітарних дисциплін: філософії, логіки, політології, соціології, естетики, етики, риторики, української і зарубіжної культури, української мови. Вони складають основний культуроформуючий чинник у загальній системі університетської освіти, отже рівень викладання і навчання має бути особливо високий. Ми маємо пам’ятати, що людина – це відкрита система. Вона має два вектори розвитку: як у бік добра, так і в бік зла. І лише гуманітарні дисципліни здатні вивести людину на шлях до добра.
       Студентам нашого університету, відповідно до навчального плану, надані широкі можливості вибору у вигляді додаткового набору навчальних дисциплін. Набір таких дисциплін досить багатий і різноманітний. Навчальні програми реалізуються через факультативні і гурткові заняття, спеціальні курси, предметні секції, студії спрямовані на поглиблення основних дисциплін. Це надає кожному випускникові Київського університету права НАН України гармонійну освіту, що характеризується її повнотою і всебічністю, коли одне знання доповнює інше, часто випливаючи з нього, забезпечуючи тим самим ту цілісну гуманітарну підготовку, що може допомогти йому у визначенні сенсу життя, формуванні самосвідомості, ціннісного відношення до власного життя, потребі в її проектуванні та в самореалізації.
       Ідея варіативності і свободи вибору передбачає й такі форми освіти, як навчання за індивідуальним навчальним планом, індивідуальні та групові навчальні консультації, складання окремих навчальних дисциплін екстерном, індивідуальну роботу студента з науковим керівником за обраною науковою тематикою. Одна з найважливіших функцій кафедри – створення умов для максимального розвитку інтелектуальних здатностей студента на основі гуманізації його навчання. Ідея гуманітарного навчання, на наш погляд, полягає в тому, щоб не тільки давати студентам знання, але вчити їх добувати знання самостійно, мислити не репродуктивно, а творчо, не емпірично, а теоретично, виховувати в студентах пізнавальну потребу. Результатом такого підходу має стати ефективний розвиток розумових здібностей наших студентів.
       Однак було б помилкою вважати, що наша функція зводиться до наповнення студентів інформацією. Оскільки прагматична спрямованість навчання позбавлена стрижневого мотиву життя – шукання його сенсу і сутності вищого призначення людини – може призвести не просто до розриву між прагматичним знанням та знанням морально-духовним, але до зневаги знаннями.
        Наше завдання полягає зовсім не в тому, щоб просто забезпечити накопичення знань у студента, а допомогти йому виробити техніку мислення і універсальні способи діяльності з одержання і застосування знань. Знання, таким чином, стають результатом тривалої цілеспрямованої роботи студентів з експериментування з ними, спрямованої на аналіз умов їхнього походження та на визначення прийомів їхнього застосування. Не менш важливе те, як ми відкрили, ніж те, що ми відкрили. Знання приходить до студента, коли він розуміє, як він зрозумів, а також коли йому цікаво розуміти. Ідея співробітництва колективу кафедри гуманітарних дисциплін особливо близька. Багато традицій, що склалися роками, є доказом її розвитку. Ці традиції стосуються, головним чином, позанавчальної сфери діяльності колективу. Цьому сприяє сформована в останні роки виховна система Київського університету права НАН України, значна роль у створенні якої належить, члену кафедри, проректорові з гуманітарної освіти та виховної роботи Г.П.Левківській. Виховний потенціал нашого навчального закладу й надалі буде зростати за рахунок розвитку цієї системи.
       Завдання колективу кафедри полягають у тому, щоб реалізувати можливості творчого співробітництва повною мірою.
Для нас провідною метою виховання залишається ідеал всебічно розвинутої досконалої особистості, що йде з глибини століть. Ми розглядаємо випускника Київського університету права НАН України, насамперед як цілісну особистість з її духовністю, універсальністю, креативністю. Це людина гуманістичного погляду на світ. У нашого випускника, безсумнівно, повинні бути поєднані інтелект з мораллю, теоретичні знання з практикою, уміння логічно мислити зі здатністю співпереживати. Разом з тим, інтелектуальне, духовне багатство повинне органічно сполучатися з високим рівнем морального розвитку, а внутрішня свобода надавати право чинити і говорити так, як він вважає за потрібне, але усвідомлюючи моральну і правову відповідальність. У вихованні такої людини ми вбачаємо основне завдання кафедри.
    
Професійні і науково-методичні відносини кафедра підтримує з Інститутом філософії НАН України ім.Г.Сковороди та філософським факультетом Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко ; Інститутом всесвітньої історії НАН України; Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України; Інститутом археології НАН України; Інститутом стратегічних досліджень при Президенті України; Інститутом соціальних наук Одеського національного університету ім.І.Мечникова; кафедрою міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету; кафедрою етики, естетики та культурології Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка; Інститутом зовнішньої політики при Дипломатичній академії МЗС України; низкою незалежних дослідницьких центрів. 
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »