Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Господарського права та процесу


 
 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА  ТА ПРОЦЕСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


ГП       В Київському університеті права НАН України станом на вересень 2013 року створено і успішно функціонують 9 кафедр.  Серед них і кафедра господарського права та процесу, яка була створена в серпні 2008 року як кафедра підприємницького права та перейменована в кафедру господарського права та процесу в січні 2011 року. До моменту утворення кафедри підприємницького права в нашому Університеті існував  сектор підприємницького права під керівництвом відомого науковця д.ю.н.,професора І.М.Кучеренко.
     На сучасному етапі кафедра господарського права та процесу здійснює свою діяльність за такими напрямами, як: навчально-методична, наукова, виховна та організаційна роботи.
     Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу. Відповідно до наказу ректора Київського університету права НАН України за кафедрою господарського права та процесу закріплено 25 навчальних дисциплін: «Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми господарського процесу», «Біржове право», «Виконавче провадження», «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Господарське судочинство», «Господарські договори», «Інноваційне право», «Комерційне право зарубіжних країн», «Конкурентне право», «Кооперативне право», «Корпоративне право», «Підприємницьке право», «Інвестиційне право», «Право неспроможності (банкрутство)», «Використання майнових прав інтелектуальної власності», «Правове регулювання господарських відносин», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Біржове право», «Суб’єкти господарських відносин», «Юридичне супроводження господарських спорів», «Право інформаційних технологій». Вивчення кожної з закріплених за кафедрою дисципліни сприяє формуванню цілісного уявлення про правове забезпечення здійснення господарської діяльності та порядку вирішення господарських спорів у нашій державі.
     Сьогодні господарювання займає все більшу нішу серед тих видів діяльності, якими займаються в Україні. Запровадження в економіку України ринкових форм підприємництва з одночасним намаганням держави забезпечити соціально орієнтовану економіку вимагає відповідних як законодавчого регулювання, так і підходів до правозастосовчої практики. Тому важливою запорукою розвитку нашої держави є наявність господарського права. Саме ця галузь права має забезпечувати правову основу здійснення підприємництва, яке відповідно до ч.2 ст.3 Господарського кодексу України є одним з різновидів господарської діяльності.
ГП      В сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки. Саме таку мету при підготовці фахівців – правознавців ставить перед собою кафедра господарського права та процесу Київського університету права Національної академії наук України, яка готує спеціалістів у сфері юриспруденції за господарсько-правовою спеціалізацією.
     Наразі на кафедрі працює 12 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями з господарського права в цілому та з правового регулювання окремих сфер господарювання. Викладачі кафедри, які є сумісниками, основним місцем роботи мають такі поважні державні установи, як Вищий господарський суд України, Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького, відомі адвокатські об`єднання, що дозволяє студентам набувати практичних навичок та умінь безпосередньо під керівництвом осіб, які мають великий стаж практичної роботи у відповідній сфері. При викладанні закріплених за кафедрою навчальних дисциплін кожен викладач має на меті сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних із правовим регулюванням господарської діяльності.
     Так, головним напрямком у викладанні навчального курсу «Підприємницьке право» є розкриття найважливіших категорій та конструкцій підприємницького права та підприємницького законодавства, основних тенденцій його розвитку і застосування судами (господарськими судами) та іншими правозастосовчими органами. Опанування підприємницького права має на меті набуття у студентів навичок роботи з нормативним матеріалом, уміння вирішувати конкретні правові ситуації, які виникають у сфері підприємництва на базі національного та міжнародного законодавства.
    
Сучасний етап розвитку зовнішньоекономічної діяльності в нашій державі пов’язаний з корінними змінами форм і методів, які застосовувалися протягом десятиліть попереднього існування України. Пріоритети сучасної зовнішньоекономічної політики призвели до необхідності реформування засад здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Запорукою якісного проведення реформи в сфері зовнішньоекономічної діяльності є належні правові засади її регулювання, які гармонізовані з правилами Світової організації торгівлі та Європейського Союзу. Правовим основам здійснення зовнішньоекономічної діяльності присвячено також окремий навчальний курс «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», в межах якого звертається увага студентів, зокрема, на існуючі колізії чинного законодавства України та неузгодженості з нормами Світової організації торгівлі та Європейського Союзу.
     Неабияка увага викладачів кафедри присвячена питанням господарського процесу в Україні, вивчення яких відбувається в межах окремого навчального курсу. Його метою є формування у студентів знань про основні принципи, категорії і положення, а також інститути господарського процесу; про досягнутий рівень розвитку господарського процесу на сучасному етапі; про проблеми, що виникають у зв’язку з застосуванням господарського процесуального законодавства на практиці. Найбільш складними в сучасній юридичній практиці за своїм юридичним змістом є господарські спори. Це пояснюється тим, що вони поєднують різні види правовідносин. Тому розуміння юридичної природи господарських спорів, вміння кваліфікувати їх основні види та відокремлювати від інших видів судових спорів, володіння методикою аналізу господарських спорів, тактикою захисту прав та інтересів клієнта та вмінням підготувати та оформити відповідним чином основні процесуальні документи в господарському спорі є досить актуальними вимогами до сучасних фахівців – правознавців. З метою відповідності випускників – правознавців господарсько-правової спеціалізації вимогам сьогодення кафедрою розроблено та запроваджено в навчальні плани спецкурси «Юридичне супроводження господарських спорів» та «Право неспроможності (банкрутство)», що викладаються високваліфікованими фахівцями, які є не лише науковцями-теоретиками, але й практиками.
     Протягом останнього року викладачі кафедри провели активну роботу щодо перегляду та оновлення програм та робочих програм, розробки навчально-методичних комплексів, тестових та ситуаційних завдань до нормативних навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, та навчальних курсів господарсько-правової спеціалізації. Викладачі кафедри господарського права та процесу постійно працюють над проблемою удосконалення методики викладання навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, займаються підготовкою нових спецкурсів, що сприятимуть більш глибокій професійній підготовці фахівців з напряму «Правознавство» господарсько-правової спеціалізації. ГП      При наданні навчального матеріалу студентам використовуються сучасні методики викладання, засоби презентації матеріалу, що дає змогу викладачеві викласти більш повно матеріал, розкрити тему лекції, а студенту, в той же час, - сприйняти та засвоїти надану йому інформацію. Все це дозволяє сформувати у студентів належні практичні уміння та навички, що робить їх конкурентоздатними фахівцями по завершенню навчання в Київському університеті права Національної академії наук України.
      Наукова робота кафедри господарського права та процесу здійснюється шляхом дослідження сучасних концепцій правового регулювання господарської діяльності та окремих сфер підприємництва, аналізу чинних нормативно-правових актів України у відповідній сфері та розробки рекомендацій щодо їх удосконалення, зокрема в контексті європейського вибору нашої держави. Виходячи з досліджуваної викладачами кафедри проблематики, можна виділити такі її напрями:.
  • правове регулювання інвестиційної діяльності;
  • правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
  • правові засоби захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму;
  • правове становище суб’єктів господарювання;
  • діяльність суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку.
  • місце господарських судів в системі судочинства;
     За цими напрямами систематично публікуються наукові статті у фахових юридичних виданнях.
Виходячи з того, що правове регулювання, захист будь-якого суб`єкта в сфері господарювання базується на створених уповноваженими органами нормах права, які, на жаль, не характеризуються узгодженістю між собою та беручи до уваги  те, що господарське законодавство містить певні прогалини та колізії, на кафедрі триває дослідження сучасних проблем правотворення в окремих сферах господарювання. Результати таких досліджень публікуються зокрема, в колективних монографіях КУП НАН України: Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин (Монографія / За заг. ред. професора Ю.Л. Бошицького. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. 536 с.), Правоутворення в Україні:теоретико-методологічні та прикладні аспекти (Монограф./за заг. ред.проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 592 с.), Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності (Монографія / за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л.; Київський університет права НАН України. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 616 с) та індивідуальних монографіях «Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки»( Монографія/ Подоляк С.А. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2012. – 214 с.) та «Юридична природа корпоративних прав» (Монографія/ Кравченко С.С. - Київський університет права НАН України -  К.: Видавництво Європейського університету, 2010. – 180с.)
     Наукова робота, що здійснюється кафедрою, спрямована також на оптимізацію навчального процесу. Результати цих досліджень постійно апробовуються під час викладання відповідних навчальних дисциплін та знаходять свій прояв у розробці нових спецкурсів.
     Викладачі кафедри також беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах тощо, присвяченим вдосконаленню правового регулювання сфери господарювання  та порядку вирішення господарських спорів в Україні, що сприяє підвищенню їх кваліфікації з відповідних питань.
При кафедрі господарського права та процесу КУП НАН України функціонує аспірантура за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право; господарське процесуальне право. Під керівництвом відомих науковців аспірантами та здобувачами здійснюються дисертаційні дослідження, зокрема, за такими напрямами: удосконалення правового регулювання процедури банкрутства та окремих складових цієї процедури, застосування заходів господарсько-правової відповідальності за окремі правопорушення у сфері господарювання, розгляд спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими судами, договір страхування кредитних ризиків в діяльності банків та інші.
ГП      В контексті Болонського процесу актуальним стає питання залучення до наукової діяльності молоді. Тому при кафедрі функціонує науковий гурток «Актуальні питання забезпечення господарської діяльності», засідання якого відбуваються щомісяця. План роботи відповідного наукового гуртка розроблявся разом зі студентами, яких цікавлять проблеми господарського права, що призвело до надзвичайно жвавих обговорень питань, які виносилися на певне засідання гуртка.
     На засіданнях наукового гуртка кафедри студенти під керівництвом викладача – ст. викл. Загрішевої Надії Володимирівни  - дискутували з таких проблем:
1) правила та техніка написання статей (було обговорено логічну послідовність дій при написанні статті з використанням наступного матеріалу: національного, закордонного законодавства, міжнародних угод та конвенцій; зазначено необхідність виокремлення мети та актуальності теми; підведення висновків та обов’язкове внесення пропозицій щодо шляхів подолання проблеми);
2) техніка написання претензій та позовної заяви (розглянуто умови та підстави складання претензій в межах норм ст. 222 ГКУ);
3) обговорено процедуру реорганізації та ліквідації акціонерних товариств (приділено увагу ситуацій з власниками акцій, що померли, процедури дематеріалізації акцій);
4) звернення стягнення на заставлене майно (розглянуто поняття майна та застави відповідно до чинного законодавства; поняття та процедура звернення стягнення на заставлене майно; функції, роль та місце державної виконавчої служби під час проведення виконавчих дій).
     Залучення студентів до наукового життя Університету здійснюється також завдяки участі талановитих та найактивніших серед них в науково-практичних конференціях, що організовуються як Київським університетом права НАН України, так і іншими навчальними закладами. Під керівництвом викладачів кафедри студентам вдається підготувати досить цікаві та дискутивні доповіді з актуальних проблем правового регулювання господарських відносин та здійснення господарського процесу в Україні.
     Кафедра господарського права та процесу КУП НАН України бере участь у виховній роботі, що ведеться в Університеті, зокрема через виконання окремими викладачами кафедри обов’язків кураторів певних навчальних груп. Призначені наказом ректора Київського університету права НАН України куратори намагаються надавати допомогу студентам у формуванні студентського колективу групи, проводять індивідуальну виховну роботу, зокрема, при наявності у «підопічних» студентів пропусків занять без поважних причин, з’ясовують проблеми студентів та надають їм можливу допомогу, контролюють виконання студентами закріпленої групи навчального плану, пропонують участь в різноманітних культурно-масових заходах як тих, що проводяться Університетом, так і за вибором студентів.
     Для систематичної роботи кафедри в усіх зазначених вище напрямах має здійснюватися, насамперед, організаційна робота на кафедрі, яка, в основному, покладається на завідувача кафедри. Засідання кафедри проводяться щомісяця, у разі виникнення потреби – частіше. Саме на засіданнях кафедри її професорсько-викладацький склад висловлює свої пропозиції щодо участі кожного в навчально-методичній, науковій та виховній роботі, складаються та затверджуються плани роботи кафедри за зазначеними напрямами, обговорюються та аналізуються звіти про виконання затверджених планів. Під час засідань обговорюються також пропозиції про підвищення якісних показників з окремих напрямів роботи кафедри тощо.
     Позитивним моментом в діяльності кафедри господарського права та процесу КУП НАН України є налагодження зв’язків з такими установами, як Вищий господарський суд України, господарський суд Київської області, відомі адвокатські об`єднання. Співпраця полягає в залученні фахівців з цих поважних установ до навчального процесу – викладання ними навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою господарського права та процесу, в рецензуванні відповідними фахівцями розробок науково-педагогічних працівників кафедри, в можливості викладачів кафедри ознайомлюватися з практичними аспектами застосування законодавства у сфері господарювання.
     Слід відмітити також активну роботу викладачів кафедри щодо підготовки навчальних підручників та посібників. Так, з друку вийшли : Право неспроможності (банкрутство) в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ Поляков Б.М. – К.: Ін Юре, 2011. – 560с., Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч.посіб. (практикум).- К., Вид-во Європейського університету, 2010. – 157с. та Підприємницьке право в схемах: загальна частина: навч.посіб. / За заг.ред. С.І. Бевз. – К ПП «Фірна «Гранмна»., 2012. – 292 с. 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »