Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
 
Юридичний факультет
Новини юридичного факультету                                                                               До уваги студентів
      Юридичний факультет є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, створеним рішенням Вченої ради Київського університету права Національної Академії наук України від 30 серпня 2012 року, протокол №1 для реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої правничої школи України. 
    Юридичний факультет структурно об'єднує такі кафедри:

- кафедра теорії та історії держави і права;
- кафедра конституційного, адміністративного, господарського права та процесу;
- кафедра цивільного і трудового права;        
- кафедра кримінального права та процесу;
- кафедра інтелектуальної власності та інноваційних технологій.
     У структурі факультету функціонує криміналістична лабораторія та юридична клініка «Фенікс». Діяльність факультету забезпечують також інші структурні підрозділи Університету.
      Деканат юридичного факультету покликаний організовувати навчальну, науково-методичну, організаційну та виховну роботу  на кафедрах, забезпечуючи дотримання порядку відповідно до правил внутрішнього розпорядку Університету, та плану роботи факультету.
Виконання поставленої мети зумовлює визначення таких основних завдань, що стоять перед юридичним факультетом:
- структурна розбудова юридичного факультету відповідно до потреб   університету;
- вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки й на їх основі підвищення якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрах;
- посилення науково-педагогічного потенціалу юридичного факультету шляхом заохочення працівників кафедр до здійснення наукової, науково-дослідної діяльності і на її основі – підготовки навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрах;
- підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності та є конкурентоздатними на сучасному ринку праці;
-  створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та ін. заходів;
- пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення студентами правопорушень;
- створення та організація діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств за інтересами;
- активізація роботи інституту кураторства та старостату академічних груп юридичного факультету;
- організація роботи кафедр факультету щодо подальшого вдосконалення методичного забезпечення навчальних дисциплін та створення серії електронних підручників і підготовки мультимедійних лекцій окремими викладачами для студентів денної форми навчання;
- налагодження та підтримання зв’язків з керівництвом юридичних факультетів інших навчальних закладів;
- участь юридичного факультету у міжнародній діяльності університету:
• здійснення постійних заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів факультету з науковими закладами і організаціями зарубіжних країн та посилення зв’язків викладачів кафедри із науковцями провідних університетів світу;
• участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а також студентських олімпіадах, конкурсах із метою залучення до наукової і дослідницької роботи найбільш здібних студентів, розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри;
• виконання планів міжнародного співробітництва університету і юридичного факультету із зарубіжними партнерами в галузі навчально-методичної та наукової роботи відповідно до укладених університетом  угод.
До структури факультету входять п’ять кафедр:
         Кафедра теорії та історії держави і права бере свій початок від утворення університету, тобто з 1995 року та покликана забезпечити викладання нормативних гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін у рамках підготовки фахівців за спеціальностями  “Правознавство” , “Міжнародні відносини».
      Основними видами діяльності кафедри є: науково – дослідницька, навчально – педагогічна, організаційно – методична, інформаційно-аналітична, експертна, прогностична, консультаційна.
      Концепція розвитку кафедри грунтується на тому, що система сучасної вищої юридичної  освіти – це синтез актуальних знань у області світоглядних, фундаментальних та прикладних правничих наук, а також інших близьких за предметом дослідження соціогуманітарних наук. Основоположною ідеєю розвитку кафедри є ідея підготовки фахівців, здатних до систематичного поповнення і оновлення здобутого інтелектуального багажу,  підвищення досягнутого освітнього рівня. 
      Кафедра конституційного, адміністративного, господарського  права та процесу
      Відповідно до Концепції розвитку кафедри колективом кафедри на навчальний рік сплановані пріоритети та орієнтири покращення та організованості у всіх сферах діяльності кафедри та піднесення якості надання освітніх послуг на вищий рівень.

      Вдала робота кадрового складу кафедри в напрямі удосконалення навчально-методичної роботи відповідно до вимог Болонського процесу через освоєння нових інформаційних технологій і методик викладання навчальних дисциплін та розвитку академічних свобод через забезпечення достатнього резерву робочого часу для проведення викладачами кафедри фундаментальних і прикладних досліджень.дозволила розширити сферу підготовки фахівців – до господарсько-правової в цілому. Сьогодні кафедра адміністративного, конституційного, госоподарського права та процесу є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство» за господарсько-правовою спеціалізацією за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр. Випускники кафедри володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями їх ефективно застосовувати в процесі правового забезпечення здійснення господарської діяльності та захисту прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності.
      Кафедра цивільного та трудового права створена на базі кафедри теоретико-правових дисциплін у 1997 році і є базовим навчально-науковим структурним підрозділом Київського університету права, що проводить навчальну, виховну, методичну, науково-дослідницьку роботу з цивільно-правових дисциплін та дисциплін трудового права, здійснює науково-дослідну діяльність за відповідними галузями юридичної науки.
      Кафедра є випускаючою і наділена відповідним обсягом прав та обов’язків, несе відповідальність за якість підготовки висококваліфікованих працівників, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх в своїй подальшій роботі.
      Стратегічною метою діяльності кафедри цивільного та трудового права є забезпечення високого рівня викладання дисциплін кафедри, постійне розширення та оновлення спецкурсів, активний розвиток і самовдосконалення викладачів, їх участь у науковому житті; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України, міжнародна інтеграція.
      Кафедра кримінального права та процесу Відповідно до Положення про кафедру кримінального права та процесу Університету кафедра є базовим структурним підрозділом юридичного факультету Університету, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Це забезпечується шляхом наукових розробок актуальних проблем кримінального права, кримінального процесу, кримінології та криміналістики. На цій базі кафедра здійснює підготовку фахівців-правознавців освітньо-кваліфікаційних рівнів (у подальшому – ОКР) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», спеціалізації «Суд. Прокуратура. Адвокатура»
      Кафедра інтелектуальної власності та інноваційних технологій метою діяльності має примноження інтелектуального потенціалу України, що досягається шляхом виконання наступних стратегічних завдань:  якісна підготовка магістрів до роботи у сфері інноваційно-технологічного та інтелектуально-духовного розвитку суспільства; постійне зростання науково-інтелектуального й професійного рівня викладання; поглиблення внутрішніх та міжнародних науково-технічних й освітянських взаємозв’язків.
     Науково-дослідна робота кафедри спрямована на пошук оптимальних рішень і підходів щодо розв’язання актуальних проблем створення і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та їх правового  захисту у складних умовах розвитку інтелектуальної економіки. Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій з питань інтелектуальної власності.
        Випускники кафедри матимуть змогу працювати на підприємствах усіх форм власності, в  інноваційних, науково-технічних та проектних організаціях,  в центрах комерціалізації технологій, в інформаційно-патентних службах, патентно-ліцензійних агентствах, відділах з оформлення та захисту прав інтелектуальної власності, економічної оцінки та передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, консалтингових компаніях тощо.

     
Контакти:

03142, Україна, м. Київ, вул. Ак. Доброхотова,7-а
Тел.: 044 4243335, тел./факс 044 4249142


 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg