Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Кафедра галузевих правових наук
     Кафедра галузевих правових наук  була створена у 2017 році шляхом об’єднання декількох кафедр: кримінального права та процесу, цивільного та трудового права та частини кафедри конституційного, адміністративного, господарського права та процесу. Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових систем в Україні та зарубіжних країнах.
     Кафедра галузевих правових наук у тісній співпраці з іншими кафедрами Київського університету права НАН України (далі − Університет) здійснює навчально-методичну, науково-дослідну та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення  наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну реалізацію концепції юридичної освіти Університету, що комплексно поєднує навчання, наукове дослідження та виховання студентів відповідно до європейських стандартів і рівнів. Підготовка та перепідготовка фахівців-юристів здійснюється за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" та "магістр" на денній (стаціонарній), заочній, заочно-дистанційній формах навчання відповідно до напрямів: право і міжнародні відносини. Як випускаюча кафедра готує магістрів, що поглиблено вивчали проблематику  відповідних галузей права.
З 30.01.2017 року кафедру галузевих правових наук  очолював професор, доктор юридичних наук Шишка Р.Б., автор більше 430 опублікованих робіт, в тому числі 1 одноосібна та 4 колективні монографії, 13 посібників, 5  підручників, підготовив одного доктора юридичних наук та 43 кандидати юридичних наук.
    З 30.08. 2017 року кафедру галузевих правових наук  очолює професор, доктор юридичних наук Кваша О.О., автор більше 200 наукових праць, серед яких 2 одноосібних та 3 колективні монографії, брала участь у підготовці багатьох нормативно-правових актів, підготувала 23 кандидата юрид. наук.; з 2008 року – Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.236.02 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Є членом редколегій Віснику Національної академії прокуратури України, Юридичного часопису Національної академії внутрішніх справ. Нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (2009). Лауреат премії імені М.П. Василенка НАН України (2014).

Дисципліни
  Навчально-методичне забезпечення і методика викладання юридичних дисциплін кафедри галузевих правових наук
  Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу. Силами науково-педагогічного складу кафедри забезпечується викладання фундаментальних навчальних дисциплін та авторських спецкурсів. Відповідно до наказу ректора Київського університету права НАН України за кафедрою галузевих правових наук  закріплено такі  навчальні дисципліни:
1.    Аграрне право.
2.    Актуальні проблеми господарського договірного права.
3.    Актуальні проблеми господарського права та процесу.
4.    Екологічне право.
5.    Життєвий цикл суб'єктів господарювання.
6.    Припинення суб'єктів господарювання.
7.    Господарське право.
8.    Господарське процесуальне право.
9.    Конкурентні торги.
10.    Транспортне право.
11.    Захист прав споживачів.
12.    Земельне право.
13.    Корпоративне право.
14.    Конкурентне право.
15.    Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
16.    Юридичне супроводження вирішення спорів.
17.    Цивільне право.
18.    Цивільний процес.
19.    Римська держава і цивільне право.
20.    Сімейне право.
21.    Житлове право.
22.    Право інтелектуальної власності.
23.    Право соціального забезпечення.
24.    Проблеми права біоетики.
25.    Адвокатура України.
26.    Адвокатури в Україні та правових системах інших країн.
27.    Трудове право.
28.    Трудові спори.
29.    Виконавче провадження.
30.    Нотаріат України.
31.    Нотаріальний процес.
32.    Договори в цивільному праві.
33.    Нотаріат.
34.    Договори у міжнародному приватному праві.
35.    Методика і практика участі адвоката в цивільному процесі.
36.    Іпотечні відносини в нотаріальній практиці.
37.    Актуальні проблеми цивільного та трудового права.
38.    Порівняльне цивільне право.
39.    Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності.
40.    Право та економіка (в т.ч. інтелектуальна власність).
41.    Актуальні проблеми кримінального права та процесу.
42.    Криміналістика.
43.    Кримінальне право (загальна та особлива частина).
44.    Кримінальний процес.
45.    Кримінально-виконавче право.
46.    Кримінально-иравова охорона медичної діяльності.
47.    Кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні засади протидії корупції.
48.    Кримінологія.
49.    Методологія і доктрина сучасної кримінології.
50.    Організація судових і правоохоронних органів України.
51.    Порівняльний кримінальний процес.
52.    Проблеми призначення покарань.
53.    Прокуратура України.
54.    Процесуальна документація.
55.    Судові системи та порівняльне судове право.
56.    Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації.
57.    Судова реформа в Україні.
58.    Судові системи і порівняльне судове право.
59.    Міжнародне та порівняльно-кримінальне право.
60.    Цивільно-процесуальна документація.

     Робота викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.
Згідно із вказаними критеріями професорсько-викладацький склад розробляє навчально-методичні матеріали, впроваджує в навчальний процес інтерактивні методи навчання (Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії тощо). Викладачі кафедри системно розробляють засоби підвищення якості проведення всіх видів занять, займаються розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється удосконаленню дистанційної форми навчання, зокрема проведенню on-line консультацій. Також акцентована увага на підготовці студентів для вступу в магістратуру, а також обрання здібних до наукової діяльності студентів для продовження навчання в  аспірантурі. З цією метою підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання  написання рефератів, есе, наукових статей, дипломних і магістерських робіт.
     Кафедра галузевих правових наук забезпечує організацію та методичне забезпечення для проходженні практики студентів в місцевих державних адміністраціях, судах, установах, підприємствах та організаціях тощо.
Виробнича практика є невід'ємною складовою навчального процесу. Розроблена програма проходження практики регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації і проведення виробничої практики, форми контролю та форми звітності  студентів за результатами її проведення.
     На основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов'язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців на кафедрі проводиться виховна робота. Основна увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі проведення навчальних занять. Крім цього, окремі викладачі здійснюють виховну роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора навчальних груп. У межах такої роботи проводяться екскурсії до історичних пам’яток нашої Батьківщини (відповідно до програми університету «Пізнай свій край», «Кроки до прекрасного», «Інтелектуальна власність України: перлини живопису для студентської молоді», "Майбутнє України - в руках талановитої молоді", «Передай тепло своєї руки маленькій дитині», «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім»,), виховні години у групі, систематичне ознайомлення з успішністю студентів на заняттях та з результатами складання іспитів та заліків, обговорення цих результатів, підсумків атестації студентів, а також організація годин дозвілля.
 

Наукова діяльність
   
Наукова робота кафедри галузевих правових наук
   Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання з галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»: 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 - господарське право; господарське процесуальне право; 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
   Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами. На кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів. Науково-педагогічним колективом кафедри готуються висновки та пропозиції до законів та інших нормативно-правових актів. Регулярно  статті викладачів публікуються на сторінках «Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях.
Члени кафедри приймають участь в роботі університетської юридичної клініки "Фенікс", створеної у відповідності до вимог Болонського процесу. Основна ідея юридичної клініки полягає у реалізації двоєдиної допомоги: надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим категоріям громадян та допомога студентам в повноцінному отриманні практичної юридичної підготовки. Під керівництвом досвідченого викладача кафедри к.ю.н. Кожевнікової В.О. студенти залучаються до захисту конституційних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, приймають безпосередню участь у вирішенні цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних спорів, залучаються до правової допомоги населенню.
    Наукову роботу кафедра здійснює за наступними основними напрямами:
•    розробка та дослідження наукових тем Університету;
•    участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах;  
•    видавничій діяльності;
•    персональна наукова діяльність викладачів кафедри;
•    дисертаційні дослідження аспірантів та здобувачів кафедри;
•    рецензування та опонування дисертацій;
•    дослідна робота студентських наукових гуртків кафедри.
     Викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах, судах та правоохоронних органах України. В основу роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри покласти принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.
     Сподіваємося, що плідна праця професорсько-викладацького складу кафедри у навчально-методичному, науковому, виховному та організаційному напрямках за підтримки ректора університету, професора Ю.Л. Бошицького допоможе студентам стати висококваліфікованими юристами.

Науково-педагогічні працівники
Перед кафедрою ставляться нові завдання відповідно до вимог сьогодення. Викладання дисциплін на кафедрі забезпечується висококваліфікованими викладачами, серед яких:
 Бошицький Юрій Ладиславович  ректор Київського університету права, професор, Заслужений юрист України
 Кваша Оксана Олександрівна  завідувач галузевих правових наук, д.ю.н., професор, професор кафедри галузевих правових наук
 Фурса Світлана Ярославівна  д.ю.н., професор, професор кафедри галузевих правових наук
 Семаков Геннадій Семенович  к.ю.н., професор, професор кафедри галузевих правових наук, Заслужений юрист України
 Біленчук Петро Дмитрович  к.ю.н., професор, професор кафедри галузевих правових наук
 Великанова Марина Миколаївна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Кашинцева Оксана Юріївна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Коверзнєва Ганна Павлівна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Кожушко Світлана Іванівна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Козирєва Валентина Петрівна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Похиленко Ірина Сергіївна  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Рудник Віктор Іванович  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Сахнюк Сергій Володимирович  к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук
 Бісюк Олена Сергіївна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Ващинець Іван Іванович  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Ващук Богданна Леонідівна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Гринько Алла Андріївна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Ковальчук Юрій Іванович  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Кожевникова Вікторія Олександрівна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Короленко Олександр Миколайович  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Лінник Наталія Василівна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Перелигіна Раїса Володимирівна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Петрачкович Сергій Сергійович  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Рассомахіна Ольга Андріївна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Тарасевич Тетяна Юріївна  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Шкребець Дмитро Васильович  к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук
 Загрішева Надія Володимирівна  старший викладач кафедри галузевих правових наук
 Кабенок Юлія Валеріївна  старший викладач кафедри галузевих правових наук
 Простибоженко Олег Сергійович  викладач кафедри галузевих правових наук
До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших вузів та висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових органів та правоохоронних органів.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg