Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Положення кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

kafmp_ppws.jpg Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства створена у 1995 році.
     Діяльність кафедри спрямована на формування високопрофесійних юристів, які досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.
     Головною метою інноваційної освіти кафедри є збереження та розвиток творчого потенціалу студента, як особистості. Проте сьогодні недостатньо творчості та проектування. Освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Для цього перш за все необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також толерантності. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені до переліку основних цінностей світової цивілізації, задекларованих у документах ООН і безпосередньо втілюються професорсько-викладацьким складом у освітньому процесі.
    Випускову кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства очолює кандидат юридичних наук, доцент Хорватова Оксана Олегівна.
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства – основний структурний підрозділ, який веде науково-методичну і педагогічну діяльність в КУП НАН України.
    Склад кафедри налічує 10 викладачів, серед яких 2 доктори наук, професори; 5 кандидатів наук, доцентів; 2 викладача без наукового ступеня.
    Робота кафедри здійснюється за чотирма основними напрямами:
1. навчально-методична робота;
2. організаційно-методична робота;
3. науково-дослідна робота;
4. виховна робота.
    Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу, тому за кафедрою закріпленні міжнародно-правові дисципліни, які забезпечують формування у студентів основи професійних знань:
1. Актуальні проблеми зовнішньої політики України 
2. Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин
3. Актуальні проблеми міжнародного правитного права
4. Виробнича практика 
5. Відповідальність у міжнародному праві
6. Вступ до спеціальності "Міжнародне право"
7. Дипломатичний протоколта етикет
8. Документування дипломатичної роботи 
9. Економіка та зовнішьоекономічні зв'язки України 
10. Європейське право
11. Європейське соціальне та трудове право 
12. Зовнішньоекономіна діяльність
13. Міграційне право Європейського Союзу
14. Міжнаргодне приватне право 
15. Міжнародна інформація та інформаційно аналітична дяльність в міжнародних відносинах
16. Міжнародне валютне право
17. Міжнародне гуманітарне право
18. Міжнародне економічне право
19. Міжнародне космічне право
20. Міжнародне митне право
21. Міжнародне морське право
22. Міжнародне право 
23. Міжнародне право навколишнього середовища
24. Міжнародне правове регулювання глобальних комунікацій
25. Міжнародне приватне право 
26. Міжнародне публічне право 
27. Міжнародне публічне право (основи галузі)
28. Міжнародне публічне право (основи теорії)
29. Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
30. Міжнародне трудове паво
31. Міжнародне-правове регулювання трудової міграції
32. Міжнародний бізнес 
33. Міжнародні відносини та світова політика
34. Міжнародні економічні відносини
35. Міжнародно-правова відповідальність в сучасному міжнародному праві
36. Міжнародно-правове регулювання бізнесу
37. Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності
38. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
39. Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти в сучасному світі
40. Місцеве самоврядування в країнах Європейського Союзу
41. Навчальна практика
42. Основи права Європейського Союзу
43. Політична система Європейського Союзу
44. Права людини у міжнародному праві
45. Право Європейського Союзу
46. Право зовнішніх зносин
47. Право міжнароднів переговорів
48. Право міжнародної безпеки
49. Право світової організації торгівлі
50. Правове регулювання банківської діяльності в Європейському Союзі
51. Правове регулювання ЗЕД
52. Правові аспекти діяльності Ради Європи
53. Проблеми євразійської та міжнародної безпеки
54. Процеси розширення Європейського Союзу
55. Судові системи та порівняльне судове право 
56. Теорія і практика сучасного міжнародного права

    Навчально-методична робота кафедри здійснюється за такими напрямами:
  • вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін;
  • внесення відповідних змін до робочих програм відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
  • розробка та підготовка до друку підручників, методичних посібників та рекомендацій з усіх навчальних дисциплін кафедри;
  • підготовка індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження;
  • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи викладачами кафедри;
  • підготовка викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
  • заслуховування звітів викладачів про виконання індивідуальних планів, в яких передбачені всі види роботи викладача.
    Виконання поставленої мети зумовлює визначення таких основних завдань, що стоять перед кафедрою:
– структурна розбудова кафедри відповідно до потреб освітнього процесу та наукової діяльності університету;
– вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки й на їх основі підвищення якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі;
– посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства шляхом заохочення працівників до здійснення наукової, науково-дослідної діяльності і на її основі – підготовки навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються;
– підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів відповідних освітніх рівнів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності та є конкурентоздатними на сучасному ринку праці;
– створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;
– забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема стосовно організації освітнього процесу;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення здобувачами вищої освіти правопорушень;
– активізація роботи інституту кураторства та старостату академічних груп;
– налагодження та підтримання зв’язків з керівництвом юридичних факультетів інших навчальних закладів;
– участь кафедри у міжнародній діяльності університету, зокрема: здійснення постійних заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів факультету з науковими закладами і організаціями зарубіжних країн та посилення зв’язків викладачів кафедри із науковцями провідних університетів світу; участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а також студентських олімпіадах, конкурсах із метою залучення до наукової і дослідницької роботи найбільш здібних студентів, розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри; виконання планів міжнародного співробітництва університету із зарубіжними партнерами в галузі навчально-методичної та наукової роботи відповідно до укладених університетом угод.
    Стратегічною метою діяльності кафедри є забезпечення високого рівня викладання дисциплін, постійне розширення та оновлення спецкурсів, активний розвиток і самовдосконалення викладачів, їх участь у науковому житті; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.Науково-педагогічні працівники

Хорватова Оксана Олеговна доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.
Дір Ігор Юрійович професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.
Проценко Ірина Миколаївна доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.
Савчук Костянтин Олександрович доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцент
Слюсаренко Оксана Олександрівна професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д.е.н., доцент
Ткач Дмитро Іванович професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д.політ.н.
Антонова Олена Михайлівна доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.е.н.
Поліванова Олена Миколаївна доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н.
Мельниченко Оксана Вікторівна викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
Борисова Тамара Миколаївна старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства


 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »