Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавстваkafmp_ppws.jpg Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства створена у 1995 році.
     Діяльність кафедри спрямована на формування високопрофесійних юристів, які досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.
     Головною метою інноваційної освіти кафедри є збереження та розвиток творчого потенціалу студента, як особистості. Проте сьогодні недостатньо творчості та проектування. Освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Для цього перш за все необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також толерантності. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені до переліку основних цінностей світової цивілізації, задекларованих у документах ООН і безпосередньо втілюються професорсько-викладацьким складом у освітньому процесі.
    Випускову кафедру міжнародного права та порівняльного правознавства очолює доктор юридичних наук, професор Денисов Володимир Наумович. Денисов В.Н,. був членом делегації України на трьох сесіях Дипломатичної конференції з розвитку міжнародного гуманітарного права, що застосовується у період збройних конфліктів (м. Женева: 1974, 1975, 1977). У 1975–1976 займався дослідницькою роботою у Центрі прав людини ООН (м. Женева) й у Школі східних та африканських досліджень Лондонського університету. У 1978 як представник Української РСР брав участь у семінарі ООН з питань національних та місцевих установ, що займаються правами людини (м. Женева). У 2004 та 2005 у складі делегації України брав участь в роботі Спеціальної комісії щодо юрисдикції визнання та забезпечення іноземних судових рішень з цивільних та комерційних справах Гаазької конференції з міжнародного приватного права та в остаточному прийнятті і підписанні на цій Конференції відповідної Гаазької конвенції (м. Гаага), а у 2004 — у ХХІІІ сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (м. Гобарт, Австралія). Денисов В. Н. опублікував понад 250 наукових праць. У даний час Володимир Наумович працює над 3-х томною Енциклопедією міжнародного права. Володимир Наумович Денисов є лауреатом премії НАН України ім. М. П. Василенка за цикл праць «Міжнародне право і світовий порядок: пошук моделей розвитку» (1992 р.); ¬Державної премії України за участь у створенні багатотомної праці «Юридична енциклопедія» (2004 р.) та премії Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України за участь у роботі над восьмим томом «Міжнародне право» багатотомної «Антології української юридичної думки» (2005 р.). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2007 р.).
Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства – основний структурний підрозділ, який веде науково-методичну і педагогічну діяльність в КУП НАН України.
    Склад кафедри налічує 16 викладачів, серед яких 2 доктори наук, професори; 11 кандидатів наук, доцентів; 3 викладача без наукового ступеня.
    Робота кафедри здійснюється за чотирма основними напрямами:
1. навчально-методична робота;
2. організаційно-методична робота;
3. науково-дослідна робота;
4. виховна робота.
    Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу, тому за кафедрою закріпленні міжнародно-правові дисципліни, які забезпечують формування у студентів основи професійних знань:
1.    Актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин.
2.    Актуальні проблеми міжнародного приватного права.
3.    Вступ до спеціальності «Міжнародне право».
4.    Документування дипломатичної роботи.
5.    Європейське право.
6.    Європейське соціальне та трудове право.
7.    Зовнішня політика України.
8.    Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.
9.    Історія міжнародного права.
10.    Історія міжнародно-правових вчень.
11.    Конфліктологія та теорія переговорів.
12.    Країнознавство.
13.    Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права.
14.    Міжнародна інформація.
15.    Міжнародне валютне право.
16.    Міжнародні відносини та світова політика.
17.    Міжнародне гуманітарне право.
18.    Міжнародне економічне право.
19.    Міжнародне космічне право.
20.    Міжнародні міграції.
21.    Міжнародне морське право.
22.    Міжнародне митне право.
23.    Міжнародне право.
24.    Міжнародне публічне право: основні галузі та інститути.
25.    Міжнародне публічне право: основи теорії.
26.    Міжнародне приватне право.
27.    Міжнародне право навколишнього середовища.
28.    Міжнародне сімейне право.
29.    Міжнародне торговельне право: актуальні проблеми.
30.    Міжнародний комерційний арбітраж.
31.    Порівняльне трудове і соціальне право.
32.    Порівняльне цивільне право.
33.    Порівняльний цивільний процес.
34.    Права людини в міжнародному праві: актуальні  проблеми.
35.    Права людини у міжнародному праві.
36.    Правничі системи сучасності.
37.    Право євразійської та міжнародної безпеки.
38.    Право Європейського Союзу.
39.    Право зовнішніх зносин.
40.    Право міжнародних договорів.
41.    Право міжнародної безпеки.
42.    Право міжнародної відповідальності та міжнародне правосуддя.
43.    Право міжнародних організацій.
44.    Право національних меншин.
45.    Право Світової організації торгівлі.
46.    Правове регулювання відносин України з Євросоюзом.
47.    Правові аспекти діяльності Ради Європи.
48.    Процеси розширення Європейського Союзу.
49.    Свободи вираження поглядів та її правомірне обмеження.
50.    Теорія міжнародних відносин.
    Навчально-методична робота кафедри здійснюється за такими напрямами:
  • вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін;
  • внесення відповідних змін до робочих програм відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
  • розробка та підготовка до друку підручників, методичних посібників та рекомендацій з усіх навчальних дисциплін кафедри;
  • підготовка індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження;
  • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи викладачами кафедри;
  • підготовка викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
  • заслуховування звітів викладачів про виконання індивідуальних планів, в яких передбачені всі види роботи викладача.
    Виконання поставленої мети зумовлює визначення таких основних завдань, що стоять перед кафедрою:
– структурна розбудова кафедри відповідно до потреб освітнього процесу та наукової діяльності університету;
– вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки й на їх основі підвищення якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі;
– посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства шляхом заохочення працівників до здійснення наукової, науково-дослідної діяльності і на її основі – підготовки навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються;
– підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів відповідних освітніх рівнів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності та є конкурентоздатними на сучасному ринку праці;
– створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;
– забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема стосовно організації освітнього процесу;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
– пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення здобувачами вищої освіти правопорушень;
– активізація роботи інституту кураторства та старостату академічних груп;
– налагодження та підтримання зв’язків з керівництвом юридичних факультетів інших навчальних закладів;
– участь кафедри у міжнародній діяльності університету, зокрема: здійснення постійних заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів факультету з науковими закладами і організаціями зарубіжних країн та посилення зв’язків викладачів кафедри із науковцями провідних університетів світу; участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а також студентських олімпіадах, конкурсах із метою залучення до наукової і дослідницької роботи найбільш здібних студентів, розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри; виконання планів міжнародного співробітництва університету із зарубіжними партнерами в галузі навчально-методичної та наукової роботи відповідно до укладених університетом угод.
    Стратегічною метою діяльності кафедри є забезпечення високого рівня викладання дисциплін, постійне розширення та оновлення спецкурсів, активний розвиток і самовдосконалення викладачів, їх участь у науковому житті; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.Науково-педагогічні працівники

 Денисов Володимир Наумович  професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д. ю. н., професор
Буткевич Володимир Григорович
 професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, д. ю. н., професор
 Нипорко Юрій Ісайович  професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н.
 Харчук Олександр Олександрович
 доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н., доцент

 Борисова Тамара Миколаївна  старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
 Коробко Ірина Ігорівна  доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н.
 Кортукова Тамара Олександрівна  викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
 Лебідь Віталія Павлівна  викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
 Мушак Наталія Богданівна  доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н., доцент

 Проценко Ірина Миколаївна  доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н.
 Савчук Костянтин Олександрович  доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н., доцент
 Тітко Ельвіра Валентинівна
 доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н.
 Поліванова Олена Миколаївна
 доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н.
 Кузьменко Анатолій Михайлович
 доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н., доцент


 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg