Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Кафедра конституційного, адміністративного, господарського права та процесу
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО,
 ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА  ТА ПРОЦЕСУ
КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

     Кафедра конституційного, адміністративного, господарського права та процесу була створена у 2014 році шляхом об’єднання кафедри конституційного та адміністративного права і кафедри господарського права та процесу. Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових системи в Україні та зарубіжних країн і на сучасному етапі здійснює свою діяльність за такими напрямами, як навчально-методична, наукова, виховна та організаційна роботи.

     Навчально-методичне забезпечення і методика викладання юридичних дисциплін кафедри

     Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу. Відповідно до наказу ректора Київського університету права НАН України за кафедрою конституційного, адміністративного, господарського права та процесу закріплено такі:  навчальні дисципліни: «Актуальні проблеми господарського права», «Актуальні проблеми господарського процесу», «Біржове право», «Виконавче провадження», «Господарське право», «Господарське процесуальне право», «Господарське судочинство», «Господарські договори», «Інноваційне право», «Комерційне право зарубіжних країн», «Конкурентне право», «Кооперативне право», «Корпоративне право», «Підприємницьке право», «Інвестиційне право», «Право неспроможності (банкрутство)», «Використання майнових прав інтелектуальної власності», «Правове регулювання господарських відносин», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Біржове право», «Суб’єкти господарських відносин», «Право інформаційних технологій» «Конституційне право України», «Муніципальне право України», «Адміністративне право України», «Фінансове право України», «Адміністративний процес», «Податкове право», «Екологічне право України», «Аграрне право України», «Земельне право України», «Державне право зарубіжних країн», «Інформаційне  право», «Банківське право України», «Митне право України», «Адміністративне судочинство», «Адміністративна відповідальність» тощо. Вивчення кожної з закріплених за кафедрою дисципліни сприяє формуванню цілісного уявлення про правове забезпечення здійснення господарської діяльності та порядку вирішення господарських спорів у нашій державі.

Навчально-методична робота кафедри
     Робота викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.
     Згідно з вказаними критеріями професорсько-викладацький склад розробляє навчально-методичні матеріали, намагається впроваджувати в навчальний процес інтерактивні методи навчання (Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії тощо), поступово досліджує шляхи та засоби  підвищення якості всіх видів занять, займається розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється впровадженню у навчальний процес кредитно-модульної системи, удосконаленню дистанційної форми навчання, зокрема проведення on-line консультацій. Також акцентована увага до відбору кращих студентів для здійснення наукової діяльності у майбутньому в магістратурі та аспірантурі. З цією метою студентів також підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання  написання рефератів, есе, наукових статей, дипломних і магістерських робіт.
     Кафедра конституційного, адміністративного, господарського права та процесу забезпечує організацію та методичне забезпечення для проходженні практики студентів другого курсу  в місцевих державних адміністраціях, господарських судах, установах, підприємствах та організаціях тощо.
Виробнича практика є невід'ємною складовою навчального процесу. Розроблена програма проходження практики регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації і проведення виробничої практики, форми контролю та форми звітності  студентів за результатами її проведення.

Наукова робота кафедри
     Кафедра здійснює наукові  дослідження з питань конституціоналізму, адміністративістики та місцевого самоврядування, екологічного, земельного та аграрного права, господарського права та процесу, біржового права, комерційного та корпоративного права тощо.
Напрями наукових досліджень кафедри:
-    проблеми сучасного конституціоналізму;
-    нормативна і соціальна природа конституції;
-    конституційний захист прав людини й основоположних свобод;
-    конституційні засади політичної системи;
-    засади поділу влади та субсидіарності в організації публічної влади;
-    функції територіальних громад;
-    природа муніципального права та муніципально-правових відносин;
-    модернізація системи публічної влади та публічної служби в Україні;
-    доступність публічних послуг та їх процесуально-процедурного забезпечення;
-    напрями розвитку адміністративної юстиції в Україні та проблеми судового захисту прав і свобод
-    громадян у сфері публічного управління;
-    правових проблемах збереження в Україні біорізноманіття;
-    питання дії екологічного права в нових умовах економічної діяльності при переході до ринкової
-    економіки;
-    гарантії права власності та інноваційної діяльності у сільському господарстві;
-    правових проблемах формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні;
-    еколого-правових проблемах космічної діяльності.
-    правове регулювання інвестиційної діяльності;
-    правові засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
-    правові засоби захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму;
-    правове становище суб’єктів господарювання;
-    діяльність суб’єктів господарювання на ринках фінансових послуг, зокрема на фондовому ринку.
-    місце господарських судів в системі судочинства.
ГП      На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за вказаними напрямами наукових досліджень, за цими напрямами систематично публікуються наукові статті у фахових юридичних виданнях.
     Регулярно  статті викладачів публікуються на сторінках „Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Тематика публікацій зосереджена на найбільш актуальних питаннях сучасного конституціоналізму, формування громадянського суспільства, вдосконалення правової системи.

Науково-педагогічний колектив:
     На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний практичний досвід та видатні вчені-правознавці.
  •  Армаш Надія Олексіївна - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент;
  •  Гультай Михайло Мирославович - професор кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Карпачова Ніна Іванівна - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Чернецька Олена Василівна - професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Братков Іван Степанович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Гаєва Надія Петрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
  •  Ісаєва Наталія Карлівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Костецька Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Козирєва Валентина Петрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Кисіль Людмила Євгенівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Семеняка Василь Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Похиленко Ірина Сергіївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент;
  •  Бусуйок Діана Вікторівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Каменська Ніна Петрівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Подоляк Світлана Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Сонюк Ольга Василівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Чомахашвілі Олена Шотаєвна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Шевченко Наталія Ігорівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук;
  •  Сонюк Василь Адамович – старший викладач кафедри;
  •  Загрішева Надія Володимирівна – старший викладач кафедри;
  •  Мотрюк Світлана Василівна - викладач кафедри
  •  Кравченко Володимир Григорович - асистент кафедри;
  •  Ніколаєва Ірина Валеріївна - асистент кафедри;
  •  Пристай Тетяна Михайлівна - асистент кафедри;
  •  Твердохліб Юлія Валеріївна - асистент кафедри.


     До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших вузів та висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових органів та правоохоронних органів.
     Кафедра приймає активну участь в реалізації оновленої концепції діяльності університету, яка має на меті перш за все поліпшення якості навчання, всебічний розвиток особистості студента, виховання юристів, які компетентно та професійно вирішуватимуть гострі питання, які стоять перед юриспруденцією та юридичною наукою відповідно до сучасних етичних і ділових вимог.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg