Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Керівництво >> Гринько Сергій Валерійович
Гринько Сергій Валерійович
boiko_s.jpgВчений секретар, доцент кафедри цивільно- та кримінально-правових дисциплін

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Посада: доцент кафедри цивільно- та кримінально-правових дисциплін, вчений секретар Київського університету права НАН України.

Освіта: у 1998 р. з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Правові аспекти реєстрації прав на землю» (2003 р.).

Відмінник освіти України (2004 р.).

Вчене звання доцента кафедри конституційного та адміністративного права присвоєно у 2012 р.

Сфера наукових досліджень: предмет та система земельного права, правові аспекти реєстрації прав на земельні ділянки, законодавче забезпечення приватизації земельних ділянок, набуття прав на землю, земельні ділянки, правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру України, підстави виникнення земельних правовідносин. Брав участь у розробці проекту Аграрного кодексу України.

 

У 1998-2007 рр. працював на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спочатку асистентом, а з 2003 р. – доцентом кафедри трудового, земельного та екологічного права. Був науковим консультантом (координатором) виконання науково-дослідних робіт Міжнародної громадської організації "Євразійська асоціація правничих шкіл та правників" (2008 р.).  У 2013-2014 рр. доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Із 2008 р. працює в Київському університеті права Національної академії наук України: до 2013 р. – доцентом сектору екологічного права кафедри конституційного та адміністративного права, нині – доцентом кафедри цивільно- та кримінально-правових дисциплін та вченим секретарем.

 

Має 45 друкованих робіт: 31 з яких наукового та 13 навчально-методичного характеру, 1 індивідуальна монографія, розділи у 2 колективних монографіях, у тому числі 14 наукових статей у фахових виданнях, 4 публікації в науково-практичних коментарях. Крім того, були розроблені та використовувались у навчальному процесі в електронному вигляді: Гринько С.В. Робоча програма з курсу «Правові аспекти приватизації земель». – К.: КУП НАНУ, 2009. – 65 с.; Гринько С.В. Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: КУП НАНУ, 2009. – 96 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-5156 від 15.06.2010)).

 

Нагороджений/відзначений: Подякою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за значний вклад у розвиток юридичного факультету, сумлінну працю, активну громадську роботу, успіхи у навчанні (1999 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значний вклад у розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької діяльності (№ 81545); Відмінник освіти України (2004 р.); Подякою судді Конституційного Суду України за підготовку наукового висновку та участь 5 квітня 2005 р. на відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України у висвітленні проблематики у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України (2005 р.); Грамотою Київського університету права НАН України (2008 р.); Подяками Київського університету права НАН України (2008, 2010 рр.).

Основні наукові публікації: Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.; Гринько С.В. Коментар до статей 202 «Державна реєстрація земельних ділянок», 203 «Облік кількості та якості земель» // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3 вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. С. 769-805; Гринько С.В. Правові аспекти оптимізації ведення державного земельного кадастру у контексті єдиної національної автоматизованої кадастрової системи України // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. № 5. – С. 62-73; Гринько С.В. Правові аспекти відмежування реєстрації прав на земельні ділянки та реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні // Право України. – 2009. №3. – С.132-135; Гринько С.В. Основные теоретико-правовые предпосылки формирования понятия основания возникновения земельного правоотношения // Науковий часопис «Університетські наукові записки». – Хмельницький, 2009. – Вип. 1. – С.180-202; Гринько С.В. Розділ 2.5. Правові моделі приватизації земельних ділянок в Україні // Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг. ред. професора Ю.Л. Бошицького. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2009. – С. 254-295; Гринько С.В. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11 лютого 2010 року № 1878-VI: переваги та недоліки нових редакцій // Часопис Київського університету права. – 2010. № 4. – С.236-341; Гринько С.В. Принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні: Нормативно-правовий аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія "Право" / Ред. кол.: Д.О. Мельничук (голова) та ін. К., 2013. Вип. 182. ч. 2. С.78-90.

Досвід практичної роботи:

- повне юридичне забезпечення розробки детального плану території в населеному пункті, відповідна взаємодія з органами місцевого самоврядування, державними органами, проектними та землевпорядними організаціями (2007 р.);

- легалізація прав на земельні ділянки (юридичний супровід приватизації земельних ділянок за «повною» (у порядку відведення) та «скороченою» (раніше наданих у користування) процедурами (2007 р.));

- підготовка науково-практичних висновків щодо використання земельних ділянок за офіційними запитами судової та виконавчої гілок влади (2004-2007, 2012, 2013 рр.);

- захист земельних прав об'єднання громадян співвласників майна реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства в умовах відсутності, знищення, вірогідної підробки установчих документів та відповідної внутрішньої документації підприємств, задіяних у процесі відповідних реорганізацій (2008 р.);

- проведення наукових інтерв'ю в якості наукового консультанта (координатора) виконання науково-дослідних робіт Міжнародної громадської організації «Євразійська асоціація правничих шкіл та правників» (ЕАПШ) (2008 р.);

- юридичне забезпечення зміни цільового призначення земельної ділянки (2012 р.);

- консультування з питань: прибережних захисних смуг, юридичної оцінки незаконності відповідного будівництва, самозахоплення земельних ділянок, правових процедур ремонту доріг у межах населеного пункту, об'єднання земельних ділянок, зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок (2016 р.);

- юридичний супровід вирішення земельно-правових проблем садівничих товариств, пов'язаних з оформленням статутних документів (2016-2017 р.).

Володіє англійською мовою.

Хобі: фотомистецтво (член Всеукраїнської творчої Національної спілки фотохудожників України з 2000 р).

Електронна пошта: sergiygrynko@ukr.net

 

тел.: +38 044 450-21-24


 

Sergiy Grynko

 

Sergiy Grynko was born in Moscow on August 21, 1975.

 

Education and Qualification

2012 - Academic title of Constitutional and Administrative Law Subdepartment Docent at Kiev University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

2003 - Candidate's Degree in Law (PhD) at Kiev National University of Taras Shevchenko. The thesis was defended on legal aspects of registration of rights to land.

1998 - Degree of Law Specialist with honours at Kiev National University of Taras Shevchenko.

 

Work Experience

2018-Present: Academic Secretary of Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Post of Docent of Civil and Criminal Law Disciplines Subdepartment at Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

2013-2014: Post of Docent of Agrarian, Land, and Ecological Law Subdepartment Named After Academician V.Z. Yanchuk at  National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Sergiy Grynko led courses integrating academic study and practical training such as Land Law and Legal Regulation of State Registration of Rights to Land and Land Valuation.

2008-2013: Post of Docent of Ecological Law Sector of Constitutional and Administrative Law Subdepartment at Kiev University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. Sergiy Grynko delivered lectures and led groups during practical studies on following courses: State Registration of Rights to Land, Legal Aspects of Privatization of Land in Ukraine, and Legal Protection of Rights of the Parties to Land Legal Relations. He also performed a work as a curator (tutor) of a few academic groups of students and was familiar with tasks as scientific consultant of the University land law circle as well as an independent university expert reviewer of some land legislation problems.

2008: Scientific consultant (coordinator) on research activities of the International Public Organization 'Eurasian Association of Law Schools and Lawyers' (EALSL).

2003-2007: Post of Docent of Labour, Land and Ecological Law Subdepartment at Kiev National University of Taras Shevchenko Law Department. Sergiy Grynko lectured and taught course on Land Law and several relevant special courses including Land Legal Instruments and State Registration of Rights to Land and Realty, and was a scientific consultant of a number of diploma and master's degree theses. Additionally he carried out unbiased expert's reports on different land law issues under the auspices of the Law Department of Kiev National University of Taras Shevchenko.

1998-2003: Assistant of Labour, Land and Ecological Law Subdepartment at Kiev National University of Taras Shevchenko Law Department. Sergiy Grynko taught case studies and gave tutorials on agrarian law, land law, ecological law, ecological safety law, etc., at the University and took part in drafting of the Agrarian Code of Ukraine.

 

Forty five print publications were issued by Sergiy Grynko, including works of scientific (31) and methodological (13) character, 1 individual monograph, parts in 2 collective monographs, and 14 scientific articles in professional journals. The author contributed to four theoretical and practical annotations; namely, three annotated editions of the Land Code of Ukraine and one of the Civil Code of Ukraine. Two in-house electronic form workbooks on legal aspects of privatization of land in Ukraine and on state registration of rights to land were also used in educational process, the latter having been recommended to higher school students by the Ministry of Education and Science of Ukraine (official letter [# 1/11-5156] of June 15, 2010).

 

Sphere of Interests & Field of Expertise

Subject matter and system of Land law, legal aspects of registration of rights to land parcels; legislative support of privatization of land parcels; acquisition of rights to land and land parcels; legal aspects of land cadastre's optimization in Ukraine; grounds for the origin of land legal relations.

 

Honours

Acknowledgement of thanks by Kiev University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine (2010, 2008). Letter of commendation by Kiev University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine (2008). Acknowledgement of thanks by Judge of the Constitutional Court of Ukraine for making a scientific report and expert participation in public plenary sitting of the Constitutional Court of Ukraine (on 5th April, 2005) in case of examining the constitutionality of Article 92 and Point 6 of Transitional Provisions of the Land Code of Ukraine on the proposal of 51 People's Deputies of Ukraine (2005). High Achiever at Education of Ukraine Medal by the Ministry of Education and Science of Ukraine (2004). Honourable letter of commendation by the Ministry of Education and Science of Ukraine for considerable contribution to development of educational, research, and public education activities (# 81545). Acknowledgement of thanks by the Rector of Kiev National University of Taras Shevchenko for considerable contribution to development of the Law Department, diligent labour, active social work, and academic progress (1999).

 

Knowledge of English language.

 

Key Publications

S. V. Grynko, Legal Aspects of Registration of Rights to Land: Monograph (2004); S. V. Grynko, 'Annotations to Articles 202 "State Registration of Rights to Land" and 203 "Land Quantity and Quality Record"' in V. I. Semchyk (ed), Land Code of Ukraine: Theoretical and Practical Annotation (3rd edn, 2007), pp 769-805; S. V. Grynko, 'Legal Aspects of Land Cadastre's Optimization in the Context of the Unified National Cadastre System of Ukraine' (2008) 5 Ministry of Justice Bulletin 62; S. V. Grynko, 'Legal Aspects of differentiation between Registration of Rights to Land Parcels and Registration of Rights to Realty in Ukraine' (2009) 3 Law of Ukraine 132; S. V. Grynko, 'Basic Theoretical and Legal Prerequisites for Conceptualization of Grounds for the Origin of Land Legal Relations' (2009) 1 University Scientific Transactions Science Journal 180; S. V. Grynko, 'Legal Models of Privatization of Land Parcels in Ukraine' in Yu. L. Boshytskyi (ed), State-legal Regulation in Conditions of Social Relations' Transformation: Monograph (2009), ch 2.5, pp 254-295; S. V. Grynko, 'The Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine “On the State Registration of Interests in Estate and its Limitations” and to Other Legislative Acts of Ukraine” 2010: Advantages and Disadvantages of the Redraft' (2010) 4 Journal of Kiev University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine 236; S.V. Grynko 'Principles of State Registration of Rights to Land in Ukraine: Normative Legal Aspect' (2013) 182 Scientific Bulletin of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Law" Series 78.

 

Practical experience

·         experience of complete (at all stages) legal support for the elaboration of a detailed plan of the territory in the settlement in 2007

·         practical experience related to the legalization of rights to land parcels (full legal support of privatization of land parcels in accordance with so-called full procedure [privatization in order of siting] and reduced procedures [privatization of land parcels used by an applicant]) in 2007

·         preparation of scientific and practical conclusions on the official requests of the judicial and executive branches of the state authority on land law issues in 2004-2007, 2012, 2013

·         experience in protection of land rights of association of citizens – co-owners of the property of a reorganized collective agricultural enterprise under absence, destruction, and probable forgery of constituent instruments and relevant internal documentation of enterprises involved in the process of appropriate reorganizations in 2008

·         experience of carrying out a scientific interview in the capacity of scientific consultant (coordinator) on research activities of the International Public Organization 'Eurasian Association of Law Schools and Lawyers' (EALSL); design and styling of EALSL printing products (including those ones for the events held under the auspices of EALSL) in 2004-2005

·         experience in counselling on coastal protective strips, judicial analysis of illegal construction, self-acquisition of land, legal procedures for repairing roads within a settlement, unification of land parcels, change of the special purpose and functional purpose of land plots in 2016

·         experience of legal support of the solution of land law problems of horticultural societies in 2016-2017

Hobby

Photographic art. Member of The National Society of Photo Artists of Ukraine (NSPAU) since 2000.

 

 

Phone: +38 044 450-21-24

E-mail: sergiygrynko@ukr.net

 

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg