Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
В КУП НАНУ відбулась ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”     31 березня 2011 р. у Київському університеті права НАН України відбулася науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».

     У роботі конференції взяли участь представники цілого ряду навчальних закладів та установ, а також вузів-партнерів університету, зокрема: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Європейська арбітражна палата; Академія адвокатури України; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; Національна академія внутрішніх справ; Національний університет ДПС України; Львівський національний університет імені Івана Франка; Київський університет туризму, економіки і права; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Рівненський інститут КУП НАН України; Київський професійно-педагогічний коледж імені А.Макаренка; Бердичівський коледж промисловості, економіки та права; Коледж Подільського державного аграрного університету; Таращанський агротехнічний коледж тощо.

     З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький, де зокрема зазначив, що вже дванадцятий рік поспіль КУП НАН України проводить конференцію за цією проблематикою, яка і на сьогодні не втрачає свої актуальності, а навпаки набуває гострої потреби у обговоренні цілого ряду проблем у сфері національного законодавства. Для сучасного стану державно-правової дійсності, все, що пов’язано із такими юридичними категоріями та поняттями, як «закон», «законодавство», «законотворчість», «законодавчий процес», «законодавча діяльність» набуває особливої актуальності, що в свою чергу, призводить до пріоритетної уваги юридичної науки в цілому. Сучасний етап розбудови державності в Україні пов’язується із посиленням ролі інтелектуального потенціалу суспільства, що стає визначальною рушійною силою в процесі розбудови економічної, політичної та правової сфери життєдіяльності суспільства. Процес розбудови державно-правових інституцій в Україні знаходиться в умовах трансформації багатьох сфер життєдіяльності суспільства. Це пояснюється поглибленням світових тенденцій глобалізації та міжнародної інтеграції, з однієї сторони, та внутрішніми національними особливостями становлення політичних і економічних традицій розвитку держави, з іншої сторони. На сьогодні стан юридичної науки можливо охарактеризувати як такий, що має досить активний розвиток. Проте наукові дослідження проблематики стану та перспектив розвитку законодавства України мають досить епізодичний та непослідовний характер. В умовах проведення в Україні конституційної та правової реформ, насамперед, доцільно активізувати наукову роботу саме в сфері комплексного вивчення сутнісних та функціональних особливостей законодавства як багатоаспектного явища.

     До учасників конференції з привітальним словом звернувся Голова Європейської арбітражної палати Геннадій Геннадійович Макуха, в якому зокрема зазначав, Законодавство України відіграє ключову роль в процесі ефективного регулювання суспільних відносин, оскільки забезпечує відображення потреб суспільства та держави. Саме якість та ефективність законодавства забезпечують гармонійний розвиток суспільства, надає змогу не допускати появу кризових явищ у різноманітних сферах суспільних відносин та забезпечити послідовність розвитку державності в умовах трансформації більшості сфер життєдіяльності суспільства.

     До учасників конференції з привітальним словом звернулася Тетяна Миколаївна Дорошенко, представник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в якому зокрема зазначила, що основним змістом діяльності класичного університету на сучасному етапі повинно стати формування інноваційного, гуманістичного освітньо-виховного середовища, що, в свою чергу, передбачає фахову глибину і інноваційні технології в системі освіти та науки з метою інтеграції у європейський освітянський простір. Науково-дослідна діяльність є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та реалізується шляхом інтеграції навчально-виховного процесу і науки, проведення різного формату наукових заходів із залученням до участі в них науково-педагогічних працівників та студентської молоді. І підтвердженням цієї тези є саме такий науковий форум, що проводиться Київським університетом права НАН України.

     На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Президента Національної академії наук Украйни Б.Є. Патона, Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України О.С.Онищенко.

     Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

     У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем розвитку національного законодавства, зокрема «Вимоги до якості законодавства та верховенство права (конституційно-правові аспекти)» Савчин М. В. (доцент КУП НАН України); «Правоутворення як об’єкт праворозуміння» Дідич Т.О. (доцент КУП НАН України); «Методологічні підходи до службових творів» Шишка Р.Б. (професор Міжрегіональної фінансово-юридичної академії); «Щодо сучасних підходів використання прав інтелектуальної власності» Загрішева Н.В. (старший викладач КУП НАН України); «Верховний Суд України в системі судів загальної юрисдикції» Оверчук С.В. (доцент Рівненського інституту КУП НАН України); «Актуальні проблеми визначення змісту забезпечення суспільної безпеки» Беззубов Д.О. (викладач Київського професійно-педагогічного коледжу ім.А.Макаренка); «Окремі проблеми удосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України» Тростюк З.А. (доцент КУП НАН України); «Проблеми становлення судової влади в Україні» Короленко М.П. (професор КУП НАН України); «Деякі аспекти багатовекторності інтеграційної політики України» Шумеляк К. (студентка КУП НАН України) та інші.

     Під час роботи конференції проводилися наступні секційні засідання, зокрема
     Секція «Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права»; «Проблеми розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, інформаційного та екологічного законодавства». Керівники секції: Тарас Олегович Дідич, кандидат юридичних наук, доцент; Михайло Васильович Савчин, кандидат юридичних наук, доцент;

     Секція «Проблеми розвитку цивільного та цивільно-процесуального законодавства, трудового, сімейного, міжнародно-правового законодавства та законодавства у сфері інтелектуальної власності», «Проблеми розвитку господарського та господарсько-процесуального законодавства» Керівники секції: Олександр Ілліч Мацегорін, кандидат юридичних наук; Світлана Іванівна Юшина,  кандидат юридичних наук, доцент;

     Секція «Проблеми розвитку кримінального право та кримінально-процесуального законодавства»,  «Міжнародне право. Порівняльне правознавство». Керівники секції: Зоя Аполлінаріївна Тростюк, кандидат юридичних наук, доцент; Марина Олександрівна Дей, кандидат юридичних наук, доцент;

     Секція «Студентське самоврядування у вишах України: досвід, проблеми, перспективи». Керівник  секції – Галина Петрівна Левківська, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи.

     Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

     За результатами роботи конференції, були відзначені і нагородженні ДИПЛОМАМИ за науково-обґрунтоване дослідження проблем національного законодавства студенти, зокрема:
•    Мізецька Олена, студентка Київського університету права НАН України;
•    Чуприна Ольга, студентка Рівненського інституту КУП НАН України;
•    Дубовик Ольга, студентка Академії адвокатури України;
•    Кабашня Анастасія, студентка відділення «Правознавство» Таращанського агротехнічного коледжу;
•    Кулей Гапина та Мотліч Юрій, студенти Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права.

     Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані по провідним установам України.

Оргкомітет конференції
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »