Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Перелік праць ШЕМШУЧЕНКА Ю.С.
 1. Семчик В.І., Шемшученко Ю.С., Бабенко С.Г., Погрібний О.О. Право власності в споживчій кооперації України / За ред. В.І. Семчика. — К.: ІДП НАН України, 1996. — 202 с.
 2. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, В.І. Акуленко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 864 с.
 3. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко. — К., 1997. — 547 с.
 4. Уголовное наказание / Под ред. Ю.С.Шемшученко и др. — Киев-Донецк (Ин-т государства и права НАН Украины, Донецкий ин-т внутренних дел), 1997. — 311 с.
 5. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: "Укр. енцикл.", 1998. - Т. 1: А - Г. 672 с.: іл.
 6. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук. За ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 503 с.
 7. Космічне право України. Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів / За ред. О.О.Негоди та Ю.С.Шемшученка. Упорядники: О.В.Бєглий, А.І.Дмитрієв. — К.: Ін-Юре, 1998. — 216 с.
 8. Ядерне законодавство. Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 608 с.
 9. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: "Укр. енцикл.", 1999. - Т. 2: Д - Й. 744 с.: іл.
 10. Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження (Творча спадщина родини Маркевичів): Матеріали наук. конф. (28-29 травня м. Глухів Сумської обл.) / За ред. Ю.С.Шемшученка. — Київ: Ін Юре, 1999. — 234 с.
 11. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник. Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, Я.М.Шевченко. — К., 1999.
 12. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. — К., 1999. — 368 с. (Співавтори: д.ю.н. В.Ф.Погорілко, к.ю.н. М.І.Ставнійчук).
 13. Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Екологічний контроль: питання теорії і практики. — К., 1999.
 14. Шемшученко Ю.С., Римаренко Ю.І. Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література.— К., 1999.
 15. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. — К., 2000. — Випуск 1. — 208 с.
 16. Конституція незалежної України. Навчальний посібник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Ф.Погорілка. — К., 2000.
 17. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. - К.: Юрінком Інтер, 2000. — 640 с.
 18. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. – 656 с.
 19. Дмитрієв А.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум / А.І.Дмитрієв, А.С.Мацко, В.І.Муравйов; Відп.ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський.- К.:Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 20. Космічне право України: Збірник нац. і міжнар. правових актів. / Упоряд. : І.П. Андрушко, О.В. Бєглий; Відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. — 3-тє вид., переробл. та допов. — К., Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
 21. Космічне законодавство країн світу: Тематичне зібрання (російською та англійською мовами).- Том 1. Загальні питання космічної діяльності. Державне регулювання / Відп. ред. Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко — К.: Атіка, 2001. — 448 с.
 22. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 1 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 512 с. (ч. І — С.1— 512; ч. ІІ — С. 513—1012).
 23. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 2 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 500 с. (ч. І — С. 1—512; ч. ІІ — С. 513—1012).
 24. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 3 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 486 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 25. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 4 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 286 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 26. Юридична енциклопедія. В 6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова колегії) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”, 2001. - Т. 3: К - М, 792 с.
 27. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Упорядники: В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. редактори В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.
 28. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 2: Історія держави і права України: Руська Правда / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. Омельченко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 592 c.
 29. Український правничий альманах / Упор.: С. Бобровнік, В. Державін, Ю. Дорошенко, А. Іщенко, Р. Калюжний. За заг. ред. акад. Ю. Шемшученка - К.: Київське правниче товариство, 2002.-304 с.
 30. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 31. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 4: Конституційне (державне) право / Упорядники: В. Ф. Погорілко, О. В. Батанов, В. Л. Федоренко; відп. редактор В. Ф. Погорілко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 32. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 33. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2002. — Т. 4: Н - П. — 720 с.: іл.
 34. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2003. — Т. 5: П - С. — 736 c.: іл.
 35. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2004. — Т. 6: Т - Я. — 768 c.: іл.
 36. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне право. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 616 с.
 37. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 8: Міжнародне право. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 568 с.
 38. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична наука радянської доби. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.
 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg