Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

 

В. Г. Чепінога

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

 

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

 

Київ
Юрінком Інтер
2003

ББК 65.01я73
    Ч-44

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист № 14/18. 2-2475 від 27 грудня 2002 року)

      Pецензенти:
     Єщенко П. С., доктор економічних наук, професор (Київський національний університет ім. Т. Шевченка);
     Колот А. М., доктор економічних наук, професор (Київський національний економічний університет)

     Чепінога В. Г.
     Основи економічної теорії: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 456 с.

     ISВN 966-667-085-2

     У посібнику на сучасному науковому рівні розглянуто загальні закономірності функціонування ринкової економіки, проблеми трансформації командної економіки в ринкову. Розкрито цілісну систему знань з основ ринкової економіки, механізм її формування у постсоціалістичних країнах, що перебувають у перехідному періоді. Зроблено спробу врахувати особливості викладання сучасної економічної теорії для студентів-правознавців на основі багаторічного досвіду викладання цього курсу на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ББК 65.01я73

ISВN 966-667-085-2

© Чепінога В. Г., 2003
© Художнє оформлення
Юрінком Інтер, 2003

Понад 10 років Україна функціонує як незалежна краща. Здобуття незалежності поставило перед нею нові, надзвичайно складні завдання. Україна прагне увійти в число високорозвинутих цивілізованих країн світу, тож одне з найскладніших серед цих завдань — формування високоефективної соціальне орієнтованої економіки. Як свідчить світова практика, в сучасних умовах вимогам такої системи найповніше відповідає ринкова економіка, яка, за висловом У. Черчіля, є недосконалою, але всі інші системи ще гірші.
     Трансформація командної системи, що її Україна дістала у спадок від Радянського Союзу, в ринкову — багато-аспектний процес. Це — радикальне формування відносин власності, всебічна демонстрація господарського життя, глибока структурна перебудова економіки, створення демократичних ринкових важелів регулювання економічних процесів. Одним із важливих чинників успішної реалізації цих складних проблем є творча активність учасників економічної діяльності, що спирається на знання її закономірностей. Висвітленню останніх і присвячено цей навчальний посібник, що підготовлений відповідно до програми курсу «Основи економічної теорії», визначеної Міністерством освіти і науки України для студентів неекономічних спеціальностей.
     Структура посібника передбачає висвітлення загальних проблем економічного розвитку в тісному взаємозв'язку з практикою як ринкової, так і перехідної економіки. У першому розділі висвітлюються загальні основи економічного розвитку, поняття економічної системи, рушійні сили економічної діяльності, форми організації суспільного виробництва, виникнення і суть грошей. Тут само розглядаються фундаментальні поняття ринкової економіки: ринок, його інфраструктура, механізм саморегулювання, необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки, аналізується природа перехідної економіки та її особливості в Україні.
     Другий розділ присвячено розгляду проблем мікроекономіки. Розкривається природа підприємництва, умови його здійснення, аналізується підприємство як первинна ланка економіки, його організаційно-правові форми, з'ясовується природа капіталу, особливості його руху. Розкривається суть соціально-трудових відносин, поняття і організація заробітної плати, аналізуються витрати виробництва і прибуток, основні моделі формування цін і особливості підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі.
     У третьому розділі висвітлюються проблеми макроекономіки. Аналізуються основні макроекономічні показники, сукупний попит і сукупна пропозиція, споживання та інвестиції. Розкривається природа грошового обігу, фінансово-кредитний механізм, проблеми економічного зростання і макроекономічної нестабільності, суть і напрями соціального прогресу.
     Остання частина посібника присвячена висвітленню проблем розвитку світового господарства в сучасних умовах. Розкривається поняття світового господарства, основні форми світогосподарських зв'язків, зокрема світові валютно-кредитні відносини. З'ясовується природа такого нового явища сучасного світу, як економічна глобалізація, її напрями та наслідки.
     Розкриваючи систему знань з сучасної ринкової економіки, автор прагнув поєднати фундаментальні положення теорії ринкової економіки з тими процесами, що відбуваються у сфері економічного життя країн, які стали на шлях трансформації командної економіки в ринкову, необхідність і специфіку економічних реформ, що здійснюються у процесі такої трансформації. Особливістю посібника є й те, що автор прагнув показати взаємодію економічних процесів з тими законодавчими та нормативними актами, що здійснюють правове регулювання господарського життя. Такий підхід, на думку автора, сприятиме формуванню економічного мислення студентів зі спеціальності «Правознавство».

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg