Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник
 

 

Володимир Кузнєцов

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
(Навчальний посібник)

 

 

 

Київ
ВД «Стилос»
ПЦ «Фоліант»
2003

ББК 67.1(0)+87.666.7
К 89

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту держави і права
(Протокол № 1 від 27 серпня 2002 р.)

Редактор Г.П.Педай

Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія та сучасність: Навчальний посібник. — К.: ВД «Стилос»: ПІД «Фоліант», 2003. — 382 с.

ISВN 966-8474-05-8

     Посібник відображає еволюцію розуміння права з часів античності до кінця XX ст. В ньому також викладені деякі важливі для вдосконалення української правової системи напрямки англоамериканської філософії права (правовий позитивізм, натуралізм, реалізм, критицизм, фемінізм, економізм, постмодернізм).
     Основний текст доповнено фрагментами з праць з філософії права, які мало відомі українському читачеві.
     Книжка розрахована на студентів, викладачів, правознавців і практиків-юристів, вона буде корисною і для законодавців, державних службовців, усіх, хто цікавиться філософсько-правовими проблемами.

ББК 67.1(0)+87.666.7

© В.І.Кузнєцов, 2003
© ВД «Стилос», ПІД «Фоліант»,
видання, 2003

ISВN 966-8474-05-8

Цей навчальний посібник написано на основі курсу лекцій з філософії права, прочитаного автором у Київському університеті права в 2000-2002 pp.
     Філософія права відносно молода навчальна дисципліна в українських навчальних закладах, тому незначна кількість посібників, надрукованих в Україні, звичайно, не охоплює її широке проблемне поле. Особливо це стосується англомовної філософії права XX ст. Мета автора - ознайомити читача з її історією й сучасним станом, деякими основними поняттями та ідеями, головними дійовими особами та актуальними проблемами.
     Автор ніскільки не претендує на аналіз усього розмаїття англомовної філософії права, та це, напевно, й неможливо в одній книжці. Його мета - лише загальна й схематична характеристика змісту її провідних ідей у контексті їх виникнення.
     Увага автора до філософсько-правових ідей, тем і проблем англомовної філософії права продиктована передусім браком їхнього більш-менш розгорнутого аналізу в наявних вітчизняних підручниках і посібниках з філософії права. Автор зосередився насамперед на тих філософсько-правових концепціях, які спричиняли палкі суперечки правознавців, стимулюючи тим самим розвиток права.
     Філософію права автор розглядає як своєрідний прикордонний простір між філософією і правом. Ця наукова дисципліна має принаймні чотири основних взаємозалежних завдання: розуміння, обґрунтування, оцінка й критика права. Зважаючи на це, автор трактує історію філософії права як багатоплановий процес виникнення, обґрунтування, критики, удосконалення й занепаду різних моделей розуміння права. Кожна з них, описуючи окремі правові відносини та явища, розширює притаманне їй бачення на все право й неодмінно декларує цілковите чи часткове заперечення інших моделей права. Автор виходить із того, що моделі права, які часто видаються несумісними й навіть протилежними, можна тлумачити як такі, що доповнюють одна одну в межах розуміння права як складної системи, котра охоплює різноманітні підсистеми. Проаналізовані з такого погляду й викладені в посібнику моделі різних аспектів і підсистем права можуть посісти своє місце в межах майбутнього єдиного загального розуміння права.
     Основний текст посібника доповнюють фрагменти окремих праць із філософії права, де слово переважно належить провідним правознавцям і філософам права. Автор сподівається, що ці фрагменти стануть додатковим поштовхом для ознайомлення читача з цілісними правовими концепціями, де він зможе осягнути всю оригінальність і глибину філософсько-правових ідей і відчути справжню інтелектуальну насолоду. Саме в цих працях всебічно висвітлюються вічні проблеми справедливості, законності, добра, самореалізації особистості, моральності, відповідальності тощо.
     Автор щиро вдячний організаціям, їхнім керівникам і колегам, завдяки підтримці яких підготовлено цей посібник: Програмі США академічних обмінів ім. В.Фулбрайта, директорові її Українського відділення професору М.Богачевській-Хомяк (Martha Bohachevsky-Chomiak), співробітникам кафедри суспільних дисциплін Київського університету права, відділу логіки й методології науки Інституту філософії НАН України ім. Г.С.Сковороди, Школі права університету Мічигану США.      Автор вдячний за рецензування проекту, внаслідок реалізації якого підготовлений цей посібник, професорам В.Муравйову (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), Б.Біксу (Brian Віх, Quinnipiac College School of Law), Н.Даксбері (Neil Duxbury, The University of Manchester), Г.Локу (Graham Lock, Leiden and Oxford University), Д.Латтерсону (Dennis Patterson, Rutgers University School of Law), А.Саксу, Дж.Сніду (Arthur Sacks and Joseph Sneed, Colorado School of Mines), Н.Сіммондсу (Neil Simmonds, Corpus Christi College).
     Особливо автор вдячний колегам, обговорення з якими проблем філософії права наштовхнуло його на плідні пошукові ідеї: доценту, кандидату юридичних наук С.Бобровник, заслуженому юристові України, кандидату юридичних наук А.Дмитрієву, професорові, доктору філософських наук С.Кримському, кандидату філософських наук В.Лісовому, професору В.Глісону (William Gleason, Foreign Service Institute), професорам Ф.Соуперу (Philip Soper), Р.Лемперту (Richard Lempert) і Д.Рігану (Donald Regan) зі Школи права університету Мічигану.      Вихід у світ цього посібника був би неможливий без допомоги й порад редактора Г.Педая (Київський університет права).
     Природно, що за всі вади посібника відповідає автор, а не названі персони й організації.
     Зауваження й побажання прошу висилати на адресу: vlad-kuz@vms .kiev.ua.
     Працюючи над підручником, автор користувався працями, які названі в списку літератури наприкінці книжки під рубрикою «Передмова».

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg