Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. Посіб. для підготов, до іспитів.
 

І. В. Гора,
А. В. Іщенко, В. А. Колесник

 

КРИМІНАЛІСТИКА

Посібник для підготовки до іспитів

Видання 2-е,
доповнене та перероблене

 

 

 

Київ
Видавець ПАЛИВОДА А. В.
2004

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

ББК 67.52я73
     Г67

     Автори:
     ГОРА Ірина Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент;
     ІЩЕНКО Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор;
     КОЛЕСНИК Валерій Аркадійович, кандидат юридичних наук, доцент.

     Рецензенти:
     В.П. Бахін, доктор юридичних наук, професор;
     О.І. Ізотов, кандидат юридичних наук, доцент.

 

     Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А.
     Криміналістика:
Посіб. для підготов, до іспитів. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2004. - 236 с.

ISВN 966-8037-28-6

     У посібнику подано короткі змістовні найбільш типові відповіді на питання, що виносяться на іспити з криміналістики у вищих юридичних навчальних закладах. Охоплено переважну більшість тем з розділів "Теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика" та "Методика розслідування злочинів" у відповідності до типових програм дисципліни.
     Видання рекомендовано для студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих юридичних закладів освіти і правових факультетів, а також практичних працівників у галузі криміналістики.

     Друкується в авторській редакції.

 

ББК 67.52я73

 

© Гора І. В., Іщенко А. В.,
Колесник В. А., 2004 р.
©Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2004
© Дизайн та макет обкладинки -
художник Лада Холошо, 2004

ISВN - 966-8037-28-6

ПЕРЕДМОВА

 

У вирішенні завдань протидії злочинності активну й важливу роль відіграють юридичні науки і серед них - криміналістика, яка виступає на передньому рубежі боротьби зі злочинністю.
     Без знань положень, що розробляються криміналістикою, не можна уявити діяльності осіб, котрі виявляють й розкривають злочин, розслідують кримінальну справу, проводять судовий розгляд справи чи стоять на захисті прав учасників кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є професійно орієнтованою і обов'язковою для вивчення у вищих навчальних закладах та факультетах юридичного профілю. Актуальність вивчення курсу криміналістики зумовлена вимогами сучасної практики роботи оперативних, експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів, судових експертних установ та суду, необхідністю більш широкого впровадження новітніх і перевірених часом методів та засобів криміналістики у діяльність правоохоронних органів України.
     Традиційно в більшості вищих навчальних закладів система курсу криміналістики як навчальної дисципліни вміщує чотири розділи: "Вступ і теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика", "Методика розслідування злочинів". У більшості випадків майбутні фахівці в галузі права криміналістику вивчають протягом двох семестрів. За підсумками вивчення перших двох розділів складають залік, а за результатами вивчення дисципліни - курсовий іспит. В окремих відомчих навчальних закладах з метою поглибленого вивчення певних тем додатково введено спеціалізований курс криміналістики, що орієнтований на фахові потреби випускників.
     Пропоноване навчальне видання містить перелік основних і найбільш характерних запитань та коротких, зле змістовних відповідей на них з кожної теми за чотирма Розділами криміналістики. Такі, чи близькі за змістом до сформульованих у посібнику, запитання ставлять перед студентами й слухачами на заліках та іспитах, а також включають до питань семінарських та практичних занять з дисципліни. Пропоновані відповіді не претендують на абсолютну повноту й усебічність розкриття кожного питання, тому що для цього необхідно звернутися до передбаченої програмами з криміналістики, планами семінарських і практичних занять і рекомендованої викладачем під час читання лекцій навчальної, наукової та іншої літератури. Проте систематизований виклад коротких відповідей на основні запитання, що дають можливість перевірити цілісне засвоєння навчального матеріалу, буде своєрідним опорним конспектом під час підготовки до заліку й іспиту з криміналістики. Водночас, такий посібник може слугувати засобом для самоконтролю рівня засвоєння окремих тем протягом навчання.
     До кожного розділу нашого видання подається перелік рекомендованої для вивчення лише навчальної літератури - підручників і посібників, які підготовлені фахівцями провідних юридичних навчальних закладів України, Росії та Білорусі, що вийшли з друку останніми роками. Обмеженість такого переліку не означає нехтування інших подібних видань, а зумовлена лише доступністю вказаних джерел для широкого загалу студентської аудиторії та певною єдністю думок авторів посібника й авторських колективів рекомендованих підручників із більшості проблемних питань криміналістики.

Автори

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg