Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Трудове право України: Академ. курс: Підруч. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.
 

Серія виходить з 1997 року

ЕКОНОМІКА
ФІНАНСИ
ПРАВО

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

 

ТРУДОВЕ ПРАВО
УКРАЇНИ

 

АКАДЕМІЧНИЙ КУРС
Підручник

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України

За загальною редакцією
доктора юридичних наук Н. М. Хуторян

 

Київ
"Видавництво А.С.К."
2004

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

ББК 67.9(4УКР)305я73
     Т 78

Затверджено
Міністерством освіти і науки України як підручник
для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
(Лист № 1/11-4045 від 23.09.2003)

Авторський колектив:

Бабаскін А. Ю., кандидат юридичних наук — §3 і §4 розділу 7;
Баранюк Ю. В., кандидат юридичних наук — розділи 4, 9;
Дріжчана С. В., кандидат юридичних наук — розділи 3, 11;
Зуб І. В., кандидат юридичних наук — §1 і §2 розділу 7, розділ 10;
Карпенко Д. О., кандидат юридичних наук — розділи 1, 2, 5, 8, 13;
Стадник М. П., кандидат юридичних наук — розділи 6, 15, 16;
Хуторян Н. М., доктор юридичних наук — передмова, розділи 12, 14

Рецензенти: Л.І. Лазор, доктор юридичних наук, професор;
                    А.Р. Мацюк, доктор юридичних наук, професор.

     Трудове право України: Академ. курс: Підруч. /А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана та ін.; За заг. ред. Н. М. Хуторян. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с. — (Економіка. Фінанси. Право).

ISВN 966-319-069-8.

     У підручнику по-новому розглянуто теоретичні і практичні проблеми загальної та особливої частин курсу, які мають важливе значення в умовах ринкового господарювання. На підставі аналізу найновіших нормативно-правових актів про працю і практики їх застосування подано проблемні положення і шляхи їх вирішення. Основна мета підручника — зорієнтувати студентів, аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також тих, кого цікавлять питання правового регулювання праці, на вивчення і творче застосування правових норм про працю в сучасних умовах правотворення української державності та підготовки нового Трудового кодексу України.
     Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також працівників органів державної влади й управління, юристів. Буде корисним усім, кого цікавлять питання правового регулювання праці.

ББК 67.9(4УКР)305я73

ISВN 966-319-069-8

© А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Баранюк, С. В. Дріжчана,
І. В. Зуб, Д. О. Карпенко, М. П. Стадник,
Н. М. Хуторян, 2003
© П. С. Починок, художнє оформлення, 2004
© «Видавництво А.С.К.», 2004

ПЕРЕДМОВА

 

Трудове право України як провідна галузь єдиної системи національного права України має за мету регулювання трудових відносин працівників (робітників і службовців), котрі працюють на підприємстві, в установі, організації, а також у фізичної особи на підставі трудового договору.
     Сучасний період розвитку трудового права України характеризується динамізмом, який обумовлений переходом до ринкової економіки, прийняттям Конституції України, де вперше наголошено, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, в якій визначається і діє принцип верховенства права (статті 1 і 7 Конституції України).
     Усе зазначене вимагає від кожного громадянина України й особливо від студентів-правознавців сумлінного вивчення новітніх норм трудового законодавства, практики його застосування, а також досягнень науки національного трудового права в поєднанні з досвідом міжнародно-правового регулювання праці.
     З цією метою правознавці повинні:
     а) мати чітке уявлення: про значення, місце і роль трудового права в регулюванні суспільно-трудозих відносин; про виробничі і захисні функції трудового права; про взаємозв'язок трудового права з іншими галузями права;
     б) знати: коло суспільних відносин, що належать до сфери регулювання трудового права; джерела законодавства України про працю; головну мету норм трудового законодавства;
     в) уміти: розрізняти відносини, що регулюються трудовим правом, і відносини, які регулюються іншими галузями права, й давати правову оцінку такому розмежуванню; приймати юридично грамотні та обґрунтовані рішення щодо реалізації норм трудового права в практичній діяльності; пропагувати законодавство України про працю для прискорення побудови України як правової держави.
     На досягнення зазначеного і спрямовано цей підручник, матеріал якого сприятиме оперативному й творчому опануванню теорії та чинного трудового законодавства і правильному застосуванню набутих знань у практичній діяльності.
     За роки незалежності України підготовлено чимало підручників та посібників, у яких або з традиційних, класичних позицій, або по-новому, оригінально, з використанням міжнародно-правового досвіду, викладено теоретичні положення трудового права та норми чинного трудового законодавства. Так, заслуговує на увагу підручник В. І. Прокопенка «Трудове право України» (Харків, 1998 р.), підручник Н. Б. Болотіної і Г. І. Чанишевої «Трудове право України» (Київ, 2000 р.), посібник Д.О.Карпенка «Основи трудового права України» (Київ, 2003 р.), посібник П. Д. Пилипенка «Трудове право України» (Львів, 1996 р.) та інших. Проте теорія трудового права постійно розвивається, а трудове законодавство змінюється в процесі проведення його реформування, що нині здійснюється.
     У зв'язку з цим при підготовці підручника автори прагнули відобразити як нові досягнення в розвитку теорії трудового права, так і ті зміни, які сталися в правовому регулюванні трудових відносин у чинному законодавстві.
     У підручнику при розкритті тих чи інших питань в міру необхідності використано порівняльний аналіз трудового законодавства України з міжнародними нормами та зарубіжним законодавством високорозвинених країн та країн СНД. Крім того, особливістю цього підручника є те, що його автори прагнули познайомити читачів, перш за все студентів, і з тими проблемними питаннями, які виникають у теорії та в процесі застосування чинного трудового законодавства. Саме тому підручник може бути використаний не лише при вивченні курсу «Трудове право України», а й при читанні лекцій з курсу «Проблеми трудового права України».

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg