Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35.
 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ № 35
 

Держава і право
Юридичні
і політичні
науки

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ

  2007

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 

Редакційна колегія

Ю. С. Шемшученко - академік НАН України,доктор юридичних наук, іноземний член Російської Академії наук (голова редколегії)
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В. І. Акуленко - доктор юридичних наук
В. Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
В. С. Журавский - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
А. А. Коваленко - доктор політичних наук
Н. Р. Малишева - доктор юридичних наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
І. Г. Оніщенко - доктор політичних наук
Н. М. Оніщенко - доктор юридичних наук
М. В. Оніщук - кандидат юридичних наук
Н. М. Пархоменко - кандидат юридичних наук
В. І. Семчик - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
В. Ф. Сіренко - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
О. Ф. Скрипник - доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
Н. М. Хуторян - доктор юридичних наук
В. В. Цвєтков - доктор юридичних наук член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук
Л. Є. - Шкляр, доктор політичних наук

     Д 35.Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Випуск 35. - К.:Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007.- 752 с.

   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління. адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, криміналогії, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
   Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.

Зміст
Розділ 1.    Теорія держави і права

Плавич В.П. Сучасні проблеми формування та розвитку нової парадигми права
Пархоменко Н.М. Теоретичні засади класифікації джерел права
Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість: історико-правовий стан дослідження
Лощихін О.М.Тенденції розвитку економічних функцій сучасної держави та шляхи вдосконалення механізму їх реалізації
Ладиченко В.В.Функціональна детермінованість ефективної державної влади
Христова Г.О., Гайдамака І.О. Історія формування та особливості сучасного розуміння нормативно-правового акта
Ковальчук В.Б. До питання про державний суверенитет та легітимність державної влади в політико-правовій концепції Нікколо Макіавеллі та Жана Бодена
Прокопов Д.Є. Права людини і теорія конституціоналізму С.Котляревського
Дмитрієнко І.В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства
Власов А.В. Соціальна спрямованість правової діяльності органів внутрішніх справ
Паламарчук О.С. Розвиток судової справи в Україні (теоретико-правові дослідження)
Курочкіна Н.М. Інтуїтивне право та підсвідомість: поняття та співвідношення
Плавич С.В. Правотворення, правотворчість та законотворчість: проблема співвідношення
Опольська Н.М. Механізм забезпечення прав і свобод дитини
Васецький В.Ю. Проблеми співвідношення нормативно-правових і прецедентно-правових засад в англосаксонській та романо-германській правових системах
Сердюк О.В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі

 

Розділ 2.Історія держави і права

Кузьменко В.Б. Нормативно-правова регламентація мови судочинства в Українськкій РСР у 1920-1930-х роках
Мазурок І.О. Правові основи діяльності регентського комісаріату Підкарпаття у 1939-1944 рр.
Тимощук О.О. Автономістські традиції у давній історії Вспанської держави

 

Розділ 3. Конституційне право

Журавський В.С. Проблеми у сфері благодійництва, що перешкоджають її розвитку
Рудик П.А. Декларація про державний суверенитет України - початок новітнього конституціоналізму в Україні
Кафарський В.І. Парламентська опозиція: проблеми правового регулювання в умовах переходу до парламентсько-президенської форми управління
Федоренко В.Л. Принципи системи конституційного права України (до постановки проблеми)
Гладуняк І.В. Реалізація державної політики у сфері національної безпеки як умова ефективності функціонуванню механізму політичного управління
Сухонос В.В. Зовнішнє вираження і реалізація функцій прокуратури
Бабенко К.А. Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права
Савчин М.М. Конституційні засади демократичного ладу та верховенство права
Прокопов Д.Є. Психологічна теорія права в контексті проблеми співвідношення інтухтивного та позитивного права (Л.Петражицький)
Чистоколяний Я.В. Поняття і принципи форм безпосередньої демократії в Україні
Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні
Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні сбори в Україні
Семикрас В.В. Народний суверенітет - основа організації державної влади в Україні
Нестеренко О.В., Ткаченко Є.В. Забезпечення мовних прав - гарантія права на досту до інформації
Удовенко К.В. Правове забезпечення розроблення та реалізації муніципальних програм
Хонда М.П. Поняття столиці України - міста Київа та його конституціонно-правового статусу
Подима Я.В. Конституційно-правовий принцип єдиного громадянства України
Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства
Лагодієнко О.В. Нормативно-юридичне закріплення основних елементів держави: конституційно-правовий аспект

 

Розділ 4. Адміністративне право

Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб№єктів права власності
Кузенко Л.В. Методи контролю органів державної податкової служби України: правовий аналіз та шляхи вдосконалення
Стороженко О.М. Теоретичні проблеми визначення поняття кваліфікації адміністративного делікту
Глущенко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності
Тимченко Л.Л. Призначення покарання за злочин у сфері використання пластикових платжних засобів
Шудріков В.М. Юридична відповідальність осіб, які порушують правила огляду транспортних засобів
Сквірський І.О. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення

 

Розділ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Кучеренко І.М. Історія винвкнення юридичних осіб публічного права
Сонюк В.А. Про предмет, систему та джерела інвестиційного права
Прилипко С.М. Створення соціальної держави як умова реалізації конституціного права на соціальне забезпечення
Плахіна І.В. До питання про визначення організаційно-правової форми фондової біржи
Пашутін Є.В. Способи отримання інформації акціонером та їх захист
Мирославський С.В. Колізії при застосуванні законодавства про вексельний обіг та шляхи їх подалання
Співак М.В. Момент виникнення та припинення особистих немайнових прав
Макогон О.В. Правовий захист працівників-мігрантів-громадян України
Кондратьєва Н.М. Правове регулювання здійснення права спільної часткової власності на майно за цивільним та земельним кодексами
Івченко Т.В. Комерційна таємниця: деякі питання охорони, захисту та цивільно-правової відповідальності
Єсауленко Н.В. Проблеми спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю
Назаров Д.В. Трудова правосуб"єктність молоді
Гапало С.Ю. До питання кваліфікації господарсько-правових санкцій
Колеснік-Омельченко Т.В. Розвиток законодавства України про пенсійне забезпечення за вислугу років педагогічних працівників
Кравченко С.С. Окремі аспекти співвідношення понять права участі у товаристві та корпоративних прав
Джавадов И.А. Рассмотрение земельных споров: теория и основы практики регулирования по законодательству Украины, Росийской Федерации и Азербайджана
Скоропис О.М. Деякі проблеми правового регулювання ліквідації об"єднань громадян
Нечипуренко О.М. Договір перевезення пасажира
Рябченко Ю.Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів
Боєва О.С. Деякі аспекти реалізації права на працю: огляд трудового законодавства країн Латинської Америки
Валецька О.В. Визначення принципів інституту заробітної плати в сучасних умовах
Заліско А.В. Право на розпорядження майном споживчого товариства
Шумило Н.М. Загальна характеристика правової природи неспроможності (банкрутства) за законодавством України

 

Розділ 6. Банківське та фінансове право

Чернадчук В.Д. Суспільно-територіальні утворення як суб'єкти бюджетних правовідносин
Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні
Василенко Ю.В. Правові підстави застосування процедури санації до банківської установи
Паньків С.П. Діяльність Рахункової палати України у контексті конституційних змін
Піддубна Д.В. Здійснення державними органами повноважень у сфері обліку платників податків та обліку надходжень податків

 

Розділ 7. Земельне, аграрне та екологічне право

Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект
Палехов Д.О. Принципи стратегічної екологічної оцінки

 

Розділ 8. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Шелухін М.Л. Поняття зовнішеіх і внутрішніх загроз кримінологічної безпеки на транспорті
Сабадаш В.П. Способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Денисов С.В., Жукова Т.С. Італійська модель запобігання злочинності молоді
Шеховцева Л.І. Розмежування злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання, від деяких суміжних складів злочинів
Бринзанська О.В. Правосуддя як об"єкт злочинів, що посягають на діяльність установ кримінально-виконавчої системи
Дзюба Ю.П. Офіційний документ як предмет злочину, передбаченого ст.357 КК України
Міщенко С.Г. Поняття та зміст кримінальної юстиції
Штурмак О.Л. Належність доказів у кримінальному судочинстві
Денісова Г.В. Обставини, що викликають сумнів в об№єктивності судді, як підстава для його відводу в кримінальному процесі України
Лідовець Т.М. Особливості забезпечення безпеки безпомічних потерпілих у кримінальному судочинстві України
Гаращук М.В. Кримінологічна характеристика особистості злочинця: клото, лахесіс
Косець Д.В. Строки перегляду судових рішень у зв"язку з фальсифікацією доказів
Проценко М.В. Поняття ознак приховування злочину як проблемне питання криміналістики

 

Розділ 9. Міжнародне право і порівняльне законодавство

Дір І.Ю., Макаруха З.М. Правові аспекти становлення "простору свободи. безпеки та юстиції" у розширеному ЄС
Перепадя О.В. Актуальні питання теорії міжнародного митного права
Герасимов Р.О. Принцип убезпечення цивільної авіації у доктрині і практиці міжнародного права
Пода Т.О. Проблема підготовки участі України в процедурах врегулювання міжнародних суперечок СОТ у статусі країни. що розвиваються..
Водянніков О.Ю. Питання співвідношення податкових і торгівельних режимів у міжнародному праві
Кулик М.З. Шляхи вирішення проблеми розмежування морських просторів України
Кофман Б.Я. Международные избирательные стандарты: теоретические подходы к дефинитивному определению
Лук"янець В.С. Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття конкуренції в праві ЄС

 

Розділ 10. Політичні науки

Куташев І.В. Концепції державності у політичній думці другої половини XVII - початку XVIIIст
Чижова О.М. Прагматизм як результат процесу соціалізації
Ярошенко В.М. Утвердження громадянськості особи в умовах демократичної трансформації сучасного українського суспільства
Узун Ю.В. "Центр-переферійні" відносини як категорія сучасної геокультури
Павлов О.І. Сільські території як об"єкт політики
Морозова О.О. Історичні передумови становлення політичної культури молодого покоління в Україні
Морозов О.Л. Державна політика США у сфері інформаційної безпеки у галузі телекомунікацій
Лясота Л.І. Політичний аналіз і прогнозування в Україні: методологічні аспекти становлення і розвитку
Коч С.В. Особливості процесу символізації суспільно-політичної сфери
Корж А.В. Рідна мова як засіб пізнання світу
Гладуняк І.В. Актуальні проблеми забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики
Вітман К.М. Порівняльний аналіз мовної політики в Естонії та Латвії
Чеботок Н.В. Витоки та розвиток інституту національно-персональної автономії
Коврик Л.І. Деякі аспекти центральноазійської стратегії Російської Федерації в нових геополітичних реаліях
Мамонтов І.О. Міжнародно-правові аспекти боротьби збройних формувань українського національно-визвольного руху у 1940-1950-х роках
Скуратовський Ю.М. Конкурентні партійні системи: основні властивості та перспективи становлення в Україні
Мучник О.А. Плюралізм в юдаїзмі: спроба політологічного осмислення
Нагорняк М.М.  Т.Масарик про місце політичних партій у коаліційній системі правління

 

Розділ 11. Рецензії

Хуторян Н.М. Актуальне дослідження із сучасних проблем права соціального забезпечення
Кресіна І.О. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ
Коваленко В.В. Фундаментальне дослідження системи прав і свобод людини та громодянина
Шуба О.В. Концептуальний аналіз конституційно-правових основ демократизації політичної системи України

 

Розділ 12. Сторінки пам"яті

Тодика Юрій Миколайович

До відома авторів

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg