Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36.
 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ № 36
 

Держава і право
Юридичні
і політичні
науки

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ

  2007

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

 

Редакційна колегія

Ю. С. Шемшученко - академік НАН України,доктор юридичних наук, іноземний член Російської Академії наук (голова редколегії)
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В. І. Акуленко - доктор юридичних наук
В. Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
В. С. Журавский - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
А. А. Коваленко - доктор політичних наук
Н. Р. Малишева - доктор юридичних наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
І. Г. Оніщенко - доктор політичних наук
Н. М. Оніщенко - доктор юридичних наук
М. В. Оніщук - кандидат юридичних наук
Н. М. Пархоменко - кандидат юридичних наук
В. І. Семчик - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
В. Ф. Сіренко - доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України
О. Ф. Скрипник - доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
Н. М. Хуторян - доктор юридичних наук
В. В. Цвєтков - доктор юридичних наук член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук
Л. Є. - Шкляр, доктор політичних наук

     Д 36.Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
Випуск 36. - К.:Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007.- 752 с.

   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління. адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, криміналогії, кримінального і кримінально-процесуального права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.
   Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.

Зміст

Розділ 1.
    Теорія держави і права

Оніщенко Н.М. Плюралізм сучасного праворозуміння та визначень національних правових систем
Тимошенко В.І. Мотивація правової поведінки
Ладиченко В.В. Функціональний підхід до розуміння держави: питання про дотримання інтересів особистості
Копієвська О.Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики
Дзейко Ж.О. Нормативне регулювання застосування правил і засобів законодавчої техніки в Україні: теоретичні та практичні аспекти
Кельман М.С. Єдність переривчастості і безперервності в розвитку науки про державу і право
Дмитрієнко Ю.М. Українська правова свідомість як джерело правової поведінки особистості
Антоненко М.І. Організаційно-правові основи діяльності Ради керівників областей України і Російської Федерації
Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П.Бурд"є
Завальна Ж.В. Договірна форма врегулювання конфліктів
Дутка Г.І. Вдосконалення мови закону - шлях до підвищення його якості
Ленгер Я.І. Реформа інституційної системи в Україні: окремі аспекти
Поволокіна К.П. Сучасні трансоформаційні процеси правового розвитку (взаємодія та взаємовплив правових систем)
Дмитрієнко І.В. Деякі особливості деформації складових елементів української правової культури
Гудзь Д.С. Правові презумпції у міжнародних документах про права людини
Балтаджи П.П. До мовного питання в юриспруденції
Панаріна Н.В. Правопорядок в системі правових категорій
Бернюков А.М. Гра - онтологічна сутність судочинства
Балінський О.В. Роль права у формуванні громадського суспільства: історико-правовий дискурс
Мелех Л.В. Трактування правової категорії "законність" у вітчизняній юридичній науці
Карась А.Г. Принцип теорії економічного аналізу права

 

Розділ 2.Історія держави і права

Грін О.О.Законодавство Закарпатської України про родину та одруження
Мартинюк О.В., Слободянюк С.О.Еволюція правового регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (Х-XVIII cт.>
Лакійчук М.С.Утворення, розвиток та правові засади діяльності виправно-трудових установ для неповнолітніх: історико-правовий аспект
Настюк А.А.Походження князівської влади у східних слов"ян

 

Розділ 3. Конституційне право

Рудик П.А.Аналіз змін у статусі парламенту в контексті нової редакції Конституції України
Шукліна Н.Г.Місце економічних прав і свобод в системі конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні
Мяловицька Н.А.Іспанія - "держава автономій"
Обрусна С.Ю.Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування
Патакійова М., Сідак М.В. Правові засади діяльності європейського центрального банку: функціональні аспекти
Федоренко В.Л.Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право
Берназюк Я.О.Конституційно-правовий статус Прем"єр-міністра України: проблеми теорії та практики
Подгоная Е.А.Международно-правовая регламентация избирательного процесса: концептуальные и аксиологические подходы
Суржинський М.І.Міжнародно-правові стандарти у галузі громадянства: теоретичний аспект
Міхеєва Т.П.Становлення і розвиток децентралізованої моделі судового конституційного контролю: правові доктрини
Сав"як О.В.Правовий звичай у системі джерел конституційного права України
Бондарчук О.В.Поняття інституту недоторканості депутата та його ознаки
Шкурат А.М.Поняття правового статусу незалежності суддів
Васильченко О.П.Судова нормотворчість у системі джерел конституційного права України

 

Розділ 4. Адміністративне право

Плахотнюк Н.Г. Кадрові процедури як обов"язковий елемент управління державною службою
Залюбовська І.К. Судовий контроль за реалізацією виборчих прав громадян як елемент забезпечення принципу верховенства права
Товстопят Л.М. Окремі питання реформування та функціонування нової публічної адміністрації в Україні
Ославський М.І. Адаптація принципів адміністративного судочинства до європейських стандартів адміністративного процесу
Ширшикова Р.М. До питання про ознаки управлінського рішення, що приймаються центральними органами державної влади
Коваль Д.О. Примус у фінансовому праві
Гудима Н.В. Громадський контроль в Україні за діяльністю органів державного управління (правове регулювання)
Холявкіна В.Ю. Становлення і розвиток муніципальної міліції в Україні
Стрельченко О.Г. Природа методу правового регулювання
Тинкул О.В. Поняття та види стадій адмістративних проваджень

 

Розділ 5. Цивільне, підприємницьке, господарське та трудове право

Тимченко Г.П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу
Бошицький Ю.Л. Проблеми правової охорони деяких об"єктів інтелектуальної власності в Україні в умовах євроінтеграції
Пузирний В.Ф. Забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів у контексті європейської інтеграції України
Рабінович А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний механізм його забезпечення в Україні
Ротар Д.П. Визначення публічно-правової галузі права, якій належить пріоритет у регулюванні правового статусу бюджетної установи
Оніщик Ю.В. Організація - платник податку як суб"єкт фінансово-правової відповідальності
Іванова С.М. Правова природа реституції
Апанасенко А.М. Особливості дисципліни праці на залізничному транспорті
Севрюков Д.Г. Публічноправові та приватноправові методи у формуванні правового регулювання трудових відносин у країнах західної Європи в період феодалізму
Шумило М.М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців у дорадянський період
Панталієнко Я.П. Окремі питання місця вчинення нотаріальних дій
Ментух Н.Ф. Види лізингу та їх особливості
Кучеренко І.М. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку

 

Розділ 6. Банківське та фінансове право

Манаєнко А.О. Фінансово-правове регулювання відносин у галузі науки
Латковська Т.А. Правові основи організації ощадних установ у Франції
Литвин Ю.А. Правовий статус та повноваження Державного комітету фінансового моніторингу
Гуров О.В. Реалізація права на податковий кредит при оподаткуванні доходів фізичних осіб

 

Розділ 7. Земельне, аграрне та екологічне право

Кобецька Н.Р. Взаємодія та відображення інтересів в екологічному праві України
И.А.огли ДжавадовПроцессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства
Антонюк У.В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту
Мілімко Л.В. Правове регулювання відносин права власності на землю та землекористування в Україні

 

Розділ 8. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

КотюкІ.І. Чуттєве і раціональне в інформаційному забезпеченні свідомості та формуванні судових показань
Денісова Г.В., Крикунов О.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження
Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика
Герасимчук О.П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину. на стадії порушення кримінальної справи
Губанова О.В. Латентність згвалтування: рівень та основні фактори детермінації
Строган А.Ю. Локтринальне і законодавче визначення ознак злочину в кримінальному праві України
Юрчишин Н.Г. Система гарантій права власності на ліси в Україні
Чиж Ю.В. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства України
Петечел О.Ю. Форма використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового слідства
Дерев"янко О.В. Судовий контроль за застосуванням засобів процесуального примусу
Міщенко С.Г. Правоохоронні функції кримінальної юстиції у протидії злочинності
Рунов Г.Ю. Розмежування порушення недоторканності житла чи іншого володіння особи із суміжними складами злочинів
Гудим В.В. Індукціонування свідомості гіпнабельних осіб через ЗМІ корисливими і сексуально-насильницькими імпульсами
Курільчук І.Г. Затримання осіб для їх екстрадиціїї: повноваження прокурора та суду
Фурман Я.В. Проведення мистецтвознавчої експертизи, при розслідуванні контрабанди культурних цінностей
Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю, його регулювання у кримінальному та інших галузях законодавства України

 

Розділ 9. Міжнародне право і порівняльне законодавство

Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди професора А.М.Стоянова
Савчин М.В. Становлення конституціоналізму та відповідальне парламентське правління в Україні. Криза представницької демократії чи "тиранія" парламентської більшості?
Перепадя О.В., Процишин Р.В. Рамкові стандарти безпеки ВМО як запорука безпеки світової торгівлі
Кубієвич С.П. Деякі аспекти підходу Організації з безпеки і співробітництва в Європі до боротьби з міжнародним тероризмом
Палій Є.В. Структура кредитних угод, що укладаються Міжнародним банком реконструкції та розвитку
Хорошаев Є.С.Шляхи та напрями імплементації європейського механізму оподаткування

 

Розділ 10. Політичні науки

Куташев І.В. Политична спадщина українських мислітелів доби Просвітництва
Богайчук В.Ж., Мулява В.Д.Основні чинники військового будівництва в контексті національної безпеки України
Побочий І.А. Система національно-державних інтересів та боротьба за їх реалізацію
Чижова О.М. Роль політичних партій у системі владних відносин та дія політичного прагматизму
Бушанський В.В.Авторитаризм: pro et contra
Корж А.В. Мовна політика - вагома складова суспільних реформ кінця XX - початку XXIст
Вітман К.М. Різноманіття моделей етнонаціональної політики пострадянського простору: приклад Білорусі
Нагорняк М.М. Нормативність конституції та демократичні принципи: суперечність чи гармонія (за Т.Масариком)
Морозов О.Л. Державна політика Китаю у сфері інформаційної безпеки телекомунікацій
Явір В.А. Політична ксенофобія в Україні: російський вектор
Сабанадзе Ю.В. Особливості діяльності груп інтересів у різних політичних режимах
Радченко Л.М. Політична система і політичні інтереси
А.И. оглу Таиров Связи с общественностью в государственных структурах как фактор эффективности управления
Газізов М.М. Політична концепція Самійла Величка
Юрченко Є.О. Особливості застосування виборчих технологій на виборах до Верховної Ради України 2006 року

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg