Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Бабіков Олександр Петрович
Бабіков Олександр Петрович
Доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, к.ю.н.  >>


Доцент кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, к.ю.н.
Освіта:
З 1995 по 2000 роки навчався в Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю “правознавство” та здобув кваліфікацію спеціаліста. 
У 2019 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.
Загальна інформація:
В органах прокуратури працював з 1996 року по 2017 на посадах слідчого, слідчого з особливо важливих справ, начальника слідчого відділу, прокурора міста Кіровограда. Очолював головне слідче управління та управління з протидії корупції в прокуратурі Харківської області.
Протягом 2016-2017 року працював на посаді заступника управління нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України.
Упродовж 2017-2019 роки працював адвокатом кримінально-правового департаменту АО «АВЕР ЛЄКС» зі спеціалізацією здійснення захисту у справах про службові злочини, а з січня по листопад 2020 перебував на посаді першого заступника Директора Державного бюро розслідувань.
На даний час адвокат, старший партнер міжнародної юридичної компанії «GRANDEST».
Наукова робота:
Близько 40 публікацій в наукових виданнях з питань кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, організації та діяльності правоохоронних органів у тому числі публікацію в науково-метричній базі Scopus. 
Список публікацій:
1. Бабіков О. П. Поняття та особливості негласних слідчих (розшукових) дій в новому КПК України. Використання інноваційних технологій у попереджені злочинів: матеріали науково-практичного семінару МВС України, Харків. Національний університет внутрішніх справ. – Х. ХНУВС, 2012  С.196-199.
2. Бабіков О. П. Майновий характер неправомірної вигоди. Вісник Національної академії прокуратури України. 2013. № 4 (32). С. 35–38.
3. Бабіков О. П. Підходи до визначення змісту комерційного підкупу (підкупу у приватному секторі) за законодавством країн-членів Європейського Союзу. Вісник Асоціації кримінального права України: електрон. наук. вид. 2015. Вип. 2 (5). С. 290–299. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/19_Бабіков.pdf (дата звернення: 15.01.2019).
4. Бабиков А. П. Коррупция в древнем мире. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2015. № 11 (113). С. 51–55.
5. Бабіков О. П. Суб’єкт активного корупційного підкупу службової особи юридичної особи приватного права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2018. Вип. 2 (82). С. 90?98.
6. Бабіков О. П. Антикорупційні норми козацького права. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 5 (267). С. 219?222.
7. Бабіков О. П. Деякі аспекти кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення: співрозмірність вчиненого діяння покаранню // Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10-11 жовтня 2013 р.)/редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2013. С. 324–328.
8. Бабіков О. П. Неправомірна вигода як уніфікована категорія кримінального права // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 25 жовтня 2013 р.). Вип. № 5. Харків: ТОВ «Оберіг», 2013. С. 294–299.
9. Бабіков О. П. Особливості використання негласних слідчих (розшукових) дій в доведені вини й визначенні кваліфікації дій підозрюваних у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності з ознаками корупції Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення. Матеріали науково-практичної конференції., м. Харків, 5 квітня 2013 р.
10. Бабіков О. П. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання Вісник Національної академії України №3 2013 С. 52-62.
11. Бабіков О. П., Соколкін В. Л.  Належність, допустимість та використання у кримінальному проваджені як доказів матеріалів, отриманих оперативними підрозділами при здійсненні ОРД Вісник прокуратури  №11 2014. С.33-35.
12. Бабіков О. П. Порівняльна характеристика предмета комерційного підкупу за законодавством країн-членів Європейського Союзу та Співдружності незалежних держав // Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 15 квітня 2016 р.)/МВС України, Харківський нац. ун-т внутр. справ, Кримінологічна асоціація України. Харків: ХНУВС, 2016. С. 22–26.
13. Бабіков О. П. Проблемні питання використання як доказів у кримінальному проваджені матеріалів контрольованої поставки, оперативної закупки Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару. 17 жовтня 2014 р. Право, 2014 вип. 6, С. 264 -269.
14. Бабіков О.П. Застосування кримінального законодавства у сфері протидії корупції Вісник прокуратури  №1 2015 С.45-49.
15. Бабіков О.П. Збірник зразків процесуальних документів (досудове розслідування) /Бабіков О. П. Жицький Є.О., Захуцький А.В., Леженіна Л.М., Мартиш Я.І. Олєйніков Д.О., Соколкін В.Л., Фєдосєєв В.В., Членов М.В./ Науково-практичний посібник. Х- Оберіг, 2014 – 600с.
16. Бабіков О. П. Проблемні питання у визначенні повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали діючого науково-практичного семінару /м. Харків, 29 травня 2015 року/.
17. Бабиков О. П. Антикоррупционное законодательство Петра I // Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика: сб. материалов VII Респ. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов и аспирантов (Брест, 4 ноября 2016 г.)/Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: О. Н. Иванчина (отв. ред.) и др. Брест: БрГУ, 2017. С. 23–25.
18. Бабіков О.П., Олійник О.С. Кримінально-правова характеристика підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: історичний, зарубіжний та вітчизняний досвід : монографія / О.П. Бабіков, О.С. Олійник. – К.: Юридичний інститут Київського національного економічного ун-ту ім. Вадима Гетьмана, 2019. – 225с.
19. Олійник О.С., Бабіков О.П. Питання доцільності існування кримінальної відповідальності за зайняття гральним бізнесом (ст. 203-2 КК України) через призму міжнародного досвіду // О.С. Олійник, О.П. Бабіков // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія : збірник наукових статей. – Чернівці, 2018. - № 2. – 216с. – с. 165-173.
20. Savchenko A.V., Babikov O.P., Oliinyk O.S. Comparative and legal analysis of criminal and legal protection of individual components of natural environment: European and international experience. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume VIII, Fall, 7 (29): 1897–1193. DOI: 10.14505/jarle.v8.5 (29).13. Available from: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/issue/archive  (SCOPUS).
21. Бабіков О.П. Процесуальні документи досудового слідства (збірник зразків) : П78 наук.-практ. посіб.  / [Ю.М. Рябуха, С.С. Кудінов, А.З. Швець та ін.]. – Харків : Право, 2021. – 552 с.
22. Бабіков Олександр. Модель розмежування підслідності військових злочинів – пропозиції ДБР. Резонанс. 18 июня 2020 года. URL: https://resonance.ua/model-rozmezhuvannya-pidslidnosti-vi/ (дата звернення: 17.01.2021).
23. Бабіков Олександр. Особливості процесуального статусу викривача. Судебно-юридическая газета. 22 июня 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/171905-osoblivosti-protsesualnogo-statusu-vikrivacha (дата звернення: 17.01.2021).
24. Бабіков Олександр. Вирішення питання підслідності ДБР: варіанти розвитку подій. Судебно-юридическая газета. 25 июня 2020 года. URL: 
https://sud.ua/ru/news/publication/172273-virishennya-pitannya-pidslidnosti-dbr-varianti-rozvitku-podiy (дата звернення: 17.01.2021).
25. Бабіков Олександр. ДБР на захисті економічних інтересів держави. Резонанс. 26 июня 2020 года. URL: https://resonance.ua/dbr-na-zakhisti-ekonomichnikh-interesiv/ (дата звернення: 17.01.2021).
26. Бабіков Олександр. ДБР та захист прав журналістів. Судебно-юридическая газета. 3 июля 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/172879-dbr-ta-zakhist-prav-zhurnalistiv (дата звернення: 17.01.2021).
27. Бабіков Олександр. Насильницьке зникнення: проблемні питання кримінальної відповідальності. Судебно-юридическая газета. 7 июля 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/173139-nasilnitske-zniknennya-problemni-pitannya-kriminalnoyi-vidpovidalnosti (дата звернення: 17.01.2021).
28. Бабіков Олександр. Яка норма замінить статтю 375 Кримінального кодексу України. Судебно-юридическая газета. 13 июля 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/173596-yaka-norma-zaminit-stattyu-375-kriminalnogo-kodeksu-ukrayini (дата звернення: 17.01.2021).
29. Бабіков Олександр. Як протидіяти втручанню високопосадовців у діяльність ДБР. Судебно-юридическая газета. 21 июля 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/174216-yak-protidiyati-vtruchannyu-visokoposadovtsiv-u-diyalnist-dbr (дата звернення: 17.01.2021).
30. Бабіков Олександр. ДБР у системі протидії організованій злочинності. Судебно-юридическая газета. 27 июля 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/174841-dbr-u-sistemi-protidiyi-organizovaniy-zlochinnosti (дата звернення: 17.01.2021).
31. Бабіков Олександр. ДБР: удосконалення адміністративно-правових засад діяльності. Судебно-юридическая газета. 28 августа 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/177722-dbr-udoskonalennya-administrativno-pravovikh-zasad-diyalnosti (дата звернення: 17.01.2021).
32. Бабіков Олександр: «Сьогодні вже не йдеться про таке собі «побутове хабарництво» — мова про організовану корупційну систему»... (інтерв’ю). Юридичний вісник України. 18 – 24 вересня 2020. № 37 (1314). С. 4–5. 
33. Бабіков Олександр. Чи слід очікувати нову концепцію складу катування. Судебно-юридическая газета. 6 октября 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/181235-chi-slid-ochikuvati-novu-kontseptsiyu-skladu-katuvannya (дата звернення: 17.01.2021).
34. Бабіков Олександр. ДБР у забезпеченні екологічної безпеки громадян. Судебно-юридическая газета. 30 октября 2020 года. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/183283-dbr-u-zabezpechenni-ekologichnoyi-bezpeki-gromadyan (дата звернення: 17.01.2021).
Бабіков О.П. Проблемні питання використання аудіо та відеозаписів для доказування вини за корупційні злочини Міжнародна конференція НАУ.
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »