Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Кожевникова Вікторія Олександрівна
Кожевникова Вікторія Олександрівна
kozevnikovaкандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та трудового права
Число, місяць та рік народження: 9 серпня 1986 року.
Місце народження: місто Полтава.
Адреса, телефон: місто Харків, вул. Сергіївська, 3б, кв. 44. Тел. 093-061-70-00093-061-70-00.
Електронна адреса: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Сімейний стан: розлучена, маю доньку.
Мета: працевлаштування з попереднім стажуванням.
Освіта: вища, у 2007 році закінчила Харківський Національний університет внутрішніх справ, за спеціальністю правознавство.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, з 2010 року.
Іноземні мови: російська мова, англійська мова зі словником.
Служба в органах МВС, спеціальне звання: з 6 вересня 2003 року, капітан міліції.
Попередні місця роботи і проходження служби.
  • 07.2012    до т/ч    доцент  кафедри «Охорона інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін» ХНУВС
  • 03.2011    07.2012    старший викладач кафедри «Охорона інтелектуальної власності, цивільно-правових дисциплін» ХНУВС
  • 10.2010    03.2011    науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС ХНУВС
  • 10.2007    10.2010    ад’юнкт докторантури та ад’юнктури за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право, цивільний процес, сімейне право,  римське приватне право, міжнародне приватне право
  • 08.2007    10.2007    слідчий Жовтневого РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 
  • 09.2003    07.2007    курсант факультету № 1 (юридичного) ХНУВС (Харківського університету внутрішніх справ)

Наукові публікації:

1.    Кожевникова В. О. Глава 8 «Договір простого товариства». – Цивільне право України : у 2 частинах. – Ч. 2 : навч. посіб. для підготовки до державного іспиту / за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В. А. Кройтора та канд. юрид. наук, доц. О. Є. Кухарєва. – Х. : Диса плюс, 2015. – 372 с.
2.    Кожевникова В. О. Межі здійснення суб’єктивних прав в сімейно-правовій доктрині // Проблеми здійснення суб’єктивних прав : матеріали круглого столу (14–15 березня 2015 р.). – Х. : ХНУВС, 2015. – с. 51.
3.    Кожевникова В. О. Поняття обмежень прав суб’єктів сімейних правовідносин // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнарод. наук.-приват. конф., присвяч. 93-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х. : Право, 2015. –  с. 129.
4.    Кожевникова В. О.  Класифікація фізичних осіб в сімейному праві України. Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна (7 липня 2014 р.). – Х. –  Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. – с. 532.
5.   Кожевникова В. О. Доктринальний підхід до правової категорії обмежень прав учасників сімейних правовідносин //  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших Європейських країн: порівняльно-правова характеристика». – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 26–27 вересня 2014 р. – м. Івано-Франківськ. – с. 20.
6.    Кожевникова В. О. Обмеження, як передумови укладення договору сурогатного материнства // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присв’ячені пам’яті Є. В. Васьковського, які відбулись на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 24.05.2014. – Астропринт, 2014. – с. 254.
7.    Кожевникова В. О. Особливості укладення договору сурогатного материнства. Договірне регулювання суспільних відносин. Статика та динаміка відносин власності : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Запоріжжя, 30 травня 2014 року / [В. В. Луць, Р. Б. Шишка, О. Г. Бондар, О. М. Ткалич та ін.] / за заг. ред. Р. Б. Шишки, О. Г. Бондаря. – Запоріжжя : ЗНУ. – 2014. – 117 с.
8.    Кожевникова В. О. Суб’єктивне право фізичних осіб, пов’язаних між собою кровною приналежністю на членство в сім’ї // Фаховий електронний журнал «Часопис Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з юридичних наук». – Травень 2014,   Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
9.    Кожевникова В. О. Умови визнання чоловіка та жінки членами сім’ї // Науково-теоретичний журнал. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск № 3. – 2014. – с. 301.
10.   Кожевникова В. О. Договірне регулювання сімейних відносин, при встановленому судом режиму окремого проживання дитини з одним з батьків //  «Договірне регулювання суспільних відносин»: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 квітня 2013 р. / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – С. 121–123.
11.    Кожевникова В. О. Іноземні шлюби українських громадян : проблематика укладення та визнання : монографія. – Х. : Харків юридичний, 2013. – 184 с. – ISBN 978-966-8395-60-4.
12.    Кожевникова В. О. Особливості обмежень особистих немайнових прав батьків // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали науково-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна (м. Харків, 25 травня 2013 р.). – Х. : ХНУВС ; Золота миля, 2013. – С. 218–220.
13.    Кожевникова В. О. Проблематика обмежень особистих немайнових прав фізичних осіб у сімейному праві України Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Треті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвяченої пам’яті Є. В. Васьковського, яка відбулася на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 17 травня 2013 р. – С. 254–259.
14.    Кожевникова В. О. Суб’єктивні права подружжя / В. О. Кожевникова // Проблеми здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав : зб. наук. пр. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В. В. Луця. – К. : Ред. журн. «Право України», 2013. – С. 63–67. – ISBN 978-617-7087-03-7.
15.    Кожевникова В. О. Цивільно-правовий аспект процедури укладення шлюбу громадянами України з іноземцем у Франції // Приватно-правове регулювання суспільних відносин: традиції сучасність, перспектива. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19–20 квітня 2012 р. – К. : Білоцерківдрук, 2013. – С. 339–341.
16.    Кожевникова В. О.  Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Цивільне право» для денної форми навчання. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2012. – 130 с.
17.    Кожевникова В. О. Етапи становлення правового регулювання укладення шлюбів з іноземним елементом «Актуальні проблеми правовідносин в правовій сфері» : матеріали круглого столу, присвяченого пам’яті проф. Ч. Н. Азімова. – м. Харків, 23 грудня 2011 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого». – Х. : Юрайт, 2012.
18.     Кожевникова В. О. Корпоративні права подружжя // Матеріали науково-практичної конференції «Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин» : Івано-Франківськ. – 2012. – С. 64–67.
19.     Кожевникова В. О. Неимущественное право супругов на выбор государства для регистрации брака // «Современное состояние исследования неимущественных правоотношений в науке гражданского права» : сборник тезисов научных докладов и сообщений круглого стола / под. науч. ред. В. А. Кройтора и С. А. Слипченко. – Х. : ХНУВД, 2012. – С. 125–127.
20.     Кожевникова В. О. Порівняльно-правовий метод дослідження іноземного законодавства щодо питань укладення шлюбів // Методологія дослідження проблем цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна (26 травня 2012 р.). – Х. : ХНУВС. – 2012. – С. 190–193.
21.     Кожевникова В. О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Цивільне право». – Х. : Вид-во ХНУВС, 2012. – 68 с.
22.    Кожевникова В. О. Конституційні гарантії на укладення шлюбів в консультаційних установах України // Збірник наукових праць за результатами науково-практичної конференції «Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток Української держави» (29 червня 2011 р.). – Х. :  Вид-во ХНУВС, 2011.
23.     Кожевникова В. О. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури. – 2011. – № 11(125). – С. 107–112.
24.    Кожевникова В. О. Порядок визнання дійсності шлюбів, укладених громадянами України за кордоном [Електронний ресурс] / В. О. Кожевникова // Право та управління: електронне наукове видання. – 2011. – № 3. – С. 101–106. –  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
e-journals/prtup/2011_3/pdf/11kvouzk.pdf.
25.     Кожевникова В. О. Правове регулювання визнання дійсності шлюбів, укладених громадянами України за кордоном // Кримський юридичний вісник. –  2010. – Вип. 1(8). – Ч. 1. – С. 107–113.
26.     Кожевникова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у ФРН / Вісник прокуратури. – 2010. – № 1(102). – С. 119–124.
27.     Кожевникова В. О. Основні аспекти правового регулювання укладення шлюбів громадянами України в Німеччині // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора О. А. Пушкіна (23 травня 2009 р.). – Х. : Вид-во ХНУВС, 2009. – С. 177–179.
28.     Кожевникова В. О. Основні принципи колізійно-правового регулювання шлюбу з іноземним елементом в державах Європейського Союзу // Кримський юридичний вісник 2009. – Вип. 2(6). – С. 291–297.
29.     Кожевникова В. О. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України в дипломатичних та консульських установах України за кордоном // Вісник прокуратури. – 2009. – № 6 (96). – С. 108–114.
30.     Кожевникова В. О. Правове регулювання укладення шлюбу з іноземцем у Франції // Збірник тез наукових робіт Учасників IV Міжнародної цивілістичної наукової конференції студентів та аспірантів / упоряд. : А. Р. Чанишева, М. В. Матвійко, О. Л. Садовенко та ін. [Одеська національна юридична академія]. – Одеса : Фенікс, 2009. – С. 382–385.
31.     Кожевникова В. О. Фізичні особи, учасники сімейних правовідносин на яких поширюється правовий статус члена сім’ї // Вісник  Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – м. Івано-Франківськ.
32.     Кожевникова В. О. Історичні етапи правового регулювання шлюбних відносин з іноземцями на території України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2008 р., м. Суми). – Ч. 1. – Держава і право: проблематика становлення та стратегія розвитку. –  Суми : Марія-1. – 2008. – С. 36–40.
33.     Кожевникова В. О. Шлюбний статус іноземця в римському приватному праві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: матеріали науково-практичної конференції (24 травня 2008 р.). – Х. : Вид-во ХНУВС. – 2008. – С. 107–109.
34.     Кожевникова В. О. Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної України (історико-правовий аналіз) / Вісник ХНУВС. – 2008. – Вип. 41. – С. 278–283.
 
Результати службової та наукової діяльності:
     На достатньому науково-педагогічному рівні виконую навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу.
     Маю досвід проведення лекційних та практичних занять з курсів: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», «Римське приватне право», «Міжнародне приватне право». Мною розроблено нові робочі програми за модульно-рейтинговою системою, а також розроблено електронні методичні вказівки до практичних занять, комплекти контрольних і тестових завдань з  курсів, які читаю.
     Наполегливо працюю над підвищенням свого наукового рівня: у 2013 році затвердила тему докторського дисертаційного дослідження «Обмеження особистих немайнових та майнових прав суб’єктів сімейних відносин». Беру активну участь у роботі низки науково-практичних конференцій та семінарів.
      За час перебування на посаді доцента ХНУВС неодноразово виступала офіційним опонентом на захистах дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук. 
      Беру активну участь у рецензуванні наукових досліджень. Займаюсь науковою роботою  та постійно працюю над підвищенням свого професійного рівня.
     Результати моєї роботи у вигляді наукових статей постійно публікуються у юридичних журналах та збірниках. Я авторка більш ніж 35 наукових публікацій. Мною підготовлено монографію на тему «Іноземні шлюби українських громадян: проблематика укладення та визнання» у 2012 році монографічну роботу було опубліковано. Разом з тим я є співавтором декількох навчальних посібників. Зокрема, науково-практичних посібників «Цивільне  право України» у двох частинах, частина 1 та частина 2, для підготовки до державного іспиту, видання 2014–2015 років.
Особисті якості:
– стійкість у стресових ситуаціях;
– легко навчаюсь;
– працьовитість;
– розумне почуття гумору. 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg