Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Поліванова Олена Миколаївна
Поліванова Олена Миколаївна
polivanova.jpg
К.ю.н., доцент кафедри міжнародного права і порівняльного правознавства Київського університету права Національної академії наук України

      Народилася 29 січня 1983 року у м. Київ.
     В 2005 році закінчила магістратуру Української академії зовнішньої торгівлі (нині - Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» і здобула кваліфікацію магістра з міжнародного права.
     В 2008 році закінчила аспірантуру Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (спеціальність – міжнародне право).
2008 – 2012 роки – здобувач кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
     В 2012 році в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся публічний захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правове регулювання свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі»; науковий керівник – доктор юридичних наук, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.І. Муравйов.
     У 2013 р. на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року Полівановій Олені Миколаївні видано Диплом кандидата наук ДК № 018495, яким на підставі прилюдного захисту дисертації Полівановій О.М. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності «Міжнародне право».

Основні напрямки наукових досліджень

•    Міжнародне право прав людини (International Human Rights Law)

1.    Ратифікація Україною Статуту Міжнародного кримінального суду на шляху до удосконалення системи захисту прав людини в Україні (Ukraine's ratification of the Statute of the International Criminal Court on the way to improving human rights protection in Ukraine).
2.    Відповідність положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини і громадянина нормативному змісту універсальних джерел міжнародно-правового захисту прав і свобод  людини (Compliance of the provisions of the Constitution of Ukraine on protection of the rights and freedoms of man and citizen with normative content of the universal sources of international legal protection of rights and freedoms).
3.    Проблеми визначення міжнародної правосуб’єктності фізичної особи у міжнародному праві та їх вплив на сучасну міжнародну систему захисту прав людини (Problems of international legal definition of an individual in international law and their impact on contemporary international human rights system).
4.    Сучасні проблеми співіснування універсальної і регіональних систем захисту прав людини (Modern problems of co-existence of universal and regional systems of human rights protection).
5.    Міжнародно-правовий механізм забезпечення і захисту прав і свобод людини. Актуальні проблеми функціонування (International legal mechanisms to ensure and protect human rights and freedoms. Current Problems of functioning).

•    Право Європейського Союзу (EU Law)

1.    Свобода пересування осіб ЄС і правове регулювання щодо пересування  громадян третіх держав в межах ЄС (Freedom of movement of persons of EU and legal regulation on the movement of third-country nationals in the EU).
2.    ЄС на шляху до сприяння реалізації прав працівників у контексті свободи пересування працівників ЄС (EU on the way to facilitating the exercise of rights on the workers in the context of freedom of movement for workers).
3.    Особливості правового регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (Features of legal regulation of the European Union accession to the Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms of 1950).
4.    Особливості правового механізму взаємодії Європейського  суду з прав людини і Суду Європейського Союзу в контексті приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (Features of the legal mechanism of interaction of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union in the context of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950).
5.    Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої про правовий механізм поширення на українських громадян переваг свободи пересування осіб ЄС в контексті простору свободи, безпеки та юстиції (The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union and its Member States, on the other on the legal mechanism for the spread on Ukrainian citizens of the benefits of freedom of movement of persons in the context of the EU area of freedom, security and justice).

•    Міжнародні відносини і світова політика (International Relations and World Policy)

Відзнаки

•    Диплом магістра з міжнародного права з відзнакою КВ № 28173558 Української академії зовнішньої торгівлі від 7 липня 2005 року
•    Certificate on the successful completion of the course “Advanced Trade and Promotion Skills Training” in the framework of the program on the promotion of Ukraine’s Global Integration of Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian Academy of Foreign Trade held at York University, Toronto, April 16 – May 4, 2007 (by Orest Subtelny, Director, PROGINT project)
•    Certificate on the successful completion of the course “Advanced Trade and Promotion Skills Training” in the framework of the program on the promotion of Ukraine’s Global Integration of Diplomatic Academy of Ministry of Foreign Affairs and Ukrainian Academy of Foreign Trade held at Kyiv, April 7 – 18, 2008 (by Orest Subtelny, Director, PROGINT project)
•    Диплом кандидата наук ДК № 018495 про присудження Полівановій О.М. наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності «Міжнародне право», 2013
•    Диплом Advanced Business Technologies про успішне проходження тренінгу «ЗD Переговори», 2013
Результати наукової діяльності:

1.     Актуальні питання гармонізації українського законодавства з вимогами СОТ у сфері інтелектуальної власності: зб. матеріалів ІV наук.-практ. конф. молодих науковців [«Система права СОТ: її вплив на розвиток світового господарства та можливі економічні наслідки вступу України до СОТ»], (Київ, 25 бер. 2004 р.) / М-во економіки та з питань європейської інтеграції України, Укр. акад. зовн. торг.  – К.: УАЗТ, 2004. – 200с.

2.   Особливості гармонізації законодавства Євросоюзу у сфері пересування осіб та співробітництво з Україною: зб. матеріалів VІІІ наук.-практ. конф. молодих науковців [«Транснаціоналізація міжнародної економіки та пошук шляхів інноваційної співпраці»], (Київ, 15 кв. 2008 р.) /  М-во фінансів України, Укр. держ. унів. фін. та міжн. торг. – К.: УДУФМТ, 2008. – 356с.

3.   Поліванова О. М. Особливості правового регулювання свободи пересування осіб в ЄС і Україна / О. М. Поліванова // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2009. – №4 (27). – С. 71–76.

4.   Поліванова О. М. Поняття свободи пересування осіб в Євросоюзі / О. М. Поліванова. // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2009. – №5 (46). – С. 113–118.

5.   Особливості правового регулювання свободи пересування осіб в ЄС і Україні: зб. матеріалів XII міжнародної наук.-практ. конф. молодих науковців [«Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти»], (Київ, 30 тр. 2010 р.) / М-во фінансів України, Укр. держ. унів. фін. і міжн. торг.  – К.: УДУФМТ, 2010. – 332с.

6.   Поліванова О. М. Свобода пересування осіб в Європейському Союзі та правовий механізм співпраці Європейського Союзу і України у сфері пересування осіб / О. М. Поліванова // Зовнішня торгівля: право і економіка. – 2011. – №6 (59). – С. 86–89.

7.   Поліванова О. М. Становлення свободи пересування фізичних осіб в Європейському Союзі / О. М. Поліванова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – №1 (60). – C. 49 – 52.

8.   Поліванова О. М. Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі / О. М. Поліванова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. – 2012. - № 108. – С. 258 – 267.

9.   Поліванова О.М. Свобода пересування осіб в ЄС і acquis ЄС щодо пересування громадян третіх держав в межах ЄС : зб. матеріалів V Міжнародної наук.-практ. конф. [« Сучасні проблеми правової системи України»] (Київ, 28 листопада 2013 року). – Київ: Кондор, 2013. – С. 28 – 34.

10.    Співавтор посібника «Право міжнародних організацій і Україна. Навчальний посібник у схемах». - К., 2013.

11.    PolivanovaO.M. Thefeaturesofinternationallegalregulationofenvironmentalimpactsfromseabedactivities: зб.IІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста»] (Київ, 12 грудня 2013 року) (перебуває у друці).

12.    Polivanova O.M. Challenging aspects of EU legal framework on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of research, studies, pupil exchange, remunerated and unremunerated training, voluntary service and au pairing: зб. Міжнародної наук.-практ.конф.[Вища школа Сладковічово, Словаччина] (перебуває у друці) .

13.    PolivanovaO.M. EUonthewaytofacilitatingtheexerciseofrightsontheworkersinthecontextoffreedomofmovementforworkers: зб.VІІ Міжнародна наук.-практ.конф.[«Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького»] (Київ, 20 лютого 2014 року) (перебуває у друці).

14.    Довбиш А. О., Поліванова О.М. Особливості правового регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: зб.VІІ Міжнародна наук.-практ.конф.[«Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького»] (Київ, 20 лютого 2014 року) (перебуває у друці).

15.    Polivanova O.M. Rules and policies adopted at national level in EU member states relevant to the intra-EU mobility of third-country nationals: зб. XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»] (Київ, 27 березня 2014). – КУП НАНУ, 2014 (перебуває у друці) .

16.    Ozerova K.O., Polivanova O.M. Improvement of EU legal basis concerning the exercise of rights of workers in the context of freedom of movement of workers:зб. XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»] (Київ, 27 березня 2014). – КУП НАНУ, 2014 (перебуває у друці).

17.    Susla I.V., Polivanova O.M. Challenging aspects of legal regulation of Intra-EU mobility provided for EU citizens and third-country nationals:зб. XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»] (Київ, 27 березня 2014). – КУП НАНУ, 2014 (перебуває у друці).

18.    Dovbysh A.O., Polivanova O.M. Improvement of the European system of human rights protection in the context of the accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950:зб. XV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [«Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»] (Київ, 27 березня 2014). – КУП НАНУ, 2014 (перебуває у друці).
 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg