Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
 
Досягнення Київського університету права НАН України
 
Незважаючи на порівняно невеликий вік (10 років), Київський університет права НАН України встиг стати чи не найавторитетнішим провідним навчальним закладом України.

Це єдиний у нашій державі заклад освіти, підпорядкований Національній академії наук України. Київський університет права НАН України засновано 12 грудня 1995р. За досить короткий час він зріс до вагомої складової частини унікального для нашої країни науково-освітнього комплексу, інтелектуальні підвалини якого заклав Інститут держави і права. Перші 64 студенти розпочали навчання у вересні 1996р. Вони повірили в майбутнє тоді ще мало відомого вузу.

Створення цього заклад
у – це наслідок прагнення провідних науковців Інституту створити власну „школу” підготовки високоосвічених працівників у нашій державі в умовах, коли, на жаль, не було загальнодержавних стандартів юридичної освіти. Творче ставлення провідних учених-юристів до навчання студентської молоді, брак якісної вітчизняної навчальної літератури у перші роки незалежності України, бажання вчених створити навчальні курси на базі власних теоретичних напрацювань привело їх на шлях підготовки власних підручників та навчальних посібників, якими тепер користуються не тільки студенти нашого університету, а й студенти всіх юридичних закладів країни.

Схвальні оцінки студентів і викладачів
дістали підручники й посібники, створені творчими колективами викладачів університету та науковців Інституту держави і права. Серед них „Конституційне право України” за редакцією В.Ф.Погорілка, „Земельне право” за редакцією В.І.Семчика та П.Ф.Кулинича, „Кооперативне право” за редакцією В.І.Семчика, „Муніципальне право України” за редакцією В.Ф.Погорілка та О.Ф.Фрицького. Неординарна методична побудова та актуальність проблематики вирізняє навчальний посібник „Судова психіатрія” доцента В.А.Колесника. У творчій співдружності з Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка підготовлено і видано докторами юридичних наук А.І.Дмитрієвим, В.І.Муравйовим підручник та практикум „Міжнародне публічне право”, що забезпечує комплексний підхід до вивчення відповідного нормативного курсу. Запровадження у навчальну програму європейські орієнтованого спецкурсу „Порівняльного правознавства” підсилено виданням навчального посібника „Порівняльне правознавство” А.І.Дмитрієва та А.О.Шепеля. Загалом за період 1998-2004рр. співробітниками науково-освітнього комплексу видано: - Навчальних посібників та підручників – 45 ; - Монографій та розділів у колективних монографіях – 35; - Наукових статей – 190.

На черзі – нове покоління підручників,
які готуються науковцями науково-освітнього комплексу. Це академічні курси по галузях права. Перші проекти вже побачили світ: „Цивільне право України: Академічний курс” у 2-х томах за редакцією Я.М.Шевченко, „Адміністративне право: Академічний курс” за редакцією В.В.Аверьянова. Готуються до видання аналогічні за концепцією підручники з конституційного, міжнародного права, теорії держави і права тощо. Намагання запровадити вивірені науковим досвідом енциклопедичні, академічні підходи до процесу підготовки юридичних кадрів забезпечуються наступними унікальними методологічними прийомами, які під силу лише провідним науковцям нашої країни. Зокрема, без перебільшення можна стверджувати, що видання шеститомної „Юридичної енциклопедії”, у підготовці якої в 1998-2004 рр. взяли участь майже всі працівники науково-освітнього комплексу, є неординарною подією не лише в науковому житті правників – це видання стало подією в українській культурі останніх років.

Фактично – це перший в Україні багатотомний систематизований звід знань
про державу і право, котрими можуть користуватися не лише науковці, студенти юридичних вузів, а й усі, хто цікавиться правом. Аналогічним безпрецедентним виданням стала десятитомна „Антологія української юридичної думки”, перші дев’ять томів якої вже побачили світ та активно використовуються у викладанні теорії та філософії права, історії держави і права України, адміністративного права тощо.

З метою поширення інформації про результати наукових досліджень із фундаментальних проблем держави і права, отриманих в Київському університеті права та Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, у 2001 році засновано перший поки-що в нашій країні науково-теоретичний журнал „Часопис Київського університету права”, якому за підсумками V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання, що проводився під егідою Спілки юристів України, за номінацією „Періодичні юридичні видання, часописи тощо” було присуджено першу премію за висвітлення широкого спектру проблемних питань реформування правової системи та законодавства України. За підсумками того ж V Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання за номінацією „Юридичні колективні і монографічні видання” перша премія присуджена монографії „Органи державної влади України” за редакцією В.Ф.Погорілка; за номінацією „Навчальні посібники (практикуми, курси лекцій, хрестоматії та ін.)” спеціальну відзнаку за оригінальність структури та змісту отримав посібник „Порівняльне правознавство: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів”, підготовлений А.І.Дмитрієвим та А.О.Шепелем.

Професорсько-викладацький склад університету дбає не тільки про підготовку та видання наукових монографій і підручників. Великі зусилля було спрямовано на створення університетської бібліотеки, яка стала справжнім науково-бібліографічним осередком, що суттєво допомагає студентам і викладачам у їх творчій праці. Фонд бібліотеки Київського університету права становить понад 2757 найменувань, 37 тис. примірників книг. З них 28 тис.800 примірників підручників та навчальних посібників; 3800 примірників курсів лекцій та практикумів, біля 1200 монографій та наукових праць, понад 3 тис. примірників офіційних текстів Законів України та міжнародно-правових актів.

Всі нормативні навчальні дисципліни повністю забезпечені підручниками та методичними матеріалами, які надаються в користування студентам денного та заочного відділень терміном на навчальний рік. В навчальному процесі велику роль відіграють також монографії та збірки наукових праць у сфері юриспруденції, міжнародного права, порівняльного правознавства, психології, педагогіки, соціології, філософії, історії, економіки, підготовлені викладачами університету. За останні 5 років ними видано 34 монографії, з різних галузей права. В бібліотеці виділений фонд законодавчих актів України, міжнародних документів та договорів, який систематично поповнюється найсучаснішими виданнями, необхідними для фахової підготовки юриста.

В тому числі збірники
: Діюче міжнародне право, Збірки договорів Ради Європи, Міжнародні акти про права людини, Конвенції, Зібрання чинних договорів, офіційні тексти Кодексів України, Законів України; науково-практичні коментарі до Законів та Кодексів; хронологічні та тематичні збірники нормативних та законодавчих актів України тощо. Бібліотека отримує періодичні видання, як вітчизняні, так і зарубіжні, серед яких 44 назви фахових видань – 39 назв журналів, 5 назв фахових газет, що створює сприятливі умови для наукової роботи викладачів та студентів університету. З метою отримання сучасної інформації з юриспруденції бібліотекою підтримуються зв”язки з Національною бібліотекою України ім. В.І.Вернадського, Національною юридичною бібліотекою, Національною Парламентською бібліотекою, бібліотекою Правничої фундації, бібліотекою Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Центром інформації та документації НАТО, бібліотекою Київського національного університету, департаментом інформації ООН, Українсько-європейським консультативним центром з питань законодавства, відділом ООН Національної бібліотеки України ім. академіка В.І.Вернадського.

До послуг студентів та викладачів вузу довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, який включає: алфавітний каталог, аналітичні картотеки статей періодичних видань та збірників (в електронній та картковій формах), картотеку монографій, систематичну картотеку законів України. Електронний каталог та електронна аналітична картотека статей дозволяють оперативно надавати сучасну інформацію з усіх галузей права в системі локальної компьютерної мережі університету. Особливе значення для підготовки майбутнього юриста має забезпечення навчального процесу технічними засобами. Усім сучасним вимогам відповідає обладнання кабінету криміналістики університету, де студенти набувають практичних навичок майбутніх працівників правоохоронних органів. Кабінет було укомплектовано унікальною технікою, стендами та наочними посібниками.

Змонтованому в університеті найсучаснішому лінгафонному кабінетові
можуть позаздрити деякі філологічні вузи та факультети. Тепер у розпорядженні викладача іноземних мов мультимедійні системи навчання – комплекс комп’ютерно-, відео- та професійної техніки. Розподільчий пульт створює можливість спілкування викладача персонально з кожним зі студентів і визначення для кожного з них індивідуального завдання, що відповідає рівневі його підготовки. Особливо цінним стає використання зазначеного обладнання для викладання латини, яка під час занять, якщо можна так висловитися, „оживає” та надає навички її використання у сучасній юридичній практиці. Роботу юриста сьогодні важко уявити собі без комп’ютерної техніки та Інтернету. Завдяки комп’ютеризації навчальних процесів усі випускники закладу не лише умілі користувачі Інтернету. Електронні версії національного законодавства України, нормативні документи з міжнародного права, порівняльний аналіз правових систем різних країн світу – все це для них звичайна повсякденна праця, яка відкриває їм майбутнє висококваліфікованих правників-практиків чи науковців.

Саме та обставина, що Київський університет права
є складовою частиною навчально-наукового комплексу НАН України, надає викладачам університету нові можливості для формування концепції виховання талановитої студентської молоді. Найголовнішою складовою згаданого процесу є власний приклад провідних науковців. Приміром, лише у 2003/2004 навчальному році науково-педагогічний потенціал університету складали майже 130 викладачів, в т.ч. штатних (КУП та ІДП) – 60, сумісників – 70. Керівництвом університету ведеться постійна робота з предметного залучення на викладацькі посади молодих вчених, у першу чергу тих, хто має науковий ступінь та звання, або збирається їх одержати найближчим часом. Для цього їм надається можливість працювати за науковими темами засновника університету – Інституту держави і права. Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 695 від 22 жовтня 2001р. та № 759 від 27 грудня 2002р. у Київському університеті права відкрита аспірантура. Станом на 2004/2005 навчальний рік до аспірантури університету зараховано вже 28 аспірантів денної, заочної форми навчання та здобувачів.

Позитивний науково-дослідницький рух підхопило студентство університету. Створено студентське наукове товариство. В січні 2004р. відкрито молодіжну секцію Методологічного семінару при Інституті держави і права, у роботі якої активну участь беруть студенти та аспіранти університету, що суттєво сприяє загальному підвищенню рівня наукових досліджень молодими юристами. В університеті започаткована практика проведення щорічних міжвузівських наукових конференцій, які стають дедалі привабливішими для студентів і викладачів юридичних навчальних закладів України. Не стали виключеннями, приміром, і останні 2003 та 2004 роки, коли у м. Косів Івано-Франківської області були проведені університетом чергові міжнародні міжвузівські студентські конференції „Законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку”.

Як заохочення студентів до творчої праці засновано іменні стипендії, що надаються Вченою радою університету найкращим студентам-відмінникам. Стипендії отримали назву фундаторів Інституту держави і права – академіка В.М.Корецького та академіка Б.М.Бабія. Університет співпрацює з багатьма юридичними фірмами та установами, які зацікавлені у підготовці для них висококласних фахівців-практиків. Результатом подібної співпраці стало призначення іменних стипендій найкращим студентам-відмінникам від юридичних фірм „Юріс”, „Довкілля ХХІ століття”, ТОВ „Дельта”. Київський університет права бере активну участь у суспільному житті.

Ведеться робота по пропаганді правових знань шляхом участі викладачів та студентів КУП в систематичних виступах на радіо з різних питань цивільного, трудового права та права соціального забезпечення. У листопаді 2002р. Київському університету права був вручений диплом Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості “Золота Фортуна”. Університет нагороджений срібною медаллю “Незалежність Україні” в номінації: “За створення унікального освітньо-наукового комплексу та формування нової генерації юристів-правознавців”. Розвиваються наукові зв’язки Київського університету права з університетами Європи. Започатковано обмін студентами з Мюнстерським університетом (Німеччина), де наші студенти вивчають німецьку мову, німецьке та європейське право. За останні роки стажування у Німеччині пройшли студенти, які цікавляться німецькою мовою. Київський університет права сьогодні – це майже дві тисячі студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання з усіх районів України.

Дипломи спеціалістів та магістрів права у 1999-2004рр. отримало 1109 його випускників. На десяти кафедрах працюють провідні вчені, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів, понад 60 кандидатів наук, доцентів та асистентів. Але серед подій останніх років найголовнішим для університету стало затвердження 14 липня 2004р. Президією НАН України результатів його державної атестації як наукової установи, якій надається підтримка держави. Київський університет права НАН України отримав за групою „А” рейтинг – 520 балів.

Таким чином університет став єдиним поки що у нашій країні навчальним закладом IV рівня акредитації, що одночасно атестований як наукова установа.

Київський університет права НАН України це
: - Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців-юристів за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» по денній, заочній та дистанційній формам навчання; - Висококваліфіковані спеціалісти; - Матеріальна та інформаційна база – найважливіше обладнання в кабінеті криміналістики, сучасний лінгафонний кабінет, комп’ютерний клас, студентську бібліотеку, фонд якої налічує біля 40 тис. примірників.

Студенти університету мають можливість користуватися бібліотекою ім. В.М. Корецького НАН України, фонд якої налічує 100 тис. унікальних книг з юриспруденції. З першого курсу студенти КУП отримують можливість працювати у фондах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського; - аспірантура та докторантура; - сучасні методики та технології навчання; - підготовче відділення, що надає можливість ознайомитися з викладачами, методами їх роботи та професійним рівнем підготовки ще до початку основного навчального процесу; - студентські наукові конференції, під час яких студенти мають можливість апробувати свої наукові погляди, встановити дружні контакти із студентами інших вузів; - діяльність юридичного консалтингового центру, де студенти практично закріплюють професіональні навички, набуті в процесі теоретичної підготовки шляхом надання безкоштовних юридичних консультацій малозабезпеченим громадянам; - дієве студентське самоврядування, студентський парламент, наукове студентське товариство, робота спортивних секцій, студентського театру «Версії», що у повній мірі забезпечують яскраве студентське життя. З 2002 р. КУП є учасником міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» і кожен рік приносив йому заслужені нагороди: - 2002 р. Бронзова медаль у номінації «Кращий дизайн виставкового стенду» та Диплом за вагомий внесок у розвиток національної системи освіти; - 2003 р. Диплом за інноваційний розвиток освіти та впровадження сучасних освітніх технологій та Диплом за вагомий внесок у модифікацію національної системи освіти; - 2003 р. Бронзова медаль у номінації “Кращий дизайн виставкового стенду” п’ятої виставки “Сучасна Освіта України”. - 2005 р. Бронзова нагорода в номінації “Модернізація вищої освіти згідно положень Болонської конвенції” виставки “Сучасна Освіта України - 2005”
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »