Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Виставки >> Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції
Модернізація вищої освіти в контексті вимог Болонської конвенції

 

Сучасний розвиток вищої освіти в Україні вимагає активної участі вищих навчальних закладів у приєднанні та діяльності в межах єдиного Європейського простору вищої освіти. Враховуючи ґрунтовні зміни вищої освіти на європейському рівні в напрямку уніфікації та гармонізації національних освітніх систем із єдиними вимогами європейської спільноти Київський університет права не залишається осторонь від запровадження прогресивних методик у власний навчальний процес.
      Відповідно до концепції створення та діяльності Київського університету права - поєднання юридичної науки та освітньої діяльності, керуючись сучасними принципами Болонського процесу у розвитку єдиного міжнародного простору вищої освіти Київський університет права поетапно запроваджує в своїй діяльності сучасні інноваційні програми і моделі, що направлені на вдосконалення навчального процесу та інтеграцію вузу до єдиного Європейського простору вищої освіти. Змістом вказаних інноваційних заходів є:
      1) модернізація навчальних планів і програм Київського університету права, що пов'язується із:
      - запровадженням модульно-рейтингових систем вивчення нормативних курсів, що надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів, а також створення ефективної системи ведення поточного контролю за якістю освітнього процесу;
      - використання в процесі викладацької діяльності міжнародних стандартів освіти, що забезпечують врахування особистості студента в процесі викладання навчальних дисциплін, створення умов щодо реального застосування знань студентів та наявності в достатній кількості роздруківок лекцій з тем, що відповідно до навчального плану, виносяться на самостійне опрацювання студентами;
      - диференціація навчальних дисциплін на загальні і спеціалізовані курси, що забезпечує формування широкого кругозору студентів та фахових знань у вузькій сфері юриспруденції відповідно до вимог розвитку суспільства та потреб народного господарства у фахівцях відповідного профілю;
      - наявність спеціально розроблених пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських та практичних занять з нормативних юридичних дисциплін;
      - запровадження нових навчальних спеціалізованих курсів та розробка комплектів навчальних матеріалів, що надають можливість отримати більш ґрунтовні знання в сфері авторського, транспортного, корпоративного, канонічного, звичаєвого та інших сфер знань, що носять міждисциплінарний характер та є актуальними на сьогодні не лише на теренах України, але і в межах країн Європейського союзу;
      - введення нових навчальних дисциплін та підготовка методичних матеріалів із курсів: "Основи порівняльного правознавства" та "Основи нормопроектування та юридичної техніки", що надають змогу студентам оволодіти знаннями щодо основ співвідношення правових норм та інститутів на національному та міжнародному рівнях, а також застосування правил побудови проектів юридичних документів та уніфікації нормативно-правової бази і процесу її підготовки;
      - створення умов щодо самоорганізації студентства шляхом діяльності студентського парламенту та студентського наукового товариства, що наділені широкими статутними можливостями щодо самоврядування студентства як в сфері навчання, так і відпочинку.
      2) Підготовка та видання нового покоління підручників за два останні роки:
      - весь комплекс підручників, що підготовлені викладачами вузу (список додається) можна охарактеризувати як посібники нового покоління, що мають як енциклопедичний, так і загально науковий, фаховий характер;
      - підручники складені фахівцями, що мають значний практичний і викладацький досвід роботи і є викладачами Київського університету права;
      - підручники, що мають статус "Рекомендовані Міністерством освіти і науки України", використовуються в усіх профільних закладах України;
      - підручники враховують наукові надбання Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
      - підручники мають електронний варіант, розрахований на дистанційне навчання, а також на можливість навчання за допомогою новітніх телекомунікаційних систем;
      - ряд підручників були удостоєні різноманітних державних та недержавних відзнак і премій; майже на всі підручники в засобах масової інформації були опубліковані позитивні рецензії, що підготовлені провідними діячами у сфері науки та освіти;
      - на основі освітянських традицій КУП відроджене Київське правниче товариство, яке в щорічному правничому альманасі відображає наукові здобутки викладачів КУП у тому числі і у сфері підготовки нових підручників.
      3) Розробка програм для технічних засобів навчання:
      - поточне розширення електронних варіантів текстів лекцій з нормативних курсів, що вміщуються в комп'ютерних програмах. Це надало змогу сформувати комплексну систему навчальних матеріалів та лекцій, що мають електронних варіант фіксації та збереження;
      - наявність можливості комп'ютерного моделювання ситуацій в галузях процесуального права та судового процесу;
      - поширення активних форм навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, моделювання судових процесів та дебатів сторін, створення практичних ситуацій із розподілом ролей, проведення науково-практичних обговорень суспільно-політичних проблем;
      - можливість використання відео й аудіотехніки в процесі проведення занять з кримінології, криміналістики та судової медицини;
      - запровадження дистанційних форм навчання, що надають змогу студентам, які проживають (перебувають) поза межами м. Києва оволодіти фаховими знаннями за допомогою телекомунікаційних систем;
      - забезпечення доступу та надання методичної допомоги щодо користування мережею Інтернет, яка надає можливість користуватися бібліотечними фондами провідних наукових бібліотек України, Росії, Білорусі, Прибалтики та інших країн;
      - розширення співробітництва із науковими центрами, навчальними закладами та бібліотечними установами на основі комплексу договорів про співпрацю;
      - використання новітніх телекомунікаційних систем "Право" та "Освіта";
      - можливість не лише теоретичного оволодіння знаннями в сфері криміналістики та судової медицини, але і їх реальна практична апробація в спеціально створеному кабінеті, що обладнаний сучасною аудіо- та відеотехнікою (триметрична відеокамера, відеоштатив, камерне світло, відеомагнітофон, телевізор, цифрова відеокамера та фотоапарат), криміналістично-дослідницькою та пошуковою технікою, уніфікованими слідчими валізами, репродукційною установкою "Єль", учбовим полігоном "житлова квартира" та муляжами трупів;
      - впровадження сучасних лінгафонних технічних засобів для вивчення іноземних мов, створення сучасного лінгафонного кабінету на 16 місць, що обладнаний сучасною аудіо- та відеоапаратурою;
      - популяризація спортивно-оздоровчих програм і курсів (аеробіка, шейпінг, бокс, футбол, волейбол, баскетбол), проведення яких забезпечується на базі власних спортивного залу та спортивних майданчиків;
      - поєднання навчального процесу із культурними студентськими програмами на базі власного приміщення та аудіоапаратури.
      4) Розвиток програм роботи із обдарованою молоддю:
      - організація та забезпечення участі студентів у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах як із профільних навчальних дисциплін, так і в рамках спортивних змагань, конкурсів краси та ін.;
      - проведення власних конференцій та методологічних семінарів під патронатом ректорату Київського університету права та Студентського наукового товариства. Гордістю та доброю традицією університету стали Міжвузівська наукова конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку", а також цикл методологічних семінарів.
      - залучення студентів та аспірантів КУП до участі у розробці аналітичних матеріалів щодо поточного розвитку законодавчої бази в Україні;
      - залучення кращих студентів для проходження навчально-виробничої практики та стажування в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України із подальшими перспективами наукової роботи та вступу до аспірантури;
      - запровадження пільгових умов навчання в аспірантурі КУП для кращих студентів університету із подальшим їх працевлаштуванням у навчальному закладі;
      - активізація співпраці із іншими вузами як на території України, так і за її межами щодо обміну студентами та проходження стажування.
      5) Інноваційні моделі управління якістю знань на основі єдиних підходів до формування комплексу стандартів:
      - запровадження та популяризація дистанційної форми навчання на базі КУП і всіх філіалів (м. Рівне, м. Ужгород,);
      - заснованість навчального процесу на досягненнях наукової думки Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;
      - використання монографічних праць співробітників Інституту в навчальному процесі;
      - надання можливості студентам займатися науковою творчістю в сфері правознавства;
      - підготовка студентами статей до енциклопедичних фахових видань в Україні;
      - випуск власного фахового видання "Часопис Київського університету права";
      - можливість опублікування кращих студентських робіт у фахових виданнях: "Часопис Київського університету права", аспірантському збірнику "Держава і права" та інших;
      - проведення переддипломної практики студентів у відповідних відділах Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
      6) Інтеграція навчальних планів і програм у співпраці із зарубіжними навчальними закладами для навчання і стажування студентів за кордоном:
      - активізація міжнародного співробітництва із науковими центрами і вузами іноземних держав, обмін викладачами та студентами;
      - залучення іноземних фахівців (Росія, Англія) для викладання курсу лекцій з проблем порівняльного правознавства та праворозуміння;
      - участь викладачів КУП у міжнародних конференціях та семінарах, що присвячені проблематиці розвитку навчального процесу, участі у Болонському процесі та активізації інтеграційного руху до Європейського простору вищої освіти.
      Важливого значення для діяльності університету є його співпраця із зарубіжними університетами, а саме: факультетом держави і права Дебреценського університету (Угорщина), Мішкольцького університету (Угорщина), Інститутом держави і права АН Угорщини, юридичного факультету Будапештського університету (Угорщина), юридичного факультету Кошицького університету (Словаччина), Вищою школою права та управління (Варшава), юридичний факультет Російського університету дружби народів (Росія), інститут держави і права НАН Білорусії, Юридичний Факультет Білоруського державного університету.
      В межах цієї співпраці узгоджуються навчальні плани по дистанційній формі навчання та плани підготовки магістрів.
      Модернізація університетської освіти неможливо без підготовки і видання навчально-методичної літератури. Основними досягненнями вузу за 2005 - 2007 р.р. є наступні видання :
      Підручники (2005-2006р.р.)
      Екологічне право України: Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К: Юридична думка, 2005. - 848 с.
      Адміністративне право України: Академічний курс. Підручник: У двох томах. Т.2. Особлива частина / Відпов. ред. В.Б. Авер'янов. - К.: Юридична думка, 2005.- 624 с.
      Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Онищенко.- К: Юрінком Інтер, 2006.- 688 с.
      Цивільне право України: Академічний курс: У2-х т.: Підручник. Т.1. Загальна частина/ За заг. ред. Я.М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К: Ін Юре, 2006.- 696 с.
      Цивільне право України: Академічний курс: У2-х т.: Підручник. Т.2. Особлива частина/ За заг. ред. Я.М. Шевченко.- Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К: Ін Юре, 2006.- 520 с.
      Конституційне право України: Підручник/ За заг. ред. В.Ф. Погорілка. - К: Прецедент, 2006.- 344 с.
      Вступ до теорії правових систем / За заг. ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко.-К: Юридична думка, 2006.- 432 с.
      Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посібн.: У 2 ч. Ч.2 / М.О.Баймуратов, О.В.Батанов, В.М.Кампо, О.А.Музика; За заг. ред. проф. Мартиненка П.Ф. - К: Знання України, 2006.-119 с. - (Інновац. освіт, технології у муніципал. праві).
      Барвіцький В.Ю. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 3-х ч. Ч.З / В.Ю. Барвіцький, О.В.Батанов; За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка. - К: Знання України, 2006.- 284 с. - (Інновац. освіт, технології у муніцип. праві).
      Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посібн.: У 2 ч. Ч.1/ О.В.Батанов, В.М.Кампо; За заг. ред. проф. Мартиненка П.Ф. - К: Знання України, 2005. - 148 с. - (Інновац. освіт, технології у муніципал. праві).
      Гора І.В. Криміналістика: Навчальний посібник. Ч.І. Криміналістична техніка/ Гора І.В., Колесник В.А.- К.: Алерта, 2005.- 315 с.
      Погорілко В.Ф. Конституційне право України: Академічний курс: Підручник: У2 т. Т.1/ В.Ф.Погорілко, В.Л.Федоренко; Погорілка В.Ф. - К: Юридична думка, 2006. - 544 с.
      Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування: Навч. посібник/ Б.М.Поляков. - К: Юридична думка, 2005.- 240 с.
      Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. Т.1/ С.Я.Фурса, С.І.Фурса, С.В.Щербак; За заг. ред. С.Я. Фурси. - К: КНТ, 2006.- 912 с. - (Процесуальні науки).
      Фурса С.Я. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. Т.2/ С.Я.Фурса, Є.І.Фурса, СВ.Щербак; За заг. ред. С.Я. Фурси. - К: КНТ, 2006.- 800 с. - (Процесуальні науки).
      Враховуючи вищезазначене, можливо зробити висновок про те, що Київський університет права є навчальним закладом, що забезпечує впровадження новітніх, прогресивних технологій навчання в процесі підготовки фахівців у сфері правознавства та знаходиться на шляху інтеграції до Європейського простору вищої освіти відповідно із вимогами Болонського процесу.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg