Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Виставки >> Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу
Впровадження нових форм організації навчально-виховного процесу

 

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. ВУЗ заснований у 1995 році Інститутом держави і права ім.В. М. Корецького НАН України. Є структурним підрозділом Національної академії наук України.
      Готує спеціалістів у сфері правознавства освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст та Магістр. У цьому році відсвяткував своє десятиріччя.
      Досягнення у діяльності університету надають можливість участі у номінації «Упровадження нових форм організації навчально-виховного процесу». Зазначені досягнення виявляються у запроваджених новітніх технологій навчання впровадження дистанційної форми навчання та підготовці підручників нового покоління.
      В процесі підготовки студентів запроваджуються новітні технології навчання, що виявляються в наступному:
      - наявність комп'ютерних варіантів текстів лекцій з нормативних курсів, що вміщуються в комп'ютерних програмах;
      - наявність можливості комп'ютерного моделювання ситуацій в галузях процесуального права;
      - використання активних форм навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей (прокурора, слідчого, адвоката, дізнавача та ін.) між студентами;
      - можливість використання відеоматеріалів в процесі проведення занять з кримінології, криміналістики та судової медицини;
      - реальна можливість поєднання наукових досліджень та освітньої діяльності, що складає основну мету створення ВУЗу та відображається у наступному:
      а) заснованості навчального процесу на досягненнях наукової думки в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, що є академічним науковим закладом;
      б) використанні монографічних праць співробітників Інституту в навчальному процесі;
      в) наданні можливості студентам займатися науковою творчістю в сфері правознавства;
      г) підготовці студентами статей до 6-ти томної Юридичної Енциклопедії, що готується в Україні за державним замовленням під егідою Інституту держави і права;
      д) проведенні традиційних студентських наукових конференцій та виданні за результатами їх проведення збірників праць;
      е) можливості опублікування кращих студентських робіт в аспірантському збірнику Інституту "Держава і право";
      є) проведенні переддипломної практики у відповідних відділах Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України;
      - можливість надання студентам, що тривалий час знаходяться поза межами Києва (заочна форма навчання) чи тривалий час хворіють, отримувати знання в сфері правознавства через дистанційні форми навчання шляхом реалізації спеціальних програм, що підготовлені викладачами КУП НАН України нормативних та спеціалізованих юридичних дисциплін;
      - наявність мережі Інтернет, що надає можливість користуватися бібліотечними фондами провідних наукових бібліотек України, Росії, Білорусі, Прибалтики та усього світу;
      - наявність власного сайту в Інтернеті, що створює умови щодо найбільш повного ознайомлення з діяльністю КУП НАН Україниа його популяризації;
      - наявність договору про співпрацю з Національною бібліотекою України ім.В.І.Вернадського, завдяки якому студенти всіх курсів та всіх форм навчання мають можливість користуватися фондами цього закладу в процесі освітньої та наукової діяльності;
      - наявність першого в Україні студентського юридичного консалтингового центру, який надає, з одного боку, можливість студентам старших курсів проходити реальну юридичну практику, а з іншого, - неімущим верствам населення України отримати безкоштовну юридичну консультацію;
      - використання новітніх телекомунікацій системи "Право" та "Освіта";
      - введення модульно-рейтингових систем вивчення нормативних курсів, що надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів;
      - використання в процесі викладацької діяльності міжнародних стандартів освіти, що забезпечують врахування особистості студента в процесі викладання дисциплін, створення умов щодо реального застосування знань студентів та наявності в достатній кількості роздруковок лекцій з тем, що відповідно до навчального плану, виносяться на самостійне опрацювання студентами;
      - наявність пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських та практичних занять з нормативних юридичних дисциплін;
      - наявність пакетів завдань з дисциплін спеціалізованих курсів, що надають можливість отримати більш ґрунтовні знання в сфері авторського, транспортного, корпоративного, канонічного, звичаєвого та ін. сфер знань;
      - можливість комп'ютерного моделювання правових ситуацій, що здійснюється комп'ютерним класом, в якому встановлено 14 комп'ютерів, загальною вартістю 47055 грн.;
      - можливість отримати не лише теоретично, а й застосувати на практиці знання в сфері криміналістики, що забезпечується наявністю спеціального кабінету, обладнаного сучасною аудіо- та відеотехнікою (триматрична відеокамера, відеоштатив, камерне світло, відеомагнітофон, телевізор), фототехнікою, криміналістично-дослідницькою та пошуковою технікою, уніфікованими слідчими валізами, репродукційною установкою "Єль", учбовим полігоном "житлова квартира" та муляжами трупів;
      - створення умов щодо самоорганізації студентства шляхом діяльності студентського парламенту, який має широкі статутні можливості щодо самоорганізації студентства як в сфері навчання, так і відпочинку;
      - можливість вивчення трьох мов (англійська, німецька, французька), а також латини в межах навчального плану та факультативних занять, які проводяться поза основним розкладом на безкоштовній основі в лінгафонному кабінеті на 16 місць, обладнаному сучасною аудіо- та відеоапаратурою на суму 150 тис.грн.;
      - створення умов щодо роботи студентів наднауковою літературою у власній бібліотеці з бібліотечним фондом 22075 примірників, вартістю 356265 грн.;
      - поєднання підготовки високопрофесійного юриста та фізично розвинутої особи, що забезпечується наявністю спеціального спортивного обладнання, яке знаходиться у власному спортивному залі, вартість якого складає 27151 грн.;
      - проведення навчального процесу поєднується з реалізацією культурних студентських програм на базі власного приміщення та аудіоапаратури, вартістю 6050 грн.

      З травня 2003 р. в КУП НАН України започаткована інноваційна програма дистанційної форми навчання. З 1 грудня 2003 р. відкрито Центр дистанційного навчання та лабораторії в НКЦ та НКП міст Рівне, Ужгород та Сімферополь.
      Програма розвитку дистанційної форми навчання на першому етапі забезпечує :
      - розробку нормативно-правових документів;
      - підготовку матеріалів дистанційних курсів;
      - створення електронних підручників, книг та бібліографічних каталогів;
      - аналіз існуючих систем дистанційного навчання, які запровадженні Українськими вузами;
      - набір слухачів і студентів;
      - підготовка сертифікованих фахівців дистанційного навчання, перепідготовка професорського-викладацького складу для дистанційного навчання.

      Центр діє на підставі підготовлених і затверджених Вченою радою університету документів "Загальної концепції дистанційного навчання" , "Тимчасового положення про дистанційне навчання" та "Положення про тимчасовий творчий колектив у КУП НАН України".

      Дистанційна форма навчання існує як самостійна форма навчання, та може використовуватися для підвищення ефективності самостійної роботи студентів в межах традиційних форм навчання: стаціонарної, заочної, екстернат.
      Головною метою дистанційного навчання в університеті є цілеспрямована підготовка кваліфікованих фахівців - правознавців України під керівництвом досвідчених викладачів - консультантів незалежно від територіального місцезнаходження студентів університету, та їх фізичних можливостей. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, вмінь, навичок і способу пізнавальної діяльності студентами дистанційної форми навчання створюється за педагогічними та інформаційними технологіями у віртуальному середовищі дистанційного учбового закладу.
      Предметом вивчення дидактично та методично оформленого навчального матеріалу у вигляді дистанційного курсу в Київському університеті права є "правознавство".
      Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально - економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу, це стосується реформування освіти. Національною програмою "Освіта. Україна XXIсторіччя" передбачено забезпечення розвитку освіти на основі прогресивних концепцій, запровадження у навчальнo - виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково - методичних досягнень, утворення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації.
      Розвиток дистанційної освіти у КУП НАН України надасть можливість:
      - оновити зміст та методи викладання дисциплін і розповсюдження знань;
      - розширити доступ до всіх рівнів освіти, реалізувати можливість навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами незалежно від фінансових або фізичних можливостей, професійної зайнятості, віддаленості від великих освітніх центрів;
      - реалізувати систему безперервної освіти "через усе життя", включаючи середню, до вузівську, вищу та післядипломну;
      - персоніфікувати навчання.

      Створення Центру дистанційного навчання у КУП відповідає положенням "Національної програми інформатизації""та Постанові Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1495 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004 - 2006 роки.".
      За час "пілот - проекту" Центром дистанційного навчання КУП:
      1. Створюються дистанційні курси з усіх навчальних дисциплін із напряму (спеціальності) 7.060.101. та 8.060.101. державних стандартів освіти, та підготовчих курсів.
      - Підготовлено пакет дидактичних матеріалів для створення дистанційних курсів.
      - Розроблено методичні матеріали та рекомендації викладачам та студентам усіх форм навчання по використанню дистанційних курсів.
      - Розробляються тести основних навчальних курсів . Контроль якості дистанційного навчання здійснюється студентами самостійно, за допомогою авторських програм само тестування, тематичне та підсумкове тестування, іспити Online (по філіалах). та очні іспити.
      - Запроваджено дистанційну форму навчання у відокремлених структурних підрозділах КУП НАН України, НКП міст Рівне, Ужгороді та Сімферополі.
      - Створено студентське наукове товариство, яке діє при Центрі дистанційного навчання . Студенти допомагають зробити комп'ютерний набір дистанційних курсів та адаптувати їх для слухачів дистанційного навчання.( дивляться на них очами студентів, намагаються зробити їх більш зрозумілими.)
      - Створюються Internet - версії дистанційних курсів.
      - До навчального навантаження викладачам КУП НАН України розробку лекційних матеріалів у гіпертекстовому вигляді і комп'ютерних презентацій
      - Створено банк атестованих дистанційних курсів.
      - Викладачами КУП НАН України розроолено декілька курсів із застосуванням засобів мультимедіа. ( курс Політології с презентацій, та курс Релігієзнавства)
      2. Технічне забезпечення дистанційного навчання складає:
      - WEB-сервер інформаційної Інтернет мережі електрозв'язку;
      - домен електронної пошти для надання студентам послуг викладачам КУП НАН України незалежно від місця знаходження останніх      - комп'ютери - робочі місця користувачів і розробників для створення власних інформаційних ресурсів університету, підготовки електронних підручників та дистанційних курсів;
      - внутрішня Інтранет мережа університету.
      3. Інтегрувати нагробки Пілот-проекту дистанційного навчання для впровадження в загальний учбовий процес КУП для забезпечення якісно-нового рівню надання освітньої послуги юристам-правознавцям.
      - використати Інтернет та Інтранет технологію для створення в КУП першого на Україні електронного архіву рукописів і авторефератів Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України , засновником КУП НАН України, для використання в науковій роботі співробітниками Інституту та Університету за дистанційною формою.
      - налагодити співпрацю із провідними навчальними установами України та ЄС дистанційного навчання правознавців та юристів.

      Реалізація концепції створення київського університету права -поєднання юридичної науки та освітньої діяльності пов'язується з теоретичну основу викладацького процесу як у межах Київського університету права НАН України, так і профільних вищих закладах освіти.
      Весь комплекс підручників, що підготовлені викладачами вузу (список додається) можна охарактеризувати як посібники нового покоління з огляду нате, що:
      - вони мають інформаційно-довідковий характер (енциклопедичні видання);
      - використовуються в усіх профільних закладах України як рекомендовані Міністерством освіти та науки України (підручники з цивільного, конституційного, міжнародного публічного, кооперативного права);
      - підручники мають еволюційну основу - від Основ правознавства для учнів IX класу загальноосвітніх шкіл до підручників з нормативних курсів, що надає можливість забезпечити поступове вивчення правових дисциплін в залежності від віку тих, хто навчається;
      - підручники враховують наукові надбання Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, який є засновником КУП НАН України;
      - дручники мають електронний варіант, розрахований на дистанційне навчання, а також на можливість навчання у комп'ютерній системі;
      - підручників у бібліотеці КУП є наявними схеми, що забезпечують ефективне вивчення певних дисциплін;
      - деякі підручники (Основи правознавства, Конституційне право, Міжнародне публічне право та ін.) були удостоєні різноманітних відзнак та премій Кабінету Міністрів України, Податкової адміністрації України, Міністерством внутрішніх справ України, Київської міської адміністрації, Міністерства освіти та науки України та Спілки юристів України;
      - майже на всі підручники в засобах масової інформації були опубліковані позитивні рецензії, підготовлені визнаними діячами у сфері науки та освіти;
      - деякі підручники (Основи правознавства, Міжнародне публічне право та ін.) перекладені на румунську, білоруську , німецьку, англійську мови;
      - деякі підручники (Правовий статус територіальних громад в Україні, Порівняльне правознавство) як переможці відповідних тендерів видані державним коштом та передані в безоплатне користування в інші профільні вузи України;
      - на основі підручників, підготовлених викладачами КУП НАН України сформовані пакети завдань з нормативних дисциплін для Міністерства освіти і науки України для перевірки залишкових знань у юридичних вузах України;
       - на основі освітянських традицій КУП НАН України відроджено Київське правниче товариство, яке в щорічному Українському правничому альманасі відображає наукові здобутки викладачів КУП НАНУ у тому числі і у сфері підготовки нових підручників

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg